Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

Av , , Bli först att kommentera 41

bild 5

Jag skriver i VK tillsammans med Lena Riedl, som är vice ordförande för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. VK har kortat ner texten, så här kommer den fullständiga versionen.

Miljöpartiets symbolpolitik hotar Umeås utveckling!

Sveriges kommuner är viktiga i det svenska miljöarbetet, med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, energi och VA, upphandlingar och långsiktiga investeringar. I en något märklig debattartikel (21/10) skriver Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen om Moderaternas miljöpolitik i Umeå. Han menar att vi inte gjort något för klimatet och aldrig har några förslag. Det är naturligtvis fel.

Moderaterna betonar däremot vikten av ekonomisk tillväxt och teknikutveckling för att komma tillrätta med klimatfrågans utmaningar. Umeå kan som kommun stå med rak rygg i miljöfrågan. Vi moderater har aktivt varit delaktiga i de kontinuerliga satsningar som vi gjort för en bättre miljö i Umeå. Det mesta av åtgärder som nämns i artikeln, t.ex. ökad turtäthet i kollektivtrafiken och utbyggnad av gång- och cykelleder, har vi genomfört i Umeå i politisk enighet. Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk gällande bussåkande. Kollektivtrafikresandet har ökat med 130 procent och satsningen på elbussar har blivit lyckad.

Men Seye Larsens okunskap om all detta har kanske att göra med den korta tid han varit med i kommunpolitiken – det var ju knappt ett år sedan han tog över ledningen för Miljöpartiet när de gamla aktiva i partiet sparkades ut.

Han slår sig för bröstet över allt som hans parti bidrar med i Umeåpolitiken. Jo, vi har noterat att Miljöpartiet har förändrats det sista året. MP-politiker som nonchalerar hedersförtryck. MP-företrädare som polisanmäler politiska motståndare. MP-politiker som inte gillar kampen mot islamismen, och därför ifrågasätter att Arbetarpartiet ska få kommunalt partistöd. MP-politiker som från läktaren avbryter kommunfullmäktiges sammanträden, MP-politiker som hyllar detta beteende, MP-politiker som deltar i Extinction Rebellions olagliga aktioner att blockera trafiken i centrala Umeå. Så visst har Miljöpartiet i Umeå förändrats. Men inte till det bättre.

Vi moderater anser att det är viktigt med politik som ger goda resultat – inte symbolpolitik. Såväl på riksplanet som lokalt. Miljöpartiets kamp i Umeå mot tillväxt, mot goda flygförbindelser, mot bilister, mot bönder är ju inget annat än destruktiv symbolpolitik.

Sverige har kommit långt i jämförelse med andra länder när det gäller klimatåtgärder. Så sent som i januari kunde vi läsa att Sverige är bäst i världen på att leva upp mot sina åtaganden enligt Parisavtalet. Detta enligt en årlig ranking, som låtit 350 experter bedöma 56 länder samt EU som helhet. I Sverige hamnar Umeå kommun på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges hållbaraste kommuner. Umeås miljöarbete har uppmärksammats internationellt, där vi tre år har varit nominerade och kommit till final gällande utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Umeå ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt! Så nej, vi moderater har inget att skämmas över. Oavsett vilka otrevliga debattartiklar som Seye Larsen skickar till VK.

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat.

Miljö- och klimatpolitiken måste baseras på sådant som faktiskt ger resultat. Konjunkturinstitutet liksom Riksrevisionen har exempelvis konstaterat att den nu omvalda regeringen bedriver en ineffektiv miljöpolitik. Risken är att vi får samma situation i Umeå lokalt, med ett Miljöparti som föredrar skadlig och tillväxthämmande symbolpolitik.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Lena Riedl

Vice ordförande, kommunstyrelsens Hållbarhetsutskott (M)

Uppskattat möte med Strömmer i Nordmaling!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår kväll gästades Moderaterna i Nordmaling av vår partisekreterare Gunnar Strömmer. Temat för mötet var ”Lag och ordning”. Mycket trevligt och god stämning!

Enligt den Nationella trygghetsundersökningen som görs varje år uppger 28 procent av befolkningen 2019 att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller att på grund av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde.

