10 punkter för att förebygga utanförskap bland unga

Moderaterna presenterade den gångna veckan ett antal förslag för att förbygga utanförskap bland unga. För oss moderater är det uppenbart att större fokus måste läggas på det förebyggande arbetet.

Det handlar bl.a. om tidiga insatser i förskolan och skolan som ökar barns och ungas förutsättningar att lyckas och som gör dem väl förberedda för arbetsmarknaden. Likaså om åtgärder som ytterligare sänker trösklarna till arbetsmarknaden och som ökar ungdomars möjligheter till ett första jobb.

Jag bifogar listan med punkter nedan för den som är intresserad. Det finns mer att läsa på moderat.se för den som vill.

 

Tio punkter för att förebygga utanförskap bland unga

1. Bättre tillgång till förskola och stöd till språkutveckling. För att få ett bra liv är god utbildning den viktigaste skyddsfaktorn. Barn som växer upp i utsatthet eller risk för utanförskap kan ha större behov av de 15 timmar i förskolan som de har rätt till. Nya Moderaterna föreslår därför att de bör erbjudas större tillgång till förskolan och på så sätt ges fler möjligheter till tidigt lärande. Vidare anser vi att förskolan bör få ett tydligt uppdrag att stötta språkutvecklingen hos barn som har bristande språkkunskaper i svenska.

2. Obligatorisk förskoleklass. Såväl internationella som svenska undersökningar visar att barn som har gått i förskola lyckas bättre under hela sin skoltid, både när det gäller till exempel matematik, språk och social utveckling. Nya Moderaterna vill därför införa obligatorisk förskoleklass.

3. Betyg från årskurs tre och ökat inlärningsstöd. Den nya läroplanen innehåller mål om att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de slutar 3:e klass och då är det också rimligt att vi sätter betyg från årskurs 3. Årskurs tre ska vara en kontrollstation, där man ser om elever behöver särskilt stöd. Vi bedömer det som nödvändigt att utöka undervisningsstödet i tidiga årskurser.

4. Mer undervisningstid i skolan och obligatorisk sommarskola. Utökad undervisningstid är ett sätt att motverka att många elever inte når behörighet eller lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Det kan också lägga grund för att minska avhoppen från gymnasiet. För att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte klara gymnasiet kommer vi också pröva att utöka skolplikten från och med årskurs sju med en obligatorisk sommarskola för alla som är underkända i något ämne.

5. Mer idrott i skolan. Nya Moderaterna bör lokalt verka för att fler skolor hittar samarbetsformer i syfte att främja mer rörelse i skolan eller på fritids. Mer idrott eller rörelse är ett viktigt steg framåt för att möta framtida utanförskap och ett steg för ett mer hälsosamt Sverige.

6. Stärkt koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Lärlingsutbildningar är oerhört värdefulla för en fungerande arbetsmarknad. Nya Moderaterna ska därför arbeta för att stärka denna utbildningsform. Schweiz, Tyskland och Österrike är exempel på länder där utbildningen är förlagd till arbetsplatsen. Dessa länder tillhör också de OECD-länder som har lägst ungdomsarbetslöshet. Nya Moderaterna vill dessutom att praktik ska erbjudas på gymnasiets alla program och att Ung Företagsamhet eller motsvarande ska erbjudas till alla elever.

7. Förstärkt SFI. Vid sidan av förbättringar inom skolan och utbyggda lärlingssystem behöver SFI förbättras och kvaliteten höjas. En möjlig inriktning är att öppna upp för fler utförare och koppla mer av ersättningen till såväl studenter som utförare baserat på resultat. Vi kommer vidare att pröva möjligheten att kombinera SFI-studier med instegsjobb genom ett anordnarbidrag till arbetsgivare som erbjuder SFI-studenter arbete.

8. Sänkta trösklar till jobb. Vi behöver fler startjobb genom att sänka trösklar och öppna upp för att fler ska få chansen att lära sig jobb eller språk direkt på en arbetsplats. Både politiken och parterna har ett ansvar. Nya Moderaterna vill ytterligare förstärka instegsjobben för att underlätta för fler ungdomar och utrikes födda att komma i jobb. Inom ramen för trepartssamtalen har arbetsmarknadens parter och regeringen lagt grunden för att vidga startjobben till att omfatta yrkesintroduktion. Vi stöttar en utveckling där fler avtal tecknas i fler branscher.

9. Förebyggande arbete för att förhindra ungdomsbrottlighet. Genom att skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor, god skolmiljö, utbildning och arbete kan brott förebyggas. För att minska våld och mobbning i skolan är det viktigt att identifiera så kallade hot spots, det vill säga våldsutsatta platser såsom elevskåphallar och ytor utanför klassrummen. Att hela samhället samverkar och strävar mot samma mål är avgörande för att få ungdomar att bryta en kriminell bana. Därför vill vi att pilotverksamheten med sociala insatsgrupper där polis, socialtjänst, skola, föräldrar och andra aktörer samverkar, ska permanentas och spridas till fler orter.

10. Tydliga åtgärder när unga begår brott. Nya Moderaterna vill att den särbehandling i lindrande riktning som sker för unga lagöverträdare när brott har begåtts före 21 års ålder bör tas bort eller modifieras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.