10km-rundan ”Broarna runt”

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag passade jag på att promenera 10km-rundan "Broarna runt", som också benämns Hälsans stig.

Vackra vyer i Umeå, och strålande solsken gjorde promenaden synnerligen angenäm. Jag kunde notera att många umebor gjorde samma sak. Kul att det är så populärt att hålla sig i form, oavsett ålder.

Böter direkt för nedskräpning

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här insändaren fick jag publicerad i dagens VK, apropå polisens utökade möjligheter att bötfälla nedskräpare direkt på plats. En positiv förändring!

 

Böter direkt för nedskräpning

Från och med 10 juli blir det lättare för polisen att bötfälla dem som skräpar ner. Böter kommer att kunna delas ut direkt på plats. Nu får vi hoppas att det blir lite bättring vad beträffar all nedskräpning och glaskross som sker i många delar av vår kommun, och i synnerhet i centrum kring bl.a. Apberget.

Riktvärdet bedöms av polisen kunna bli omkring 800 kr i böter.

Mycket bra! Då kanske vi kan få se ett mindre nedskräpat Umeå redan i sommar. Jag hoppas att polisen ser till att markera vad som gäller, genom att tidigt och tydligt bötfälla nedskräpare.

Om du riskerar att få betala 800 kr för att du lämnar matresterna på Apberget kanske du istället väljer att gå 15-20 meter för att kasta skräpet i papperskorgen istället. Annars blir det en sammantaget en himla dyr kebab/hamburgare till lunch. Parallellt så måste kommunen öka insatserna, med ännu fler papperskorgar, och ökad takt på tömningen av desamma. Även om insatser redan skett på detta område så kan vi bli bättre som kommun också.

Huvudpoängen är ju att vi alla ska kunna visats i ett rent och trivsamt Umeå. Bara tråkigt att det ska krävas höga böter för att det ska bli bättring.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Midsommar i Övik

Av , , Bli först att kommentera 10

Midsommarhelgen tillbringas i gamla hemstaden Örnsköldsvik. Vädret har inte varit med oss, så vi har varit inomhus merparten av tiden. Men det går ju det också. God mat och trevligt umgänge. Idag skulle jag klippa gräsmattan hemma hos mamma, men det då började det såklart ösregna. Blev lite läsning och bläddrande i gamla fotoalbum istället.  

Nu har vi just kommit in efter en promenad utmed Höglandssjön. Där är det alltid vackert – oavsett om de är vår, sommar, höst eller vinter. Men regnmolnen samlade sig så vi snabbade oss tillbaka. Nu lite läsning innan det blir dags att sätta sig vid middagbordet igen.

Fortsatt trevlig helg!

Examensrätt för Umeå universitet och lärarutbildningen

Av , , Bli först att kommentera 7

Det blev positiva nyheter på punkt efter punkt beträffande Umeå universitets rätt att examinera lärarstudenter som ska gå den nya lärarutbildningen. En artikel om detta fanns att läsa i dagens VK.

Högskoleverket har nu gett klartecken för universitetet att erhålla examensrätt för alla stadier i skolan.

Mycket glädjande nyheter, och oerhört viktigt för såväl Umeå universitet som Umeå kommun. Ännu ett orosmoln som har skingrats med positiva besked!

 

Budgetdebatten igång!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bifogar nedan det inledningsanförande jag höll på förmiddagen.

(OBS! Det talade ordet gäller – jag hann inte med allt på mina 10 minuter i talarstolen i första svängen)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål. Det här är nu sjätte året i rad som Alliansen Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Det bygger delvis på de politiska frågor som vi drivit under föregående mandatperiod, dels på det program som vi gemensamt gick till val på förra hösten.

Sverige och världen har under den här tiden genomgått en djup lågkonjunktur, men sedan en tid tillbaka ser vi en stark återhämtning där Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen. Tillväxtprognoserna har skrivits upp. Arbetslösheten minskar, det finns många lediga jobb, skatteintäkterna ökar tydligt jämfört med tidigare bedömningar.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått kraftigt ökade statsbidrag och har därför klarat sig bra. Kommun och landstingssektorn har gjort rekordöverskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. Kommuner/landstingen förväntas åren 2011 och 2012 visa ett överskott på 15,4 resp 8,5 miljarder kronor. Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet. 2010 blev All-time high, och prognosen för 2011 pekar på liknande siffror.

