Bra Holmlund, om hotet från de rödgröna partierna

Av , , 1 kommentar 14

Idag skriver Lennart Holmlund (S) om de mycket negativa konsekvenser som kommer att drabba landet och i synnerhet oss med långa avstånd i Norrland, om de rödgröna partierna får igenom kraven på bl.a. införande av flygskatt. Han nämner även det allvarliga om de rödgröna partierna får igenom kravet att helt stänga ned Bromma flygplats.

Det är ett stort hot mot tillväxten. Det drabbar jobben. Det drabbar vår nation. Det drabbar oss som bor i delar av landet där man är beroende av goda flygförbindelser.

Problemet för Holmlund är ju däremot att hans eget parti vill styra tillsammans med de oansvariga partier som driver införande av flygskatt m.m.

Så vill man vara på säkra sidan och ta ansvar för vårt land, så går det heller inte att rösta på socialdemokraterna. För S måste ju acceptera stora delar av de tokförslag som kommer från V, MP och ev FI. Då gäller det att rösta på något av Allianspartierna, och gärna förstås Nya Moderaterna istället!

Men bra Lennart Holmlund att du uppmärksammar vilka faror som finns med socialdemokraternas kompisar i svensk politik!

Fortsätt utbyggnaden av Umeå Airport

Av , , 6 kommentarer 6

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Det finns konkreta planer på nästa utbyggnadsfas för Umeå Airport. Den andra etappen som bl.a. vi moderater har varit varma förespråkare för. Det verkar kunna öppnas möjligheter att denna kan börja byggas redan år 2015 om hela finansieringen går att lösa.  Det är i så fall tre år tidigare än tidigare bedömningar. Det är i grunden ett statligt ansvar, men regionen och kommunen har tidigare varit med och tagit ansvar för förverkligandet via medfinansiering. Det är väl inte helt omöjligt att det kan bli en liknande lösning även denna gång om vi ska komma fram med projektet. Hur som helst en mycket viktig del i att utveckla vår flygplats!

En påbörjad utbyggnad redan år 2015 vore mycket goda nyheter!

Hur var det med socialismen och Marx?

Av , , 6 kommentarer 7

Jag har i ett antal insändare och på bloggen uppmärksammat att den socialdemokratiske ”kommunalrådskandidaten” Hans Lindberg och hans nya S-lag i Umeå verkar vara på väg rejält åt vänster jämfört med hur det varit under den tid då Lennart Holmlund har styrt.

Intressant dock att Lindberg inte vill förklara eller ens kommentera varför de i Umeå går till val på paroller om demokratisk socialism och citat av Karl Marx. Tystnaden är talande. Det känns ju inte direkt så modernt och näringslivsbefrämjande……….

Om vi bläddrar i det nya handlingsprogrammet för Socialdemokraterna i Umeå som Hans Lindberg (S) refererar till som ett framåtsyftande rättesnöre så märks det nämligen att socialdemokraterna blir något annat med Hans Lindberg & Co. Paroller om ”demokratisk socialism” blandas med citat av Karl Marx. Det är som att vara tillbaka i sent 1960-tal. Motarbetande av valfrihet inom skola och omsorg, varvas med förslag på minskad arbetstid med bibehållen lön.

Så umeåborna får verkligen tänka sig för i valet den 14 september.

Nya Moderaterna är ett stabilt val, med fortsatt arbete för ett växande Umeå. Vi värnar tillsammans med övriga Allianspartier kvalitet i skola, sjukvård och omsorg – oavsett vilken huvudman som driver verksamheten. Och vi inser att tillväxt, fler jobb och fler arbetade timmar är grunden för att utveckla och säkra en bra förskola, skola och äldreomsorg.

Nya tider stundar i Umeåpolitiken. Umeåborna står inför ett mycket viktigt val den 14 september.

Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

Av , , 2 kommentarer 5

I Umeå råder bostadsbrist. Människor som vill arbeta i Umeå har svårt att hitta bostad när de ska flytta hit. Nyantagna studenter likaså. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg.

Det är ett allvarligt läge. Vi skulle minst behöva fördubbla bostadsbyggandet i Umeå år de kommande åren. Under flera år har det nämligen byggts alldeles för få nya bostäder i Umeå. Från M och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat detta vid återkommande tillfällen. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen. I utbyggnadsordningen i den bostadsstrategi vi antog i juni förra året finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Planberedskapen är god.

Vi har ju nyligen börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation, och ta igen utgångna reservationer. Helt rätt. Det finns många privata aktörer som visar intresse för att få börja bygga, och då är det bättre att ge andra chansen om det finns aktörer som inte kommer till skott med tidigare utdelade markreservationer. Det är också viktigt att vara öppen för nya initiativ.  Vi har anstältl fler handläggare på bl.a. bygglov. Rätt. Får ju inte vara så att det är kommunen som blir en flaskhals när det gäller arbetet med bygglov, nya detaljplaner och liknande.

