Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin

Av , , Bli först att kommentera 4

I samband med fullmäktiges sammanträde i måndags, så diskuterades bl.a. om säkerheten kring politiker. Detta efter en interpellation från liberalen Hanna Lundin Jernberg.

Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Var fjärde politiker i Sverige utsattes för våld, hot eller trakasserier under 2020. Det har – sett övertid – ökat och det är få som polisanmäler. Enligt den senaste upplagan av Politikernas trygghetsundersökning, så anmäldes bara 16 procent av händelserna. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system.

Vi har tyvärr många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå. Vi har politiker i Umeå, som fått gå med personlarm, för att ta ett exempel.

Ett problem i trygghetsarbetet är den otydliga ansvarsfördelningen. Det är en gråzon, mellan partierna och kommunen/regionen. Detta då vi som politiker inte är anställda utan just förtroendevalda.

SKR, där jag numera är ordförande i Demokratiberedningen, arbetar mycket med dessa frågor och skickade en hemställan i juni 2022 om att regeringen bör förtydliga att kommuner och regioner har ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet, antingen i kommunallagen eller på annat sätt.

SKR har också fått igenom att lagstiftningen skärptes den 1 januari 2020, med hårdare straff för de som hotar och trakasserar förtroendevalda i kommuner och regioner.

Kommuner ska emellertid inte kunna avstå från att arbeta med frågan, genom att skylla på att det är otydligt gällande ansvaret. Men generellt så är det ju så, att stöd till förtroendevalda som utsätts för hot och hat i första hand ges av respektive kommun eller region. SKR är dock ett bra bollplank. Kommuner och regioner kan få stöd och råd av SKR när enskilda förtroendevalda blivit utsatta.

SKR erbjuder också utbildningar till såväl säkerhetsansvariga i kommunerna, som förtroendevalda i dessa frågor.

Polismyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans publicerat skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld. Det handlar om demokratin”. Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott. Det bidrar också till att synliggöra brotten mot politiker. Brott, som i förlängningen är ett hot mot demokratin.

Säkerhetspolisen har gett ut handboken ”Personlig säkerhet” som innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

I Umeå har vi ju sedan några år tillbaka skärpt säkerheten på stadshuset. Förr var det ingen kontroll på vilka som kom in i stadshuset – det var bara att promenera rakt in. Numera (sedan 2016, 2017?) är stadshuset låst efter receptionsdisken. Man måste anmäla sig i receptionen, meddela vem man ska träffa och sedan hämtas man av den man ska träffa. Ett sätt att öka säkerheten.

Vi har också tydliggjort att man, då man utsätts för hot eller brott kopplat till politikerrollen, ska meddela säkerhetsenheten.

Välkommet om det också kommer på plats en tydlig rutin och struktur för detta arbete i Umeå kommun.

I dag faller mycket mellan stolarna och många förtroendevalda avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.

5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi kommunfullmäktige i Umeå. För egen del, så har jag lämnat in dels en interpellation gällande otryggheten i det offentliga rummet för kvinnor, dels en fråga gällande när Västra Länken ska öppnas för trafik.

Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

5 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

5 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13 – 18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en ny undersökning från Umeå kommun. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Den 21 februari presenterades resultaten av Unga 22-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. Hela 6 730 ungdomar i Umeå kommun besvarade Unga-enkäten, vilket motsvarar ca åtta av tio personer av samtliga ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

En mycket stor andel tjejer i åldern 13 – 18 år uppger i undersökningen att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 48 procent uppger att de känner sig otrygga, och det är en tydlig ökning jämfört med undersökningen för två år sedan då resultatet var 41 procent. Och går vi tillbaka till år 2014 var det bara omkring 23 procent av tjejerna som kände sig otrygga. År 2022 är siffran alltså uppe i 48 procent.

En annan undersökning från 2020 – Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som skickades ut till invånare i Umeå i åldrarna 16–84 år – visade att ca 40 procent av kvinnorna i Umeå valde att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Även den undersökningen var beställd av Umeå kommun.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande åtgärder?
  3. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten i det offentliga rummet?

 

Umeå 2023-02-22

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Enhälligt vald till ny ordförande i SKR:s beredning för demokratifrågor!

Av , , Bli först att kommentera 5
Jag skrev ju i förra veckan att jag var föreslagen av Moderaternas valberedning att bli ny ordförande i SKR:s demokratiberedning år 2023-2027. Nu kan jag också konstatera att styrelsen i SKR formellt har valt mig till det uppdraget. Valen till de olika beredningarna skedde vid den nytillträdda styrelsens första möte efter valkongressen i tisdags. Det är en av tre ordförandeposter som Moderaterna har i SKR denna mandatperiod.

Umeågalan 2023 – läs om årets alla vinnare!

Av , , Bli först att kommentera 4
Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå! Enligt uppgift var det igår omkring 8oo gäster på plats. Många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är positivt med tillväxt! Det är viktigt att vi ständigt arbetar för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.
Här kan du läsa om årets alla vinnare, samt vinnarmotiveringarna.

Föreslås till ny ordförande för SKR:s demokratiberedning!

Av , , Bli först att kommentera 8

Moderaternas valberedning föreslår mig till ny ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för demokratifrågor år 2023-2027. Valet sker formellt nästa vecka efter SKR:s valkongress, som äger rum i Stockholm den 21 mars.

Jag är mycket glad och hedrad! SKR jobbar för att stärka den svenska demokratin och det kommunala självstyret. Demokratifrågorna – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit allt viktigare. Inte minst med tanke på utvecklingen i omvärlden. Jag har haft förmånen att inneha uppdrag i SKR (dåvarande SKL) sedan år 2007. Först i utbildningsberedningen, därefter två perioder i styrelsen och den senaste mandatperioden vice ordförande i demokratiberedningen. Nu är förslaget att jag ska väljas till ordförande i den beredningen.

Stort tack för detta.

Frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och insatser mot våldsbejakande extremism ligger högt på den politiska dagordningen!

Möte med Umeåregionen idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi sammanträde med kommunledningarna som ingår i Umeåregionen (Umeå, Örnsköldsvik, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Vindeln). Ett viktigt och positivt samarbete för våra kommuner som formaliserades redan år 1993.

För egen del har jag varit med i detta forum sedan valet år 2006, så därför fick jag i egenskap av ”ålderspresident” öppna dagens möte. Vi valde Mathias Haglund (S), kommunstyrelsens ordförande i Vindeln, till ny ordförande för detta samarbetsorgan. Till vice ordförande valdes Tomas Nilsson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Vindeln.

Stort grattis till Mathias och Tomas!