Högre tillväxt förutsätter ett bättre företagsklimat i hela Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 12

Skriver på debattplats i dagens VK, tillsammans med riksdagsledamoten och ordföranden i Moderata Företagarrådet, Jörgen Warborn. Bifogas nedan.

Högre tillväxt förutsätter ett bättre företagsklimat i hela Sverige

Att människor arbetar lägger grunden för vårt välstånd. Genom att företag växer och utvecklar nya tjänster och varor kommer fler människor i arbete och ekonomin stärks. Med en stark och växande ekonomi har vi möjlighet satsa på välfärden och tillföra resurser till statens kärnuppgifter. Det här är grundskälen till varför Moderaterna prioriterar en politik för ökad tillväxt och fler i arbete.

Det här står i kontrast till vänsterpartiernas politiska agenda som präglas av motstånd mot ökad tillväxt, ett ifrågasättande av rättigheten till privat ägande och förslag för att begränsa den fria företagsamheten. Sverige har enligt de senaste siffrorna från Internationella valutafonden lägst tillväxt per capita i hela EU. Det är anmärkningsvärt, men framför allt allvarligt för Sveriges framtid. Viktiga och nödvändiga strukturreformer för ökad tillväxt har uteblivit under de senaste åren, samtidigt som skatterna på jobb och företagande har höjts kraftigt. Det har varit fyra förlorade år för ökad företagsamhet under regeringen Löfven.

Om man har en seriös ambition att stärka välfärden är åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och förbättra företagsklimatet något som bör prioriteras. Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster, och se över de olika företagsskatterna på bred front. Aktiekapitalskravet bör sänkas och reglerna för personaloptioner förbättras för att underlätta entreprenörskap. Till det behöver vi fortsätta det viktiga arbetet som den tidigare alliansregeringen påbörjade med att kraftigt minska regel- och administrationsbördan för landets företagare. Företagarservicen inom det offentliga bör förbättras och leverans- och handläggningstider hos myndigheter måste kortas, på nationell så väl som på kommunal nivå.

EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen. Trots detta argumenterar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att Sverige ska lämna EU. Ett EU-utträde är inte ett realistiskt och hållbart alternativ. Åtminstone inte för den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige.

Företagens villkor och förutsättningar avgör hela Sveriges framgång och välstånd. Det är hög tid att företagen får bättre förutsättningar för att expandera och utvecklas. Sveriges för tillfället låga tillväxt är en indikation på att mycket mer behöver göras för att stärka företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft.

Jörgen Warborn

Riksdagsledamot och ordförande i Moderata Företagarrådet

Anders Ågren

Förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten

Stort grattis till Christer Rönnlund (M) i Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 6

Bilden kan innehålla: Anders Ågren och Christer Rönnlund, personer som ler, personer som står och kostym

Idag har Alliansen i Lycksele presenterat hur det har för avsikt att styra Lycksele kommun den kommande mandatperioden, samt hur de tunga uppdragen ska fördelas mellan de fyra partierna.

Det är onekligen lite historiskt, då en M-ledd Allians tar över efter 48 år av socialdemokratiskt styre.

Ett stort grattis till alla Allianspartier och alliansföreträdare som bidragit till detta.

Jag vill rikta ett extra STORT GRATTIS till moderata gruppledaren och kommunalrådet Christer Rönnlund, som nu kommer att väljas till kommunstyrelseordförande i Lycksele. Lycka till i det fortsatta arbetet.

Årshögtiden vid Umeå universitet 2018

Av , , Bli först att kommentera 9

årshögtid2018

Den gångna helgen var det dags för Årshögtiden 2018 vid Umeå universitet. Det tillfälle då vi hyllar nyutnämnda hedersdoktorer och professorer, samt ett stort antal pristagare inom olika forskningsområden. I år var det 8 hedersdoktorer, 27 professorer och 11 pristagare.

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår stad som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar. Umeå har alla anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är också synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen. Det betyder oerhört mycket för oss.

Bekämpa brottsligheten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 17

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, glasögon och text

Brottsligheten ökar i Umeå. Vissa partier vill inte prata om det, men det är ett faktum. Sexualbrott, vapenbrott. För att nämna några brottstyper. Narkotikabrotten ligger sedan ett antal år på en konstant hög nivå.

Jag anser att det är vår skyldighet som politiker att uppmärksamma problemen – och komma med förslag om hur vi ska kunna minska brottsligheten!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi tar umeåbornas oro på allvar.

Moderaternas politiska uppdrag i Umeå kommun efter förhandlingar

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu vet vi vilka kommunala politiska uppdrag som tillfaller Moderaterna i Umeå.

Allianspartierna i Umeå – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – är färdiga med förhandlingarna i vår valkartell om hur de politiska uppdragen i styrelser, utskott, nämnder och kommunala bolag i Umeå kommun skall fördelas mellan varandra.

Avtalet skrevs under i måndags. Då många utanför partiet har börjat höra av sig och fråga om resultatet, så passar jag på att lägga upp de uppdrag som tillfallit Moderaterna i förhandlingarna.

Nu vidtar Moderaternas interna nomineringsprocess för att utse de personer som ska erhålla respektive uppdrag. Resultatet av det arbetet kommer att presenteras i slutet av oktober månad.

 

Viceordförandeuppdrag och andra tyngre uppdrag för Moderaterna i Umeå kommun år 2018-2022:

Kommunalråd, 1:e vice ordf i kommunstyrelsen

Kommunrevisionen, ordförande

KS Hållbarhetsutskott, vice ordf

För- och grundskolenämnden, vice ordf

Byggnadsnämnden, vice ordf

Fritidsnämnden, vice ordf

Personalnämnden, vice ordf

Överförmyndarnämnden, vice ordf

INAB, vice ordf

Umeå Energi AB, vice ordf

Gemensam IT-nämnd, vice ordf

Gemensam PA-nämnd, vice ordf

Dåva DAC AB, vice ordf

Dåva Terminal AB, vice ordf

UPAB, vice ordf

Umeva inkl Vakin, vice ordf

Valnämnden, vice ordf

 

OBS. Utöver ovanstående uppdrag tillkommer ledamöter och ersättare i de olika styrelserna, nämnderna och bolagen.

Umeå fortsätter tappa i rankinglistan över lokalt företagsklimat – här behövs skärpning!

Av , , Bli först att kommentera 9

umeå18

Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar! Nu på morgonen kom nyheten att Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2018. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 41 placeringar den här gången till plats 185 av 290 kommuner.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Den kunskapsintensiva näringen har goda möjligheter att utvecklas med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, där näringsliv, universitet, kommun och andra samverkar. Det är viktigt att fortsatt stötta inkubatorer som exempelvis Bic Factory.

Med Moderat politik, skulle vi bl.a. fokusera på följande:

En offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Ökad takt på bostadsbyggandet. God planberedskap. Företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för handel när de vill etablera sig i Umeå.

Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

Korta handläggningstider.

Bättre dialog med lokala företagare.

Erbjud avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling.

Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, och återkom i förekommande fall med förslag på hur sådant kan upphöra.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Vi har politiken för det!