Budgetfullmäktige i Umeå idag!

Idag har vi budgetfullmäktige i Umeå. Har hållit mitt första anförande, och lägger upp det även här på bloggen. (OBS! Det talade ordet gäller).

Inledningsanförande, Budget-KF 2021-06-21

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag är det 447 dagar kvar till ordinarie valdag. Det är alltså mindre än ett år och tre månader kvar till valet – i alla fall för Umeå kommun. Gällande det drama som i denna stund pågår på riksplanet, så kan det ju bli extraval redan nu i september. Vi kanske får besked längre fram under dagen – om regeringen sitter kvar eller ej.

I Umeå är det – hur som helst – hög tid för de politiska partierna att redovisa sin politik inför väljarna. Vi moderater kommer att ägna varje dag fram till valet 2022 för att tydligt redogöra för VÅR politik.

Idag behandlar vi budgeten för 2022.

Det är tydligt att Umeå behöver en omstart efter pandemin. Umeå behöver mer av borgerlig politik och Umeå behöver en politik som ser till både stad och landsbygd.

Tack vare bl.a. kraftigt ökade statsbidrag under coronapandemin gjorde Umeå kommun ett starkt ekonomiskt resultat under förra året. Nästan All-time high. Vi är på väg mot ett liknande ekonomiskt rekordresultat under 2021. Hittills har vi avsatt omkring en halv miljard av vårt överskott i Resultat- och utjämningsreserven, för att vara förberedd även lokalt på sämre tider. Den är en sund och ansvarfull hantering.

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2022 – tillsammans med de 19 gemensamma uppdragen från Allianspartierna som sträcker sig över en lång rad av områden – pekar ut färdriktningen för en omstart efter pandemin.

Vårt budgetförslag för Umeå kommun 2022 innehåller bl.a.

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– konkreta åtgärder för ett tryggare Umeå

– sänkt kommunalskatt

– förslag för ökat bostadsbyggande

– neddragningar på kulturens område

– hårdare kontroller av bl.a. försörjningsstöd.

 

 

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 66 miljoner kr. Det är en större satsning på äldreomsorgen än vad de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i sitt förslag.

För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Det är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Detta är ekonomiska förstärkningar, som nämnden kan använda till sånt som bättre bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 67 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika verksamhetsområden. Här ser vi ett behov av att förstärka.

Vi moderater vågar också prioritera. I Moderaternas budgetförslag sparar vi på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden jämfört med förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

 

 

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre. I ett första steg.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Högst kommunalskatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 616 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på 112 miljoner kr.

Umeå kommun har alltså omkring 730 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner.

 

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

 

Vi moderater sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Socialdemokraterna nationellt har under den här mandatperioden avskaffat Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså har de sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

 

 

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Umeå kommun satsar omkring 87 procent MER än övriga jämförbara kommuner.

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, avveckla stödet till Gitarrmuseet, minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar.

Detta görs numera i flera kommuner i landet för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Sigtuna gör man bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd är fusk. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften.

Även Umeå kommun måste våga göra insatser för att trycka med utbetalningarna av försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå med vårt förslag, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

Kommun efter kommun i Sverige börjar nu jobba på detta sätt. Senast var det Göteborg, som för några månader sedan beslutade om hårdare tag mot fuskare. Där har Alliansen föreslagit flera konkreta åtgärder, däribland hembesök till alla hushåll som ansöker om försörjningsstöd. Målet i Göteborg är att halvera antalet utbetalningar av försörjningsstöd med hälften.

Att stoppa fusk med välfärdssystemen måste ha hög prioritet. Det är beklagligt att Umeå kommunfullmäktige år efter år röstar ned just detta förslag. Det skulle behövas göras omgående. Vi hoppas att fler partier tar detta på allvar.

Vi har även presenterat ett antal konkreta förslag för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå, exempelvis införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter. Jag kommer att ägna hela mitt andra anförande åt just trygghetsfrågorna, så jag återkommer under förmiddagen till detta viktiga område för Umeå.

 

 

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år.

Kommunens mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder i Umeå, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 700 – 800 bostäder.

Det byggs för få bostäder i Umeå. Vi behöver fler villor, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. Bostadsbristen är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion. Öppna upp fler områden för byggnation, och möjliggör även byggande av mer villor än vad som skett på senare år.

Det finns gott om privata aktörer som vill bygga och investera i Umeå, men de måste ju också ges den möjligheten!

Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning.

Det skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

 

 

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har presenterat nitton gemensamma uppdragsförslag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde.

De gemensamma uppdragen präglas av ambitionen att uppmuntra valfrihet, förbättra företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet. Vi har delat upp uppdragen i fyra kategorier: Tillväxt och företagande, skola, omsorg samt kommunal effektivisering.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter.

Det handlar om att fortsätta att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihet) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

 

Utöver de konkreta budgetsiffrorna från respektive parti och de gemensamma alliansförslagen, så har Moderaterna dessutom presenterat 71 olika uppdrag. Jag hoppas att vi kan få fler att stödja en rad av dessa.

 

Ordförande!

Umeå behöver en omstart! Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, trygghet och välfärd – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver partier som klarar av att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2022, våra 71 uppdrag, våra mål och de borgerliga partiernas nitton gemensamma uppdragsförslag.

En kommentar

  1. Ulf Parde

    ”Det handlar också om att konkurrensutsätta bl.a. den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.”, säger Ågren. Jodå, jag har alls inget emot det.
    Men det väsentliga är att man på Navet och Umeå lagun (inklusive kiosken) – oavsett om det är kommunen eller någon annan som är verksamhetsutövare – ska kunna betala med KONTANTER. Om man kommer ensam till Umeå lagun vill man inte lämna kort eller mobiltelefon (som dessutom syns dåligt i solen) obevakade när man badar. Att ha några tjugor i en portmonnä känns som en begränsad risk man kan ta. Kan de Borgerliga lova att kräva detta? Jag vet att kommunalrådet Hans Lindberg (S) är helt ointresserad av detta (för att det är ”dyrt”). En oacceptabel diskriminering är vad det är

Lämna ett svar till Ulf Parde Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.