En tillväxt som måste komma både landsbygd och stad till del

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi moderater bejakar tillväxt. Men tillväxten måste komma både stad och landsbygd till del. Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. På samma sätt som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser. Det är Moderaternas utgångspunkt.

Vid dagens kommunfullmäktige behandlar vi bl.a. antagande av Översiktsplan Umeå kommun, Tematiskt tillägg för landsbygden samt Fördjupning för Umeå.

Det är fundamentalt viktigt med en uppdaterad översiktlig planering för vår kommun. En uppdaterad planering är ett verktyg för att undanröja onödigt krångel, som annars riskerar att allvarligt försena och försvåra i olika kommunala ärenden. Det redovisar våra utvecklings- och tillväxtambitioner. Det redovisar kommunens mål och strategier för nå dit. De breda penseldragen.

Översiktsplaneringen bygger bl.a. på den politiska ambitionen att nå 200 000 invånare senast år 2050.

I november 2007 väckte moderaterna en fråga i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt befolkningsmål: 200 000 invånare senast år 2050.

År 2008 blev det också fullmäktiges beslut. Jag är glad att vi fann enighet kring det och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se att de flesta partierna har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Är det då viktigt att Umeå växer? Var det inte bättre här på 1950-talet? Debatten blossar upp med jämna mellanrum. Från moderat sida är vi tydliga: vi står upp för ett växande Umeå!

Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar.

Det hävdas ibland att det inte finns något stöd bland umeåborna att Umeå ska växa, utan att det är en fråga som bara politikerna driver. Mig veterligen har det bara genomförts en opinionsundersökning kring just visionen att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050. VK publicerade den i april år 2011. Resultatet var tydligt: 78 procent av umeåborna var positiva till befolkningsmålet på 200 000 invånare. Likaså var en majoritet av umeåborna positiva till att bygga höghus i de centrala delarna av staden. Men det är ju sällan denna majoritet som syns på insändarsidorna och i kommentarer på nätet.

Men viktigt att understryka är att Umeå kommun uppmuntrar och bejakar byggande på landsbygden. Omkring var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Det är också tydligt i de politiskt tunga dokument som nu antas vid dagens kommunfullmäktigesammanträde.

I den politiska debatten de senaste två mandatperioderna, så har mycket fokus hamnat på de centrala stadsdelarna. Här har vi alla, mer och mindre, ett ansvar för att det – tyvärr – blivit så.

För Moderaternas del så har jag vid upprepade tillfällen konstaterat att vi inte tillräckligt mycket lyfte fram Umeås landsbygd liksom kommundelarna. Inte för att vi haft en negativ syn på utvecklingen i dessa delar. Tvärtom. Men det har blivit ett ensidigt fokus i debatten och diskussionerna just på de centrala stadsdelarna.

Men dagens framlyftande av dels det tematiska tillägget för landsbygden, dels – i ett senare ärende – Programmet för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun – så är vi på ett välkommet sätt ikapp i den kommunala planeringen. Stad och landsbygd – båda delarna behövs och är viktiga.

Ambitionen om att växa till 200 000 invånare handlar ju lika mycket om att områdena utanför stadskärnan ska växa och utvecklas positivt. Det handlar om att skapa förutsättningar för bebyggelse, att kunna utveckla det lokala näringslivet, stärka befintlig infrastruktur och säkerställa service som skolor och annat.

Bli först att kommentera

Förbjud tiggeri

Av , , Bli först att kommentera 13

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds på de platser inom Umeå kommun där så är möjligt enligt gällande lagstiftning.

Bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud, som Moderaterna driver på riksplanet!

Bli först att kommentera

Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer

Av , , 1 kommentar 7

Igår demonstrerade nazistiska NMR i Stockholm. De har tidigare varit även i Umeå.

Moderaterna vill att det blir straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet.

Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Enligt Säkerhetspolisen har antalet individer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna ökat från hundratals till tusentals på några år. Det handlar framförallt om islamistiska fundamentalister, den autonoma vänstern och nynazister.

Om man börjar använda sina åsikter och organisera dem på ett sådant sätt så att man blir hotfull mot andra människor – då måste demokratin slå tillbaka. Oavsett om det är nazister, islamister eller extremvänstern.

