Märkliga turer på fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag behandlades kommunens årsredovisning, och det tog sig en mycket märklig vändning. Mer om det längre ner.

Som framgår av årsredovisningen så är det elfte året i rad som Umeå kommun gör ett plusresultat, om vi räknar in hela koncernen. Under det gångna året har det varit en fortsatt befolkningsökning. Vi var vid årsskiftet 118 349 invånare. En utmaning är att få fler att vilja och kunna bo kvar här. Utflyttningen från kommunen var ca 6000 personer under förra året. Och här har vi en oerhörd potential att växa ytterligare. Det handlar om jobb MEN det handlar lika mycket om tillgången på bostäder. Idagläget har vi bostadsbrist, och det är oerhört allvarligt för Umeås tillväxt. Befolkningsökningen hade varit större med en bättre tillgång på bostäder. Det byggs för lite i Umeå – finns många delförklaringar till det, men frågan har allra högsta prioritet. Vi skulle under de närmaste åren behöva en fördubbling av nyproduktionen bara för att komma tillrätta med själva bostadsbristen.

2010 gjorde kommun- och landstingssektorn ett plus på 19 miljarder kr. Under den värsta krisen så har alltså våra kommuner gjort rekordresultat. 2011 blev det ett överskott för sektorn på 6,3 miljarder. Även för 2012 blev det ett plus på 18 miljarder. 2013 blev det ett plus på 15,7 miljarder för hela sektorn. Men då består en stor del av överskottet av tillfälliga pengar i formen av AFA-medel. För Umeå kommuns del rör det sig om ca 90 miljoner kr som vi fått tillbaka under 2013.

Umeå kommuns anställda har ett av landets högsta sjuktal. Vi har haft ganska omfattande debatter om detta de senaste åren, där vi i Alliansen lyft fram behovet av att förbättra arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. Under 2011 sjönk den totala frånvaron ingenting, efter att tidigare ha haft en positiv trend. Under 2012 så ökade sjukfrånvaron. Detta har fortsatt under 2013. Människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Tyvärr beslutade socialdemokraterna och Vänsterpartiet för tre år sedan att ta bort direktiven i budgeten om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Trots att dessa verksamheter har uppvisat lägre sjukfrånvaro och goda verksamhetsresultat.

I kommunstyrelsen var vi överens om att göra en särskild extra pensionsavsättning på 44 mkr i samband med bokslutet för 2013. (Detta trots att V-gruppledaren Tamara Spiric vid en presskonferens tidigare meddelat att S/V hade en särskild uppgörelse om att använda pengarna på annat sätt. Men då inga andra yrkanden framförts av Socialdemokraterna varken i KS eller i KF, så har vi utgått från att det var felaktigt.) Umeå kommun gjorde en liknande pensionsavsättning för några år sedan, när vi hade överskott. Vi vet att vi de senaste åren har avsatt för lite till de anställdas pensioner. Ca 25 miljoner/år för lite de senaste tre åren. Vid budgeten för 2014, som antogs i höstas, valde dessutom majoriteten att minska pensionsavsättningarna, vilket inte gör saken bättre.

Men under debatten i fullmäktige framkom det av vänsterpartisten Lasse Jacobssons inlägg att det inte alls var givet att pensionsavsättningen verkligen skulle genomföras, trots ett sådant beslut på fullmäktige vid detta fullmäktige. V och S har parallella förhandlingar, och i deras budgetdiskussioner ingår tydligen även dessa 44 mkr som vi hade för avsikt att sätta av för att trygga de anställdas pensioner. Vi fick höra att det fanns en rad andra ändamål till vilket pensionspengarna kunde användas (!). Under mina snart 16 år i fullmäktige har jag inte varit med om något liknande.

Vi anslöt oss därmed till kristdemokraternas yrkande vilket i praktiken innebär att de 44 mkr inte avsätts på något särskilt sätt, utan i linje med vad revisionen föreslagit, skulle förstärka resultatet för 2013. Pengarna stannar i kommunens kassakista, men utan särskild avsättning. Det går därmed heller inte att använda på det sätt som Vänsterpartiet tydligen hade för avsikt, genom att i nästa steg upplösa avsättningen.

