Inte rätt prioritet att betala personal för att INTE arbeta

Av , , 5 kommentarer 20

Vänsterpartiet föreslår alltså att Umeå kommun inför försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, inom ytterligare en eller flera enheter inom äldreomsorgen.  Ett försök har som bekant påbörjats inom en verksamhet som ska pågå från november 2015 till utgången av november 2016. Kostnaden för det försöket är ca sex miljoner kr.

Från Moderaterna har vi yrkat avslag på motionen. I sak anser vi moderater att det är en felaktig prioritering. Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är inte rimligt.

Umeå kommun står inför betydande ekonomiska utmaningar. I Göteborg har man ett liknande försök, på en arbetsplats, och där räknar de styrande med att det kostar 5-7 miljoner kr per år, i ökade nettokostnader. I Umeå ca sex miljoner. Här vill alltså Vänsterpartiet öka dessa kostnader, och betala människor för att INTE arbeta.

Samtidigt står många av våra olika nämnder, och deras verksamheter inför tuffa prioriteringar. Vi kunde för någon vecka sedan läsa om att tex IF-nämnden hade ett sparbeting på 60 miljoner kr, trots att de fått ramökningar. Andra nämnder har i den budget som Socialdemokraterna fick igenom för 2016 – inte fått några medel alls till de löneökningar som personalen ska ha kommande år. Och kom ihåg att denna budget för 2016 antogs innan den stora flyktingkrisen slog igenom i Sverige med full kraft. Och som vi och övriga av landets kommuner nu är mitt uppe i att försöka hantera.

I detta allvarliga läge, vill man använda ytterligare 6-12 miljoner i Umeå kommun, för att betala människor för att de inte ska arbeta.

Det finns ju de som drömmer om att införa detta rakt av i hela Umeå kommun, och det skulle kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom Umeå kommun (exklusive bolagen). Anser ni att vi har så gott om pengar, att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen.

TCO skrev en debattartikel, som förvisso har något år på nacken, där de bestämt tog avstånd från förslaget. Låt mig citera:

”De utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i någon mätbar grad. Forskningen i allmänhet ger heller inga belägg för att kortare arbetstid ger några långsiktiga positiva effekter på verksamhetens produktivitet. Det är alltså svårt att se att förkortningar av arbetstiden generellt sett ger så positiva effekter att de betalar för kalaset. En allt för stor förkortning av arbetstiden kan tvärtom leda till att arbetstempot drivs upp och att kraven på obekväma och varierade arbetstider ökar ännu mer.”

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Det är beklagligt att Socialdemokraterna anser att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen. Och Vänsterpartiet vill alltså gå ännu längre, med ytterligare verksamheter och arbetsplatser.  Hur många förskolor, skolor och äldreboenden har de tänkt lägga ned för att finansiera detta?

Flyktingkrisen kräver politiskt ledarskap!

Av , , 3 kommentarer 23

Skriver på debattsidan i dagens VK.

Flyktingkrisen kräver politiskt ledarskap – såväl nationellt som i Umeå!

 

Den pågående flyktingkrisen ställer Sverige inför oerhörda utmaningar. Oförmågan att tillräckligt snabbt ändra migrationspolitiken har varit skadlig. Situationen är ansträngd. Det gäller att kombinera medmänsklighet med en realistisk politik som klarar av att prioritera. För kommunpolitiker gäller det att visa ett tydligt ledarskap, inte minst i Umeå!

Umeå kommun stod redan innan flyktingkrisen inför stora ekonomiska utmaningar. Om detta har jag skrivit tidigare. Den demografiska utvecklingen, kombinerat med volymökningar i stora kommunala verksamheterna liksom investeringsbehov pressar såväl oss som övriga kommuner. Är de styrande socialdemokraterna i Umeå medvetna om de ekonomiska utmaningarna?

SKL presenterade nyligen sin ekonomirapport. Fler äldre, flyktingkrisen samt ökade kostnader gör att kommunsektorns ekonomi är i ett ännu tuffare läge än tidigare. Trots BNP-tillväxt och god utveckling av skatteunderlaget, så kommer resultaten att försämras.

