Nu försämrar (S) ekonomin i Umeå ytterligare

Av , , 2 kommentarer 21

Hans Lindberg (S) går i bräschen och hyllar uppenbarligen sextimmars arbetsdag med bibehållen lön för åtta timmar, som en ny idé för hur vi ska få fler i jobb och minska sjukskrivningarna i Umeå. I alla fall om man läser hans blogg. Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar.

Förra året hade vi en het debatt om det försök som skulle inledas med 6-timmars arbetsdag på ett äldreboende i kommunen. Personalen skulle få jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Vi moderater påpekade att det var ekonomiskt oansvarigt och det inte heller finns något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Det visade sig också att de hade lyckats missa -den rätt fundamentala saken – att ordna finansiering för försöket under 2016.  

Detta påtalade vi moderater gång på gång. På insändarsidor, på bloggen och i fullmäktigedebatten. Men ansvariga Socialdemokrater i Umeå ryckte på axlarna, menade att det var inga problem att få tillstånd att ta med sig de pengar som blev över av ”projektpengarna”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu konstaterat att det inte är möjligt att finansiera med de tidigare projektmedlen. Så kostnaderna – i detta fall ca 5 miljoner kr – kommer därmed att belasta kommunens ekonomi för 2016, och detta var inget som kommunfullmäktige hade budgeterat för. Vilket var precis det vi moderater sa i oktober. Synd att ingen från de styrande Socialdemokraterna ville lyssna.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det finns som sagt inga vetenskapliga belägg för att sextimmarsarbetsdag minskar sjukfrånvaron. TCO skrev för något år sedan en debattartikel där de bestämt tog avstånd från förslaget med sextimmarsarbetsdag – de utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i sak.

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Skulle man genomföra detta fullt ut, inom Umeå kommun, så skulle det kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom förvaltningen (exklusive bolagen). Moderaterna ställer inte upp på detta! Umeå kommun redan gjort ekonomiska underskott, trots betydligt högre skatt än jämförbara kommuner. Nu försämrar (S) ekonomin ytterligare här i Umeå.

 

2 kommentarer

Bra genomslag för M-förslag att kameraövervaka i Umeå

Av , , 1 kommentar 21

I dagens lokaltidningar, Folkbladet och VK, blev det som ni kan se ovan ett bra genomslag för vårt förslag att kameraövervaka de mest våldsutsatta platserna i centrala Umeå.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan kameraövervakning vara en effektiv metod att:

Avskräcka brott – eftersom att risken att åka fast upplevs som större. Öka sannorlikheten för upptäckt – när inspelningen används vid brottsutredningar. Avbryta pågående brott – när kamerorna är direkt kopplade till polisen. Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

Vi ska bekämpa brott, vi ska göra det svårare att begå brott, vi ska göra det lättare att fälla de kriminella som misshandlar andra människor. Umeåborna ska kunna gå trygga på gator och torg – även på kvällar och nattetid.

1 kommentar

Invigning av Avion shopping med ca 90 butiker!

Av , , Bli först att kommentera 17

Idag invigs Avion shopping som är granne med IKEA ute på Söderslätt.10 000 besökare väntas till invigningen. Jag hade förmånen att vara där redan igår, då vi fick en förhandsvisning av butikerna och fastigheten. Det blir ett fantastiskt imponerande tillskott till Umeå som handelsstad. 90 butiker ska samsas där när alla lokaler har fyllts, varav en rad nytillskott till Umeå. Ännu fler nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och ännu fler besökare som väntas till vår region. Mycket positivt inte minst för hotellen och restaurangerna i vår stad. För jobben är grunden för vår välfärd.

 

Bli först att kommentera

Inför kameraövervakning av särskilt våldsutsatta platser i centrala Umeå!