Tyvärr förlorade Alliansen omröstningen efter votering.

 

Vår personal förtjänar bättre!

Av , , 4 kommentarer 11

Idag behandlar vi bl.a. årsredovisningen för Umeå kommun år 2013. Något som vi från Alliansen har uppmärksammat under en rad år är den höga sjukfrånvaron bland våra anställda. Tyvärr har den negativa trenden fortsatt under 2013.

De senaste åren har sjukskrivningarna ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012) och 6,0 (2013). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs år 2012 när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, är något som särskilt måste uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.

Vi har de senaste 20 åren testat den socialdemokratiska personalpolitiken i Umeå kommun, med känt resultat. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet!

Fler jobb behövs – lösningen är inte att dela på jobben

Av , , 2 kommentarer 9

I lördagens VK fick vi Alliansgruppledare följande insändare publicerad. Lägger som vanligt upp den på bloggen.

 

Arbete och välfärd hänger faktiskt ihop!

Sedan valet 2010 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Steg för steg har allianspartierna noterat– inte helt förvånande – hur detta har drivit Socialdemokraterna åt vänster i den praktiska politiken i kommunen. Vi ser nu vad som väntar när Lennart Holmlund (S) lämnar över till ”nya” krafter. Vänsterfalangen har tagit steget fullt ut. (S) i Umeå går nu till val i september 2014 på försök med införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom Umeå kommun. Det är oansvarigt.

Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna i Umeå har glömt denna koppling. Allianspartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i Umeå. Fler jobb, märk väl. För oss i Alliansen är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Den nya Socialdemokratiska Umeålinjen hotar inte bara den gemensamma välfärden utan kommer också leda till en rejäl standardsänkning för löntagarna. Hur mycket ska alla löner sänkas med för att finansiera kalaset? 25%? Nej just ja, det var ju med bibehållen lön detta experiment skulle genomföras. Hur ska detta överhuvudtaget finansieras? Sänkta löner för resten av de kommunanställda?

Nu vet umeborna vad som gäller med Socialdemokraterna i Umeå inför valet 2014. Partiet struntar i ekonomin och ansvarstagandet – viktigare är tydligen att flirta med Vänsterpartiet och tävla om vem som kan lova mest, till ingen kostnad. Alliansen står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (FP)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

 

169 dagar kvar till valet!

Av , , 1 kommentar 10

Den gångna veckan hade vi statsminister Fredrik Reinfeldt på besök. I Umeå stannade han under måndagen för till med lunchträff med lokala moderater, och jag passade på att ta en ”selfie” med honom. Inte varje dag 🙂 En bra träff där han redogjorde för det politiska läget, aktuella frågor och det fanns även utrymme för frågor och synpunkter från de lokala företrädarna.

Idag är det 169 dagar kvar till valet. Det ser ut som att jobben och ekonomin kommer att bli viktiga frågor även i detta val. Det välkomnar jag verkligen.

Lite fakta:

1.       Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU. Arbetskraftsdeltagandet har ökat sedan 2006. Sysselsättningsgraden har ökat i många åldersgrupper.

2.       Både arbetskraften och sysselsättningen har ökat kraftigt sedan 2006, trots internationell kris och lågkonjunktur. Över 200 000 fler är sysselsatta i dag, jämfört med 2006.

3.       Samtidigt har utanförskapet minskat med nästan 200 000 personer, framför allt för att Socialdemokraternas stora förtidspensioneringar hejdades.

