Låt elever och föräldrar själva välja skola!

Av , , 2 kommentarer 18

I förra veckans nummer av Totalt Umeå intervjuades jag och övriga gruppledare om partiernas syn på valfrihet och det fria skolvalet. I Umeå går ca 25 procent av eleverna i friskolor om jag kommer ihåg siffrorna korrekt.

3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Vi moderater tycker att det är mycket positivt med det fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka och vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska också gälla. Det ska ske på ett sätt som inte i onödan ökar den administrativa bördan för skolorna och huvudmännen.

Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola.

Våra motståndare på vänsterkanten vill avskaffa eller begränsa det fria skolvalet. Men Moderaterna är en garant för att det fria skolvalet skall få fortsätta. Vi lägger inte någon värdering i huruvida en elev väljer en kommunal skola eller en friskola. Men det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av lokalpolitikernas godtycke!

Ett helhetsgrepp kring åldersbedömning

Av , , 1 kommentar 16

I går föreslog Moderaterna att regeringen tar ett helhetsgrepp kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Idag är det skillnader mellan europeiska länder när det gäller åldersbedömningar av ensamkommande barn. Sverige behöver ta ett helhetsgrepp i frågan i syfte att bli mer likt andra jämförbara länder, t.ex. Tyskland, Finland och Norge. Vårt parti har därför föreslagit att  regeringen tar fram en strategi för åldersbedömningar av den som söker asyl som ensamkommande barn då det finns tveksamheter om åldern.

Den nuvarande flyktingsituationen är ohållbar och ute i kommunerna får vi allt svårare att hitta tak över huvudet för de ensamkommande barn som anländer. Hittills i år har ca 21 600 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Bara senaste veckan sökte 2 200 ensamkommande barn asyl i Sverige. Det är en mycket kraftig ökning mot tidigare. Asylprövningen måste vara korrekt och rättssäker. Ensamkommande barn har behov av särskilt stöd, ska behandlas som barn och bo i familjer eller på hem med andra barn. Vuxna ska  däremot behandlas som vuxna.

Här måste det till en anpassning till övriga länder.

Lokalt tiggeriförbud där så är möjligt

Av , , 3 kommentarer 22

Dagens Samhälle uppmärksammar förslaget från Moderaterna i Umeå att i den mån lagstiftningen möjliggör detta, faktiskt förbjuda tiggeri lokalt på vissa platser.

 

Nedan följer den motion vi lämnade in igår:

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

 

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning

 

Inom loppet av ett år har antalet tiggare i Sverige fördubblats. Vi har sett samma utveckling i Umeå, med bl.a. illegala bosättningar och nedskräpning som följer i dess spår. I skrivande stund är det enligt uppgift fyra illegala bosättningar på kommunal mark, som Umeå kommun nu måste förbereda avhysning ifrån.

Samtidigt är det stora flyktingströmmar i vår omvärld, och kommunerna har svårt att klara statens krav. I det här läget finns det politiker som har kommit till slutsatsen att Umeå kommun borde ställa upp och erbjuda såväl gratis boende som skolgång till just tiggarna. En grupp som alltså inte är på flykt. Man har önskat skapa kommunala campingar för ändamålet. Det är helt fel väg att gå. Problemen måste lösas i tiggarnas egna hemländer.

Vi moderater att det är hög tid att via de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun – i den mån det är möjligt i gällande lagstiftning – motverka tiggeri i Umeå. Att uppmuntra till tiggeri är tvärtom ingen rimlig lösning och cementerar bara ett utanförskap. Det är inte långsiktigt hållbart och heller inte värdigt.

Redan idag finns det viss möjlighet att förbjuda tiggeri på särskilda platser enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – då främst via platser där många människor rör sig: ”Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.” Så långt SKL.

Via den lokala ordningsstadgan kan man också, vilket vissa städer har gjort, kräva polistillstånd för pengainsamling på offentlig plats. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. Lagstiftningen är dock en gråzon, men viss möjlighet finns alltså att förbjuda tiggeri lokalt på vissa platser så länge vi inte talar om ett generellt förbud.

Den moderata partistämman beslutade nyligen att göra det lättare för kommunerna att förbjuda tiggeri lokalt. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Den socialdemokratiska regeringens företrädare och den nationella samordnaren har ju själva dessutom uppmanat människor att inte ge pengar till tiggare, utan istället skänka pengarna till hjälporganisationer på plats i Rumänien och Bulgarien.