Regeringens budget har visat sig innehålla mer negativa siffror för Umeå kommun. Jämfört med när vi tog budgeten i juni har läget förändrats till det sämre. Detta ställer oerhörda krav på de politiska församlingarna att hålla i pengarna, göra tydliga prioriteringar och våga säga nej. Socialdemokraterna i Umeå får inte falla i fällan att lova ”Allt åt Alla”. Exempelvis borde då omgående lägga ned det ofinansierade försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön. Det kommer bara leda till fler besparingar under kommande år.

Kommunerna runt om i landet gör sitt yttersta för att ge de asylsökande ett bra mottagande, så också vi i Umeå. Men nuvarande volymer i flyktingströmmen är ohållbar. Som bekant är det staten som ansvarar för flyktingmottagandet i vårt land, men en stor del av arbetet sker i kommunerna. Alla barn ska erbjudas skola omgående och ensamkommande måste få boende och omsorg. De stora volymerna i mottagandet leder till att kommuner arbetar intensivt med att hitta boenden. I Umeå har vår personal inom kommunen jobbat på ett mycket professionellt sätt med detta, parallellt med imponerande insatser från frivilligsektorn.

På det nationella planet har regeringen och Alliansen kommit överens om de övergripande dragen i migrationspolitiken. Men det är absolut inte tillräckligt. Vi ute i kommunerna ska göra vårt bästa, men staten måste ge oss verktygen. Att genomföra akuta regelförändringar är ett måste. T.ex. måste det bli enklare att erbjuda utbildning till asylsökande elever, att ordna med bemanningen för ensamkommande samt att ta fram tillfälliga bostäder. Kommuner måste få full ersättning från staten för kostnaderna. Detta måste ske snabbt, innan systemet brakar samman.

Det är en sida av myntet, med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet och regelförändringar på det nationella. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler! Inte minst i direkt koppling till flyktingkrisen, så måste vi även lokalt fokusera på hur integrations- och migrationspolitik ska leda till fler människor i arbete. Grundläggande faktorer för minskat utanförskap och ökad integration är framförallt utbildning, språkkunskaper, krav på aktivitet, tydligt eget ansvar och möjligheten att kunna påverka sitt liv genom eget arbete.

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Likaså att återställa tidigare års underskott. I vissa delar av socialdemokraterna lokalt verkar det finnas en vilja att satsa mer på en rad olika områden, trots att vi redan idag är bland de med dyrast verksamhet inom de tunga kärnverksamheterna. I en artikel i Dagens Samhälle (nr 15 2015) kunde vi nyligen läsa att Umeå hamnade på plats 283 av landets 290 kommuner när det gäller kostnaden för kärnverksamheten. I stort sett dyrast i landet.

I Umeå råder bostadsbrist, även om byggandet har börjat ta fart. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Sitt inte med armarna i kors. Fördela också mer mark till privata aktörer som vill bidra och hjälpa till i detta ansträngda läge.

Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en tydlig arbetslinje. Detta blir ännu viktigare när den pågående flyktingkrisen kommer att pressa våra verksamheter till det yttersta. Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin tidigare. Det krävs ledarskap och reformer för att möta den akuta flyktingkrisen och för att integrationen ska bli bättre. Dags att visa handlingskraft och ledarskap även lokalt! Umeå behöver det.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Det behövs en ny migrationsuppgörelse omedelbart. Regeringen måste agera.

Av , , 1 kommentar 20

Det är helt uppenbart att det behövs en ny politisk uppgörelse gällande flyktingkrisen. Idag har Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra upprepat ett antal förslag som skulle underlätta för Sverige att hantera situationen. Hon önskar en ny migrationsuppgörelse som går längre än den som nyligen ingicks. Hoppas verkligen att regeringen lyssnar, och är beredd att snarast bjuda in övriga partier. Och om det inte går av någon anledning – gör upp direkt med oss moderater, och strunta i Miljöpartiet. Det krävs en snabb uppgörelse mellan S och M, precis som jag skrivit tidigare. Kommunerna börjar närma sig bristningsgränsen gällande mottagandet.

 

= Regeringen måste ta ansvar för flyktingsituationen =

Flyktingsituationen för Sveriges del är alltjämt akut och läget blir allt mer ansträngt. I dag ställer Anna Kinberg Batra därför krav på regeringen att de agerar här och nu. Kinberg Batra framhåller också att det behövs en ny migrationsöverenskommelse.