4.       Antalet arbetade timmar i ekonomin ökar, totalt och per person, vilket har betydelse inte minst för skatteintäkterna

5.       Andelen låglönejobb och andelen långtidsarbetslösa är bland de lägsta i EU

6.       Konjunkturinstitutetet och Riksbanken bedömer att regeringens politik på sikt leder till ökad arbetskraft, ökad sysselsättning, fler arbetade timmar och minskad arbetslöshet

7.       S hävdar att sysselsättningen har ökat för att befolkningen har ökat. Det sambandet håller inte. Jämför t.ex. med Nederländerna som har haft en liknande befolkningstillväxt som Sverige, men endast 70 000 i ökad sysselsättning sedan 2006

Nya Moderaterna har en politik med fokus på fler jobb med målsättningen full sysselsättning. Socialdemokraterna klagar och gnäller men har ingen jobbskapande politik, annat än att de ska höja skatterna på unga. Och det leder inte till nya jobb, Sen ska de samarbeta med vänsterpartiet som liksom miljöpartiet vill införa sex timmar arbetsdag. Om jag hörde rätt vill dessutom MP återinföra en variant av friåret. Dvs även om du har ett jobb och är arbetsför ska du ska få betalt för att INTE jobba under ett års tid.

Japp. Arbetslinjen mot flumlinjen. Nya Moderaterna står starka.

 

 

Lokalbrist och ändå motarbetas fristående förskolor och skolor i Umeå

Av , , 1 kommentar 13

Idag skriver VK om de stora utmaningar som Umeå kommun står inför när det gäller att lösa lokalfrågan för växande barnkullar inom såväl förskola som skola. Fler elever kräver fler skollokaler. Umeå växer, vilket är positivt. Självfallet måste även lokalbeståndet inom skolområdet hänga med i denna utveckling. Vi går nu inom kort in i budgetpreocessen för 2015 och detta har naturligtvis hög prioritet.

Men en första insats i detta skulle ju kunna vara att sluta motarbeta de fristående alternativ som finns eller vill etablera sig i Umeå. Vi kan nämligen i samma tidning läsa att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till etableringen av friskolan Engelska Skolan. Likaså har kommunen tydligen börjat säga upp lokalerna för ett antal fristående förskoleenheter. Om det stämmer är det ju ett märkligt agerande med tanke på att behovet av extra förskolekapacitet är akut.

Tyvärr är det väl vänstervridningen inom S i Umeå, med benäget stöd av Vänsterpartiet, som slår igenom. Att 3 av 4 föräldrar är positiva till det fria skolvalet (vilket min partivän Edward Riedl skrev om igår) är tydligen ointressant när allt tydligen ska göras för att bekämpa fristående alternativ.

 

Ute på företagsbesök

Av , , 1 kommentar 10

Igår var det en mycket intressant dag, då vi som sitter i  kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott var ute på företagbesök.

Vi började på Uminova Innovation, där vi fick information om verksamheten: presentation av Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, Infotech Umeå och Biotech Umeå. Särskild information fick vi från två företag: Content Central och Brain Stimulation. Vi fortsatte sedan efter lunch med besök hos fastighetsbolaget Umehem, där vi också fick en rundvandring i ett av deras pågående byggprojekt. Bilden ovan är därifrån.

Det finns mycket att göra inom alla dessa områden. Här ligger också mycket av nyckeln för Umeås fortsatta tillväxt: att bidra till goda förutsättningar så att nya jobb kan växa fram. Inom en rad olika områden. Ju fler som arbetar och betalar skatt, desto mer pengar kan satsas på att utveckla kvaliteten inom sådant som skola och äldreomsorg. Allt hänger ihop.

 

Dags förbereda nästa etapp i utbyggnaden av Umeå Airport

Av , , 1 kommentar 11

Igår deltog jag vid invigningen av den om- och utbyggda Umeå Airport. En större incheckningshall och mer än fördubblade ytor för ankomsthallen. Det var verkligen på tiden, och vårt beslut att vara med och medfinansiera utbyggnaden av flygplatsen låg helt rätt tid. Trängseln på flygplatsen har med åren blivit mer och mer påtaglig.  Efter ett beslut i fullmäktige så bidrog Umeå kommun genom medfinansiering till Swedavias utbyggnad av Umeå Airport.