Trots dessa överskott så gäller det även fortsättningsvis att kunna prioritera och framförallt prioritera rätt. Alliansen Umeå tar i vårt budgetförslag utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Från byråkrati och icke-kärnverksamhet till kärnverksamhet.

När det gäller de två olika huvudalternativen till budgetförslag – S/V mot Alliansen – kommer det kanske i debatten låta som att det är avgrundsliknande skillnader. Det brukar låta så. Men jag hoppas vi får en något mer nyanserad debatt idag. Vi satsar nämligen i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Vinnarna i Alliansbudgeten är sociala, skola och kollektivtrafiken. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Vi talar i vårt budgetförslag om att värna välfärden. Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker därför inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare den goda utvecklingen i svensk ekonomi, kan vi möta volymökningar som sker under kommande år. Frågor som personalbemanning och tid för våra äldre är högprioriterade. Vi ger socialnämnden en ramökning på 72 miljoner kronor, vilket är i linje med de satsningar som majoriteten gör. Kristdemokraternas Veronica Kerr kommer att utveckla detta.

För Alliansen är det högprioriterat att minska barngruppernas storlek i förskolan. 15 barn per barngrupp är målet. Vi fullföljer också kommunfullmäktiges beslut att minska klasstorlekarna på högstadiet. Trots ett KF-beslut under förra mandatperioden att minska klasstorlekarna, så har storlekarna tvärtom ökat! Vår målsättning är att minska från 24 elever/klass till 20 elever/klass. Folkpartiets Britt-Marie Lövgren kommer i sitt inlägg att beröra detta viktiga område.

Från Alliansen är vi också mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta: 228 plats av 290. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 17 år i rad nu.

Och människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter.

Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

För att understryka vikten av det förebyggande arbetet, inte minst beträffande våra unga, satsar vi mer pengar till fritidsnämnden: det handlar om föreningsstöd och stöd till fritidsgårdarna. Samhället har allt att vinna på att fånga upp ungdomar i tidiga år, och göra allt för att undvika att de hamnar på glid i tillvaron.

I vårt budgetförslag lyfter vi också särskilt fram ett tryggare, renare och säkrare Umeå. Vi måste bli bättre på att hålla rent i stan. Vi måste se till att en gång för alla ta itu med klotter och vandalism. Vi satsar extra pengar på bl.a. klotterbekämpning och städning av det offentliga rummet för att detta inte bara ska bli vackra ord. Fler papperskorgar, som skall tömmas mer frekvent än idag.

På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Vi har dock valt att tidigarelägga byggandet av en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Byggstart år 2012. Likaså en ny fotbollshall. Byggstart år 2013.

Om Alliansens utökade satsningar på kollektivtrafiken, kommer Centerns Mattias Larsson att prata, så det nämner jag inte mer om.

En budget är inte bara siffror!
Som jag nämnde inledningsvis så är det inte några jätteskillnader i siffror och ören, i de olika budgetalternativen. Nog så intressant – om man vill se politiska skillnader – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 52 konkreta uppdrag på en rad områden – ett av de viktigaste områdena är företagande och företagsklimat.

Alldeles nyligen kom årets kommunranking och Umeå noterar en fortsatt bottenplacering – plats 187 av 290 kommuner. Det krävs krafttag för att förbättra företagsklimatet. Alliansen anser att rankinglistan från Svenskt Näringsliv är ett utmärkt verktyg för att göra Umeå mer företagsvänligt. Att Umeå förbättrar sitt klimat för företagande är viktigt för den fortsatta tillväxten, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2014 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Den grundläggande förutsättningen för att skapa fler jobb är företagsklimatet. Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande.


Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Vi har ju framgångsrika exempel i Umeå, däribland BIC Factory. Det handlar också om att öppna upp för mer handelsetableringar i Umeå – vi måste ha en bättre planberedskap för att kunna erbjuda attraktiva tomter för företag som vill etablera sig i vår kommun. Förra veckan tog vi beslut om att reservera den sista kommunala marken på Ersboda-handelsområde. Nu har kommunen inga nya tomter att erbjuda externa företag som vill till Umeå och Ersboda-området. Förödande!

