Umeå kommun går minus för andra året i rad, trots hög skatt. Ta signalerna på allvar!

Idag har vi kommunfullmäktige i Umeå. En oerhört lång ärendelista, med många interpellationer och frågor. Men först Årsredovisning 2015. Nedan följer mitt inledande inlägg vid årsredovisningen (OBS – det talade ordet gäller).

KF 2016-03-29 angående årsredovisning 2015

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

 

Jag ska börja med att yrka bifall till att godkänna kommunens årsredovisning för 2015.

Men med de förändringar som vi från Allianspartierna har yrkat på dels i KSAU, dels i KS. Det är följande.

 att posten ”synnerliga skäl” (projekt utöver budget) på 88 mkr utgår ur balanskravsutredningen

att Äldrenämndens framställan om disponering av projektmedel utanför budget för år 2016 avslås.

Som påpekas både i tjänsteskrivelsen, och i revisorernas berättelse, så bryter vi annars mot de rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) har meddelat hösten 2015. I informationen görs en uppräkning av poster som ska ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. Dessa utgör en fullständig uppräkning vilket medför att synnerliga skäl inte får ingå. Ev synnerliga skäl får hanteras på rader efter balanskravsresultatet.

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med iakttagande av god redovisningssed. RKR avgör i rekommendationer och information vad som utgör god redovisningssed.

Vi får alltså inte använda posten ”synnerliga skäl”, som ett sätt att smita undan balanskravsresultatet och eventuella krav på återbetalning av underskott som vi dragit på oss. ÄVEN om vi har gjort vissa avsättningar under tidigare år. Detta gjordes ju som bekant före lagändringen som medgav RUR (resultatutjämningsreserven). Numera är detta förhållningssätt inte längre tillåtet. Därför yrkar vi från Allianspartierna på att vi ska ta bort posten synnerliga skäl, och att balanskravsresultatet justeras därefter.

 

Sextimmarsarbetsdag

Likaså yrkar vi avslag på att finansiera det s.k. arbetsmiljöprojektet (försöket med 6-timmarsarbetsdag), genom att försämra resultatet för innevarande år.

Lokala socialdemokrater i Umeå, däribland Hans Lindberg, hyllar sextimmars arbetsdag med bibehållen lön för åtta timmar, som en ny idé för hur vi ska få fler i jobb och minska sjukskrivningarna i Umeå. Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb och fler arbetade timmar.

Kommer ni ihåg debatten vi hade i Umeå under hösten 2015?  Vi moderater påpekade att det var ekonomiskt oansvarigt och det inte heller finns något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skulle finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige hade avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter fanns inga pengar.

Detta påtalade jag gång på gång. Men ansvariga Socialdemokrater i Umeå ryckte på axlarna, menade att det var inga problem att få tillstånd att ta med sig de pengar som blev över av ”projektpengarna”.

Nu har vi facit. Kommunstyrelsen har konstaterat att det ej är möjligt att finansiera med de tidigare projektmedlen. Så kostnaderna – i detta fall ca 5 miljoner kr – kommer därmed att belasta kommunens ekonomi för 2016, och detta var inget som kommunfullmäktige hade budgeterat för. Vilket var precis det vi moderater sa i oktober. Synd att ingen från de styrande Socialdemokraterna ville lyssna.

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Skulle man genomföra detta fullt ut, inom Umeå kommun, så skulle det kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom förvaltningen (exklusive bolagen). Moderaterna ställer inte upp på detta! Umeå kommun har redan gjort ekonomiska underskott, trots betydligt högre skatt än jämförbara kommuner. Nu försämrar (S) ekonomin ytterligare.

Delar av innehållet i årsredovisningen har vi ju redan diskuterat – bl.a. de kommunala bolagen hade vi ju en särskild informationsdag- och diskussion kring vid tidigare KF. Men det finna några saker som jag trots allt tänkte ta upp.

För andra gången på tretton år gör Umeå kommun ett minusresultat. Minus både 2014 och minus 2015. Minus 42 mkr för 2015.  Minus ca 75 miljoner kr för 2014. Räknar vi in hela koncernen, med de kommunala bolagen, så blir det förvisso ett plus.

Revisorerna har påtalat allvaret i den ekonomiska situationen. Detta måste vi ta med oss inför den stundande budgetprocessen för 2017. Vi vet att vi är en av landets dyraste kommuner när det gäller de stora verksamheterna. I en undersökning av Dagens samhälle i höstas, hamnade vi på plats 283:e plats av landets 290 kommuner – när det gäller kostnaden. Vi vet att vi har en betydligt högre skattenivå än jämförbara kommuner. Men trots detta går vi numera minus.

Det kommer inte hålla. Revisionen efterlyser en handlingsplan – när vi i presidiet i KS hade träff med dem när de skulle överlämna revisionsberättelsen – och jag delar deras uppfattning. Inte hållbart att ligga flera hundra miljoner kr i högre kostnader, i de stora nämnderna! Utan att det blir bättre kvalitet. Det kommer krävas att hålla tillbaka kostnaderna, i synnerhet i de stora nämnderna där kostnaderna finns.

Vi måste vara medvetna om allvaret. Minusresultat två år i rad.Ta signalerna på allvar.

Glädjande att vi har en fortsatt befolkningsökning. Vi var vid årsskiftet 120 777 invånare och det var en ökning med 1164 personer. En utmaning är att få fler att vilja och kunna bo kvar här. Utflyttningen från kommunen var ca 6000 personer under förra året. Och här har vi en oerhörd potential att växa ytterligare. Det handlar om jobb MEN det handlar lika mycket om tillgången på bostäder.

Idagläget har vi bostadsbrist, och det är oerhört allvarligt för Umeås tillväxt. Befolkningsökningen hade varit större med en bättre tillgång på bostäder. Det byggs för lite i Umeå – finns många delförklaringar till det, men frågan har ALLRA HÖGSTA prioritet. Jag har sagt det tidigare men jag säger det igen:  under de närmaste åren behöver vi en rejäl ökning av nyproduktionen bara för att komma tillrätta med själva bostadsbristen. Det nämns i årsredovisningen att det färdigställdes 1260 bostäder under 2015, en rejäl ökning jmf med tidigare bottenår, men det är inte tillräckligt!

 

Sjukskrivningarna

Vill bara kort beröra detta område. Sjuktal ökar numera år efter år. Vi har haft ganska omfattande debatterna om detta de senaste åren, där vi i Alliansen lyft fram behovet av att förbättra arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser.

För 2015 ligger sjukfrånvaron på 6,8% vilket är en ökning från 6,3 föregående år. Och här är det uppenbart att det drabbar kvinnor hårdast. Män har 4,3% medan kvinnor har 7,7%.

Har påtalat detta år efter år. Och det var ju faktiskt så sent som februari KF 2015, som vi fick siffror på vad Umeå kommun hade för kostnader för sjukskrivningarna. I direkta kostnader så var det 90 miljoner kr per år, och minst lika mycket i indirekta kostnader: behovet av att ta in vikarier, kvalitetsbristkostnader m.m. 200 mkr eller per år som förloras pga sjukfrånvaron. Det motsvara ca 1 kr i skatt!

Nöjer mig med det för stunden.

Tack!

 

En kommentar

 1. Henry mortensen

  Bostadsfrågan. Vi f, rsøker bygga och planera framtida energismarta bosteder. Vem ska gøra något med:
  1. Handleggningstiden
  2. Anmelan proceduren
  3. Førtur før energisnålhet
  4 E-rot avdrag
  5 Hyres Rot avdrag
  6 Mer och billigare mark planering
  7 Slopande av krav på externa konsulter
  8 Økad entreprenør egenkontroll och -ansvar
  9 Slopande av 15% egetkapital i vextområder
  10 Slopande av Umeå Kommuns særkrav vid byggande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.