Slopa skatten på el i januari och februari

Elpriserna är på historiskt höga nivåer. Om de höga elpriserna består under vintern så motsvarar det ökade momsintäkter för staten på 7 miljarder kronor. Staten ska inte tjäna på det rekordhöga elpriset – dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. För att mildra effekterna av de rekordhöga elpristopparna har Moderaterna lagt förslag på att slopa elskatten under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden för en vanlig villa.

På kort sikt behövs åtgärder för att mildra effekterna av de höga elkostnaderna. På lång sikt behövs en hållbar energipolitik och lägre elpriser.

 

5 kommentarer

 1. brorson

  Vad jag kan förstå kommer även de, som har bundet elpris, att få sänkt skatt. Men är det fel? De värst drabbade får ju ändå den största lindringen, och på sikt jämnar det ut sig. Dessutom dämpas inflationen, vilket är bra för alla.

  Holmlund gottar sig i att det går tungt för Moderaterna just nu, särskilt i Stockohlm, och på åtminstone en punkt har Holmlund rätt. M i Sthlm har gjort om Löfvéns misstag, när han bildade regering tillsammans med MP mot löfte att inte riva upp MP:s migrationspolitiska uppgörelser med alliansregeringen 2008 och 2011. Nu har de borgerliga partierna i Sthlm gjort upp med MP om att inte riva upp uppgörelserna mellan MP och S under förra mandatperioden.

  1. Det har blivit oerhört dyrt att köra bil i Stockholm, och den som inte betalar i tid, drabbas av stora förseningsavgifter.

  2. Man införde under förra mandatperioden enhetstaxa även för enkelbiljetter i kollektivtrafiken, med följd att densamma är kraftigt underfinansierad, vilket man har försökt kompensera med höjning av enhetspriset, med följd att korta resor blivit oresonligt dyra, och nedläggning av diverse tvärförbindelser och ökad belastning på systemets centrala delar, ökad trängsel och uteblivna investeringar för att minska trängseln – vilket ju inte har lett till minskad privatbilism, utan tvärtom. Populära M-vallöften om utbyggd kollektivtrafik har inte genomförts, o.s.v.

  3. Holmlund har naturligtvis också rätt i att M och MP på riksplanet har diamentralt olika energipolitik. varför M – MP-samarbetet lokalt i Sthlm skadar hela partiets trovärdighet i partiets starkaste valkrets – när inget positivt resultat av samarbetet kan visas upp (min anm).

  Partiets trovärdighet skadas dessutom, när partiets rikspolitiker säger att (även) vindkraften behövs, och inte ens begränsar detta till redan befintlig vindkraft, samtidigt som partiets lokalpolitiker säger nej till ny vindkraft., även utanför skåne-kusten, trots de höga elpriserna i södra Sverige. Detta ger intryck av NIMBY-politik (Not in my backyard, men in others). Moderaterna måste tala med en mun. och säga nej, nej. nej till ny vindkraft.

  Detta är inte, som en del partistsrateger kanske tror, en fråga enbart för landsbygdsbefolkningen. För oavsett om det handlar om semsterresor sommartid eller om söndagtsutflykter, så vill ej heller storstadsbor se förstörda landskap. De vill se orörd natur eller lantlig idyll. Och hittar de ett ställe, som de vill köpa, så vill de inte efter några år ha ett vindkraftverk som granne. De vill kanske inte heller ha ett kärnkraftverk som granne. Därför bör de partier, som vill bygga nya kärnkraftverk snarast redovisa för väljarna var de INTE ska byggas genom att peka ut var de får byggas. Eller placeras, om det är fråga om mindre, mobila reaktorer.

  Jag har föreslagit sex platser vid kusterna för stora stationära reaktorer där även mindre mobila. flytande reaktorer kan förtöjas. Samt mindre reaktorer på räls för i första hand den elektriska järnvägsdriften på samma platser – i den mån de uppfyller övriga krav – som nuvarande omformarstationer för omvandling av 3-fas till 1-fasström. Dessa omformarstationer är militära skyddsobjekt och väl skyddade mot sabotage och krigshandlingar, i flera fall i bergrum.

 2. Brorson

  Jag är mycket besviken på MP, som är Sveriges värsta förstörare av naturmiljö, i rent egenintresse. MP vill gynna anläggningsbranschen genom att bygg nya järnvägar, men är inte intresserade av att tillföra järnvägssystemet som helhet ny marknadsnandelar från landsvägen och flyget. De förväntade nya marknadsandelarna kommer nästan enbart från resor, som ö.h.t. inte borde göras, på avstånd som är för lång för buss och för korta för flyg. Det är som att köra kärnkraftverk bara mellan åtta och nio på måndag morgon, när elefterfrågan är som störst, och tro aatt det ska löna sig

  Som exempel tjoar Seye Larsen om enorm samhällsekonomiska vinster med tågpendling på 55 minuter mellan stationerna i Umeå och Skellefteå, när tåget skulle kunna ta rejäla marknadsandelar från flyget Umeå – Stockholm, med en ny järnväg Härnösand – Sundsvall, där restiden kan kortas med en halvtimme. Inget annat järnvägsprojekt i hela Sverige skulle ge så stor tidsvinst per mil ny järnväg. Det är nämligen inte så, att alla resenärer byter från tåg till flyg vid en viss restidslängd, utan det är en succesiv minskning för det ena och en succesiv ökning för det andra.

  Jag går nu inte in på hur MP har motarbetat ökad godstrafik på jårnväg, förutom att MP genom saamaarbete med S, har tagit nödvändiga standardhöjande re-investeringar från befintliga järnvägar och slösat bort på diverse gökungar i boet, såsom Botniabanan. Jag jobbade på SJ under den värst nedläggningstiden, när vi förlorade mång marknadsandelar.. Och vet vad det berodde på., och vad som måste göras för att ta tillbaka. I princip förespråkar jag att det senast förlorade borde tas tillbaka först .

  Nu halkde jag in på detta ämne igen, när jag hade tänkt skriva om hur järnvägarnas anläggningar för eldriften kan användas för utbyggnad av kärnkraften, med mindre mobila reaktorer, s.k. SMR-reaktorer (small modular reactors), som kan återanvända redan använt kärnbrälse, som har runt 90 % av energi-innehållet kvar. De skulle då kunna ersätta eller komplettera nuvarande omformare från 50 Hz trefasström i det allmänna nätet till 16 2/3Hz enfasström, som används för järnvägsdriften
  .
  På elproducenten Unipers webbplats finns en utmärkt beskrivning av utvecklingsarbetet med SMR, hur lång man hunnit, teknik och fördelalar. Till fördelarna hör mobiliteten, att de med lätthet kan transporteras (på räls. min anm) dit. där de behövs, när elefterfrågan ökar, så att man slipper stora överföringsförluster, vilket blir fallet med överföring från kraftverk långt borta.

  Vad folk inte vet, är att det skulle krävas två kontakledningar över spåren med trefasström, samt att kontaktledningarna inte endast fungerar som kontaktytor för överföringen av elen till loken, utan också som distributionsledningar från omformarstationerna, som kanske finns flera mil bort. Och det var just de långa avstånden mellan omformarstationerna vid Norra stambanan, som skapade problemen under 1980-talet, p.g.a. den kraftigt växande godstrafiken på just denna järnväg nära flera tunga godståg skulle strömförsörjas från samma omformarstation.

  Till problemet bidrog också de nya moderna loken, vars motorer bygger på halvledartekniken, och därför inte klarar ett plötsligt spänningsfall, med följd att tågen nödbromsas. Den äldre typen av ellok, som ersatte ångloken, går i stället ner i fart. Problemet löstes med en parallell enfas kraftledning, som kunde förse en delsträcka med många tåg med el från en delsträcka med få tåg. Det var alltså inte ”trångt på spåren”, som miljöextremisterna hade ljugit ihop, utan snarare ”trångt” i ledningarna-

 3. Brorson

  I min första kommentar här framkastade jag några förklaringar till att det går dåligt för M i Sthlm, En ytterligare förklaring kan vara Stockholmsbaserade media, i synnerhet DN, som trots en skenbar opartiskhet mellan olika< ståndpunkter driver sin egen agenda. Jag har hittat två debattartiklar från två professorer, som påstår (enligt rubrikerna, som debattredaktörerna, inte artikelförfattarna själva, skriver.

  1, Liberalerna vilseleder om orsakerna till höga elpriser.

  2. Viktigare bekämpa elslöseriet än bygga ny kärnkraft.

  Nå. professorer har sällan fel, när de rör sig inom sina egna sakområden, Men de kan vinkla. Den första professorn hävdar, med stöd av en konsultfirma att stängningen av Ringhalsreaktorerna bara har marginell inverkan på elpriset. Samt att priset på naturgas haft mycket större påverkan. Båda dessa påstående kan vara sanna, d.v.s att en konsultfirman verkligen har. påstått, det som sägs. Men vad säger professorns egen forskning? Men vilseleder Liberalerna verkligen, som professo renligt rubriken påstår? Det beror på vad L verkligen har sagt.. Jag aanser att anklagelsen mot regeringen för att vara skyldig till de höga elpriserna. Men det gäller regeringens politik som helhet, och inte enbart stängningen av reaktorerna.

  Den andra professorns påstående (enligt rubriken) att det är viktigare aat bekämpa elslöseriet ä bygga ny kärnkraft, är intressant eftersom det ligger nära min egen ståndpunkt, som jag har framfört på denna blogg. Men jag ser ingen motsättning mellan dessa två uppgifter. Vi måste både bygga ny kärnkraft och bekämpa elslöseriet.. Gör vi inte det oclså, torde det inte räcka med fjorton nya reaktorer, som jag har föreslagit, utan det kommer snarare att behövas hundra..

  Jag anser det fullständigt oförsvarligt att elektrifiera allting, som regeringen med stöd av MP vill göra. Som exempel långtradartransporterna på landsväg, när vi har järnvägar. Biltransportr kräver mucket mer energi för samma mängd gods än tågtransport även om bilen och tåget använder saama energislag. Varför förbises godstransporter på järnväg i alla diskussioner? Jo. det är ett resultat av miljöextremisters nedvärdering av järnvägen som transportmedel. i kameöön för nya järnvägar. Ju sämre något påstås vara, desto villigare är sossarna att satsa pengar på detsamma tycks vara mottot.

  En annan sak som kommit bort i debatten, är hur mycket energi som behövs för att fånga in koldiosic och omvandla den till nya motorbränslen. Jämfört med alla dessa energislukande stolligheter, som föreslås.

 4. Brorson

  ”Högern pratar mycket om kärnkraft, men saknar en tydlig plan för hur den ska byggas ut”, anser Magdalena Andersson (S). ”Vem ska bygga, var ska det byggas? Hur ska det finansieras?” undrar
  hon.

  För min del har jag redan besvarat statsministerns frågor. På den här bloggen, men jag tillhör ju inte ”högern”, fastän Umeå-sossarna påstår det. Det är väl snarare de själva som är ”höger”. Nu vill de ju t.o.m. straffa alla som är ”dumma i huvet”.

  Jag har föreslagit sex platser vid havet, från Ångermanland / Medelpad i norr till Skåne i söder, varav tre, där det redan finns kärnkraftverk, samt mindre, mobila reaktorer (på räls) där det idag finns omformarstationer för den elektriska järnvägsdriften.

  Beträffande finansieringen har jag föreslagit privat finansiering genom aktiefonder, som administreras genom bankerna. Och med statliga garantier, som dock endast behöver betalas ut i händelse av politisks beslut om en förtida avveckling. Normala företagsekonomiska risker, ska däremot ägarna (fondspararna) ta.

  Umeå-sossarna gör allt de kan för att locka väljare till M.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.