Heldagsseminarium med Umeåregionen

Av , , 1 kommentar 5

Idag samlas kommunstyrelserepresentanter, samt ledande tjänstemän, från de sex kommuner som ingår i Umeåregionen: Umeå, Vindeln, Vännäs, Bjurholm. Nordmaling och Robertsfors. Vi håller till på Nolia.

Heldagsseminarium där vi en gång per år bl.a. diskuterar pågående samarbeten, och hur det kan fördjupas. Den här gången är temat dock Kulturhuvudstadsåret 2014 och hur alla kommuner ska involveras i detta.

Ser fram emot den dagen då även Örnsköldsvik ingår som en självklar del i vårt samarbete. Tror att den dagen närmar sig alltmer.

På återhörande!

S-politiken hotar jobben i Umeå

Av , , 3 kommentarer 10

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Elisabeth Svantessson (M), om de uppenbara riskerna för jobben med socialdemokraternas politik. Debattartikeln bifogas nedan.  

 

S-politiken hotar jobben i Umeå

Att jobben blir fler är en prioriterad fråga för oss moderater. Sysselsättningen nationellt har ökat med 200 000 personer sedan år 2006. Det är därför Sverige står starkt när andra länder krisar, och det är därför vi i årets höstbudget fortsätter att stärka jobbpolitiken. Samtidigt kan vi konstatera att Socialdemokraternas politik på flera områden utgör ett reellt hot mot jobben. Både i Umeå och i övriga landet.

Vi vet att Socialdemokraterna vill ta bort eller förändra de populära RUT- och ROT-avdragen för hushållsarbete och renovations- eller byggtjänster. I Umeå använde över 13 000 människor dessa tjänster under 2011. Den höga efterfrågan på tjänsterna har skapat förutsättningar för en stark lokal marknad att växa fram. Denna marknad är i dag över 500 företag i Umeå, som är verksamma inom dessa näringar, beroende av.

Vad händer med dessa företag och deras anställda om Socialdemokraterna tar bort eller skär ner på RUT- och ROT-avdraget? Hur påverkas Umeås 77 företag som erbjuder hushållstjänster? Kommer de 506 byggföretagen som finns i kommunen att tvingas till nedskärningar?

Vi vet också att Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Detta samtidigt som ungdomar är en av de samhällsgrupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Hur skapas fler ungdomsjobb genom att Socialdemokraterna höjer kostnaden för Umeås arbetsgivare – privata såväl som kommun och landsting – att anställa unga med över 250 miljoner kronor per år?

Under Alliansregeringen har trösklar till arbetsmarknaden sänkts och utbildningssystemet stärkts. Det har skapats incitament för arbete genom jobbskatteavdragen och det har blivit billigare att anställa ungdomar. I årets höstbudget presenterades nyligen ytterligare satsningar, bland annat på infrastruktur, utbildning och forskning samt sänkt bolagsskatt, som kommer att skapa fler jobb – både kortsiktigt och långsiktigt.

Detta är några exempel på hur Nya Moderaterna och Alliansen arbetar för att få fler människor i arbete. Det är på detta sätt, genom att kontinuerligt sänka trösklar till arbetsmarknaden och skapa nya incitament för arbete, som vi kommer att fortsätta arbeta för att fler människor ska få ett jobb.

Nu det Socialdemokraternas tur att berätta hur de vill skapa fler arbeten i Sverige. I Umeå, liksom övriga landet, väntar företagare och deras anställda som hotas av den socialdemokratiska politiken sedan länge ivrigt på svar.

Anders Ågren (M)
kommunalråd i Umeå

Elisabeth Svantesson (M)
ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Se möjligheterna med älvslandskapet!

Av , , 2 kommentarer 5

Och direkt efter avgörandet kring fördjupningen för Nydala, så har vi nu gått över till att behandla fördjupningen för Älvslandskapet. Lägger ut även mitt första anförande i den debatten. Som vanligt – det talade ordet gäller.

