Moderaterna i Västerbotten redo att öka takten!

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår hade vi sammanträde med den moderata förbundsstyrelsen i Västerbotten, där jag har förmånen att vara ordförande sedan våren 2006. I styrelsen sitter partirepresentanter från olika delar av länet, MUF, Moderatkvinnorna m.fl. Vi gick igenom den stundande valrörelsen som – även om de olika partierna formella valupptakter ännu inte har ägt rum – faktiskt redan har startat! Just nu är det mycket praktiskt som ska hanteras och kontrolleras och det mesta ansvaret ligger såklart på de olika lokalföreningarna runt om i Västerbotten: upplägget för kampanjer, dörrknackning, materialutdelning, annonsering i tryckta medier och på nätet, materialbeställningar,  debatter m.m.

I skrivande stund är det 40 dagar kvar till valdagen, och förtidsröstningen inleds redan den 22 augusti. Tre veckor till svenska folket kan börja avge sina röster – och för utlandssvenskarna har röstningen redan påbörjats.

Moderaterna i Västerbotten har hållit ett förhållandevis högt tempo under denna sommar, men vi är nu redo att öka takten ytterligare. Varje dag räknas.

Rösta på Moderaterna i höstens val! Rösta för ett Moderat ledarskap i regeringen, i Västerbottens läns landsting, i Umeå kommun. Din röst spelar roll!

Återinför friskvårdstimmen för alla anställda inom Umeå kommun!

Av , , 1 kommentar 12

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi moderater att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter.

Sjukfrånvaron är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Den moderata motionen om friskvårdstimme fick nyligen avslag i kommunfullmäktige, men vi har verkligen inte gett upp i frågan.

Vi kommer att gå till val på detta även nu i valet den 9 september! Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan. Detta finns som ovan beskrivet redan hos vissa av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna, det handlar ju om att anpassa scheman och annat. Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Umeå Fotbollsfestival – vilket lyckat arrangemang!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dessa dagar har ca 4500 ungdomar deltagit i den årliga fotbollsturneringen i Umeå. 230 lag från ett antal länder har varit på plats. Det är ett proffsigt arrangemang och en av Sveriges största fotbollsturneringar. Huvudarrangör är Mariehem Sportklubb.

Ett stort tack till alla spelare, ledare, funktionärer, föreningar, supportrar, föräldrar och släktingar som varit delaktiga i att ännu en gång göra arrangemanget så lyckat. Omkring 25 000 besökare kommer varje år på fotbollsfestivalen.

För oss moderater är det självklart att Umeå kommun ska vara med och stötta detta arrangemang. En turnering som genomförts sedan 1983. Det är en viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Ännu ett positivt exempel på Umeå som Sveriges Idrottsstad!

https://umeafotbollsfestival.co

Stärk det svenska försvaret och gå med i Nato

Av , , Bli först att kommentera 9

Sverige måste stärka försvaret, på alla nivåer. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap. Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.

Vårt närområde är fortsatt osäkert. Östersjöregionen befinner sig återigen i fokus för en omfattande militär förmågetillväxt som drivs på av Ryssland. Den pågående ryska aggressionen mot Ukraina visar också på att Ryssland inte väjer för att använda militära medel mot sina grannländer.

Även globalt ökar osäkerheten. USA:s intresse för omvärlden minskar, Kina har växande internationella ambitioner och vi ser ett fortsatt sönderfall och en radikalisering i Mellanöstern och Nordafrika vilket bland annat leder till terrorism och flyktingströmmar.

Försvarsmakten har varnat för att om inte mer resurser tillförs så kommer myndigheten att få göra neddragningar i verksamheten redan från och med nästa år. Det skulle påverka Sveriges försvarsförmåga negativt på både kort och lång sikt. Ytterst skulle det innebära att den säkerhetspolitiska risken för Sverige skulle öka.

Moderaterna har en politik för att påtagligt stärka det svenska försvaret och öka tryggheten för vårt land. För att stärka Sveriges nationella försvarsförmåga så ska försvarsanslaget öka till två procent av BNP. Ambitionen är att uppnå målet inom tio år. I närtid vill vi skjuta till 18 miljarder kronor mer är regeringen fram till 2021. De resurserna ska användas till att färdigställa den krigsorganisation som beslutades 2015. Parallellt med detta så ska planering för ökad förmåga efter 2020 påbörjas. Försvaret behöver bli starkare, mer tillgänglig och modernare. Armé-, marin- och flygstridskrafterna behöver utvecklas.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Genom ett svenskt Natomedlemskap så skulle vi dela solidariska försvarsgarantier med 29 andra länder och kunna ha en gemensam försvarsplanering som möjliggör ett snabbt agerande vid kris eller krig. Det behövs en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret i en snabbare takt!

