Umeå kommuns kostnadsnivå

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK är det en artikel om kostnaderna för Umeå kommun, som man onekligen kan höja på ögonbrynen inför. Där går att läsa att VK har undersökt kostnadsnivåerna med rikssnittet för olika verksamheter, och bl.a. kommit fram till att Umeå kommun har lägre kostnader än rikssnittet för bl.a utbildning, individ och familjeomsorg mm.

Uppgifterna ska vara hämtade ur Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen. Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

VK:s slutsatser är emellertid tvärtemot vad ekonomiavdelningen inom Umeå kommun har kommit fram till genom åren. Likaså Dagens Samhälle (tidningen som ägs av SKL) gjorde en liknande undersökning för ett år sedan, och då var Umeå kommun en av de kommuner med absolut högst kostnadsnivå i hela Sverige. Just beträffande kärnverksamheten. Där hamnade vi på plats 283 av landets 290 kommuner. Det ska bli intressant att titta närmare på detta.

Under vårens budgetberedning har ju annars förvaltningen visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 520 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften.

I en undersökning av Dagens Samhälle hösten 2015 – som jag nämnde här ovan – hamnade vi på plats 283:e plats av landets 290 kommuner – när det gäller kostnadsnivån. Detta bekräftas i det underlag som presenterats för budgetberedningen, där kostnadsbilden ser ut på nedanstående vis.

 

Hur många procent dyrare verksamheten är inom Umeå kommun jämfört med snittkostnaden för övriga kommuner i Sverige (antalet miljoner kr som detta motsvarar varje år inom parentes):

 

Kulturverksamheten                                 98,6%                                  (150 mkr)

Individ- och familjeomsorgen                  23,9%                                  (95 mkr)

Äldreomsorgen                                         15%                                     (131 mkr)

Förskolan                                                  21,7%                                  (189 mkr)

Grundskola                                               6,3%                                    (61 mkr)

Gymnasie- och vuxenutbildning              13,1%                                  (51 mkr)

Fritid                                                        24,4%                                  (40 mkr)

Även KD säger nej till förslaget om storregioner!

Av , , Bli först att kommentera 8

Läser på SVT text, att Kristdemokraterna på riksplanet nu säger nej till förslaget om nya storregioner som är ute på remiss. De är i sak för en regionreform, men anser att det behövs ett tydligare och bättre underlag. Partiets andra vice ordförande Emma Henriksson anser att ”regeringen bör tänka om i frågan”.

Ett mycket positivt besked! När KD nu säger nej, så gäller det bara att få centern att svänga i frågan. Skulle Centern också säga nej – då blir det inga nya storregioner.

I Västerbotten är frågan högaktuell, då hittills Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna dels säger nej till förslaget om storregion i Norrland, dels förespråkar en folkomröstning för västerbottningarna. Med dagens besked från Kristdemokraterna på riksplanet, så hoppas jag att även KD i Västerbotten ställer sig bakom kravet på folkomröstning.

Lindberg (S) – Umeås svar på Bagdad-Bob

Av , , 4 kommentarer 19

Jag noterar med viss förundran det blogginlägg som Hans Lindberg har skrivit. Han jämför mig och Liberalernas gruppledare med Bill och Bull. Detta eftersom vi har påtalat Umeå kommuns tuffa ekonomiska läge.

Jag förstår ärligt talat inte vad Lindberg anser vara ”populistiskt” och ”käbbel”. Jag har bara redogjort för läget, och vad det försämrade läget med 140 miljoner kr beror på: ”Det av två anledningar: dels så försämras skatteprognosen från regeringen (skatteintäkter & bidrag) ganska dramatiskt för Umeås kommuns räkning med 70 miljoner kr för 2017, dels så sänker regeringen samtidigt den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och unga, vilket för 2017 innebär en försämring för kommunen med ca 70 miljoner kr. Allt som allt 140 miljoner kr. Detta således kopplat till saker som står utanför Umeå kommuns direkta kontroll.”

Detta utifrån uppgifter som är allmänt kända, och som även Lindberg själv har skrivit om.

