Värna valfriheten inom välfärden!

Av , , 3 kommentarer 5

I gårdagens VK hade jag följande debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Värna valfriheten inom välfärden!

Valfriheten inom skola, vård och omsorg är hotad i Sverige. Det förslag till vinsttak som Ilmar Reepalus välfärdsutredning har presenterat kommer kraftigt att inskränka valfriheten i runt om i landets kommuner. Det kommer också att märkas tydligt i Umeå. Moderaterna i Umeå säger nej till den aktuella välfärdsutredningen. Utredningens förslag skulle slå förödande hårt mot valfriheten, mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden.

Valfriheten är uppskattad av svenskarna.  Att få välja skola och förskola skapar trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Valfriheten i skolan ska självfallet värnas. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av beslutsfattares godtycke.

Att veta att man får god vård när man blir gammal och sjuk skapar trygghet. 90 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 83 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 90 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med. 85 procent anser att valfrihet inom sjukvården är viktigt. 84 procent anser att valfrihet inom personlig assistans är viktigt.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och år 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Succén med valfrihetssystemet ska utvecklas i Umeå och LOV inom särskilt boende och inom funktionshinderomsorg borde införas. Inom hemtjänsten i Umeå kan brukarna välja mellan ett 20-tal godkända LOV-utförare. År 2016 stod de privata aktörerna för 45 procent av alla beviljade timmar.

I Umeå går 15 procent av barnen på fristående förskolor, drygt 14 procent av eleverna i grundskolan går på en fristående grundskola och 18 procent av kommunens gymnasielever går på en fristående gymnasieskola. Skulle vinster i välfärden förbjudas eller inskränkas begränsas även valfriheten. Många fristående skolor och förskolor runt om i landet skulle behöva avvecklas om utredningens intentioner blir verklighet.

Valfriheten är sammantaget uppskattad av umeåborna! Vi moderater värnar om valfriheten för invånarna och kommunens näringsidkare. Om vinstutredningens förslag blir verklighet drar vi undan mattan för duktiga och hårt kämpande förskolor, skolor, LSS-verksamheter, hemtjänst och vård- och omsorgsföretag.

Vi moderater anser att man istället borde fokusera på kvaliteten för brukarna. Genom ändamålsenliga kontrollsystem för de aktörer som verkar inom sektorn kan kvalitetsbrister stävjas. Likaså behöver uppföljningen av verksamheterna förbättras avsevärt. Den bör ske på ett konkurrensneutralt sätt, som är lika för alla utförare, oavsett om det handlar om privata företag, ideella aktörer eller kommunens verksamhet i egen regi.

Om utredningsförslaget blir verklighet kommer det att leda till nerskärningar och färre nyinvesteringar samtidigt som det skrämmer bort eldsjälar som vill starta företag i välfärdsbranschen. Resultatet blir ett sämre företagsklimat och en minskad valfrihet för umeåborna.

De politiker och politiska partier som säger ja till utredningen säger nej till att låta företag växa, hämmar utvecklingskraften, försämrar välfärden och begränsar valfriheten. Vi anser inte att Umeås kommuninvånare ska behöva betala för en ogenomtänkt socialistisk jakt på väl fungerande välfärdsföretag.

Kommuninvånarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet inom välfärdens olika områden. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare måste verka på samma villkor. Kommunens roll blir att underlätta valfriheten, skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om skillnaderna lättillgänglig för medborgarna.

Valfrihet eller socialism? Det valet borde vara enkelt. Reepalus förslag får inte bli verklighet. De negativa konsekvenserna av förslagen är uppenbara.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Kommunalt härbärge?

Av , , 3 kommentarer 17

Läser i dagens VK att Umeå kommun ska ordna ett kommunalt härbärge för utsatta EU-medborgare. Ok, det var ju onekligen en nyhet.

Nej, nej, nej. Var har detta beslut tagits??

Det är inte ett kommunalt ansvar att ordna boende för tiggare.

