Öka andelen lokalproducerad mat i Umeå upphandlingar

Av , , 1 kommentar 7

En översyn av Umeå kommuns upphandlingspolicy har skett och ska snart upp till beslut i fullmäktige. Ambitionen från Moderaterna i Umeå har varit att upphandlingspolicyn ska utformas, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerad mat.

Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. I Umeå har vi sedan tidigare haft en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Detta kommer gälla även fortsättningsvis.

Vid gårdagens sammanträde på kommunstyrelsens arbetsutskott lade jag för Moderaternas räkning ett tilläggsyrkande till förslaget till upphandlingspolicy, om att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning skall ställas vid livsmedelsupphandlingar. Jag är mycket nöjd över att övriga partier gav sitt stöd till det tillägget. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.

I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser dessvärre en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten.

De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. En ökad produktion – oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren. Sedan har vi anledning att som sagt se över hur det går med våra upphandlingar.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Namnbyte på ”tjänsteman” till ”tjänsteperson” tydligen viktigare jämställdhetsfråga än att kartlägga hedersrelaterat våld mot unga kvinnor

Av , , 2 kommentarer 16

Namnbyte på ”tjänsteman” till ”tjänsteperson” är tydligen en viktigare jämställdhetsfråga inom Umeå kommun än att kartlägga s.k. hedersrelaterat våld och förtryck  mot flickor på våra skolor. Det är ju helt sjukt.

Idag togs två diametralt olika beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå kopplat till jämställdhet. De rödgröna beslutade att rösta ja till förslaget att byta namn på ”tjänsteman” till ”tjänsteperson” inom Umeå kommun. Ingen av våra ca 11 800 anställda ska längre få använda ordet ”tjänsteman”, trots att det är en lika korrekt språklig beteckning som ”tjänsteperson”. Detta efter en motion från Feministiskt Initiativ. Från Moderaterna så röstade vi nej. Låt våra kommunanställda använda vilken synonym de vill – kommunfullmäktige passar inte som språkdomare! Ska vi verkligen ta enskilda politiska beslut om vilka av alla KORREKTA synonymer som ska få användas i kommunala handlingar?

Samtidigt säger de rödgröna i ärendet därefter på föredragningslistan NEJ till förslaget att kartlägga det hedersrelaterade våldet och förtrycket på skolorna i Umeå. Vad är egentligen det största problemet av dessa två frågor kopplat till jämställdhet? Våld mot kvinnor och flickor pga att de vill leva sina liv fritt från gamla medeltida kulturella och religiösa dogmer – eller att det könsneutrala ordet ”tjänsteman” fortsätter att användas parallellt med synonymen ”tjänsteperson”?

Anser verkligen Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Umeå att ordvalet ”tjänsteman” är ett större problem för jämställdheten än förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och unga flickor?

Man driver en fullständigt meningslös symbolpolitik – kraftigt påhejade av Feministiskt Initiativ – och blundar för betydligt allvarligare problem i samhället!

Ett MYCKET bra besked för Västerbotten och Umeå!

Av , , 1 kommentar 11

Har just blivit intervjuad i regnet av SVT:s reporter Berno Jonsson angående beskedet att regeringen ger upp planerna på en storregion i norra Sverige!

Detta är sannerligen en glädjens dag. De enda som gråter är förmodligen ett gäng höga socialdemokratiska politiker i Norrland, som redan hade gjort upp allt sinsemellan och tänkte köra över folkets vilja.

Men Moderaternas och västerbottningarnas med fleras motstånd har gett effekt! Ett mycket positivt besked för såväl Umeå som hela Västerbotten!

Ingen kommun i landet får mindre pengar med den moderata budgetmotionen

Av , , Bli först att kommentera 6

Bild1

Hans Lindberg (S) verkar av någon anledning vara lite desperat.

Nej, ingen kommun och inget landsting skulle få mindre pengar med Moderaternas budget jämfört med regeringens budget för 2017.

För Umeås kommuns del innebar den moderata budgetmotionen för år 2017 ca 16,8 miljoner kr MER än med regeringens budgetproposition.

Moderaternas nationella budgetförslag för 2017 innebär att välfärden tillförs mer pengar än i S/MP-regeringens budgetalternativ. Ingen ska känna oro för att det kompromissas med kvaliteten eller tillgängligheten i välfärden när det är krävande tider – när Moderaterna får bestämma. Ambitionerna i skolan höjs och välfärden stärks genom mer resurser till kommunerna.