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsländer. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra länder för att tigga. Det är ingen tvekan om att tiggarna i sina hemländer har en utsatt situation, men problemen löses enbart i hemländerna. Sverige och svenska skattebetalare betalar redan idag pengar till exempelvis Rumänien för att de ska ta bättre hand om sina medborgare. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska behöva betala detta ännu en gång över den kommunala skattsedeln.

Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. EU-pengar är också avsatta redan för det ändamålet. Ju tydligare svenska politiker – på alla nivåer – kan bli med detta budskap, desto bättre.

 

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknade att kommunfullmäktige beslutar

 

att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds på de platser inom Umeå kommun där så är möjligt enligt gällande lagstiftning.

 

Umeå 2015-10-28

 

 

 

Anders Ågren (M)              Stefan Nordström (M)        Igor Jonsson (M)

Kommunalråd                    Kommunfullmäktigeled.    Kommunfullmäktigeled.

 

I dagens VK om försöket med 6-timmarsarbetsdag

Av , , 1 kommentar 14

Skriver i dagens VK apropå debatten i fullmäktige i måndags, som bekräftade att försöket med sextimmarsarbetsdag – med bibehållen lön – inom Umeå kommun saknar finansiering för 2016. Men Socialdemokraterna kör på med detta ändå tydligen.

Insändaren bifogas nedan.

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå saknar finansiering

I tidningarna har vi läst att sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön blir verklighet på ett äldreboende inom Umeå kommun. Glada socialdemokrater konstaterar att det är ett resultat av ett förslag från bl.a. socialdemokraternas ungdomsförbund. I sak anser Moderaterna att det är en felaktig prioritering.

Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skall finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det har inte Socialdemokraterna budgeterat för. Det saknas ca sex miljoner kr. Vid debatten i kommunfullmäktige (26/10) så fick jag rätt i mina farhågor. Inga pengar är avsatta. Det blir istället rimligen verksamheten inom Äldrenämndens ansvarsområde – äldreomsorgen – som tvingas till nya besparingar. Färre anställda, för att kunna finansiera andra medarbetares ledighet.

Oaktat sakfrågan så blir jag mörkrädd när de styrande ger klartecken till detta, utan pengar, i ett läge när kommunen gör underskott. Och detta ska tydligen vara sanktionerat hos kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S). Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Anders Ågren, Kommunalråd, M, Umeå

Det finns ingen finansiering av försöket med 6-timmarsarbetsdag i Umeå!

Av , , 1 kommentar 22

Ja, det var som jag misstänkte.

Socialdemokraterna har inte ordnat FINANSIERING för sitt omhuldade projekt med sextimmarsarbetsdag, med bibehållen lön. Pinsamt när (S) slagit på stora trumman, skrikit ut i alla möjliga forum om hur duktig man är som gör detta försök. Utan att ha ordnat finansiering.

Det kommer att kosta ca sex miljoner kr för 2016. Men pengar finns inte tillgängliga. Så i praktiken blir det besparingar inom äldreomsorgen, färre tjänster. För att finansiera att andra medarbetare ska vara lediga med bibehållen lön.

Jag ställde frågan så sent som förra tisdagen på KSAU, och ekonomiavdelningen konstaterade att det inte kommer att kunna användas några av de 25 mkr, som avsattes för arbetsmiljöinsatser 2014 och 2015.

Socialdemokraterna har tappt greppet om ekonomin i Umeå och verkar inte heller göra några ansatser att få kontroll över läget. Bara nya överbud och löften hela tiden. Det är ingen ordning!

Men dagens svar från ordföranden i Äldrenämnden var att det hela är förankrat hos kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)!?!!

Sen är förslaget om arbetstidsförkortning med bibehållen lön dåligt i sak dessutom. Finns inget som pekar på positiva effekter.(S) har misslyckats med personalpolitiken i 20 års tid i Umeå.

Förtroendet för regeringen minskar

Av , , Bli först att kommentera 25

Söndagens nyhetsflöde innehåller bl.a. en SIFO-undersökning som presenteras av SVT nyheter. Förtroendet för en socialdemokratiskt ledd regering jämfört en moderatledd dyker på samtliga sakpolitiska områden. Ja, det är väl inte så förvånande, tvärtom. Intressant också att undersökningen är gjord före såväl Decemberöverenskommelsens fall som före Moderaternas nyligen genomförda partistämma.