Detta var dessutom slutsatsen i den rapport som den nationelle samordnaren presenterade i sin rapport föregående år. Det är också den linje som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) framfört – det är individens eget ansvar att finansiera och ordna sitt boende under de tre månader man har rätt att vistas i landet, om man inte har jobb eller studerar. Det är också den linje som vi moderater tydligt har drivit i Umeå.

Nu är frågan högaktuell i Umeå igen. Tydligen har nu även Svenska Kyrkan landat i slutsatsen att de inte längre ska erbjuda boende åt EU-migranter. Ok. Men VEM har sagt att Umeå kommun ska överta ansvaret att erbjuda härbärge för EU-migranter?

Det är viktigt att vi politiker är tydliga. Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som individ utan uppehållsrätt vistas i Sverige.

Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare. Skulle vi göra det skulle vi samtidigt ge klartecken för etablerandet av kåkstäder inom Umeå kommun och det kan aldrig bli aktuellt. Om föreningar eller privatpersoner vill ordna boende åt s.k. EU-migranter så är det ju deras sak, men de kan inte räkna med att kommunen ska finansiera det. Det kommer inte på fråga.

Det ÄR och har varit Moderaternas linje i Umeå.

Sluta att motarbeta Brännbollsyran!

Av , , 4 kommentarer 15

Nog är det väl förbannat märkligt att Umeå kommun år efter år försöker sätta krokben för vår mest uppskattade årligen återkommande festival i Umeå – Brännbollsyran. Nu vill Socialdemokraterna, Vänsterpartiet m.fl. som en blixt från klar himmel neka festivalen serveringstillstånd!?!

I dagens Folkbladet kan vi läsa att Individ- och familjenämnden har tagit ställning för att Brännbollsyran ska nekas serveringstillstånd i samband med arrangemanget 1-3 juni. Endast Moderaternas Igor Jonsson röstade för att de skulle beviljas tillstånd. Trots att ärendet bara gällde ett utökat tillstånd dagtid, så beslutade nämnden att förorda att man inte ska få ha någon försäljning överhuvudtaget. Nu går ärendet vidare till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden för slutgiltigt beslut.

Brännbollsyran lyckas nå nya höjder varje år, med publikrekord år efter år. De har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter), sedan år 2014 (12000 biljetter), år 2015 (13000 biljetter) och 2016 nytt rekord med 15000 biljetter! Bra artister, rekordpublik och god stämning. För att få en uppfattning om antalet sålda biljetter kan man jämföra med andra evenemang som genomförts i Umeå, exempelvis Nordic Rock (6000 biljetter), UxU (4500).

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Ändå försöker Socialdemokrater och Vänsterpartister gång på gång sätta krokben för arrangemanget

Är Brännbollsyran helt enkelt för framgångsrika för Umeås ledande vänstergarnityr? Vänder sig Brännbollsyran till ”fel” målgrupper? Vad är problemet?

Självklart ska Brännbollsyran beviljas serveringstillstånd!

Företagsbesök idag: UDK, Ekström Invest, Anytec och Professionals Nord

Av , , Bli först att kommentera 5

Fler jobb och fler företag i Umeå har högsta prioritet för oss moderater. Idag har vi som är valda till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, från olika partier, varit ute på en rad intressanta företagsbesök i Umeå.

Bilden ovan från vårt första besök i dag på UDK (Umeå Datakonsulter AB ), där jag efteråt tackade VD Jörgen Bolin för en intressant och givande träff. Samma företag som förövrigt fick Umeå kommuns Företagspris 2011. Glädjande att det går fortsatt mycket bra. Utöver UDK besökte vi det familjeägda investementbolaget Ekström Invest, där bl.a. VD Sofia Ekström berättade om de olika företag och verksamhetsinriktningar som bolaget hade engagemang i. Vidare ett besök på Anytec, som bygger aluminiumbåtar där vi träffade VD David Stenlund och avslutningsvis ett besök hos Professionals Nord och dess VD Mattias Matsson.