Problemet är ju att sedan Hans Lindberg och den ”nya” generationen av socialdemokrater tagit över ledningen i Umeå kommun, så är det inte så viktigt att hålla budget. Under Lindbergs ledning är Umeå kommun på väg mot ett underskott för tredje året i rad. Och (S) har nu för andra gången på fyra månader röstat ned Alliansens förslag att vidta åtgärder för att minimera det prognosticerade underskottet för 2016.

Sen är det sant att Allianspartierna inte alltid är överens i olika frågor. Fullt naturligt. Vi är fyra olika partier. Men då har Hans Lindberg (S) det betydligt värre i sitt eget parti. Han kanske borde börja med att försöka styra sitt eget parti, med alla olika nämndsordföranden, innan han har synpunkter på hur samarbetet mellan Alllianspartierna fungerar. Inom Socialdemokraterna i Umeå spretar det ju betänkligt, vilken vi kan se i diverse lokala S-bloggar, S-pressmeddelanden och utspel månad efter månad………..

Så Umeås svar på Bagdad-Bob – Hans Lindberg – borde nog börja ta politiken på allvar. Det går inte att skratta bort problemen, och förneka dem. Vi hittar ju inte på de ekonomiska problemen. De är reella, och gällande den budget som nu måste revideras beror det på försämrade skatteprognoser och att regeringen radikalt minskar ersättningen för ensamkommande. Det finns inget ”populistiskt”, eller ”käbbel” i detta.

Den som drar ner debatten på sandlådenivå är ingen annan än Hans Lindberg själv.

 

 

Trots att inget beslut är taget om storregion – Region Västerbotten avsätter ca 5 miljoner kr till förberedelser!

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid dagens arbetsutskott med Region Västerbotten beslutade ett oenigt arbetsutskott att avsätta omkring 5 miljoner kr de kommande åren, för att förbereda arbetet inför en eventuell ny storregion. Pengarna ska användas till olika insatser, då Region Västerbotten har ansvaret för att driva sekretariatet för arbetsgruppen Regional Utveckling som förberedelse. ”Detta innebär ett ansvar att arbeta samman regionerna i arbetsgruppen för området Regional utveckling, men också att stödja arbetsgruppens särskilda ansvar för samverkan med övriga arbetsgrupper.”

Moderaterna och Liberalerna (jag och Nicke Grahn) röstade för ett avslag, och reserverade oss mot beslutet.

Att börja avsätta stora summor pengar från länets projektmedel till arbetet med att förbereda en storregion – som riksdagen ännu inte har tagit ställning till – är inte rimligt! I den mån något måste göras, så får det tas inom befintlig ram. Regeringen har ju inte ens lagt en proposition i frågan. Däremot har en majoritet i riksdagen uttalat att befolkningen måste tillfrågas innan ett sådant beslut fattas i riksdagen. Men inget av detta verkar spela någon roll för Socialdemokraterna m.fl.

Det vore klädsamt om Socialdemokraterna avvaktade med att avsätta miljontals projektpengar på arbetet med en storregion, innan de ens vet om det finns en teoretisk majoritet i riksdagen för det.

Umeå kommun tvingas göra om budgeten pga S-regeringens politik

Av , , Bli först att kommentera 10

Umeå kommunfullmäktige kommer i december med allra största sannolikhet tvingas justera den budget för 2017, som antogs i juni innevarande år.

Det av två anledningar: dels så försämras skatteprognosen från regeringen (skatteintäkter & bidrag) ganska dramatiskt för Umeås kommuns räkning med 70 miljoner kr för 2017, dels så sänker regeringen samtidigt den statliga ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och unga, vilket för 2017 innebär en försämring för kommunen med ca 70 miljoner kr. Allt som allt 140 miljoner kr. Detta således kopplat till saker som står utanför Umeå kommuns direkta kontroll. Men det visar tydligt att det spelar roll vilken regering som styr Sverige. Vi kommer alltså att tvingas göra om budgeten i Umeå kommun p.g.a. den politik som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering och riksdag driver.

För vi befinner oss i en högkonjunktur! Trots konjunkturuppgången bedömer nu både konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket att arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden minskar under kommande år, och andelen arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden växer. Samtidigt kommer de offentliga finanserna dras med fortsatta underskott under hela mandatperioden.