Anförande vid antagande av FÖP Älvslandskapet 2012-10-29

Ordförande, ledamöter!

Jag yrkar, för moderaternas del, bifall till förslaget till fördjupning. Det är positivt att vi i synen på hur vi ska utveckla älvslandskapet har funnit en ganska bred samsyn, på samma sätt som när vi för ett år sedan antog de fördjupade översiktsplanerna för Umeå och de centrala stadsdelarna.

Med den här fördjupningen faller ytterligare en viktig pusselbit på plats.
I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även attraktivt boende i områden utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor.

 Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana partier ofta upplevs som otrygga.

Jag beklagar att ett parti – Vänsterpartiet – har en annan syn på just detta. Det här är en av viktigaste delarna i fördjupningen, just tanken på att göra älven mer tillgänglig och synlig för den som rör sig utmed älven och också bor i dess närhet. De vill stryka delarna som handlar om ”att skapa fler och bättre utblickar mot älven för stadens invånare”. Likaså så är det en trygghetsfråga. Täta partier med sly kring gång- och cykelleder, badplatser, båtplatser etc gör att dessa platser upplevs otrygga, inte minst gäller detta kvinnorna. Frågan har därför haft stor prioritet och varit en bärande tanke i planförslaget. Men V vill inte ha någon slyröjning överhuvudtaget. Här har vi helt olika uppfattning.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven och det finns ju i detta förslag. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju sedan parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter men här är vi i stora drag överens: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Bifall.
 

Nu står slutstriden om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 9

Har just hållit mitt första inlägg i debatten kring framtiden för Nydalastugorna. Följer nedan. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

Idag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. I övrigt är vi överens om planförslaget. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. Så skall det också förbli, oavsett vilket av de två alternativen som vinner bifall idag. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas.

För dem som vandrar runt sjön, jag själv är av och till en av dessa, så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Och här verkar kärnpunkten i de olika politiska uppfattningarna ligga. Alliansen och MP ser de kvarvarande stugorna som något som berikar – S,V och Jan Hägglund ser stugorna som något negativt.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. De enda som verkar känna stugornas existens som ett problem, är socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunpolitiker i denna sal. Frågar man de som rör sig runt Nydalasjön ser man det inte som ett problem.

 

Min förhoppning idag är att någon i S eller V ska ha modet att bryta partilinjen, och rösta för Nydalastugornas bevarande, eller åtminstone lägga ned sin röst.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 -och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar.

Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls här i fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

Det beslut som hade tagits 1981, visade sig i vissa delar nu vara hög tid att ompröva. Denna ståndpunkt stärktes ytterligare när Västerbottens museum år 2007 redovisade den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står ökar också tryggheten i området. Vi kan ju läsa i handlingarna att t.o.m. Jämställdhetsutskottet, där Tamara Spiric (V) själv är ordförande har förordat att stugorna ska få vara kvar. Just utifrån trygghetsapekten, Och för mig som moderat är det viktigt att de som rör sig i området runt Nydalasjön ska känna sig trygga – och inte behöva se sig om över axeln när de njuter av detta fina rekreationsområde.

Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. Beslutet från 1981 ligger fast.

I Alliansens och MP:s förslag så föreslår vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Jag tar mig friheten att läsa upp dessa, då det florerat en rad felaktigheter i debatten:

Riktlinjer för Nydalastugorna
• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata. Det rör sig om 14 av de 64.

Nyligen har det fd partiet Rättvisepartiet Socialisterna, som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

Jag antar att man inte kommit på några vettiga argument i övrigt till varför man ska riva stugorna, och då tvingas ta till det här som ett sista halmstrå. Men det håller inte, vilket också framgår om man jämför den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes 2010 och den som gjorts 2012. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Självklart kan vi år 2012 göra andra bedömningar, än vad man gjorde i ett fullmäktigebeslut 1981. Särskilt när nytt underlag har tillkommit. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Med tiden förändras bedömningsgrunder, värderingar förändras, människor förändras. Ett beslut som togs för 30 år sedan, behöver verkligen inte vara korrekt, när man ser på det med facit i hand. De kvarvarande Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Bifall till Allianspartiernas och Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen.
 