En äldreomsorg med värme och omtanke

Av , , Bli först att kommentera 6

Det ska vara tryggt att leva, bo och åldras i vår kommun. Vår politik ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa och förmåga att växa av egen kraft. Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Umeå står inför ett antal utmaningar de närmaste åren, antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras. Vi måste garantera en mångfald av boendeformer även för äldre.

Vi vill se variation av äldreboenden med olika former av service och med olika typer av upplåtelseform. Sammanhängande äldrevårdskedjor behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver en utökad byggnadstakt för boende riktade till äldre. Det gäller såväl särskilda boenden, senior/trygghetsboenden som korttidsboenden. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Och för dem som bor kvar hemma, så ska det vara tydligt med vem/vilka som ska komma från hemtjänsten och när på dagen. Mat som är god och näringsriktig ska alltid serveras, och aktiviteter för äldre ska erbjudas så att ofrivillig ensamhet undviks.

SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – visar att Umeå ligger på plats 274 av 290 kommuner när det kommer till antalet fallskador för personer 80 år och äldre. I samma jämförelse ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger inte!

Umeå kommun ska erbjuda en äldreomsorg med värme och omtanke. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Detta gäller även hur kommunens personal hanterar läkemedlen, som är så viktig för de äldre. Vi har under året kunnat läsa om såväl vanvård som hur man inom den kommunala äldreomsorgen brutit mot gällande regler och rutiner. Det kan aldrig accepteras.

Vi moderater vill se en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker inom äldreomsorgen i Umeå. Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda.

Ett samlat stödpaket för Sveriges lantbrukare

Av , , 1 kommentar 11

Den allvarliga torkan har drabbat Sveriges lantbrukare särskilt hårt. Krisen kräver åtgärder här och nu. Därför har Moderaterna idag presenterat ett samlat stödpaket för att hantera den akuta situationen:

• Åtgärder för att säkerställa lantbrukarnas likviditet.

• Tillfälliga regellättnader för att hantera torkan.

• Krisstöd till drabbade lantbrukare.

• Insatser med varaktig effekt för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Läs mer här: https://moderaterna.se/samlat-krisstodspaket-till-sveriges-lantbrukare-med-anledning-av-torkan

Umeå Fotbollsfestival 26-29 juli!

Av , , 1 kommentar 5

Ikväll invigs Umeå Fotbollsfestival på Skeppsbron i centrum. Om jag kommer ihåg rätt så är det för 35:e året som fotbollsfestivalen genomförs. Bilden ovan är från ett tidigare år. Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats.

Det är en viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden. Det är faktiskt en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Nu håller vi tummarna för att vädret blir bra under festivaldagarna!

Handla lokalproducerat!

Av , , 2 kommentarer 8

I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser dessvärre en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten.

De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. En ökad produktion – oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Vid budgetfullmäktige i Umeå i slutet av juni, så lyckades exempelvis vi från de fyra Allianspartierna vinna bifall till ett av våra förslag om att öka andelen lokalproducerat i våra kommunala upphandlingar i Umeå. Nu ska vi bevaka att beslutet också får genomslag i praktiken.

Öka tryggheten i Umeå – minska brottsligheten!

Av , , 2 kommentarer 11

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå.

Otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

Moderaterna försvarar Din rätt att välja!

Av , , 1 kommentar 8

Moderaterna i Umeå står upp för valfriheten i välfärden! Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Människor måste själva få välja. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. 86 procent anser att det är viktigt att kunna välja var man bor när man behöver äldreomsorg. 76 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 80 procent anser att valfrihet inom sjukvård är viktigt. 79 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.  Men valfriheten är nu på allvar hotad av de rödgröna partierna.

Fokus borde ju rimligen vara på att ställa höga kvalitetskrav, oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Tänk på detta när du röstar i valet den 9 september. Vi moderater försvarar människors rätt till valfrihet!