Antalet asylsökande till Sverige är fortsatt mycket högt. Migrationsverket konstaterar att boende till alla asylsökande inte längre kan erbjudas. I Malmö har också över 40 personer tvingats sova utomhus. Regeringen säger att situationen är ohållbar, men utan att göra något åt den.

– Vi har en akut situation där vi måste få ned trycket vid våra gränser. Därför behöver flera saker göras. Jag är beredd att föra nya samtal om att nå en ny migrationsuppgörelse. Det är en månad sedan den vi slöt sist. Den behöver komma på plats men mer behöver göras. Framför allt behöver vi få fram resultat så fort som möjligt, säger Anna Kinberg Batra.

– Moderaternas förslag, om direktavvisning vid gränsen för den som inte får komma hit och den som borde sökt asyl i ett annat EU-land, bör genomföras och tillämpas. Regeringen bör tillfälligt upphäva kommunernas planmonopol i det här krisläget när bygglovsprocesser hindrar att det byggs tält. Det kan inte vara så att byråkratin gör att människor måste sova ute. Då måste vi titta på om det krävs lagändring så att vi kan lösa den situationen nu, avslutar Kinberg Batra.

 

Moderaternas krav på regeringen:

Beslut om att Sverige strikt tillämpar Dublinförordningen

Den asylsökande som anländer hit från annat EU-land ska nekas inresa om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem.

Den stora majoriteten kommer nekas inresa direkt och övriga, det vill säga de som registrerats, ska efter en s.k. Dublinprövning i regel hänvisas till första EU-land de anlände till.

Förslaget innebär därmed att Sverige bättre skulle klara mottagandet och kunna ta ansvar för alla människor som redan är här.

S och M måste komma överens. Nu.

Av , , 8 kommentarer 19

I fredags bloggade jag om flyktingkrisen och skrev att Socialdemokraterna och Moderaterna omgående borde göra upp om en realistisk flyktingpolitik. Just nu håller situationen på att urarta och detta får bara inte fortgå. Har fått många positiva reaktioner på mitt inlägg, och jag är glad att läsa dagens ledare i Expressen, som är inne på samma linje.

Ett utdrag:

”I en månads tid har regeringen förklarat att dagens nivå på runt 10 000 asylsökande i veckan är ohållbar och riskerar att leda till systemkollaps. Ändå händer nästan ingenting. Det är lika häpnadsväckande som oförsvarligt.

Stefan Löfven sätter Sveriges framtid på spel. Nu måste han fatta de avgörande besluten – att uppmana Miljöpartiet att lämna regeringen och sedan lägga om svensk migrationspolitik 180 grader tillsammans med Moderaterna.

Det finns ingen mer tid att spilla och det finns inga försiktiga kompromisslösningar som kan rädda Sverige ur dagens situation. Sveriges oansvariga politik har fört oss till en punkt där vi måste fatta smärtsamma beslut. Hela vår självbild måste omvärderas.”

 

Sammanfattar min egen uppfattning tämligen väl. S och M måste komma överens. Nu.

 

 

Välkommen att bli medlem i M

Av , , 1 kommentar 15

Sverige behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad. Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Enklast är att gå in på vår hemsida, och följa denna länk: http://www.moderat.se/medlem

Välkommen att bli medlem! Och ha en fortsatt bra helg!

Socialdemokraterna och Moderaterna borde omgående göra upp om en realistisk flyktingpolitik

Av , , 3 kommentarer 29

Larmrapporterna avlöser varandra beträffande flyktingkrisen. Kommun efter kommun meddelar svårigheter att klara av mottagandet. Vi närmar oss ett kritiskt läge även i Umeå. Prognosen för 2015 pekar på minst 160 000 asylsökanden i Sverige. Någon avmattning av volymerna de kommande åren är inte att vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelade i senaste veckorapporten att läget blir alltmer pressat: ”Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet.” Verksamheterna i kommunerna är så upptagna med att hantera det stora antalet asylsökande, att man inte hinner med sitt vanliga arbete. Boende kan inte längre erbjudas till alla. Fyra nya tältläger planeras runt om i landet, fast de kan bli verklighet först nästa år. Migrationsverket uppger att man fr.o.m. denna vecka inte längre klarar av att ge tak över huvudet till asylsökande. Det är uppenbart att regeringen har tappat kontrollen.