Skatten
I Alliansens förslag till budget så sänker vi skatten redan från år 2012. De flestag kommuner har lägre skatt än Umeå. Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 12 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. (2 kr i skatt till Umeås nackdel)

Den frågan vi ställer oss i Alliansen är om den högre skattenivån resulterar i bättre kvalité i skolan, förskolan, äldreomsorgen, bättre snöröjning eller andra kommunala ansvarsområden? Och svaret är bekymrande. De undersökningar som finns visar generellt att kvaliteten i Umeå inte är bättre än jämförbara städer.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Sett över en fyraårsperiod är avsikten att sänka med en krona. Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 6 000 kr mer i plånboken varje år, när sänkningen är fullt ut genomförd om fyra år. Men sänkningen av skatten sker i etapper och försiktigt, så för nästa år – det vi idag tar beslut om – är sänkningen bara på inledande 10 öre. Motsvarar 20 miljoner kr att sättas i relation till de överskott som kommunen gör varje år.


Finansieringen av Alliansen förslag. Utöver att den ekonomiska utvecklingen som har inneburit ökade skatteintäkter, vilket vi använder för att möta kommande volymökningar. Det handlar vidare om att minska den kommunövergripande administrationen med 35 miljoner kr. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr. Vi har haft parallella förvaltningar som nu ersätts, och ska skalas av så att man sysslar med rätt saker. Socialdemokraterna och vänsterpartiet väljer att inte sätta några siffror på hur mycket som ska sparas när man samordnar och slår ihop förvaltningar över hela kommunen. Det är ett misstag, vilket vi från Alliansen varnade för, redan när vi debatterade detta för ett år sedan. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat. Exakt det som har inträffat!

Det behövs nu krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på ambitionen att spara 100 miljoner kr på detta. För om vi inte lyckas med detta – då har vi genomfört Sveriges största omorganisation utan att vinna ett enda dugg. Här brister det – vi menar att kommunen måste peka ut hur mycket som ska sparas. Annars ett gigantiskt misslyckande. Om Alliansbudgeten vann bifall, skulle vi kräva att det i verksamhetsplanerna som sen är färdiga i december, framgår hur och var detta skall sparas. Vidare handlar det om att årligen minska utvecklingsanslaget. Likaså neddragningar på datautvecklingsanslaget och anslaget för oförutsedda utgifter.

Ordförande!
Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola, skola och kollektivtrafik. De flesta satsningarna är möjliga att genomföra tack vare en mycket stark ekonomisk utveckling som naturligtvis gynnar också Umeå. Vi ser också behovet av att närma oss jämförbara kommuner i landet när det gäller skattenivån. Varför ska en umebo betala mer i skatt än den som råkar bo i Luleå, Örebro eller Uppsala?

Men vi gör det stegvis. Vi gör det ansvarsfullt. Med överskott i ekonomin.

Tack för ordet!

Alliansen Umeå prioriterar välfärden

Av , , 2 kommentarer 5

Fullmäktige tar idag beslut om Umeå kommuns budget för 2012. I dagens VK skriver Alliansen Umeås gruppledare om vårt gemensamma budgetförslag.

Bifogas nedan:

Alliansen Umeå satsar på välfärdens kärna och utökad kollektivtrafik

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2012. För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en mycket stark utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför förslår vi extra medel jämfört med tidigare år för att nå dels målsättningen med 15 barn per grupp, dels för att möjliggöra minskade klasstorlekar på högstadiet. Vi välkomnar att S/V äntligen tillför de medel som krävs i förskolan, men beklagar samtidigt att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet. Dessutom ser vi inom Alliansen Umeå med oro på den sjunkande utvecklingen när det gäller elever som väljer yrkesutbildningar eftersom Sverige inom exempelvis vården kommer ha stora brister inom några år. Alliansen Umeå vill därför göra extra satsningar på just yrkesutbildningar. För att samhället ska fungera behövs människor med både teoretiska och praktiska kunskaper, detta glöms ofta bort i den allmänna debatten.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor att åka buss ska turtätheten ökas. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken möjliggörs dessutom fler linjesträckningar vilket ökar tillgängligheten. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2012.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet nu fått gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns nämligen snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2014 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6000 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. En tydlig satsning på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Tragiskt! S/V stoppar intraprenaderna Östermalmsskolan och Sandaliden

Av , , 2 kommentarer 15

I torsdags beslutade För- och grundskolenämnden att stoppa de framgångsrika intraprenaderna på Östermalmsskolan och Sandaliden.

