Regeringens vårändringsbudget, med satsningar på välfärd och trygghet

Nu på morgonen har regeringens vårändringsbudget för 2024 presenterats. Där lämnar regeringen förslag som bland annat ska stötta ekonomin och välfärden samt öka tryggheten och säkerheten.

Förslagen i VÅP:en uppgår sammanlagt till 17,3 miljarder kronor i år.

För att kompensera för inflationens effekter och undvika uppsägningar av sjukvårdspersonal stöttar regeringen regionerna med ytterligare sex miljarder kronor. Dessutom föreslår regeringen ett tillskott till kommunerna för att bidra till att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till.

För att trycka tillbaka arbetslösheten avsätts ytterligare medel till fler platser inom yrkesvux. Det tillfälligt förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi förlängs och stöd till kommuner med hög arbetslöshet utökas.

Regeringen förstärker det generella klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, vilket bland annat kan finansiera investeringar i laddinfrastruktur och därmed göra det enklare att välja eldrivna vägtransporter.

Regeringen föreslår fortsatta resursförstärkningar för att stärka brottsbekämpande myndigheter. Medel avsätts för att påskynda Kriminalvårdens planerade utbyggnad av häktes- och fängelseplatser. Statens institutionsstyrelse får förstärkt stöd för att höja säkerheten och för att omhänderta det ökande antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Sveriges Domstolar föreslås även få ett tillskott.

Den kriminella ekonomin ska krossas. Därför föreslår regeringen utökade medel till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Försäkringskassan får resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar och Inspektionen för vård och omsorg får medel för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Dessutom avsätts resurser för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter.

Regeringen fortsätter att stötta Ukraina och avsätter de medel som behövs för att finansiera de återstående delarna av stödpaketet som presenterades i den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen i februari 2024.

Regeringen bedömer att Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition kommer att uppgå till 2 procent av BNP i år. För att stärka förmågan i befintliga krigsförband ytterligare föreslår regeringen ett tillskott av medel till Försvarsmakten. Regeringen föreslår också att medel tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder i transportinfrastrukturen utifrån totalförsvarets behov.

För att värna cybersäkerheten föreslår regeringen ett tillskott till Försäkringskassan och stöd till mindre kommuner och andra offentliga aktörer för att de bättre ska kunna stå emot och hantera it-incidenter.

Ovanstående är en sammanfattning av innehållet. Mer lär väl komma under dagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.