Sedan några år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

Bra att Scharinska villan säljs

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna försäljningen av Scharinska villan. Alla partier var överens förutom Vänsterpartiet, som nu har fått för sig att det ska överklaga (?!?) beslutet.

Sedan en längre tid tillbaka står det ju klart att Umeå kommun inte har något behov av Scharinska villan överhuvudtaget. Det är samtidigt ett faktum att Umeå kommun har en årlig kostnad på ca 22 miljoner kr för tomma lokaler, däribland Scharinska. Dessa pengar kan och måste användas till betydligt bättre saker. Samtidigt har Umeå kommun gått minus ekonomiskt både år 2014 och 2015.

Försäljningspriset blev efter anbudsgivning nu 32 miljoner kr för fastigheten.  Det är det bästa för Umeås skattebetalare!

Läser i lokalmedia att Vänsterpartiet har meddelat att de ska överklaga försäljningen. De har onekligen ett märkligt sätt att se på demokrati. De pratar mycket om ”demokrati” i kommunfullmäktiges talarstol, men de har väldigt svårt att acceptera demokratiskt fattade beslut. När Vänsterpartiet inte får som de vill, ja då ska de överklaga i rätten. Ett oseriöst agerande från ett oseriöst parti.

Finbesök från Finland och Vasa!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade jag förmånen att hälsa en stor delegation från Vasa välkommen till Umeå. Vasas stadsstyrelse tillsammans med ledande tjänstemän, totalt 24 personer, besökte nämligen Umeå. En fantastiskt god stämning under överläggningarna och viljan att intensifiera samarbetet mellan våra städer är ömsesidig. På bilden nedan tillsammans med riksdagsledamoten, stadsstyrelsens ordförande tillika en mycket god vän – Joakim Strand från Svenska Folkpartiet.

Vikten av samarbete över Kvarken mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten, är ingen ny fråga. Vi har en lång gemensam historia. På senare tid har samarbetet gått in i ett alltmer intensifierat samarbete, som kan ses inom olika sektorer. Ett gemensamt färjebolag och ett gemensamt hamnbolag mellan städerna Vasa och Umeå har fått en mycket bra start. Resenärerna på Wasaline blir fler och fler.

Nu fördjupar vi samarbetet på område efter område. Ett utvecklat samarbete för att tillsammans, på varsin sida om Kvarken och tillsammans, arbeta för ett bättre samarbete mellan svenska och finska sidan som utvecklar de offentliga banden men också stärker vår gemensamma region i viktiga frågor som infrastruktur och företagsklimat.

Det finns en stark potential i att binda samman Vasa och Umeå ytterligare. Det handlar inte enbart om kommunikationsfrågor, även om en långsiktigt fungerande färjeförbindelse med ny färja är högprioriterad. Det handlar om att fördjupa samarbetet mellan våra städer och län inom forskning, kompetensutveckling, samarbeten inom hälso- och sjukvård m.m. Det skulle stärka båda sidor av Kvarken och gynna vår region oerhört. För att detta skall fungera och bli framgångsrikt måste det politiska arbetet hålla ihop och jobba koordinerat i frågor av regional och nationell karaktär – inte minst när det gäller att påverka våra nationella regeringar – i både Sverige och Finland.

Umeå och Vasa har mycket att vinna på ett ännu mer intensifierat samarbete!

 

M sätter press om flygskatten

Av , , 1 kommentar 9

Följande pressmeddelande skickades ut tidigare under torsdagen.

 

Pressmeddelande 2017-03-16

M sätter press på S-kommunalråd om flygskatten

 

Moderaterna i Västerbotten sätter press på Umeås, Skellefteås och Lyckseles socialdemokratiska kommunalråd och kräver att de agerar mot den flygskatt som regeringen har föreslagit. Det är Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren (M), Skellefteås oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) och Lyckseles oppositionsråd Christer Rönnlund (M) som har lämnat in var sin kommunfullmäktigefråga till Hans Lindberg (S), Lorents Burman (S) respektive Lilly Bäcklund (S).