1 kommentar

Ett hoppfullt Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

EdelPhoto-1329

I valet söker Moderaterna ditt förtroende. Vi har en ganska enkel idé. Vi tror på Umeå. Vi tror på alla som lever, arbetar, studerar, bor och skapar i vår kommun. Därför ser vi som vårt uppdrag att vara den politiska kraft som tydligast står upp för ett växande Umeå, där tillväxten kommer både stad och landsbygd till del.

Vi säger hellre JA än NEJ till människors idéer, vi ogillar förmynderi och tanken att det offentliga ska göra allt. Skatten ska vara låg i vårt Umeå och skattepengarna användas effektivt och prioriteras till välfärden.

Vi kommer alltid att sätta Umeå i främsta rummet och stå på umeåbornas sida. Vi behöver mer av nästan allt när kommunen växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar.

Bara så kan hela Umeå växa – med människors behov som utgångspunkt.

Bli först att kommentera

Moderaterna på Hörneforsdagen!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bilden kan innehålla: 5 personer, inklusive Lena Riedl, Elmer Eriksson, Åsa Ågren Wikström och Ulrik Berg, personer som ler, personer som står, himmel och utomhus

Idag har det varit kampanjande med Moderaterna i olika former från morgon till sen eftermiddag. Ett av kampanjstoppen var några timmar i Hörnefors och den årligen återkommande Hörneforsdagen! Riktigt bra stämning, välbesökt och ett skiftande väder. Soligt, men blåsigt.

Många diskussioner och frågor, om allt ifrån bostadsbyggande, VA-områden, kommunalskatt till opinionssiffror. Full fart, precis som det ska vara i en valrörelse. Såg även att ett antal fler partier var på plats.

Tur att vi är många aktiva i Moderaterna, för parallellt skulle ju valstugan på Rådhustorget vara bemannad, nedsparkade valskyltar sättas upp på diverse platser samtidigt som materialutdelning pågår runt om i bostadsområdena.

15 dagar kvar till valdagen!

Bli först att kommentera

Ett jämställt Umeå

Av , , Bli först att kommentera 11

bild 5

Jämställdhet och lika möjligheter är en angelägenhet för både kvinnor och män. Alla ska ha samma möjligheter till fria livsval, och delat ansvar för att få vardagspusslet att gå ihop. Ingen människa ska behandlas sämre än någon annan på grund av sitt kön.

Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i vårt kommunala arbete. Ingen kvinna eller man ska behöva känna sig rädd för att bli utsatt för våld. Samarbetet med kvinnojourer och polisen ska utvecklas. Trygghetsperspektiv läggs in vid all fysisk planering, vid planering av kollektivtrafiken och belysning och vid skötsel av parker.

Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Arbeten som bedöms som likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan könsskillnader. Vi ser att heltidsarbete ska vara norm och deltid en möjlighet. Det är viktigt att arbetsmarknaden i Umeå öppnas upp för fler arbetsgivare, särskild inom den offentliga sektorn. De som jobbar inom traditionella kvinnoyrken har idag för få arbetsgivare att välja mellan – vanligtvis en eller möjligen två.

Sveriges värdegrund vilar på ideal om individens frihet, jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter samt respekt för människors särart. Sveriges öppenhet har bidragit till att bygga vårt land starkt. Men öppenhet mot omvärlden förutsätter att vi står fast förankrade i våra egna värderingar. Annars kommer vi inte att klara av de utmaningar som integrationen ställer oss inför. Tyvärr har vi på senare år alltmer fått uppleva sådant som hedersförtryck och hedersvåld. Detta ska med kraft bekämpas.

Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet. Yrkesgrupper som socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill se skärpta straff för hedersförtryck. Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige. Därför vill vi att kommunen kartlägger hur många barn och ungdomar som lever under sådana förhållanden. Då blir det också enklare att komma med skarpa förslag för att stoppa detta.

Bli först att kommentera

Tillväxten måste komma både stad och landsbygd till del

Av , , Bli först att kommentera 11

Moderaterna är en tydlig kraft för ett växande Umeå. Vi inser vikten av tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig.

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun. Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten.

Moderaterna ser till HELA kommunen. Hela Umeå kommun ska utvecklas positivt och dra nytta av tillväxten.