Satsningarna i Moderaternas budgetmotion innebär att skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden tillförs över 10 miljarder kronor redan för 2017. Sammantaget tillförs skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden över 60 miljarder kronor fram till år 2020. Det ska jämföras med regeringen som tillför kommunerna drygt 40 miljarder kronor under samma period. Våra ambitioner för skolan är dessutom betydligt högre jämfört med regeringen. En betydande andel av skolsatsningarna stärker därför kommunernas ekonomi.

Som sagt – med den moderata budgetmotionen går det inte att hitta en enda kommun i landet som får mindre pengar än jämfört med S/MP-regeringens budgetproposition.

 

Riv upp beslutet från år 2009 om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

img_8826

Skriver i dagens VK på debattplats om det misslyckade försöket inom Umeå kommun med att slå ihop tio förvaltningar till en gemensam förvaltning. Riv upp beslutet från 2009.

Riv upp beslutet om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun

En viktig del i en kommuns attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare. Detta bygger i sig på att man har en välfungerande kommunorganisation. Så är tyvärr inte fallet idag. Vi ser parallellt en oroande trend sedan år 2011, där sjukskrivningarna ökar hos de anställda inom Umeå kommun.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. De gamla förvaltningsgränserna revs bort och avsikten var att den nya organisationen skulle ge effektivare politisk styrning, bättre service till medborgarna och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2010. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Organisationsförändringen väckte uppmärksamhet runt om i landet. Tidigare hade detta genomförts främst i ett antal mindre kommuner, där man samtidigt förändrade den politiska organisationen för att den skulle stämma överens med förvaltningsorganisationen. Konkret innebar detta att man avvecklade facknämnderna, och istället inrättade ett antal utskott under kommunstyrelsen för att allt skulle hänga ihop – ledning och styrning. I Umeå valdes emellertid vägen att slå ihop alla förvaltningar till en, men utan att förändra den politiska organisationen.

Från tjänstemannahåll fick vi politiker höra att den nya organisationen skulle kunna ge besparingar på hela 100 miljoner kronor – pengar som skulle frigöras för att förstärka verksamheten i välfärden.

Nu har det snart gått sju år sedan den nya organisationen infördes. Om det hittills har gett några besparingar överhuvudtaget är ytterst tveksamt. Trots upprepade frågor i fullmäktige från oss moderater genom åren, så har detta inte kunnat påvisas. Tvärtom har det nog resulterat i ökade kostnader, om man beaktar all den arbetstid som gått åt för våra anställda till att sitta i interna möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år – för att försöka få detta med en förvaltning att fungera.

Samtidigt har vi allt sedan starten fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya förvaltningsorganisationen tvärtom har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Detta uppmärksammade vi moderater redan år 2011 men situationen har inte förbättrats under de år som passerat sedan dess. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar, trots intentionen om motsatsen.

Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten med en förvaltning ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet mellan olika verksamheter har ökat i styrka. Det är skadligt för hela den kommunala verksamheten och tar bort kraft från många anställdas egentliga arbetsuppgifter. Ett avgörande problem är att den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inte hänger ihop. Det blir en extremt otydlig och oklar styrning av verksamheten.

Detta har fått oss moderater att landa i slutsatsen att en förändring måste till beträffande kommunorganisationen. Även om vi stod bakom beslutet år 2009 är det bara att bita i det sura äpplet och medge att det blev fel. Efter sju år med EN gemensam förvaltning står vi fortfarande och stampar på samma plats – dividerar om gränsdragningar mellan verksamheterna – och värdefull tid och mycket energi har gått åt till internt arbete som inte gett några positiva resultat överhuvudtaget.

I juni föreslog Moderaterna att ett intensivt utreningsarbete borde genomföras denna höst. Utvärdera Umeå kommuns förvaltningsorganisation: vilka ekonomiska konsekvenser har den medfört? Verksamhetsmässiga konsekvenser? Bättre eller sämre service? Vårt förslag avslogs.

Allt pekar enligt Moderaternas uppfattning på att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Exakt hur det ska se ut får då återkomma för ställningstagande i fullmäktige. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. För i dagsläget fungerar inte den kommunala organisationen som den borde – det är skadligt för Umeå kommun som arbetsgivare, det är skadligt för våra medarbetare inom kommunen.