Tråkigt dock att Holmlund och socialdemokraterna säger nej till avyttring som ett sätt att bl.a. kunna öka takten på nyproduktion. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Och bara för att klara av dagens nybyggnationstakt skulle AB Bostaden behöva avyttra delar av sitt bestånd. Alternativet är kraftigt höjda hyror för de boende, eller ökad upplåning. Men detta talar de styrande tyst om.Däremot var det positivt att tidigare i år höra ordföranden för AB Bostaden, Bernt Andersson (S), som inte stängde dörren till avyttring som ett sätt att öka nyproduktionen. Från delar av socialdemokraterna har det blivit en ny inställning i den här frågan.Det löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

Bekämpa brottsligheten!

Av , , 3 kommentarer 3

Om du tycker det är viktigt med att bekämpa brott, så ska du rösta på oss moderater.

Nya Moderaterna har gjort historiska satsningar på Sveriges rättsväsende. Resurserna har ökat, poliserna har blivit fler och straffen har skärpts. Vår rekordsatsning ger resultat. Vi ser hur människors trygghet och förtroende för rättsväsendet ökar i de nationella trygghetsmätningarna. Samtidigt uppger färre människor att de har utsatts för brott.

Vi har också skärpt straffen för våldsbrott och mord. Livstids fängelse ska från och med 1 juli utgöra normalstraffet vid mord. Vi vill även att hela straffskalan används och att straffen skärps vad gäller narkotikabrott och för den som återfaller i brott.

Vi vill fortsätta föra en tydlig politik mot brottsligheten. Nu kan vi ställa betydligt större krav på effektivitet i polis och övrigt rättsväsende. Fokus måste ligga på kärnuppgifterna – att rycka ut när brott begås och utreda brott som anmälts. Vi vill fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro. Med cirka 20 000 poliser, nära 2 500 fler än 2006, finns de förutsättningar som förut inte fanns. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar och fler brott ska utredas och klaras upp.

Vi har genomfört framgångsrika insatser mot den grova organiserade brottsligheten. Nu behöver polisen även förbättra sitt arbete mot de vanligaste brotten – såsom inbrottsstölder, bedrägerier och brott på internet.

Våra satsningar för fler i arbete och kunskap i skolan är centrala för att minska risken för ungdomsbrottslighet. När unga begår brott ska insatserna vara tidiga och tydliga.

S och V ansvariga för den höga sjukfrånvaron inom Umeå kommun

Av , , 3 kommentarer 10

Hans Lindberg (S) och hans nya lag har tidigare bekänt färg. I likhet med miljöpartister och vänsterpartister på riksplanet hyllar han 6-timmars arbetsdag, och nu vill han komma till bukt med en hög sjukfrånvaro genom att dela på jobben. Han har anklagat oss moderater för att bara säga nej, nej, nej när det gäller initiativ för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Så är det naturligtvis inte. Och det vet alla som hänger med i den politiska debatten i Umeå.

Är det några som har uppmärksammat den höga sjukfrånvaron bland Umeå kommuns anställda så är det ju vi moderater och övriga Allianspartier. Socialdemokraterna har styrt Umeå nu i snart 20 år. Resultatet är att vi har bland landets högsta sjukfrånvaro. Det måste väl om något som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012) och 6,0 (2013). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs år 2012 när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Så Hans Lindberg har ju själv aktivt röstat emot ökade insatser för rehabilitering och andra åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Hans Lindbergs lösning är att börja dela på jobben. Jobba mindre med bibehållen lön. Hur ska Lindberg kunna finansiera detta? Är det socialdemokraternas nya giv i Umeå: att lova allt åt alla utan finansiering?

Dags för Alliansstyre efter valet i september!

(S) saknar ett trovärdigt regeringsalternativ

Av , , 2 kommentarer 8

Socialdemokraterna saknar ett trovärdigt regeringsalternativ – det blir jäkligt dyrt för Sverige om olyckan vore framme och de rödgröna får majoritet.

Om Stefan Löfven vill bilda regering måste han ta hänsyn till V:s och MP:s långa kravlistor. Det handlar om skattehöjningar på mellan 30 till 70 miljarder, som bland annat omfattar nya miljöskatter, höjd bolagsskatt, återinförd fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och arvs- och gåvoskatt. För att inte tala om alla tokigheter som Feministiskt Initiativ driver. Hur mycket kommer skatterna att höjas med en vänsterregering?

Flummigt och oansvarigt med arbet(s)tidsförkortning

Av , , 2 kommentarer 8

Det verkar vara en trend att kommuner som styrs av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill införa försök med sex timmars arbetsdag. Så ska ske i Göteborg, och enligt uppgift så går Socialdemokraterna i Umeå under ledning av Hans Lindberg (S) till val på försök med införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom kommunen. På en eller flera arbetsplatser.

Det är i så fall högst oansvarigt. För att klara av att finansiera välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar. Att istället dela på befintliga jobb är ekonomiskt oansvarigt.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle enligt uppgift leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill alltså S i Umeå genomföra på försök i den kommunala verksamheten efter valet i september. Men detta är väl generellt vad som väntar med socialdemokraterna i Umeå, efter det interna ledarbytet. En vänstersväng, där man motverkar valfrihet inom skola och äldreomsorg. En vänstersväng, där man inte längre ser poängen av en arbetslinje, utan istället vill dela på befintliga jobb.

I valet den 14 september har umeåborna möjligheten att säga sitt. Allt tydligare blir att en röst på S i Umeå också är en röst på V. Nya Moderaterna står för det ekonomiskt ansvarstagande alternativet.