SVT:

”På område efter område tappar nu Socialdemokraterna väljarnas förtroende. Det visar den mätning som SVT Nyheter har låtit Sifo göra. 1.625 personer har fått svara på vilket regeringsalternativ man tycker är bäst på fem olika områden. På samtliga fem får alternativet ”en socialdemokratiskt ledd regering” ett lägre förtroende jämfört med förra årets mätning.

I samband med valet hade en S-ledd regering ett större förtroende när det gäller att styra landet, sköta sysselsättningen, trygga välfärden, skapa en bra skola. En moderatledd regering hade bara högre förtroende när det gäller att sköta landets ekonomi.

M-ledd regering går om

SVT:s nya mätning visar att moderaterna tvärtemot förra året i dag har ett större förtroende på tre av fem områden. Att styra landet, sköta ekonomin och sköta sysselsättningen. De tre områden som traditionellt krävs för att ett regeringsalternativ ska kunna vinna ett val.

Den förändring som är störst är att en socialdemokratiskt ledd regering i dag får ett åtta procentenheter lägre förtroende när det gäller att sköta sysselsättningen, från 46 till 38 procent.

42 procent tror däremot att en moderatledd regering skulle vara bäst på att sköta sysselsättningen i dag. Det är också den fråga som statsminister Stefan Löfven talat mest om och fört fram som den viktigaste ända sedan han valdes till partiledare.

Behåller försprång i vård och skola

Mätningen är gjord innan Decemberöverenskommelsen bröts. Om, och i så fall hur, den processen kan ha påverkat människors förtroende är svårt att bedöma.

Mätningen slår dock fast att en S-ledd regering visserligen tappar i förtroende när det gäller välfärden och skolan, men trots det behåller man ett försprång till ett moderatlett alternativ i de frågorna.”

Försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå kommun saknar finansiering! Helt otroligt.

Av , , 1 kommentar 24

Man upphör aldrig att förvånas. Socialdemokraterna i Umeå har ju slagit sig för bröstet för att de ska starta ett försök med sextimmarsarbetsdag, med bibehållen lön på en arbetsplats inom Umeå kommun. Det ska dessutom starta nu i november och sedan pågå större delen av 2016.

Jag har sedan en tid tillbaka försökt få reda på hur de hade tänkt finansiera försöket. Nu pekar allt på att man gått in i detta försök utan att ha ordnat FINANSIERING. De hade tänkt använda sig av pengar tidigare avsatt för arbetsmiljöinsatser, men de glömde att dessa pengar bara finns tillgängliga t.o.m. utgången av 2015.

Hur amatörmässiga får man bli? Det går jättebra att lova guld och gröna skogar, att människor ska jobba mindre men ända få lika mycket betalt – och allt detta utan att ha avsatt pengar för det! De ekonomiska problemen, och underskotten inom Umeå kommun, lär inte blir mindre när man saknar koll på det mest grundläggande.

Frågan kommer upp till debatt nu på måndag då vi har kommunfullmäktige. Detta kommer drabba verksamheten inom Äldrenämndens ansvarsområde, då dessa miljoner – som försöket lär gå loss på  – nu måste hämtas hem via nya besparingar inom äldreomsorgen. Bra jobbat av Socialdemokraterna. Inte.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön inom Umeå kommun, verkar sakna finansiering!

I tidningarna kan vi läsa att sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön  blir verklighet på ett äldreboende inom Umeå kommun. Glada socialdemokratiska företrädare konstaterar att det är ett resultat av ett förslag från socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, i Umeå. Försöket ska pågå från november 2015 till utgången av november 2016.

I sak anser Moderaterna att det är en felaktig prioritering. Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är högst oansvarigt. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så har jag ställt frågan hur försöket skall finansieras – svaret var att pengarna ska tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för satsningar på bättre arbetsmiljö. Bara ett problem med det svaret. KF har avsatt dessa medel i särskilt beslut för åren 2014 och 2015. Därefter är de pengarna inte tillgängliga. Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket med arbetstidsförkortning finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det har inte Socialdemokraterna budgeterat för.