Av , , 1 kommentar 26

Pressmeddelande 2016-03-16

 

M: inför kameraövervakning av våldsutsatta platser i centrala Umeå

 

Vid ett besök av Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé i Umeå passade även kommunalrådet Anders Ågren på att presentera en lokal nyhet. Moderaterna i Umeå föreslår i en motion till fullmäktige att Umeå kommun ska införa kameraövervakning av särskilt våldsutsatta platser i centrala Umeå. Som exempel nämns Rådhustorget och Vasaplan.

Enligt moderaterna ska kameraövervakning ses som ett komplement till fler patrullerande poliser på gator och torg, vilket också är viktigt.

Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt för umeåborna och en möjlighet att motverka brottslighet. Det är en viktig pusselbit i att göra Umeå mer tryggt, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Sedan tidigare har vi kameraövervakning i alla våra bussar i kollektivtrafiken. Vi har kameraövervakning av kommunala fastigheter för att motverka vandalisering. Självklart ska vi också ha kameraövervakning på de platser där risken är som störst att bli misshandlad i offentlig miljö, avslutar Ågren.

 

 

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan:

 •  

  Kameraövervakning i det offentliga rummet för att öka tryggheten

   

  I Umeå har vi från Moderaterna drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Våldsbrott måste bekämpas med skärpa. Kameraövervakning är ju motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

   

  I Umeå har vi goda exempel på hur brott kan förhindras med hjälp av övervakningskameror – på de skolor där man numera har kameraövervakning av fasaderna så har skadegörelse i form av fönsterkross och klotter upphört, vilket inneburit mindre kostnader för kommunen då vi slipper ödsla pengar på att reparera sådant som blivit förstört. Även om det är en initialkostnad för att sätta upp kameror och underhålla dem, så blir det ändå billigare i längden.

   

  Umeå kommun är nu på väg att anta ett delprogram för kameraövervakning av fastigheter och lokaler som förhyrs av kommunen. Bra i sak, men inte tillräckligt. Även kameraövervakning i det offentliga rummet, på gator och torg, borde införas på särskilda platser där risken att utsättas för våldsbrott är som störst.

   

  Det finns många sätt att göra otrygga platser tryggare – och här kan ett helt batteri av åtgärder från de sociala till dem som rör den fysiska miljön komma ifråga – men ibland kan uppsättandet av en övervakningskamera vara nödvändigt för att höja säkerheten. Vetskapen om att man riskerar att fastna på bild har en avskräckande effekt och kan därför förhindra allt från skadegörelse till grova våldsbrott. Införandet av kameraövervakning minskade bl.a. brottsligheten med cirka 25 procent på tunnelbanestationerna i Stockholms innerstad. Det visar forskning från Stockholms universitet.

   

  Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kan kameraövervakning vara en effektiv metod att:

   

 • Avskräcka brott – eftersom att risken att åka fast upplevs som större.
 • Öka sannorlikheten för upptäckt – när inspelningen används vid brottsutredningar.
 • Avbryta pågående brott – när kamerorna är direkt kopplade till polisen.
 • Öka tryggheten – kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

 

Att sätta upp en övervakningskamera på en offentlig plats är med rätta ett kontroversiellt initiativ och den personliga integriteten måste alltid respekteras så långt det är möjligt. Därför är avvägningen mellan olika intressen viktig och lika så tydliga regler kring exempelvis vem som får se materialet och hur länge det får sparas.

 

Kameraövervakning bör inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men kan vara ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

 

 

Med anledning av detta yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

 

Att    Umeå kommun ställer sig positiv till kameraövervakning av de platser i det offentliga rummet, där risken att utsättas för våld är som störst.

 

Att Umeå kommun ser över möjligheterna att sätta upp övervakningskameror på dessa platser, exempelvis Rådhustorget och Vasaplan. Även andra platser kan komma i fråga.

 

 

2016-03-16

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

1 kommentar

Tomas Tobé till Umeå idag

Av , , Bli först att kommentera 19

IMG_4244

Idag har jag förmånen att hälsa Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé varmt välkommen till Umeå.

Besöket är på temat trygghet och brottsbekämpning – det finns onekligen mycket vi kan göra för att förbättra kampen mot brottsligheten. På dagens program står bl.a. besök hos polisen. Återkommer här på bloggen om besöket lite senare. På återhörande!

