Moderaternas 33 prioriterade frågor och vallöften i Umeå inför valet 2018

I dagens VK är det en genomgång av partierna i Umeå, och vad dessa har gjort kopplat till partiernas respektive vallöften inför valet 2018. Vi gruppledare fick i september skicka in svar på ett antal enkätfrågor. (bild ovan från dagens VK, foto: Per Landfors)

Jag väljer att även lägga ut mitt skriftliga svar på enkätfrågorna.

Vi moderater hade nämligen 33 prioriterade frågor vi gick till val på. Och dessa redogjorde jag skriftligt för till VK och gick igenom med kommentarer. Av Moderaternas 33 prioriterade frågor och vallöften, så visade det sig sedan att dessa av utrymmesskäl skulle minskas ned till möjligen tre i VK:s artikel.

Så för den läsare som idag läser artikeln, och möjligen kan tycka att innehållet och urvalet ser märkligt ut – ja, det har jag full förståelse för.

 

Svar från Moderaterna på enkätfrågor (enkätfrågorna i kursiv stil) till VK angående vallöften. Inskickat till VK 2021-09-16

– Vilka vallöften har ni uppfyllt? (se nedan)

– Vilka vallöften har ni inte uppfyllt? Varför inte? (se nedan)

– Vilka vallöften har, för alla partier, varit svåra att uppfylla på grund av pandemin?

Rent generellt så har ju åren 2020-2021 varit väldigt fokuserade på att hantera pandemins konsekvenser här och nu, gällande alla verksamheter. Stora delar av kommuens organisation har ställt om, och efter bästa förmåga fått hantera alla de utmaningar som kommit i kölvattnet av pandemin. Imponerande insatser av våra anställda i de olika verksamheterna.

– Nämn en konkret politisk framgång för ditt parti under mandatperioden.

Ett av de allra viktigaste vallöften var att säkra förbindelsen över Kvarken mellan Vasa och Umeå med en ny färja, och detta har vi förverkligat under mandatperioden. Men detta har ju fler partier stått bakom.

Ett av våra M-förslag som fick bifall i fullmäktige i juni 2021, var detta viktiga uppdrag: Att ge AB Bostaden i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Annars kan nämnas vårt M-förslag om att öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna, som röstades igenom i budgetfullmäktige i oktober 2020.

 

Moderaternas 33 prioriterade frågor som lyftes i valmanifestet 2018

 1. Jobb och välfärd går före bidrag. Alla jobb behövs.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Vi har lagt förslag på sänkt skatt och ökade resurser till välfärden, samtidigt som vi lagt förslag på hårdare kontroller av försörjningsstöd.

 1. Fokus på tillväxt som kommer hela Umeå till del. Både stad och landsbygd.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M har lagt en rad förslag för bättre företagsklimat, vilket kommrr både stad och landsbygd till del. Vi har också lagt förslag gällande bostadsbyggandet och att AB Bostaden i alla lägen ska beakta nyproduktion utanför de centrala stadsdelarna – såväl kommundelscentra som andra byar runt om i kommunen. Vi har också lagt förslag om att öppna upp fler områden för småhusbebyggelse.

 1. Ordning och reda i den kommunala ekonomin.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Våra M-budgetförslag har landat i högre plusresultat än de styrande S/MP. Vi kan också se att Umeå kommun under de senaste fem åren har redovisat ett positivt resultat. Vi har nu avsatt 543 miljoner kr till Resultatutjämningsreserven, att användas i sämre ekonomiska tider.

 1. Kommunalskatten ska sänkas stegvis under mandatperioden.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M har lagt förslag om sänkt kommunalskatt vid varje budgetfullmäktige under denna mandatperiod.

 1. Öka tryggheten och minska brottsligheten genom fler poliser, bättre belysning, övervakningskameror och ordningsvakter i otrygga miljöer.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M-förslag om detta har upprepade gånger varit uppe i KF för behandling. Både via motioner och via vårt budgetförslag. (poliser är dock en nationell fråga, men vi har lagt förslag om att anställa kommunala ordningsvakter)

 1. Inför tiggeriförbud, så att människor inte utnyttjas.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ett bättre företagsklimat, genom snabbare handläggning och bättre dialog. Stötta företagsinkubatorer och inför utmaningsrätt.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna. Ambition är endast lokalproducerat kött till skola och äldreomsorg.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Ett av våra M-uppdrag i samband med budgetfullmäktige år 2020 var att öka andelen lokalproducerat i upphandlingarna – och det vann bifall!

 1. Centrumhandeln måste ges likartade konkurrensförutsättningar som de halvexterna handelsområdena. Inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrum, på de p-platser och de P-hus som UPAB ansvarar för.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det har varit uppe till beslut i samband med varje budgetfullmäktige, men vårt förslag har blivit nedröstat.