Det är ju helt sjukt!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gjort gemensam sak och kör nu alltså över personalen på skolorna, som gärna ville fortsätta med den friare form det innebär att vara kommunal intraprenad. Större självbestämmande, större ansvar, större frihet. men det får de nu alltså inte längre fortsätta med. Allt ska in i den politiskt bestämda kartan över skolsystemet i Umeå.

Skandalöst. Men så går det när politisk ideologi och önskan att detaljstyra får gå före det som är bäst för verksamheten och personalen.

Intraprenaderna har visat sig vara framgångsrika, och de har på område efter område visat goda resultat. Men nu säger den styrande vänsterkoalitionen nej för fortsättningen.

Alliansen Umeå säger tvärtom JA till intraprenader. Vi vill att så många som möjligt av Umeås kommunala skolor och förskolor ska få bilda intraprenader. Vi tror på vår personal. Vi tror att verksamheten blir bättre om de får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.

På måndag tar fullmäktige ställning till ytterligare intraprenader, som en del i Alliansens budgetförslag. Vi vill se fler kommunala intraprenader – inte färre!

Maud Olofsson har betytt mycket för länet

Av , , 1 kommentar 22

Ser att Maud Olofsson ska avgå som partiledare i september, enligt uppgifter i media som tydligen nu bekräftas av partikollegor till henne.

I så fall är det bara att beklaga. Maud är en mycket skicklig politiker, som har betytt mycket för Alliansen, regeringen och vårt eget län Västerbotten. Det finns ju synpunkter på centerpartiets utveckling under hennes tid, men det överlämnar jag åt centerpartisterna att diskutera. Men från en partiföreträdare som tillhör samma Allians, så är det ju uppenbart att (C) har blivit mer tydligt borgerligt under hennes ledarskap.

Jag kan bara konstatera att hon har varit en stöttepelare i regeringen och Alliansbygget. Hon har också gett Västerbotten en tydlig och stark röst i regeringen – trots alla angrepp hon fått utstå från socialdemokraterna i länet har hon gjort mycket för vårt Västerbotten – ja hela Norrland för den delen, i stort och smått.

Dags för SKL i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 13

Åkte ner med morgonflyget för att delta vid månadens sammanträdesdagar med Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm. På vägen in från Arlanda träffade jag bl.a. kommunstyrelsens ordförande i Övik, Elwy Söderström (S), så vi hann resonera lite om de senaste turerna i regionfrågan.

Nu gruppmöte med de moderata företrädarna i SKL:s olika beredningar och styrelsen. Genomgång av alla ärendelistor. Sen blir det att promenera iväg för information för alla förtroendevalda från dels SOS Alarm, dels SKL Kommentus och frågan om inköpscentraler. (Bilden ovan tog jag vid ett tidigare tilfälle. Stockholm bjuder inte på sol idag, utan molnigt väder. Men utsikten iövrigt är densamma.)

På återhörande!

Vänsterpartiet ett hot mot Umeås tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 24

Jag blir förvånad när jag läser dagens VK.

På debattplats kan vi se två tunga V-politiker som sitter i kommunledningen (ordföranden i Tekniska nämnden och ledamoten i Näringslivs- och planeringsutskottet), argumentera EMOT den efterlängtade ringleden. Den nationella satsning, där Umeå kommun dessutom medfinansierar vägbygget, för att komma tillrätta med luftproblematiken och leda tung trafik utanför staden.Denna satsning argumenterar vänsterpartisterna alltså emot.

Det hade ju inte varit ett problem om Vänsterpartiet satt i opposition, eller inte hade något inflytande på den kommunala politiken i Umeå. Men de är ju några av de tyngsta politikerna i kommunen – en del av kommunledningen – som nu kör ett race tvärtemot vad kommunen tagit beslut om.

Tyvärr gör Vänsterpartiet lite hur de vill sen de kom till makten i Umeå. Och Socialdemokraterna verkar låta dem hållas. Vänsterpartiet får större och större inflytande. I det budgetförslag för Umeå kommun år 2012, som ska antas på måndag den 20 juni, har S och V tillsammans beslutat lägga fram ett förslag där de……hör och häpna…… raderat ut alla skrivningar om konkurrensupphandlingar och alternativa driftsformer i direktiven till den kommunala verksamheten.

Vänsterns företagsfientliga politik får genomslag i Umeå.

Nu argumenterar de dessutom emot den för kommunen så viktiga ringleden. Återigen. Samarbetet mellan Vänstern och Socialdemokraterna är negativt för Umeå.