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

M på riksplanet säger nej till aktuella förslagen om storregioner

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår kom ett välkommet besked från vår partiordförande Anna Kinberg Batra om att Moderaterna säger nej till de aktuella förslagen om storregioner. Inga beslut om storregioner bör tas innan åtminstone folket har fått säga sitt i de folkomröstningar som nu är på gång runt om i landet. Vi moderata länsförbundsordföranden och ledande landstingspolitiker deltog i en telefonkonferens kring detta igår timmarna innan det offentliggjordes.

Nu är det upp till de partier som fortfarande är positiva till att snabbt driva igenom regionbildningarna, att förklara varför det är så oerhört viktigt att folket INTE ska få möjlighet att tycka till om dessa stora förändringar. Befolkningen ska ju – om S/MP-regeringen får bestämma – varken få folkomrösta, eller gå till valurnorna i ett ordinarie val däremellan och visa vad man tycker.

Även i Västerbotten är vi nu på gång med en kampanj för att få hålla folkomröstning. Stöd den gärna du med, eller kontakta de politiker som INTE vill att västerbottningarna ska få säga sitt. Exemplet Jämtland visar att det lönar sig att bedriva kampanj och visa vårt motstånd mot planerna.

Rädda Västerbotten – Nej till Stornorrland!

Stoppa planerna på nya storregioner

Av , , Bli först att kommentera 6

Enligt samstämmiga uppgifter i massmedia kommer Jämtland att slippa bli intvingad i en norrländsk storregion. Istället försöker S/MP-regeringen nu få stöd av bl.a. centerpartiet för att gå vidare med övriga tre norrlandslän: Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Anledningen till att Jämtland undantas uppges vara det starka och tydliga motstånd som finns i länet mot bildandet av en ny storregion.

Men samma starka motstånd bland befolkningen finns ju i de övriga länen, inklusive Västerbotten!

Moderaterna i Västerbotten – där jag är länsförbundsordförande – har sagt nej till förslaget. Vi uppmanar nu alla västerbottningar att hjälpas åt att manifestera detta missnöje genom att skriva på namninsamlingen för att få en folkomröstning bland västerbottningarna om detta förslag. Samma arbete med folkomröstningar pågår i övriga norrlandslän.

På denna hemsida hittar du information, samt instruktioner om hur du laddar ner blanketten för att skriva under namninsamlingen för folkomröstning i Västerbotten.

Samarbete för miljö- och klimatarbete

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Skriver för ovanlighetens skull tillsammans med min politiska motståndare Hans Lindberg (S) i dagens VK. Om det framgångsrika miljöarbete som pågår i Umeå, samt de samarbeten vi har med universitet och andra aktörer. Debattartikeln bifogas nedan.

Miljön ska bli en vinnare i Umeå

De senaste åren har vi i Umeå varit aktiva med att utveckla vårt miljöarbete. Som ett led i det har vi medverkat i flera nationella och internationella utvärderingar av miljö- och klimatarbetet, till exempel kandidaturen till Europas miljöhuvudstad, och arbetet med Earth hour city challenge (Sveriges klimatstad). Vad har vi då lärt oss av detta i vårt kommande arbete för att göra miljön till en vinnare i Umeå?

Utvärderarna i båda dessa initiativ har bedömt Umeås genomförda, pågående och planerade aktiviteter, och detta material har varit en grund i att nu planera för nya åtgärder och mål för att förbättra miljöarbetet i Umeå. Utvärderingarna visar också att Umeå är en plats där näringsliv, universitet, organisationer och invånare är engagerade i miljöarbetet. Umeå har tre år i rad varit en av den europeiska juryns finalstäder för att bli Europas miljöhuvudstad. Mycket glädjande utsåg WWF i år Umeå kommun till Sveriges klimatstad. Utmärkelsen kunde kommunalrådet Margareta Rönngren nyligen ta emot vid konferensen Habitat III i Quito, där FNs generalsekreterare Ban Ki-moon var värd.

Ett exempel som särskilt lyftes var Umeås arbete med lärande för hållbar utveckling i alla kommunala skolor. Detta arbete är en del i att Umeås befolkning idag är bland Europas mest miljöengagerade, Vid SCBs medborgarundersökning våren 2016 var 74% av Umeåborna mycket positiva till att ytterligare stärka miljöarbetet i kommunen.