Vårt land har en generös flyktingpolitik, men det är inte rimligt att Sverige och Tyskland ska ta ett sådant oerhört stort ansvar i förhållande till övriga länder.

De tillfälliga gränskontrollerna verkar inte i någon större utsträckning påverka mängden asylsökanden. Därför måste regeringen lyssna på oss moderater som nyligen föreslagit att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och de som inte tidigare registrerats enligt Dublin-förordningen ska nekas inresa till Sverige.

Det innebär i klartext att vi vill se gränskontroller där de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder får söka asyl i ett annat EU-land än Sverige.

Det är en nödvändig åtgärd för att hantera den ohållbara situation som Sverige befinner sig i. EU:s gemensamma asylsystem fungerar inte. Många länder handlar i strid med EU-regelverket, till exempel genom att avstå att registrera de som kommer in i landet. Därmed krävs nya och effektivare insatser. Det är en tillfällig åtgärd i ett mycket svårt läge.

Ta även krafttag mot dem som stannar i landet trots att de fått avslag på asylansökan. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. I dag gömmer sig tusentals människor med avslagsbeslut i Sverige. Det finns också tusentals personer med avslagsbeslut i Migrationsverkets boenden. Återigen – ohållbart.

Avslutningsvis måste åldersbestämning av ensamkommande barn införas. Erfarenheten från t.ex. Norge visar att över 30 procent var äldre än 18 år. Kostnaden för ensamkommande är betydligt högre än för vuxna och resurserna ska ges till dem som behöver det. Umeå hade ett avtal om 48 ensamkommande barn för år 2015, och i dagsläget har vi tagit emot 388. Prognosen för helåret är 520 ensamkommande. Bedömningen från vår förvaltning är att delar av socialtjänsten, grundskolan och gymnasiet inom kort riskerar att vara kritiskt påverkade.

Detta håller inte!Hög tid för Umeå att sända denna signal till statsmakten.

Likaså hög tid för Socialdemokrater och Moderater att göra upp om en realistisk flyktingpolitik på nationell nivå!

Intensifiera terroristbekämpningen

Av , , Bli först att kommentera 17

Statsminister Stefan Löfven (S) hade presskonferens idag, och gav några efterlängtade besked om intensifiering av kampen mot terrorismen. Det ska bli kriminellt att delta i terroristutbildning, kriminellt att resa för att begå eller förbereda terroristbrott, kriminellt att resa i avsikt att delta i terroristträning samt också att finansiera sådana resor. Bra så.

Vidare presenterades ytterligare åtgärder. Hemlig dataavläsning –  åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och polismyndigheten ska kunna använda hemlig dataavläsning för att avlyssna den information som kan skickas genom krypterade kanaler. En annan åtgärd är att utreda kameraövervakning på särskilt utsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov. Det i sig borde ju vara en självklarhet, kan jag tycka.

Intensifiera terroristbekämpningen på alla plan. Öka anslagen till säkerhetstjänsten, polisen och försvaret.

Nya biblioteket en succé

Av , , 2 kommentarer 17

iPhone Image 732544

I dagens VK finns denna artikel att läsa.

Stadsbiblioteket, som flyttades från sin gamla plats vid Rådhusesplanaden till Kulturväven, har blivit en succé. Tvärtemot domedagspredikningarna från framförallt vänsterhåll vid tidpunkten för beslutet, så har utlåningen av böcker ökat med nio procent sedan flytten. Ni kommer väl ihåg hur det lät – ”ingen kommer att hitta till det nya biblioteket”, att flytta det några hundra meter i centrum var en ”katastrof”  etc etc etc. Alla dessa kampanjer, torgmöten och upprop mot att flytta biblioteket – och oj, så fel de fick.

Efter ett år kan vi glädjas över den positiva utvecklingen. Att flytta biblioteket till de nya lokalerna i Väven var rätt och riktigt. Fler umeåbor lånar böcker och läsandet ökar. Nu får vi hoppas att denna positiva trend håller i sig även kommande år.