 1. Medverka till förverkligandet av en centralt placerad gästhamn, för att utveckla besöksnäringen

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Minska arbetslösheten för unga och nyanlända genom s.k. inträdesjobb, en form av lärlingsanställning.

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om det i kommunen – däremot har Moderaterna i riksdagen lagt förslag på det.

 1. Inför bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om just bidragstak. Däremot förslag på hårdare kontroller av utbetalning av försörjningsstöd samt sänkt kommunalskatt, vilket bidrar till att göra det mer lönsamt att arbeta.

 1. Inför integrationsplikt. Den obligatoriska samhällsinformationen för nyanlända ska vara tydlig med svenska lagar, regler och normer om jämställdhet och frihet från hedersförtryck.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det finns med i vårt samlade budgetdokument.

 1. Arbetsförmedlingen ska, under förutsättning att riksdagen beslutar att kommunalisera denna, upphandlas och andra aktörer ges möjlighet att agera matchningsfunktioner mellan arbetsgivare och arbetssökande

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om det i kommunen, då riksdagen inte gett denna möjlighet.

 1. Fördubbla bostadsbyggandet. Möjliggör ett attraktivt boende runt om i vår kommun, gärna nära vatten. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan om ökat bostadsbyggande i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ta bort hämmande regler och kommunala särkrav gällande byggande. Avskaffa kvadratmeterkrav på friyta etc. Låt kvalitet styra.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Fortsätt att bygga på höjden i de centrala stadsdelarna. Snabbare och enklare byggprocess, från plan till färdigt bygglov. Det krävs bättre dialog mellan byggherre och kommun.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ge AB Bostaden i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det blev bifall på vårt förslag om detta i samband med KF i juni 2021.

 1. Satsa på utbildning. En skola i toppklass, med duktiga lärare och lugn arbetsmiljö för eleverna är prioriterad. Betyg från årskurs tre och ordningsomdömen.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Mer resurser till för- och grundskolan, än vad de styrande S/MP har beslutat om. Gällande betyg så har vi lagt förslag på betyg från årskurs fyra, då man än så länge inte får ge betyg från årskurs tre kopplat till nationell lagstiftning.

 1. Mindre barngrupper i förskolan.

Kommentar: Det finns ett KF-beslut om att barngrupperna ska minskas. M jobbar efter detta.

 1. Trygghet, värdighet och valfrihet inom äldreomsorgen. Fler särskilda boenden samt senior/trygghetsboenden. Säkerställ god kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst – oavsett om det är kommunala eller privata aktörer.

Kommentar: JA, vi har på olika sätt drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Förslag för att säkerställa konkurrensneutralitet för valfrihet inom hemtjänsten. Mer resurser till äldreomsorgen, jämfört med vad S/MP har beslutat om.

 1. Inför en trygghets- och kvalitetsinspektion för att säkerställa hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Stärk kommunens attraktionskraft som arbetsgivare genom att motverka all form av diskriminering och särbehandling, eliminera osakliga löneskillnader, arbeta för att minska sjukfrånvaron. Möjliggör för anställda att träna på arbetstid.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Nej till förbud för dieselbilar i centrala Umeå.

Kommentar: Något sådant förslag har inte lyfts från de styrande – eller något annat parti – så vi har inte haft anledning att opponera mot det. Men om förslaget lyfts, så kommer vi att säga nej.

 1. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken, och bygg ut gång- och cykelvägarna.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Värna och utveckla Umeå som en grön stad med god tillgång till parker, ren luft och friskt vatten.

Kommentar: JA, det arbetet sker kontinuerligt i styrelser och nämnder, liksom i KF.

 1. Området omkring Nydalasjön är ett viktigt rekreationsområde för umeborna och ska så förbli. Stugorna kring sjön ska däremot i möjligaste mån bevaras.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Säkerställ färjetrafiken Umeå-Vasa med ny färja.

Kommentar: JA, vi har varit engagerade i arbetet och beslut om detta. Såväl i KF som andra sammanhang. Och den nya färjan är nu på plats.

 1. Förverkliga utbyggnadsplanerna på Umeå Airport.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden, men frågan har under Coronapandemin legat på is, då resandeutvecklingen rasade. Men när flyget återhämtat sig gällande resandet, så står vi beredda att driva frågan igen.

 1. Avveckla det kvinnohistoriska muséet i Väven och överför bevaransvärda delar till Västerbottens Museum.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Umeås restauranger och krogar ska kunna få utskänkningstillstånd till 03.00.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 

 1. Umeå ska vara känd som såväl idrotts- som kulturhuvudstad. Fortsatta satsningar på idrott och kultur. Öka föreningsstödet.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige och nämnder under mandatperioden.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.