Årsredovisningen för Umeå kommun 2023: ett plusresultat på 424 miljoner kr.

Av , , Bli först att kommentera 2

Årsredovisningen för 2023 var på dagordningen vid dagens fullmäktige i Umeå. Återigen gör Umeå kommun ett starkt resultat, och de återkommande överskotten och storleken på dessa understryker bara vikten av att ta en debatt om nivån på kommunalskatten.

Självklart går det att sänka skatten i Umeå!

Umeå kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat för 2023. Det blev ett bättre resultat än vad som var budgeterat. Ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för de kommunala bolagen, så blev det ett plus på 283 miljoner kr, vilket är 195 miljoner kr bättre än budget.

Året dessförinnan, år 2022, så var det All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen. Den här gången blev resultatet alltså inte lika extremt starkt, men ändå betydligt bättre än budget för 2023.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Så här brukar det se ut. År efter år. Med facit i hand, så har det aldrig varit några problem att sänka skatten i Umeå – om bara den politiska viljan hade funnits.

Umeå kommun har alltså två kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 680 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 200 miljoner kr per år. (För 2023 blev resultatet 211 mnkr plus. Bara av vattenkraften.)

Umeås politiker har alltså omkring 890 miljoner kr mer per år att röra sig med, än merpaeten av övriga kommuners politiker i vårt land. 890 miljoner kr mer varje år.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av stora proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Återkommer i den frågan när vi ska anta budgeten för 2025, i juni.

41 dagar kvar till EU-valet. Stoppa regelkrångel och byråkrati.

Av , , Bli först att kommentera 4

Europasamarbetet är avgörande för Sveriges välstånd. Handeln inom EU och frihandeln med omvärlden skapar jobb och tillväxt.

Tyvärr finns det för många krångliga regler och för mycket betungande EU-byråkrati. Det vill Moderaterna ändra på.

Med fler jobb och fler företag bygger vi Sverige starkt. Om du vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

Gillar du kärnkraft? Rösta på Moderaterna!

Av , , Bli först att kommentera 7

Mindre utsläpp. Mer kärnkraft.

Moderaterna har drivit på för att skapa möjligheter för ny kärnkraft i Europa. Kärnkraften klassas nu som hållbar.

Sverige och Europa behöver mer kärnkraft, för att minska utsläppen och göra oss oberoende av smutsigt kol och rysk gas.

Med mer kärnkraft kan vi också få lägre elpriser i Sverige.

Om du vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

Rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften i Umeå – bästa resultaten på 20 år!

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags skickade Umeå kommun ut ett pressmeddelande med riktigt positiva nyheter. En nyhet som man hade hoppats skulle vara på alla förstasidor. Men än så länge verkar det vara ganska tyst.

Luften i Umeå klarade alla miljökvalitetsnormer för kvävedioxid under 2023, vilket redovisas i en rapport som Umeå kommun har låtit ta fram. Luftkvalitén i Umeå mäts ju dygnet runt, året om. På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes år 2023 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades för 20 år sedan. Partikelhalterna ligger fortsatt väl under gränserna för miljökvalitetsnormerna.

Men för första gången på 20 år så klarar man alltså alla miljökvalitetsnormer.

Och det här är ju mycket goda nyheter.

En god luftmiljö är viktig för våra invånare. År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. När Västra Länken är öppnad, så kommer trafikmängden genom centrala staden att minska betydligt.

Detta borde också i rimlighetens namn innebära att det inte längre krävs lika dramatiska åtgärder för att försvåra för Umeås bilister under de kommande åren, som de styrande i S och MP hittills har förespråkat, Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsekvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft, som bevisligen gett resultat. Bästa resultaten för luften på 20 år!

Självklart ska du kunna elda kvistar och ris på din egen tomt

Av , , Bli först att kommentera 2

All avfallseldning är enligt Umeå kommuns föreskrifter förbjuden, med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Det kan handla om ris, kvistar och grenar.

Nu har Naturvårdsverket gjort en tolkning av ett EU-direktiv som förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten. Som kommun kan man dock fortsätt tillåta eldning på egen tomt, något som flera kommuner redan gjort.

Umeåborna borde få fortsätta elda kvistar och grenar på sin egen tomt. Det är inte EU-reglerna som är problemet här, utan Naturvårdsverkets överimplementering av EU-direktivet.

Umeå kommun bör likt andra kommuner fatta ett undantagsbeslut så att det även i framtiden är möjligt att elda torrt trädgårdsavfall i sin egen trädgård.

Återigen ett starkt resultat för Umeå kommun – självklart går det att sänka skatten!

Av , , Bli först att kommentera 4

Bokslutet för Umeå kommun år 2023 har presenterats denna vecka. Det blev ett bättre resultat än vad som var budgeterat. Ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för de kommunala bolagen, så blev det ett plus på 283 miljoner kr, vilket är 195 miljoner kr bättre än budget.

Året dessförinnan, år 2022, så var det All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen. Denna gång blev resultatet alltså inte lika extremt starkt, men ändå betydligt bättre än budget för 2023.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga!

Regeringens vårändringsbudget, med satsningar på välfärd och trygghet

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu på morgonen har regeringens vårändringsbudget för 2024 presenterats. Där lämnar regeringen förslag som bland annat ska stötta ekonomin och välfärden samt öka tryggheten och säkerheten.

Förslagen i VÅP:en uppgår sammanlagt till 17,3 miljarder kronor i år.