Vi i Umeå gör förstås inte detta ensamma, utan arbetet med miljö- och klimatfrågor är ett samarbete regionalt, nationellt och internationellt. Två viktiga genombrott i det globala hållbarhetsarbetet skedde under 2015 genom antagandet av FNs 17 globala hållbarhetsmål och klimatöverenskommelsen vid COP21-mötet i Paris.

Umeå kommun har under lång tid jobbat aktivt med miljöfrågor i både förvaltningar och bolag. Samarbeten med såväl lokala aktörer som andra städer och länder har lett till utvecklingen av projekt inom miljöområdet. Detta gör att vi gemensam kan testa och utvärdera ny teknik, nya metoder och verktyg som leder till minskad miljöpåverkan.

I morgon startar konferensen Platsen på Sliperiet i Umeå, ett samarrangemang mellan regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, Umeå universitet och Umeå kommun. I samband med konferensen kommer vi att öppna två nya miljö- och hållbarhetssatsningar i Umeå.

En av dessa är utvecklingen av stadsdelen Universitetsstaden till en smart förebild i Europa. Ett lokalt samarbete mellan Umeå universitet, Akademiska hus, UPAB, Umeå Energi, Västerbottens läns landsting, SP/RISE, Swedish ICT och Umeå kommun. Arbetet i Umeå hänger ihop med ett europeiskt forskningssamarbete som heter RUGGEDISED där två syskonstäder, Rotterdam och Glasgow, gemensamt med oss utvecklar lösningar för framtidens energi-, transport- och IT-system.

Konferensen Platsen är också upptakt för Den koldioxidsnåla platsen, ett samarbetsprojekt för att ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan från resande, boende och konsumtion ser ut. Konsumtionens klimatpåverkan är en stor utmaning, och nya metoder och verktyg behöver utvecklas för att stötta koldioxidsnåla lösningar i samhället. Tillsammans med Umeå universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet hoppas vi kunna komma fram till nya sätt att minska koldioxidutsläppen och göra det enklare att leva hållbart i Umeå.

Detta är två viktiga pusselbitar i Umeås miljöarbete de närmaste åren. I början av 2017 kommer vi också att bjuda in till fortsatta samtal och dialog med näringsliv, universitet, civilsamhället och annan offentlig sektor om hur vi kan adressera andra stora miljöutmaningar som vi står inför, såväl i Umeå som regionalt, nationellt och internationellt. Vi är stolta över att WWF i år utsett Umeå till Sveriges klimatstad för vad vi redan gjort och planerar att göra. I och med att vi nu lagt fast målet ett fossilfritt Umeå är vi också ödmjuka inför att mycket viktigt arbete ännu återstår för att integrera alla hållbarhetsaspekter i vår växande stad.

Läs mer om miljö- och klimatarbetet i Umeå på www.greenumea.se.

HANS LINDBERG (S)

ANDERS ÅGREN (M)

Tillbaka i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

img_8702

Det har blivit lite dåligt med bloggandet den sista tiden. Jag har varit med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på studiebesök till Japan. Det har varit ett hektiskt men givande program. Har under resan haft förmånen att bl.a. träffa såväl svenska ambassadören i Sydkorea som svenska ambassadören i Japan (den sistnämnda på bilden ovan).  Mer om besöket kan du läsa här.

Är hur som helst just nu på Arlanda och väntar på sista flyget till Umeå. När jag landar hemma ikväll har jag varit igång i 24 timmar i sträck, så lite trött är man.

Det ska bli riktigt skönt att komma hem till Umeå. Det drar sedan igång direkt på måndagmorgon med sammanträden och möten, och fortsätter ända in i kvällen då vi avslutar med månadens träff med den moderata kommungruppen. Tur att det finns kaffe 🙂

Ha en fortsatt bra söndagkväll!

Vilken bedrövelse

Av , , 3 kommentarer 5

Är på resande fot med styrelsen för SKL när beskedet så kom att Donald Trump vunnit det amerikanska presidentvalet. Vilken bedrövelse, för att uttrycka sig milt. Detta bådar inte gott, varken för det säkerhetspolitiska läget eller världsekonomin för den delen.