Tryggheten måste öka i samhället. Vi behöver fler poliser, mer resurser till hela rättskedjan, hårdare straff, men också arbeta mer med förebyggande åtgärder. Moderaterna har den bästa politiken för att stärka tryggheten. Vi satsar de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Moderaterna föreslår också 3000 kr mer i lön varje månad för poliser, en betald och reformerad polisutbildning, mer kameraövervakning och att slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.

 

 

Hög aktivitet hos Moderaterna i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 11

 nordsvenskan

Årets tredje nummer av Nordsvenskan kom i brevlådan igår. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år. Redaktör är riksdagsledamot Edward Riedl.

Ett av de populäraste inslagen i tidningen är sidorna under rubriken ”Hänt i länet”. Där kan man läsa dels om studiebesök, arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna – talarkvällar, studiebesök m.m. Vidare finns läsning om Moderata Ungdomsförbundet, Moderata Studenter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer och Öppna Moderater etc etc. I detta nummer är det dessutom två sidor om den framgångsrika moderata Norrlandskonferensen, då ledande M-företrädare från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland samlades i Umeå i slutet av september för en genomgång av aktuell politik.

Bli medlem så får även Du ta del av allt som händer bland M i Västerbotten!

Stärk den svenska livsmedelsproduktionen!

Av , , Bli först att kommentera 18

”Skam” och ”ångest” är två ord som förekommer flitigt i massmedias rapportering om klimatet. ”Köttskam”, ”flygskam”. I augusti lanserades begreppet ”bondeskam” av en journalist i nyhetsrapporteringen om FNs nya klimatrapport.

Men svenska bönder ska inte behöva skämmas. Tvärtom! De ska vara stolta över den mat som de producerar. Liksom vi alla ska vara stolta över Sveriges bönder!

Idag producerar det svenska jordbruket inte tillräckligt med mat för den svenska befolkningen. Hälften av den mat vi äter är importerad. Alltfler inser vilka risker detta skulle innebära vid en kris i vårt närområde. Det skulle inte många dagar vid en blockad, innan maten i butikerna skulle vara slut. Självförsörjningsgraden i Sverige har sjunkit så lågt att vi inte skulle klara oss mer än en vecka om en verklig kris skulle uppstå. Sverige är därför oerhört sårbart när det gäller livsmedelsproduktion.

Vi borde stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Det är ett nationellt intresse att säkra livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad, på samma sätt som det är ett nationellt intresse att ha en stark försvarsmakt. Det borde inte ens vara en diskussion!

Svenskt kött tillhör det mest klimatsmarta köttet i världen! Om man jämför med kött från andra länder så har det svenska en lägre klimatpåverkan och dessutom har svensk djuruppfödning lägst antibiotikaanvändning i EU.

En stor fördel med svensk produktion är att den ger lägre utsläpp av växthusgaser per kilo produkt; nötköttsproduktionen 70 procent lägre och mjölkproduktionen 44 procent lägre än världssnittet. Det är siffror att ta till sig i den pågående klimatdebatten.

Vi måste därför snarare stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att underlätta för jordbruksnäringen. Det viktigaste är att sänka kostnaderna som är högre i Sverige än i jämförbara konkurrentländer. Det handlar om direkta kostnader i form av skatter och avgifter men också om indirekta kostnader genom regelkrångel, administration och kostsamma särkrav.

Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa. Och svenska bönder är alltså bäst i klassen!

I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi, som är föremål för upphandlingar. Svenska företag med djurhållning har i det sammanhanget en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på bl.a. djurskydd. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta är exempelvis en bestämmelse vi redan lagt in i Umeå kommuns upphandlingspolicy.

Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald. Den svenska staten måste också snarast underlätta för jordbruket, genom lägre skatter och avgifter.

Var stolta över våra svenska bönder!

Upprusta det svenska försvaret – återupprätta också ett regemente i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 16

försvaretUmeå

Den svenska försvarsförmågan måste kraftigt stärkas under kommande år. Inriktningen är tydlig. Alla försvarsgrenar ska stärkas, värnplikten ska utökas, stora investeringar i befintlig och anskaffning av ny materiel, nya förband måste upprättas. Under 2020 kommer många viktiga beslut att tas i regering och riksdag.

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Även Umeå måste nu på allvar tas in i diskussionerna som lämplig etableringsort!