I frågan så skriver Moderaterna om de negativa följder som en flygskatt kommer att få för norra Sverige och att de förväntar sig att Socialdemokraterna i länet nyttjar sina kontakter med den socialdemokratiskt ledda regeringen för att stoppa skatten.

– För Umeå och hela Västerbotten är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen centralt. När regeringen nu går vidare med förslaget om flygskatt så hotas flyglinjer i vår region. Det ett slag mot jobben, tillväxten och våra invånares möjligheter att resa, speciellt i vår del av landet, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

 

Oroas för neddragningar av flyglinjer

– Det är bedrövligt att regeringen går vidare med förslaget om flygskatt trots att 8 av 10 remissinstanser är starkt kritiska till förslaget. Nu är jag uppriktigt orolig för flygtrafiken till och från Skellefteå, som nyligen utökades med en ny aktör, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M). En försämrad tillgänglighet hotar jobben, framförallt hos de många exportföretag som finns i kommunen.

 

Skapar utmaningar för Västerbotten inland

– Det är oaktsamt av den socialdemokratiskt ledda regeringen att gå vidare med flygskatten. Det skapar ännu större utmaningar för flygtrafiken till Lycksele och Västerbottens inland, som redan idag är sårbar. Nu förväntar vi oss att länets Socialdemokratern agerar kraftfullt för att stoppa denna norrlandsfientliga skatt, säger oppositionsrådet Christer Rönnlund (M).

S/MP-regeringen går vidare med förslaget om flygskatt

Av , , 2 kommentarer 7

Idag har Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) presenterat ett nytt skatteförslag, som innebär att man inför en flygskatt i höstens budget.

S/MP-Regeringen går alltså vidare med förslaget. Mycket tråkigt och skadligt besked för hela Sverige. Ett slag mot jobben och tillväxten. I synnerhet negativt för oss i norra Sverige, som är beroende av goda flygkommunikationer med omvärlden.

Ännu ett skäl till varför Alliansen borde gå fram med en gemensam budget i höst, och fälla regeringen!

Vilket svek! S, MP och V röstade ja till ny flygskatt

Av , , 3 kommentarer 9

Socialdemokraterna sviker norra Sverige. Idag behandlade vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) remissförslaget om att införa en flygskatt i Sverige.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig positiva till förslaget om flygskatt, medan vi inom Alliansen ville avstyrka förslaget till flygskatt. Vi förlorade voteringen med 10-11. Även Sd röstade nej till förslaget.

S/MP-regeringen verkar alltså gå vidare med förslaget om införandet av en ny flygskatt. Det uttalade syftet är att få färre att flyga i Sverige. Infrastrukturministern presenterade tidigare i år regeringens nya flygstrategi och en del i detta är en flygskatt. Det ska helt enkelt bli dyrare att flyga.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen A och O.  Det finns kritik gällande de utsläpp som flyget medför. Flygtrafiken idag svarar för omkring två procent av de globala utsläppen av koldioxid enligt FN:s internationella klimatpanel. Men lösningen är inte att begränsa flygandet. Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Det pågår ett utvecklingsarbete för att minska flygets negativa påverkan på miljön, från såväl flygindustrins som flygforskningens. Flygplanen idag släpper ut betydligt mindre än tidigare generationers flygplan, och flygbranschen räknar med att till år 2020 kunna utveckla plan som kraftigt reducerar utsläpp och buller. Lösningen heter alltså forskning och teknikutveckling.

Flyget är en viktig pusselbit och förutsättning för Umeå – och nationellt även Sveriges – tillgänglighet och tillväxt. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Så riksdagen borde rösta nej till förslaget om flygskatt! Ett av obeskrivligt många goda skäl till varför det vore bättre med Allianspolitik i Sverige. Men oerhört upprörande att Socialdemokraterna så tydligt sviker norra Sverige.