Umeå kommun bör inrätta karriärtjänster för lärarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid måndagens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå ska jag få svar på min fråga om möjligheten att även Umeå kommun kan inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå. Frågan är ställd till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S).

Karriärtjänster skulle ge en rejäl lönelning för de duktiga lärare som berörs av en sådan satsning. Mellan 5.000 – 10.000 kr mer i månaden. Utöver det avtal som redan slutits mellan SKL och lärarfacken.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 

Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!

De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.

Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.

Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.

Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:

1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?

Umeå 2012-10-09

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

 

Helg och förberedelser

Av , , Bli först att kommentera 7

Helgen har hittills gått i lugnets tecken. Vi har umgåtts med goda vänner och igår var vi och uppvaktade moderata landstingsrådet i Västerbotten, Nicklas Sandström, som nyligen fyllt 30 år.

Vaknade till en fin söndag. Soligt och vackert. Förmiddagen blir till att förbereda inför måndagens fullmäktige; det är många ärenden av vikt som ska behandlas imorgon. Fördjupningen för Nydala kommer upp till beslut och det är ovisst in i det sista hur det ska sluta, beträffande fratiden för Nydalastugorna. Vi får se när det blir dags för votering. Även en annan fördjupning – Älvslandskapet – finns på dagordningen, liksom delårsrapporten för Umeå kommun som även denna gång pekar på ett mycket stort överskott vid årets slut.

Önskar er en fortsatt trevlig söndag!

 

Stugorna hotar inte Nydalasjöns framtid!

Av , , 4 kommentarer 11

I gårdagens VK skrev jag och övriga ledande företrädare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att bevara stugmiljön kring Nydalasjön. Bifogas som vanligt nedan:

 

Förstör inte stugmiljön kring Nydalasjön!

På måndag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området. Den kulturinventering som gjorts har också konstaterat att den gamla stugmiljön behållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara.

Nyligen har Arbetarpartiet (fd Rättvisepartiet Socialisterna), som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bra! Umeå har länets lägsta taxor

Av , , 1 kommentar 3

Lägger bara som hastigast ut det pressmeddelande som Umeå kommun skickade ut i eftermiddag, med anledning av presentationen av Nils Holgerssonrapporten. Umeå har länets lägsta taxor. Såväl jag som Holmlund kommenterar det hela i pressmeddelandet.

Pressmeddelande

Umeå har länets lägsta taxor

Umeå har Västerbottens lägsta priser på el, värme, avfall och vatten, och taxorna ligger under genomsnittet för landet. Det visar årets upplaga av den landsomfattande Nils Holgerssonrapporten.

Bakom Nils Holgerssonstudien står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. I studien ”flyttas” en flerbostadsfastighet till varje kommun i landet och kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs.

Rapporten för 2012 visar att kostnaderna på årsbasis i Umeå sedan 2011 sjunkit från 272 kr/kvm till 266 kr/kvm. För en vanlig trerumslägenhet (67 kvm) motsvarar årets nivå en kostnad på omkring 1 485 kr/mån. Med detta placerar sig Umeå lägst i länet och under genomsnittet för hela landet, som är 1 717 kr/mån.

Pressar kostnaderna
För kommunstyrelsens ordförande i Umeå Lennart Holmlund (S) kommer resultatet inte som någon överraskning:
– Det är känt att vi har förhållandevis låga nätavgifter, och vi försöker i vårt totala arbete att hålla nere kostnaderna.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) betonar nyttan för medborgarna i kommunens tjänster:
– Det är viktigt att sträva efter hög kvalitet samtidigt som man håller en så låg taxa som möjligt.