Oroväckande nog förväntas regeringens åtgärder på arbetamarknadsområdet förstärka problemen; kombinationen av höjd skatt på arbete och ändrad inriktning på arbetsmarknadspolitiken och bidragssystemen bedöms enligt Konjunkturinstitutet försvaga återhämtningen på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutet har bedömt att förändringar inom a- kassan, omläggningar inom arbetsmarknadspolitiken samt högre anställningskostnader för unga och äldre gör att färre står till arbetsmarknadens förfogande och minskar sysselsättningen. En utveckling i denna riktning, med försämringar av förutsättningarna för jobb och ekonomisk tillväxt, är fel väg för Sverige.

Sedan gör det ju inte saken bättre att samma konstellation – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – får styra och ställa över den ekonomiska politiken för Umeå kommun. Men även det får konsekvenser. Umeå kommun är på väg mot ett underskott för tredje (!) året i rad. Och så sent som igår, så avslog dessa partier Allianspartiernas yrkande i samband med delårsrapporten om att vidta åtgärder för att minimera årets underskott.

Regeringen står utan en jobbpolitik och förefaller sakna ambitioner när det gäller att presentera en samlad strategi som kan leda till en varaktig höjning av sysselsättningen. Vi behöver ekonomiskt ansvarsfulla partier vid makten, såväl på riksplanet som lokalt här i Umeå.

Det saknas idag!

Mycket glädjande nyheter om Volvos hyttfabrik i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

EdelPhoto-5812

Det är oerhört glädjande besked att Volvokoncernen fortsätter satsa på hyttfabriken i Umeå! Detta besked betyder mycket. För de anställda självklart. För fabriken. Men också för hela Umeåregionen. Det är en viktig signal att Volvokoncernen fortsätter satsa målmedvetet i Umeå.

Volvokoncernen investerar alltså ytterligare 435 miljoner kronor i hyttfabriken i Umeå. Produktionsstart för den nya anläggningen beräknas till 2018. Investeringen gäller denna gång måleriprocessen för den initiala ytbehandlingen. Volvos nya anläggning byggs med senaste teknologi för mindre miljöpåverkan och ersätter en process som är mer än tjugo år gammal.

Volvos hyttfabrik är viktig för Umeå, och med ännu en stor investering visar det att Volvokoncernen även fortsättningsvis satsar på Umeå!

En riktigt bra start på veckan!

(S) i Umeå och Västerbotten rejält i otakt med invånarna

Av , , Bli först att kommentera 13

Frågan om storregion har den senaste tiden seglat upp som en allt tyngre fråga. Från Moderaterna har vi som bekant tagit beslut att inte stödja förslaget om storregion.

I den stora NOVUS-opinionsundersökning som publicerats i VK, så visar det sig att befolkningen delar moderaternas uppfattning. Såväl i Västerbotten som i övriga Norrlandslän.

Vi moderater kommer att göra vad vi kan för att det inte ska bli någon storregion, men om olyckan skulle vara framme och det ändå blir av – då har vi hela tiden varit tydliga med att Umeå måste bli ”regionhuvudstad”. Självklart! Största staden i norr, ligger geografiskt rätt och med ypperliga kommunikationer. Väldigt viktigt med tanke på hur långa avstånd vi har i norra Sverige. Även detta ställningstagande har starkt stöd från befolkningen. Även bland våra grannlän är Umeå den starka kandidaten.

Men inte hos Socialdemokraterna i Umeå och Västerbotten! Socialdemokraterna här är i fulständig otakt med befolkningen. Dels driver (S) på för en storregion mot västerbottningarnas vilja, dels gör de allt för att Umeå och Västerbotten ska tappa arbetstillfällen genom att – uppenbarligen – redan ha förhandlat bort detta med residensstad och annat till ledande socialdemokrater i andra delar av norra Sverige.

På punkt efter punkt går man emot invånarna i Umeå och Västerbotten. Och självklart försöker de driva igenom allt utan att invånarna hinner säga sitt i ett ordinarie val. Tidigare generationer av västerbottenspolitiker har kämpat för att stärka vårt län, stärka Umeå, kämpat för FLER etableringar, fler jobb. Den nya generationen S-politiker i Umeå och Västerbotten kämpar för att ge bort så mycket som möjligt. Allt för att få skapa en storregion.