Flyktingsituationen i Umeå upp på fullmäktiges bord

Av , , 1 kommentar 28

I dagens tidningar går det att läsa om den interpellation som jag lämnade in igår, gällande flyktingsituationen i Umeå. Det är hög tid att kommunfullmäktige får information om läget och de utmaningar vi står inför. Pressmeddelandet som jag skickade ut bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2015-11-16

 Ågren (M) lyfter flyktingsituationen i Umeå till fullmäktige

Kommunalrådet Anders Ågren (M) anser att flyktingsituationen i Umeå måste upp på kommunfullmäktiges bord. Detta för att alla politiker ska få en aktuell lägesbild över flyktingmottagandet, samt vilka utmaningar kommunen står inför. Ågren har lämnat in en interpellation som behandlas på fullmäktige den 30 november.

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Flyktingsituationen innebär ett mycket ansträngt läge i flera delar av vårt land och prognoserna för flyktingströmmarna visar inga tecken på att läget ska stabiliseras. Kommun efter kommun signalerar att situationen är akut. Ågren menar att det är viktigt att kommunens högst beslutande organ – kommunfullmäktige – får en redovisning av läget när det gäller mottagandet i Umeå kommun.

Flyktingsituationen är inget som bara händer på tvnyheterna. Det sker här och nu. Det är viktigt att våra politiker och partier i fullmäktige är uppdaterade, för detta ställer Umeå kommun inför stora utmaningar. Vår personal tillsamman med frivilliga göra stora insatser för ett bra mottagande, men läget är ansträngt, säger Ågren.

Hur stora volymer talar vi om? Hur ser prognoserna ut framåt? Hur ser kommunens beredskap ut när det gäller sådant som att erbjuda boende, omsorg, skola etc? Oerhört viktiga frågor. Regeringen meddelade ju förra veckan att Umeå kommun får 27 miljoner kr för ökade kostnader kopplat till flyktingmottagandet, men hur långt räcker det? Vi har ju redan antagit budget för 2016, men då fanns inte detta akuta läge med i beräkningen.

 Interpellationen i dess helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 Flyktingsituationen i Umeå

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i vår omvärld. Inom EU har Sverige och Tyskland tagit ett stort ansvar, men det har blivit uppenbart att situationen inte längre är hållbar. Olika åtgärder diskuteras på internationell och nationell nivå. Flyktingsituationen innebär ett mycket ansträngt läge i flera delar av vårt land – och prognoserna för flyktingströmmarna visar inga tecken på att läget ska stabiliseras. Kommun efter kommun signalerar att situationen är akut. Grundläggande samhällsservice riskerar att inte klaras av.

Hur ser situationen ut i Umeå? Umeå kommun tar ju emot såväl ensamkommande, transit ensamkommande, kvotflyktingar, asylsökande och nyanlända. Vår personal gör engagerade och professionella insatser och jobbar hårt för att mottagandet ska fungera. Men det är hög tid att vi får en genomgång och diskussion även i Umeå kommunfullmäktige – kommunens högst beslutande organ – om det aktuella läget och utmaningarna framåt.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Hur ser läget ut i Umeå idag, beträffande flyktingmottagandet inom de olika kategorierna?
  2. Hur ser prognosen ut framåt?
  3. Hur är kommunens beredskap när det gäller våra ansvarsområden – exempelvis att erbjuda boende, undervisa i svenska (Sfi) och samhällsorientering, förskoleverksamhet och skolgång. På ett övergripande plan.
  4. Regeringen har meddelat att Umeå kommun får 27 miljoner kr extra för de ökade kostnaderna kopplat till flyktingsituationen. Finns det någon bedömning om hur mycket nuvarande flyktingsituation innebär i ökade kostnader för Umeå kommun på årsbasis?

 

 

Umeå 2015-11-16

 

Anders Ågren

Franske konsuln i Umeå bjuder in till opolitisk manifestation för frihet och demokrati ikväll!

Av , , Bli först att kommentera 22

Läser på nätet att den franske konsuln i Umeå, Michel Gauthier, bjuder in till en manifestation på Rådhustorget i Umeå idag, måndag. På Rådhustorget kl. 18.00. Han understryker att det är en opolitisk manifestation.

Mycket bra!

Låt oss alla gemensamt ta avstånd från terror, och ta ställning för frihet och demokrati. Tanken är enligt en artikel att visa stöd för det franska folket, men konsuln framhåller att fokus inte bara är Paris, utan alla som lider av krig och terror i världen. Men inga politiska budskap ska förkomma. Ett mycket välkommet besked från konsuln!