Hälften av alla elever i åk 9 har blivit utsatta för brott – brotten sker ofta i skolmiljö!

Brå publicerade förra veckan rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. Undersökningen har genomförts totalt elva gånger sedan 1995.

Det är en både allvarlig och skrämmande läsning om situationen för Sveriges elever och läget i landets skolor.

Ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 har blivit utsatta för brott. Tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel.

Var sker då brotten? Ja, det visar sig att det brotten ofta sker i skolmiljö!

”När det gäller de platser där de tillfrågade eleverna uppger att de utsatts för brott, visar resultaten att detta ofta sker i skolmiljön. Det är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Sedan 2015 har andelen som uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö ökat, både bland tjejer (från nästan 38 procent 2015 till drygt 47 procent 2019) och killar (från drygt 58 procent till drygt 65 procent).

Att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är vanligast i någon annans hem, medan den vanligaste brottsplatsen för hot är på internet/sociala medier.”

Det visar sig också att nästan hälften av alla elever i årskurs nio undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av oro för brott. Särskilt vanligt är detta bland de elever som tidigare blivit brottsutsatta.

Enligt undersökningen är det vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av begränsning i vardagen (56 procent jämfört med 46 procent av killarna). Bland pojkarna har andelen som uppger att de begränsas i sin vardag ökat (från 37 procent 2015), medan nivån varit stabil bland flickorna under samma period.

Det här är en fruktansvärd utveckling.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det vara lugn och ro.

Vi har sett alarmerande exempel på senare tid, med hot och våld på våra skolor även i Umeå. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2018.

Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt. Så här får det inte fortsätta.

Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för landets elever. Det gäller också i vårt Umeå! Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas. Skolor som anser att det krävs ytterligare insatser i form av vakter eller säkerhetssamordnare ska självklart anställa sådana, om behov föreligger.

Moderaterna har föreslagit att för- och grundskolenämnden skulle ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka. Men det vann inte bifall. En majoritet ansåg att det gjordes tillräckligt redan idag. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. Vi moderater föreslog dessutom en ökning av ramen med till för- och grundskolan med 120,6 mnkr, vilket är 11 miljoner kr mer än S/MP-budgeten. Även om det inte är resurserna i sig som är det avgörande, så vi vet att just grundskolan har lägre kostnadsnivåer är snittet.

Skolorna ska erbjuda en plats för lärande och förkovran. Skolan ska definitivt inte vara en brottsplats!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.