Norrlands befolkningsmässigt största kommun – Umeå – har redan idag befintlig försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerat. Inom Umeå Garnison finns idag bl.a. Totalförsvarets Skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom Hemvärnet. Det finns därför goda förutsättningar för ett snabbt stärkande av försvarsmaktens verksamhet i Umeå och om detta råder enighet över de politiska blockgränserna.

Nu är det dags att öka mobiliseringen för detta, även via alla tänkbara offentliga kanaler.

– Återupprätta ett regemente i Umeå.

– Särk redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Hela Sverige ska försvaras! Umeå kommun vill bistå och vara en del av den nationella återuppbyggnaden samt utvecklingen av svensk försvarsförmåga.

Från ord till handling!

Av , , Bli först att kommentera 12

forsell

På partistämman i Västerås presenterades upplägget för ett mer aktivt oppositionsarbete där Moderaterna går från ord till handling. Det är nödvändigt i ett läge där regeringen förlorat kontrollen över samhällsutvecklingen.

En viktig del i detta är brottsbekämpningen, där Moderaterna har överlägset bäst politik vilket också uppskattas av svenska folket. Vi har helt enkelt högst förtroende i denna fråga. En som spelat en viktig roll i detta är vår rättspolitiske talesperson Johan Forsell (bilden ovan), som varit med i utformandet av kriminalpolitiken och också på ett föredömligt sätt tagit debatten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tappat kontrollen. På område efter område ser vi hur läget förvärras. Sverige behöver en ny regering som sätter vårt land på rätt kurs igen.

Moderaterna tänker inte titta på i tre år och göra någonting åt Sveriges problem först efter nästa val. Därför har Moderaterna identifierat tre områden där vi aktivt kommer att söka stöd för att driva regeringen framför oss: hållbar och stram migrationspolitik, kärnkraft och elektrifiering, samt lag och ordning.

På de tre områdena ovan finns starkt stöd för en annan politik än den nu förda. Politik som skulle göra Sverige till ett bättre land, men där regeringen som helhet stoppar nödvändiga steg framåt.

Moderaterna kommer driva skarpa lagstiftningsprocesser i Sveriges riksdag för att få igenom vår politik. Regeringen styr – men ytterst är det riksdagen som stiftar Sveriges lagar. I dagsläget är tre processer aktuella:

1. Skärpt straff för mord

Moderaterna har lagt fram ett förslag i riksdagen som innebär att livstids fängelse ska dömas ut för fler mord. Hittills har KD, L och SD ställt sig bakom förslaget. I riksdagen har justitieutskottets kansli fått i uppdrag att ta fram ett konkret lagförslag. En omröstning i kammaren kan sannolikt ske före sommaren.

2. Slopad ungdomsrabatt för de över 18 år

Regeringen har lagt fram förslag om att ungdomsrabatten för de över 18 år ska avskaffas för ”upprepad grov brottslighet” – men det träffar endast fåtal fall. Samtidigt finns ett färdigt förslag hos Regeringskansliet som innebär att den rabatten för gruppen 18–20 år tas bort helt. För detta finns även majoritet i riksdagen. Moderaterna har därför krävt att regeringen ska lägga fram det förslaget på riksdagens bord – annars kommer vi att söka stöd för att driva frågan skarpt.

3. En lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek

En möjlighet att stänga ute vissa personer från butiker, simhallar och bibliotek, när det finns risk för t.ex. ordningsstörningar och trakasserier, skulle sannolikt medföra att antalet brott som begås på dessa platser sjunker. Det finns ett färdigberett förslag hos Regeringskansliet om detta och en riksdagsmajoritet står bakom det. Moderaterna kommer söka stöd för att driva frågan skarpt om regeringen inte lägger fram förslaget på riksdagens bord.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Nu ska vi se till att få igenom en politik som återupprättar ordning och trygghet i vårt land!

Ta krafttag mot kriminaliteten!

Av , , Bli först att kommentera 15

partistämma2019

Utvecklingen i Sverige går åt fel håll när det gäller den grova kriminaliteten. Detta var också ett av de sakpolitiska områden som jag var uppe och debatterade på partistämman den gångna helgen.