Stora skillnader
Precis som tidigare år varierar priserna stort mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal, som har landets högsta taxor, är kostnaden 2 080 kronor per månad, medan motsvarande i landets billigaste kommun Luleå är 1 200 kronor.

Att kostnaderna generellt sjunkit sedan i fjol beror enligt rapporten enbart på kraftigt minskade elhandelspriser. Bakomliggande orsaker är främst att vattenmagasinen är välfyllda, att kärnkraftverken inte drabbats av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv.

Hela rapporten:

http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2012/inledning/

 

Maktskifte i Umeå 2014!

Av , , Bli först att kommentera 10

Igår besöktes Umeå av Allianspartiernas fyra partisekreterare. På bilden ovan är det moderaternas partisekreterare Kent Persson och jag som är på bild, i samband med det företagsbesök vi gemensamt gjorde – partisekreterare och Alliansens lokala företrädare – på bl.a. Gubböle gårdskött.

Kerstin Lööf, som driver Gubböle Gårdskött tillsammans med sin make Kenneth Åström, berättade om verksamheten. Eter ett givande besök och rundvisning på gården var det direkt vidare till restaurang Socialize, för lunch och information om dess verksamhet.

Dagen avslutades med panelsamtal med de fyra partisekreterarna: Kent Persson (M), Nina Larsson (FP), Michael Arthursson (C) och Acko Ankarberg Johansson (KD) kring Alliansens arbete för valseger. Såväl lokalt, som nationellt.

Fokus var på Umeå, och förutsättningarna att lyckas få ett maktskifte och förändring även här. Som bekant är det traditionellt mer rött ju längre man kommer i vårt avlånga land. Men förändringens vind ska nå även hit. Under frågestunden, likväl som under luchens diskussioner, framfördes synpunkter på inte minst ett ständigt återkommande diskussionsämne -infrastrukturfrågorna: Norrbotniabanan, Kvarkentrafiken, underhåll av väg och järnvägar, liksom mycket mycket annat.

Många kloka synpunkter under gårdagen, och tillsammans ska vi nu se till att öka takten ytterligare så att Alliansen vinna makten även lokalt i Umeå. Vi bor i en en fantastisk stad, vilket vi ska vara mycket stolta över. Många betydelsefulla beslut har också tagits i bred enighet. Samtidigt finns det mycket som kan göras bättre, och socialdemokraterna har nu styrt sedan 1994 och det är hög tid för ändring på den fronten. Vi har dessutom sett hur S mer och mer drar politiskt åt vänster, och efter Holmlunds avgång om två år är det högst osäkert vad som kommer att hända inom det partiet – allt pekar hittills på ytterligare vänstervridning, vilket vore högst olyckligt för den "Umeanda" vi sett under lång tid i stora övergripande politiska frågor.

Alliansen i Umeå har under sju års tid presenterat gemensamma budgetförslag, som alla fyra partier står bakom till punkt och pricka. Det är en styrka och visar på god kontinuitet och stabilitet.

I valet 2014 ska Alliansen få tillstånd en förändring i styret av Umeå – det är hög tid efter ett mycket långt obrutet maktinnehav av (S), som numera också inkluderar vänsterpartiet.

Umeås nya kronjuvel vid älven tar form

Av , , 1 kommentar 7

En av Umeås politiska långbänkar – "Staden mellan broarna" – som diskuterats och debatterats sedan 1980-talet är ett minne blott.

Umeås nya kronjuvel – Kulturväven – håller nu på att ta form i rask takt. Det byggs för fullt nere vid kajen och igår gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott ett besök på bygget. Det är en imponerande byggnad som nu växer fram och det kommer bli riktigt fint när allt är färdigt år 2014. Sannerligen kommer det att bli Umeås kronjuvel, en naturlig mötesplats för umeåborna under alla årstider.

Utsikten är fantastisk och äntligen kommer vi – genom bl.a. det nya kulturhuset och allt vad som där kommer att rymmas – att "vända staden mot älven", inte bara i ord och förhoppningar utan nu även på riktigt.