Bli först att kommentera

En arbetslinje för hela Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

Moderaterna ser jobb, språk och bostad som viktiga utgångspunkter för en bra integration. Genom arbetet lär man sig språket bättre och kommer lättare in i samhället. Alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Möjligheten till egen försörjning är en fråga om trygghet, frihet och delaktighet i samhället. Moderaterna vill införa ett bidragstak som innebär att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på olika bidrag.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men vi ser att det fungerar dåligt. Det handlar sällan om förmedling av riktiga jobb och insatserna för dem som är arbetslösa är för få, för långsamma och för dåligt matchade med arbetsmarknadens behov. Vi vill därför att Arbetsförmedlingen läggs ned och att kommunen – i samarbete med fristående aktörer – tar över ansvaret och tillförs resurser för detta.

Arbetslösheten är främst koncentrerad till personer med bristfällig skolbakgrund eller dåliga kunskaper i svenska. Här måste tidiga, konkreta och snabba insatser genomföras. De som behöver komplettera sin utbildning eller skaffa en ny yrkesutbildning ska kunna göra det omedelbart, utan onödiga väntetider. I riksdagen har moderaterna lagt förslag om flera reformer för att underlätta människors inträde på arbetsmarknaden. Två som är mycket angelägna ur ett Umeåperspektiv är inträdesjobb för främst nyanlända invandrare och ett förstärkt RUT-avdrag som vidgas till fler tjänster.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns. Kostnaderna har ökat det senaste året då staten (Arbetsförmedlingen och Migrationsverket) misslyckats med integrationen. År 2017 betalades nästan 86 miljoner kronor ut i försörjningsstöd från Umeå kommun. Det är en ökning med nästan nio miljoner kronor jämfört med 2016. I en högkonjunktur.

Umeå ska tillämpa en strikt arbetslinje för att få försörjningsstöd, vilket innebär att man måste söka jobb från första dagen (om arbetsförmågan medger det) och att man ska delta i jobbsökande, samhällsnyttiga eller andra ändamålsenliga aktiviteter 40 timmar i veckan. Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I Sundbyberg började man 2017 genomföra hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet var att 24% av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar. Vi vill att rutiner med hembesök införs även i Umeå kommun.

Flyktingmottagandet måste vara kostnadseffektivt. Handläggningen av asylansökan måste ske snabbt och inte ta flera år som idag. Det är både omänskligt och kostar enorma summor. Från kommunens sida ska huvudfokus vara att de nyanlända snabbt lär sig svenska och kommer i egen försörjning, antingen via studier eller arbete. Vi vill se en ”integrationsplikt” där den nyanlände lär sig svenska och där samhällsorientering är en obligatorisk del och omfattar grundläggande svenska normer och värderingar.

Bli först att kommentera

Utländska medborgare som döms för våldtäkt ska utvisas

Av , , 4 kommentarer 13

utvisning

På två år har utsattheten för sexualbrott fördubblats. Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat. Och gärningsmän får straffrabatt om de begått flera våldtäkter. Brottsförebyggande rådets siffror visar att fler än 70 000 unga kvinnor utsattes för ett sexuellt övergrepp under 2016.

Att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt eller effektiva åtgärder.

SVT:s Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Bl.a. avslöjas att 58 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter är siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän är födda utomlands. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre. Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag.

Moderata förslag:

☑️ Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas.

☑️ Straffen för våldtäkt ska skärpas

☑️ Mängdrabatten på straff för serievåldtäktsmän tas bort.

☑️ M har länge krävt en bred kartläggning för att studera orsakerna till att utsattheten för sexualbrott har ökat – utan att lägga in politiskt korrekta begränsningar.

☑️ Med mer information skulle riktade brottsförebyggande insatser kunna ske för att undvika fler sexualbrott.

☑️En grundförutsättning för att arbetet mot sexbrotten ska bli framgångsrikt är att det finns fler poliser. Moderaterna kommer att satsa på 10 000 fler polisanställda och högre lön för landets poliser.

☑️Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.

☑️Höjda skadestånd för sexualbrott.

☑️Förlängd preskriptionstid för sexualbrott.

 

Vi tar ställning för brottsoffren!

4 kommentarer