Men detta är bara ett första steg i den utbyggnad som verkligen behövs. Nästa steg borde vara att fullfölja planerna på etapp 2, där tanken är att bygga på med ytterligare en våning på flygplatsbyggnaden, med gater och gångar ut till flygplanen, på samma sätt som på Arlanda och i Luleå.

Etapp 1 är avklarad. Låt oss gemensamt med Swedavia och andra intressenter påbörja arbetet med etapp 2.

Lindberg & Co ansvarig för hög sjukfrånvaro!

Av , , 3 kommentarer 17

Hans Lindberg (S) bekänner nu färg. Holmlunds tilltänkte efterträdare girar åt vänster i politiken. I likhet med miljöpartister och vänsterpartister hyllar han 6-timmars arbetsdag, och nu vill han komma till bukt med en hög sjukfrånvaro genom att dela på jobben. Han anklagar oss moderater för att bara säga nej, nej, nej när det gäller initiativ för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Ja, herregud.

Är det några som har uppmärksammat den höga sjukfrånvaron bland Umeå kommuns anställda så är det ju vi moderater och övriga Allianspartier. Socialdemokraterna har styrt Umeå nu i snart 20 år. Resultatet är att vi har bland landets högsta sjukfrånvaro. Det måste väl om något som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012) och 6,0 (2013). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs år 2012 när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Så Hans Lindberg har ju själv aktivt röstat EMOT ökade insatser för rehabilitering och andra åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Hans Lindbergs lösning är att börja dela på jobben. Jobba mindre med bibehållen lön. Hur ska Lindberg kunna finansiera detta? Är det socialdemokraternas nya giv i Umeå: att lova allt åt alla utan finansiering?

Hans Lindbergs parti har styrt Umeå i 20 år. Resultatet är dålig arbetsmiljö och hög sjukfrånvaro. Dags att byta ledning!

Vänster(s)vängen är bekräftad

Av , , 5 kommentarer 14

Vi moderater vill skapa förutsättningarna för att fler jobb ska kunna växa fram. Fler jobb. I Umeå måste vi bli ännu bättre på att se och tillvarata allas förmåga. Bättre på att ge alla som vill och kan en chans att bidra. För oss handlar det om att ta ansvar för sammanhållningen och se till att alla behövs.

Nu börjar vi emellertid kunna se vad som väntar efter Lennart Holmlund på S-sidan. När han lämnar över till ”nya” krafter, så går partiet åt vänster. Först ville Socialdemokraterna i Umeå få (S) på riksnivå att driva frågan om 6-timmars arbetsdag, men de misslyckades. (på riksplanet fanns det i alla fall insikten att man måste försöka visa på visst ekonomiskt ansvarstagande). Nu vill (S) istället genomföra det inom Umeå kommun, om de vinner valet. Minskad arbetstid med bibehållen lön. Till att börja med som försök på x-antal arbetsplatser. Detta går de till val på.

Skiljelinjen inför valet mellan S och M blev plötsligt betydligt skarpare! Välfärd förutsätter att fler människor arbetar. Att fler jobb skapas! Men S i Umeå ställer sig på samma sida som V och MP. Tur att Nya Moderaterna värnar arbetslinjen!

Fokus måste vara att skapa förutsättningar för fler jobb att växa fram. Genom att fler människor arbetar och betalar skatt, kan vi satsa mer pengar på skola och äldreomsorg. Lösningen är inte att dela på befintliga jobb.

Reinfeldt besöker Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 17

Foto: Martina Huber

Idag besöker statsminister Fredrik Reinfeldt företaget Nyåkers pepparkakor i Bjurholm. Vid besöket på Nyåkers pepparkakor kommer Reinfeldt att träffa personal och VD för samtal om företagets verksamhet och utmaningar. Besöket är en del av statsministerns återkommande resande i Sverige.

Moderaterna i Västerbotten hälsar honom varmt och hjärtligt välkommen till länet!