Moderaterna har högst förtroende när det gäller lag och ordning. Besluten på partistämman fortsätter att stärka vår position. Hårdare straff, ökad kameraövervakning, fler poliser i hela landet, utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas i högre grad – och mycket mer.

Vi moderater ska leva upp till svenska folkets förväntningar – tryggheten måste återupprättas på bred front i Sverige

Moderaternas partistämma!

Av , , 3 kommentarer 14

stämma

Anlände till Moderaternas partistämma Västerås igår och är riktigt laddad inför detta. Jag har under det gångna året haft förmånen att ingå i två av de arbetsgrupper som arbetat på partistyrelsens uppdrag.

För det första översynen av den ekonomiska politiken. Arbetsgruppen fick ett brett uppdrag att ompröva och stärka partiets befintliga ekonomiska politik och utveckla nya reformer inom ett antal områden: Skatterna, arbetsmarknaden, miljö och klimat, bostadsmarknaden, infrastruktur och förbättrade förutsättningar att bo och arbeta utanför storstäderna.

För det andra stadgekommittén med genomlysning av partiets stadgar, regelverk, nominerings- och rekryteringsregler.

Därför glad över att se de propositioner som stämmans ombud har att ta ställning till. Några egna motioner har jag emellertid inte skrivit, men Västerbotten är välrepresenterade på den fronten – både Edward Riedl och Elisabeth Björnsdotter Rahm har motioner som kommer att behandlas under dessa dagar.

Sverige behöver en ny statsminister och en ny regering! Moderaterna visar vägen!

Hanif Bali (M) gjorde succé på Umeå universitet!

Av , , 4 kommentarer 21

hanif

Moderata riksdagsledamoten Hanif Bali besökte Umeå igår. Det var mer än fullsatt i hörsalen på Umeå universitet vid Moderata Studenters arrangemang.

En kort sammanfattning: succé!

Med långt över 100 000 följare på sociala medier når Bali dagligen ut till fler människor än många dagstidningar. Han har suttit i riksdagen sedan 2010. Under en timme fick åhörarna – de allra flesta studenter – fritt ställa frågor och han svarade i högt tempo.

Moderaterna är största parti bland unga, och det var även något som Bali berörde. Högern dominerar också numera på sociala medier. När Sverige gick till val senast – EU-valet i maj 2019 – blev Moderaterna förövrigt största parti bland förstagångsväljare, och vi vann även skolvalet solklart.

Gårdagens välbesökta möte på Umeå universitet var verkligen en energikick!

M, C, L och KD lägger förslag om att motverka osund konkurrens i Umeå!

Av , , 1 kommentar 10

Alliansen20180605

Pressmeddelande 191010

De borgerliga partierna vill motverka osund konkurrens i Umeå

 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) har lämnat in en gemensam motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I årets ranking från Svenskt Näringsliv hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. De fyra borgerliga partierna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

Partierna vill även att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

 

Motion

Motverka osund konkurrens i Umeå

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga rankinglista över kommuners företagsklimat i Sverige. Umeå fortsätter att tappa och hamnar på plats 194 av landets 290 kommuner. Det är ett bekymmer och vittnar om behovet av åtgärder. En kommun med ett bra företagsklimat är en attraktiv plats att starta och driva företag och att anställa personal. Ett växande lokalt näringsliv stärker kommunens skattebas och därför är ett bra företagsklimat grunden för en god välfärd.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. I den nya rankingen från Svenskt Näringsliv för 2019, så hamnar Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. Nästan sämst i landet alltså, när de lokala företagarna tillfrågas.

I samband med antagande av budget den 17 juni lade de borgerliga partierna i Umeå ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Tyvärr förlorade vi i voteringen och det är beklagligt, eftersom det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som metodiskt borde åtgärdas.

På kort sikt är det den enskilde näringsidkaren eller företaget som utsätts för snedvriden konkurrens från kommunen som är förlorare. Men osund konkurrens försvagar näringslivet och hämmar tillväxten. I det långa loppet är det samhället och umeåborna som är de verkliga förlorarna.

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknade

att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens.

att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

 

Umeå 2019-10-09

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)         

Mattias Larsson, Gruppledare (C)          

Peder Westerberg, Gruppledare (L)          

Veronica Kerr, Gruppledare (KD)