Mycket bättre luft i centrum!

Idag hade vi bl.a. sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

En mycket glädjande information som vi fick var att utsläppen i centrum av kvävedioxid har minskat. Tydligt, dessutom. En delförklaring kan förstås vara en mild vinter, men det räcker inte som förklaring. Helt uppenbart har invigningen av norra och östra länken avlastat centrum, liksom en rad andra åtgärder som har vidtagits. Ökat bussåkande m.m. Men mycket arbete kvarstår och den viktigaste pussselbiten är fortfarande färdigställandet av den Västra Länken.

Följande pressmeddelande har skickats ut:

 

Mycket bättre luft på Västra Esplanaden

Halterna av kvävedioxid på Västra Esplanaden var 2012 de lägsta på många år. Både den milda vintern och kommunens åtgärdsprogram för bättre luft har bidragit till förbättringen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har fått en rapport om de mätningar som Miljö- och hälsoskydd utför på Västra Esplanaden. För kvävedioxid uppvisades 2012 det lägsta årsmedelvärde som uppmätts under mätperioden 2003-2012. Antalet timmar över miljökvalitetsnormen 90 mikrogram kvävedioxid/per kubikmeter luft var bara en tredjedel jämfört med 2011.

Åtgärdsprogram
En viktig delförklaring till lägre halter är den relativt milda vintern. Bidragande orsaker återfinns i kommunens arbete inom ramen för åtgärdsprogrammet för bättre luft. Sänkta hastigheter och kraftigt ökat bussåkande är två faktorer. Andra åtgärder är det långsiktiga arbetet inom Be Green för ett ändrat resebeteende samt kommunens bilsnåla samhällsplanering.

Ringled och miljözon
Vidare invigdes Norra och Östra länken inom Umeåprojektet (ringleden) under hösten 2012. Fortfarande återstår dock åtgärder för att nå ännu lägre halter kvävedioxid, vars främsta utsläppskälla är tunga fordon.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Om vi fick stänga av Västra Esplanaden för tung trafik redan nu, tror jag att vi skulle klara miljökvalitetsnormen, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Resultatet är glädjande, men färdigställandet av Västra länken är ett viktigt inslag för att vi ska kunna förbättra luftkvaliteten ytterligare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Sara Wård
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
070-611 45 51
[email protected]
Annika Söderlund
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 87
070-379 57 37
[email protected]
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
[email protected]
 

Etiketter: , , ,

En kommentar

  1. Andreas Eklund

    Ville bara förtydliga, att ”Miljözon” är inget som kommunerna får bestämma om själva. Reger för ”Miljözon” finns i Trafikförordningen, 4 kapitlet, § 22-24. Tydligen önskar du att halterna av NO2 borde minska… Gratulerar, m.h.a. reglerna för ”Miljözon” så ökas de istället… De fordonstyper som släpper ut MEST NO2 är EURO4 och EURO5 lastbilar och bussar som får köras i ”Miljözon”… Äldre EURO2- och EURO3-lastbilar och bussar släpper ut MINST NO2… Och de får inte köras i ”Miljözon”… Om dessa äldre fordon körs på syntetiska paraffinolja, framställd ur naturgas, fackelgaser eller bioavfall, så får de lika låga utsläpp av sot och tjära som EURO5-fordon. De får lägre utsläpp än EURO5-fordon som körs på vanlig, råoljebaserad dieselolja. Men köra i ”miljözon” det får de inte… Inte ens på dessa rena drivmedel. Inte efter den 1:a september 2013. Smart va? Ja, det gäller ju att förhindra utvecklingen av teknik + drivmedel, som ger renare, mindre giftiga avgasser, som är kostnadseffektiv och som fungerar praktiskt…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.