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 

  1. Hur mycket kostar det aktuella försöket med sextimmarsarbetsdag, med bibehållen lön inom Umeå kommun?
  2. Att använda pengar år 2016 från de avsättningar som är gjorda för att arbeta med arbetsmiljön år 2014-2015 strider ju mot fullmäktiges beslut. Försöket är därmed inte finansierat – så varifrån skall pengarna tas?
  3. Hur mycket skulle det kosta om hela Umeå kommun övergick till sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön?

    Umeå 2015-10-14, Anders Ågren, Kommunalråd (M)          

Årshögtiden vid Umeå universitet år 2015

Av , , Bli först att kommentera 16

IMG_5355

I helgen var det dags för Årshögtiden vid Umeå universitet. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. Denna gång var Årshögtiden speciell av flera skäl. Vi firade dels universitetets 50-årsjubileum, dels var det i närvaro av Hans Majestät Konungen.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar. Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen.

De första femtio åren var lysande – låt oss hoppas att de kommande femtio fortsätter i samma anda!

Lokalt förbud mot tiggeri

Av , , 6 kommentarer 38

Inom loppet av ett år har antalet tiggare i Sverige fördubblats. Vi har sett samma utveckling i Umeå, med bl.a. illegala bosättningar och nedskräpning som följer i dess spår. Samtidigt är det stora flyktingströmmar i vår omvärld, och kommunerna har svårt att klara statens krav. I det här läget finns det vänsterpolitiker som har kommit till slutsatsen att Umeå kommun borde ställa upp och erbjuda såväl gratis boende som skolgång till just tiggarna. En grupp som alltså inte är på flykt. Man har önskat skapa kommunala campingar för ändamålet. Det är helt fel väg att gå. Problemen måste lösas i tiggarnas egna hemländer.

Mitt och moderaternas förslag kring tiggeriet i Umeå har under gårdagen väckt reaktioner, främst positiva sådana. Jag är övertygad om att en majoritet av befolkningen delar vår syn. Däremot går ju förslaget inte hem bland vänsterpolitiker och massmediarepresentanter, vilket kanske inte är så förvånande.

Jag har uppmanat de styrande Socialdemokraterna att via den lokala ordningsstadgan – i den mån det är möjligt i gällande lagstiftning – motverka tiggeri i Umeå. Redan idag finns det viss möjlighet att förbjuda tiggeri på särskilda platser enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – då främst via platser där många människor rör sig: ”Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.” Så långt SKL.

Via den lokala ordningsstadgan kan man också, vilket vissa städer har gjort, kräva polistillstånd för pengainsamling på offentlig plats. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. Lagstiftningen är dock en gråzon, det skall medges, men viss möjlighet finns alltså så länge vi inte talar om ett generellt förbud överallt.

Den moderata partistämman beslutade i helgen att göra det lättare för kommunerna att förbjuda tiggeri lokalt. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Det är inte värdigt eller humant att cementera ett utanförskap via tiggeri. Illegala bosättningar och omfattande nedskräpning följer i dess spår. Regeringen och den nationella samordnaren har ju själva dessutom uppmanat människor att inte ge pengar till tiggare, utan istället skänka pengarna till hjälporganisationer på plats i Rumänien och Bulgarien. Tiggarnas problem löses inte i Sverige utan i deras hemländer.

Jag har välkomnat det beslut som Moderaterna i helgen tog på partistämman. Kommuner ska få möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri på vissa platser. I Umeå innebär det att tiggeri skulle kunna stoppas på platser som Rådhustorget, Renmarkstorget, Vasaplan, utanför butiker i Umeå, gallerior som MVG och Utopia, stormarknader, i anslutning till parker, Vasaplan, tågstationer m.m. P

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsländer. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra länder för att tigga. Det är ingen tvekan om att tiggarna i sina hemländer har en utsatt situation, men problemen löses enbart i hemländerna. Sverige och svenska skattebetalare betalar redan idag pengar till exempelvis Rumänien för att de ska ta bättre hand om sina medborgare. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska behöva betala detta ännu en gång över den kommunala skattsedeln!

Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. EU-pengar är också avsatta redan för det ändamålet. Ju tydligare svenska politiker – på alla nivåer – kan bli med detta budskap, desto bättre.