För att kompensera för inflationens effekter och undvika uppsägningar av sjukvårdspersonal stöttar regeringen regionerna med ytterligare sex miljarder kronor. Dessutom föreslår regeringen ett tillskott till kommunerna för att bidra till att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till.

För att trycka tillbaka arbetslösheten avsätts ytterligare medel till fler platser inom yrkesvux. Det tillfälligt förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi förlängs och stöd till kommuner med hög arbetslöshet utökas.

Regeringen förstärker det generella klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, vilket bland annat kan finansiera investeringar i laddinfrastruktur och därmed göra det enklare att välja eldrivna vägtransporter.

Regeringen föreslår fortsatta resursförstärkningar för att stärka brottsbekämpande myndigheter. Medel avsätts för att påskynda Kriminalvårdens planerade utbyggnad av häktes- och fängelseplatser. Statens institutionsstyrelse får förstärkt stöd för att höja säkerheten och för att omhänderta det ökande antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Sveriges Domstolar föreslås även få ett tillskott.

Den kriminella ekonomin ska krossas. Därför föreslår regeringen utökade medel till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Försäkringskassan får resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar och Inspektionen för vård och omsorg får medel för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Dessutom avsätts resurser för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter.

Regeringen fortsätter att stötta Ukraina och avsätter de medel som behövs för att finansiera de återstående delarna av stödpaketet som presenterades i den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen i februari 2024.

Regeringen bedömer att Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition kommer att uppgå till 2 procent av BNP i år. För att stärka förmågan i befintliga krigsförband ytterligare föreslår regeringen ett tillskott av medel till Försvarsmakten. Regeringen föreslår också att medel tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder i transportinfrastrukturen utifrån totalförsvarets behov.

För att värna cybersäkerheten föreslår regeringen ett tillskott till Försäkringskassan och stöd till mindre kommuner och andra offentliga aktörer för att de bättre ska kunna stå emot och hantera it-incidenter.

Ovanstående är en sammanfattning av innehållet. Mer lär väl komma under dagen.

Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet den 9 juni!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tidigare i veckan fick jag nedanstående insändare publicerad i VK. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet!

Söndagen den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet. I valet kan du dessutom förtidsrösta redan från den 22 maj. Det som beslutas av EU har en stor påverkan på det som sker i Sverige. Det är därför viktigt att rösta i EU-valet.

Alla medlemsländer har lämnat över nationell beslutanderätt till unionen. Det betyder att EU kan fatta beslut som gäller gemensamt för alla medlemsländer. EU-rätten, de lagar och regler som finns på europeisk nivå, har därför företräde framför nationell lagstiftning. Vilka partier som får inflytande på europeisk nivå har alltså stort betydelse.

Det är bra att Sverige är medlem i EU. Medlemskapet i EU ökar tryggheten och säkerheten i Sverige. Vi är en del i unionens brottsbekämpande samarbete, samtidigt som EU utgör en motvikt mot länder som Ryssland och Kina. Medlemskapet bidrar också till att Sverige blir ett rikare land. Idag går ca 70 procent av vår export till EU:s inre marknad.

Moderaterna anser dock att Sverige måste våga ta mer plats för att påverka EU:s utveckling. Vi vill stärka EU-samarbetet i gränsöverskridande frågor som vi löser bäst gemensam med andra. Det kan till exempel handla om handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, stramare migration och säkerhet.

EU har en gemensam yttre gräns, vilket gör att vi behöver ha en gemensam migrationspolitik. Ett av Moderaternas vallöften i förra EU-valet var att reformera EU:s invandringspolitik. Det har vi levererat. Kontrollen vid yttre gräns stärks genom migrationspakten, vilket kommer skapa ordning och reda och bidra till en betydligt lägre invandring till både Sverige och Europa.

Sverige är ett av de länder inom EU som har drabbats hårdast av den gränsöverskridande brottsligheten. EU behöver stärka kampen mot den organiserade brottsligheten. Moderaterna vill se en mer operativ europeisk polis, att kriminella tillgångar konfiskeras i högre utsträckning och förstärka gränskontrollerna för att försvåra smugglingen.

Moderaterna betonar vikten av att det ska vara möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med grön omställning. För att klara omställningen behövs det mer kärnkraft. Vi moderater har sett till att kärnkraften har blivit en EU-fråga. Vi vill satsa på ny teknik, enklare tillståndsprocesser, forskning och innovation.

Kärnan i det europeiska samarbetet är den inre marknaden. Moderaterna vill fördjupa den inre marknaden och fortsätta att riva hinder för företag att verka över gränserna. Det ska vara enkelt att driva företag inom EU. Vi vill därför stärka EU:s konkurrenskraft, minska onödig administration och göra regelförenklingar. Moderaterna driver också på för att EU etablerar fler frihandelsavtal.

Vissa frågor löser medlemsländerna bäst själva. Vi moderater säger nej till EU-initiativ där det behövs. Vi försvarar alltid det svenska självbestämmandet över skogen, vi säger nej till nya EU-skatter och vi värnar den svenska jakten och det svenska snuset.

Moderaterna står upp för ett fritt Europa. Vi kommer alltid motsätta oss andra partiers vilja att beskatta, reglera och förbjuda. Demokrati, rättsstat och marknadsekonomi är grunden till ett starkt Europa – inte socialism.

Lägg din röst på Moderaterna den 9 juni.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten.