Svenska folket vill införa mycket hårdare fängelsestraff

Av , , 2 kommentarer 10

För några dagar sedan så presenterades SOM-institutets årliga undersökning om allmänhetens åsikter. Denna visar att en överväldigande majoritet – 69 procent – vill ha mycket hårdare fängelsestraff.

Det speglar mycket väl den uppfattning som även Moderaterna framför.

Vi ser det även i andra frågeställningar. 86 procent av svenska folket vill se skärpta straff för gängkriminella. Bara 5 procent är emot.

Det är förövrigt precis lika många kvinnor som män önskar se skärpta straff. Stödet är lika stort bland såväl yngre som äldre.

Budskapet från svenska folket är tydligt.

Moderaterna och regeringen genomför nu en total omläggning av den svenska kriminalpolitiken. Det behövs. Det kommer att ta tid att vända utvecklingen i vårt land, men betydligt hårdare straff och utbyggda fängelser är en bra början.

Det var åtta långa bortkastade år med S och MP i regeringsställning.

Nu ska vi få ordning på landet igen.

Moderaternas dag och Kristerssons tal i Almedalen!

Av , , 1 kommentar 3

Tidigare idag talade statsminister Ulf Kristersson (M) i Almedalen. Talet tog sitt avstamp i hur vi gör Sverige säkrare, grönare och friare. Bland annat talade Kristersson om de åtgärder och reformer den moderatledda regeringen vidtagit under de första åtta månaderna sedan regeringsskiftet.

En stor del av talet fokuserade på kriminalpolitik, brottsförebyggande arbete och att Sverige behöver en ny, mer ingripande socialpolitik som bygger på att de flesta vuxna både kan och vill ta ansvar. En socialpolitik som också förväntar sig att vuxna tar det ansvaret. En socialpolitik som tydligt står på barnens sida. Som inte ber om tillåtelse, utan som också vågar peka med hela handen när så krävs.

Läs hela talet här.

Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr mer PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner. Sänk skatten!

Av , , 1 kommentar 9

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner.

Men umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Vi moderater vill under den kommande fyraårsperioden sänka skatten med 1 krona. Vi ville – tillsammans med KD – börja med 20 öre i ett första steg för 2024, men blev nedröstade i fullmäktige.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta kommer nettointäkter från vattenkraften i Umeå som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeå kommun har alltså hissnande 875 miljoner kr mer per år till sitt förfogande.

Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi i den offentliga debatten i Umeå diskuterar 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Äldreomsorgen hade förra året en sjukfrånvaro på 9,4 procent och individ- och familjenämnden en sjukfrånvaro på 9,1 procent. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt för samma verksamhet, än invånarna i landets övriga kommuner.

 

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

 

Socialdemokraterna avskaffade under förra mandatperioden Värnskatten på riksnivå. Man sänkte alltså för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Moderaterna i Umeå sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den lokala debatten – men även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 18 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.

Moderaterna prioriterar lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagens VK har jag fått följande insändare publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen också.

 

Moderaterna prioriterar lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska

Nu har kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutat om förfrågningsunderlag för ny livsmedelsupphandling för Umeå kommun. Moderaterna, som enda parti, yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Vårt fokus är lokalproducerade livsmedel – inte ekologiska.

Vid sammanträdet ville vi ändra kravspecifikationen, så att bl.a. skrivningar om ekologiska livsmedel och fairtrade-märkningar skulle utgår ur förslaget. Tyvärr förlorade vi omröstningen och fick reservera oss.

Varför? Ekologiskt leder till att mindre livsmedel produceras på samma areal, och är inte bättre för klimatet än konventionellt lantbruk. Ändå envisas vissa partier och politiker med att försöka styra över produktionen till ekologiska livsmedel. Detta har vi moderater uppmärksammat även lokalt och regionalt här i Västerbotten.

Moderaterna röstade för övrigt i februari 2020 nej till målsättningen att Umeå kommun år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Vi moderater håller en tydlig linje för att möjliggöra ökad andel lokalproducerade livsmedel. Det saknas vetenskapligt stöd för att ekologisk mat skulle vara bättre för klimatet. I en studie från bland annat Chalmers, drogs slutsatsen att ekologisk mat till och med var sämre för klimatet än konventionellt producerade livsmedel. Detta p.g.a. att större markarealer krävs för ekologisk produktion. I Sverige håller den konventionella produktionen hög kvalitet, med högt krav på djurskydd och lite användning av både antibiotika och bekämpningsmedel.

Vi måste öka självförsörjningsgraden och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Ekologiska livsmedel motverkar denna ambition. Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande, vilket de flesta numera verkar hålla med om.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Från gårdagens budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Anförande nummer två, från gårdagens budgetfullmäktige.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Jag tänkte i mitt andra anförande beröra några av Alliansens gemensamma förslag. Våra fyra borgerliga partier har ju detta år, liksom större delen av förra mandatperioden, valt att gå fram med egna budgetförslag för att tydligare profilera det egna partiet. Samtidigt är vi överens på en lång rad områden, och har därför lagt 24 gemensamma uppdrag som ingår i våra budgetförslag.

Det handlar om ökad trygghet, ökat bostadsbyggande, utökad valfrihet, förbättrat företagsklimatet och fokus på kvalitet istället för aktör i kommunens verksamhet.

Som jag nämnde i mitt första inlägg, så har otryggheten bland unga tjejer – i det offentliga rummet – ökat dramatiskt i Umeå på åtta år. Varannan tjej i åldern 13-18 år är numera otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Varannan tjej. Sedan 2014 har andelen otrygga tjejer mer än fördubblats i Umeå. Otryggheten är påtaglig även bland kvinnor i allmänhet i Umeå. Otrygga när det gäller att gå ensamma ute på kvällen.

Jag är mycket nöjd att vi nu är fyra partier i Umeå – Alliansen – som föreslår att kamerabevakning införs på särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Det är en viktig del, i att återupprätta tryggheten i Umeå.

Kamerabevakning behövs i det offentliga rummet, och 9 av 10 svenskar vill se ökad kamerabevakning på offentliga platser. I Umeå är det 7 av 10 umeåbor som är positiva till bevakningskameror på brottsutsatta platser.

Polisen har tidigare satt upp bevakningskameror i Umeå centrum, på Ålidhem och på Ersboda. Med goda resultat. Vi vill nu att Umeå kommun kompletterar med kameror på brottsutsatta platser i övrigt. Vi lyssnar på umeåborna. Och detta arbete ska självklart ske i samarbete med Polisen.

Vi måste också bidra i att få fart på bostadsbyggandet. Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter.

En betydande försäljning av Bostadens bestånd är en nödvändighet för att framöver skapa utrymme för renoveringar, nybyggnationer och minska skuldbördan. Avyttringen bör vara mer omfattande är den som genomfördes 2017.

Det handlar också om att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Under förra året lyckades vi exempelvis i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa fler bostäder. Vi behöver också ett ökat byggande av småhus, och den kommunala planeringen måste möjliggöra detta.

Vidare handlar det om att möjliggöra ett bättre företagsklimat, genom att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens. Vi måste också skapa en bättre planberedskap för handels- och företagsetableringar.

Det handlar om att fortsätta att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Vi vill också uppdra till äldrenämnden att införa vårdnära serviceteam brett på kommunens alla vård- och omsorgsboenden för att frigöra arbetsuppgifter från ordinarie personal samtidigt som det ger mer tid till brukarna vilka personalen i första hand är till för.

Det handlar om att återinföra köp/sälj-systemet i kommunens verksamheter.

Det handlar om att möjliggöra bildandet av intraprenader inom såväl kommunens skolor som kommunens äldreomsorg. Intraprenader ökar friheten och inflytandet för personal och ledning inom respektive verksamhet, och bidrar till bättre ekonomi, ökad nöjdhet med arbetssituationen och lägre sjukfrånvaro. Det skulle vara en viktig del i att få ned sjukfrånvaron bland personalen.

Det handlar också om att konkurrensutsätta den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

Det här kommer sannolikt bli en lång debatt. Det brukar bli så. Men jag vill ännu en gång påminna.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer per år, än andra kommuner i Sverige. Plus nettointäkter från vattenkraften som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeås politiker har alltså nästan 900 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner. Och ändå menar ni att pengarna inte räcker till?

Problemet i Umeå är helt uppenbart bristande prioritering, styrning och ledning.

Ordförande, tack för ordet!

Budgetfullmäktige idag – sänk skatten!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har vi budgetfullmäktige. Lägger upp mitt första anförande här. Observera att det talade ordet gäller. Jag hann inte riktigt med alla delar i det jag hade förberett.

 

Inledningsanförande, Budget-KF 2023-06-19

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2024, som utöver siffrorna också innehåller 64 uppdrag och 24 gemensamma Alliansuppdrag.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik för både stad och landsbygd. Det är utgångspunkten för Moderaternas politik i vår kommun.

De senaste sju åren har Umeå kommun gjort stora ekonomiska överskott. Umeå kommun gick under förra året plus med 900 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man på hela Umeå kommunkoncern, så var resultatet + 1,2 miljarder kr för 2022. Detta trots pågående oro, krig i närområdet, inflation och osäkerheter i vår omvärld.

För 2023 har Umeå kommun en prognos på +224 miljoner kr, och de kommunala bolagen en prognos på +279 miljoner kr. Prognosen för hela kommunkoncernen är alltså en halv miljard kr i plus.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 860 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Jämfört med många andra kommuner i vårt land, så är utgångsläget förhållandevis stabilt.

 

I Moderaternas budgetalternativ för 2024 fokuserar vi på

– sänkt kommunalskatt med 20 öre

– tydliga satsningar på äldreomsorg och grundskola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

-ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter

– ökat bostadsbyggande

 

Äldreomsorg och skola

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 74 miljoner kr. Något mer än S/MP. Detta är ekonomiska förstärkningar, som nämnden kan använda till sådant som förstärkt bemanning, bättre schemaläggning och minskat antal delade turer.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet. 88 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden och 42 miljoner kr mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika områden. Här ser vi ett behov av att särskilt förstärka. Det är 20 miljoner kr mer till grundskolan, än vad S/MP satsar.

I Moderaternas budgetförslag minskar vi samtidigt – jämfört med förslaget från Socialdemokraterna/Miljöpartiet – på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Individ- och familjenämnden och tekniska nämnden.

För de allra flesta av de nyss uppräknade nämnderna är det dock utökad budgetram jämfört med 2023. Vi ökar bara inte ramarna lika mycket som S/MP.

 

Skatten

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 20 öre. I ett första steg. Då har vi ändå ett starkare resultat på slutraden, än S/MP-förslaget. Vi budgeterar för ett plusresultat.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner. Högst kommunalskatt. Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Men umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta kommer nettointäkter från vattenkraften som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeå kommun har alltså hissnande 875 miljoner kr mer per år till sitt förfogande.

Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi senare under dagen kommer att diskutera 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Även med Moderaternas budgetförslag om sänkt skatt, som är finansierat, så har vi nästan 900 miljoner kr mer än landets övriga kommuner till vårt förfogande.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Äldreomsorgen hade förra året en sjukfrånvaro på 9,4 procent och individ- och familjenämnden en sjukfrånvaro på 9,1 procent. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt för samma verksamhet, än invånarna i landets övriga kommuner.

 

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

 

Socialdemokraterna avskaffade under förra mandatperioden Värnskatten på riksnivå. Man sänkte alltså för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Moderaterna i Umeå sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den här salen – men även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 18 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Vi måste prioritera. Umeå kommun satsar omkring 81 procent MER än jämförbara kommuner. Vi moderater drar ner detta något, men kommer även med vårt förslag att vara den kommun i landet som satsar överlägset mest.

Moderaterna föreslår att vi bl.a. minskar stöd till kulturföreningar och studieförbund, avvecklar stödet till Kvinnohistoriskt Museum, helt avvecklar stödet till Gitarrmuseet m.m.

Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas med 49 miljoner jmf med de styrande. Tydliga minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen. Inga extra medel till kollektivtrafiken för de extrema kostnadsökningar som vi sett gällande drivmedlet HVO. Användandet av HVO pausas åtminstone under 2024.

 

Välfärdsbrottslighet

Sverige, liksom Umeå, är hårt drabbad av fusk inom välfärden. Varje år betalas ca 18 miljarder kr felaktigt ut i olika former av bidrag.

Fusket inom de kommunala välfärdssystemen drabbar främst ekonomiskt bistånd, hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem, skolverksamhet, föreningsbidrag m.m.

Vi moderater är övertygade om att det går att ännu mer framgångsrikt arbeta för att avslöja pågående fusk, även i Umeå.

Vi vill se noggrannare kontroller av försörjningsstöd, med hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. I de kommuner där man börjat med detta ger det tydligt genomslag. Arbetet mot fusk inom personlig assistans och LSS, är ett annat område där det finns ett stort mörkertal med fusk idag.

 

Tryggheten

Otryggheten är extremt utbredd bland kvinnor i Umeå. 48 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Varannan tjej. Sedan 2014 har andelen otrygga tjejer mer än fördubblats i Umeå.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Bland kvinnor i åldrarna 16–84 år så är ca 40 procent av kvinnorna otrygga och väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Det behövs ytterligare trygghetsskapande insatser i det offentliga rummet i Umeå. Såväl mer kamerabevakning som fler kommunala ordningsvakter.

Bostäder

Vi har också fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett bekymmer för tillväxt och utveckling. Detta har vi från borgerlig sida påtalat under en lång rad av år. Ett mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka till 2000 nya bostäder per år. Under 2022 blev 927 bostäder färdigställda. År 2021 byggdes endast 611 och 2020 bara 412 bostäder. Sammanfattningsvis långt under målet. De kommande åren ser det dessutom extra illa ut kopplat till externa faktorer som skenande byggkostnader, inflation och högre räntor.

Vi behöver fler småhus, fler bostadsrätter och fler hyreslägenheter i hela kommunen. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Fler områden måste öppnas upp för nybyggnation av bostäder. Återkommer till detta i mitt andra anförande.

Ordförande!

Umeå behöver mer borgerlig politik! Det behövs ett borgerligt styre som förmår att värdesätta tillväxt, valfrihet, trygghet och välfärd – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver partier som klarar av att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

 

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2024.

Det finns ett starkt stöd för kamerabevakning i det offentliga rummet. Även i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bland Umeåborna finns det ett starkt stöd för kamerabevakning. 7 av 10 Umeåbor är positiva till bevakningskameror på brottsutsatta platser. Detta enligt en opinionsmätning från 2022, utförd av analysföretaget Axiom Insight.

Under förra mandatperioden satte Polisen upp övervakningskameror i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror på särskilt brottsutsatta platser, som ett komplement till Polisens kameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen.

Syftet med ökad kamerabevakning är att det ska avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten eftersom kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder. Fler bevakningskameror är en del i detta.

Vi moderater har med detta i vårt budgetförslag, inför morgondagens budgetfullmäktige.

Positivt! Den nya finska regeringen nämner fast förbindelse mellan Vasa-Umeå i regeringsförklaringen.

Av , , 1 kommentar 9

Tack Finland!

Den nya regeringen i Finland levererar direkt. Snabbläste igår regeringsförklaringen som offentliggjordes och det är GODA NYHETER för Österbotten, Vasa, Västerbotten, Umeå och vårt Kvarkensamarbete!

Omnämnt i regeringsförklaringen:

✅ Utredning av en fast förbindelse över Kvarken, mellan Vasa-Umeå.

✅ Fartygstrafiken i Kvarken ska få motsvarande stöd, likt den fartygstrafik som får lättnader p.g.a. det s.k. ö-undantaget inom utsläppshandelssystemet för sjöfarten inom EU. Goda nyheter för Wasaline!

Starkt jobbat av våra finska vänner, i synnerhet riksdagsledamoten och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, Joakim Strand!

Vilken oerhörd prestation. Finland visar återigen vägen för Sverige!

Sluta motarbeta Umeås bilister – det måste finnas god framkomlighet för alla trafikslag. Även för bilar!

Av , , 1 kommentar 11

I vår del av landet är många beroende av bil för att få vardagen att gå ihop. Man kan behöva bilen för att ta sig till sin arbetsplats, och för sådant som att skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteter.

Det finns partier som nu vill förbjuda eller kraftigt begränsa biltrafiken i Umeås centrala delar. Moderaterna säger tydligt nej till en sådan åtgärd. Det är inte bilarna som ska motverkas – det är utsläppen.

Moderaterna vill därför ge tekniska nämnden i uppdrag att möjliggöra god framkomlighet även för bilar i trafikplaneringen för de centrala stadsdelarna. Tyvärr är trafikplaneringen nu inriktad på att göra det mesta för att försvåra för nyttjandet av bil. Det är väldigt långtgående planer, som kommer att förstöra centrums tillgänglighet.