Invald i nationell M-arbetsgrupp för att utveckla bl.a. kriminalpolitiken

Av , , Bli först att kommentera 7

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag, med anledning av presskonferensen där vår partiledare Anna Kinberg Batra presenterade fem nya reformarbetsgrupper i partiet. Jag är mycket nöjd över att tillhöra den arbetsgrupp som ska komma med förslag inom kriminalpolitiken, försvars- och säkerhetspolitiken.

 

Pressmeddelande 2016-10-13

 

Ågren invald i ny nationell M-arbetsgrupp

 

AÅ2015

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra meddelade vid en presskonferens på torsdagen att partiet har tillsatt fem nya arbetsgrupper, med uppgift att utveckla den moderata politiken inför valet 2018.  Umeås kommunalråd Anders Ågren ingår i den grupp som ska utforma moderaternas kriminalpolitik, försvars- och säkerhetspolitik. Bland övriga deltagare i arbetsgruppen kan nämnas tidigare justitieministern Beatrice Ask, partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark och den utrikespolitiska talespersonen Karin Enström.

– Det känns mycket positivt att få ingå i den här gruppen! Jag har engagerat mig starkt i debatten om rättsfrågor, med krav på tuffare tag mot kriminaliteten i vårt samhälle. Likaså är jag en varm förespråkare för att rusta upp försvaret och gå med i Nato. Det här blir ett utmärkt tillfälle att kunna påverka partiets politik på dessa områden, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

I direktiven till arbetsgruppen understryks att lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. På senare tid har flera utanförskapsområden runt om i Sverige hamnat i fokus. Det handlar om attacker mot polis och annan blåljuspersonal, bilbränder och upplopp. Allt detta anses oacceptabelt. Att upprätthålla lag och ordning är en förutsättning för att vända utvecklingen i dessa områden.

– Det är även nödvändigt med krafttag mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Sveriges ”export” av IS-terrorister till Syrien är en skamfläck. Ett effektivt förebyggande arbete är så klart viktigt. Men också en tuff och kompromisslös linje mot dessa extremister, säger Ågren.

Även frågor med koppling till den pågående flyktingkrisen berörs i direktiven till arbetsgruppen. Det påtalas att staten måste ställa höga krav på att människor som kommer till Sverige följer den lagstiftning som finns här samt att grundläggande svenska värderingar såsom jämställdhet, demokrati, vikten av egna ansträngningar och att göra rätt för sig respekteras. Det behövs skarpare insatser för att motverka hedersrelaterat våld, förtryck och kränkningar. Dagens regelverk som rör utvisning på grund av brott bör också skärpas i syfte att ytterligare markera att samhället inte accepterar brott varken av den som kommer hit tillfälligt eller vill bosätta sig här.

Beträffande den framtida moderata utrikes- och säkerhetspolitiken, så konstateras att Sverige i dag möter flera mycket svåra hot och risker vad gäller säkerheten: Konventionella militära hot samt cyberhot, terrorism och grov organiserad brottslighet. Rysslands agerande utmanar hela den europeiska säkerhetsordningen och har bidragit till att det i dag föreligger ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa. Moderaternas utgångspunkt är att fortsätta stärka landets egen försvarsförmåga, samt behovet av en svensk färdplan mot medlemskap i Nato.

Arbetsgruppen leds av Tomas Tobé, partisekreterare för Moderaterna. Partistyrelsen har gett arbetsgruppen uppdrag att uppdatera och utveckla Moderaternas politik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer som ska genomföras i regeringsställning.

En skola för kunskap och bildning

Av , , 1 kommentar 5

skola

Igår var SKOLAN ett av debattämnena i partiledardebatten, men tragiskt nog så var det bara ägandeformen som SVT ville ha fokus på. Ägandeformen borde inte vara särskilt intressant – det är ju kunskapsresultaten som är det primära! Oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola.

Uppvärdera läraryrket, sätt tidigare betyg, kunskap i centrum, ordning och reda i klassrummen – med det kommer man långt!