 

Bli först att kommentera

Kommer ni ihåg debatten? Idag har vi facit.

Av , , 3 kommentarer 21

Kommer ni ihåg debatten vi hade i Umeå under hösten 2015, kring det försök som skulle inledas med 6-timmars arbetsdag på ett äldreboende i kommunen?

Personalen skulle få jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Vi moderater påpekade att det var ekonomiskt oansvarigt och det inte heller finns något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skulle finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige hade avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Detta påtalade jag gång på gång – både i fullmäktigedebatten och via insändare i lokalmedia. Ingen finansiering! Men ansvariga Socialdemokrater i Umeå ryckte på axlarna, menade att det var inga problem att få tillstånd att ta med sig de pengar som blev över av ”projektpengarna”.

Jaha. Idag har vi facit. Kommunens ansvariga tjänstemän, liksom idag kommunstyrelsens arbetsutskott, har konstaterat att det ej är möjligt att finansiera med de tidigare projektmedlen. Så kostnaderna – i detta fall ca 5 miljoner kr – kommer därmed att belasta kommunens ekonomi för 2016, och detta var inget som kommunfullmäktige hade budgeterat för. Vilket var precis det jag sa i oktober. Synd att ingen från de styrande Socialdemokraterna ville lyssna.

Jag och Peder Westerberg (L) röstade idag nej till det nya förslaget till finansieringen av arbetstidsförkortningen. Vi behöver fler jobb, lösningen är inte att dela på jobben!

 

3 kommentarer

Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Av , , 1 kommentar 16

Skriver på debattsidan i dagens VK.

 

Umeå behöver en offensiv tillväxtpolitik!

Umeå har för svag tillväxt i förhållande till riket, men alltför få är medvetna om det i den allmänna debatten. Många politiska partier i Umeå verkar ta tillväxt och framgång för given. Man rycker på axlarna, och det verkar nästan som att luften har gått ur efter kulturhuvudstadsåret 2014. Det är ett allvarligt bekymmer. Vi behöver en mobilisering för en offensiv tillväxtpolitik i Umeå!

Varför ska då Umeå kommun fortsätta växa? Varför är det viktigt? Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar.

Allt fler människor bor i städer. Urbaniseringen är en stark drivkraft. Vid 1900-talets början bodde ca tio procent i städer. Sedan år 2006 bor hälften av jordens befolkning i städer och forskare bedömer att upp till 70 % av världens befolkning kommer att vara bosatt i städer om 30 år.

Umeå måste bli en vinnare i denna urbaniseringstrend. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Människor söker sig till människor. Fler invånare innebär ökad mångfald. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

Moderaternas ambition är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Umeå har en omgivande landsbygd som erbjuder ett välkommet komplement till stad och tätorter.

Inom bl.a. följande områden skulle vi därmed behöva utveckla och vässa politiken de kommande åren:

 • Förutsättningarna för näringslivet
 • Bostadsbyggandet både i stad och på landsbygd
 • Valfrihet inom välfärden
 • Jämställdhet som strategisk framgångsfaktor
 • Det regionala ledarskapet
 • Infrastrukturen och kommunikationsmöjligheterna med omvärlden.

 

Att utveckla ovanstående punkter i denna debattartikel låter sig inte göras av utrymmesskäl, men jag kommer att återkomma till det under våren.

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden.

Ensam är sällan stark, och det är därför viktigt att kommunen verkar på de arenor och i de sammanhang som är gynnsamma för jobb och tillväxt i Umeå. Världen är föränderlig och vi måste hela tiden pröva de samarbeten vi ingår i för att se hur vi får fler jobb, fler satsningar och fler investerare till vår region. Detta gäller såväl regionalt som nationellt.

Syns man inte så finns man inte. Kommunen måste vara ständigt aktiv på alla de arenor som kan påverka förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för vår region. Utöver att axla det självklara ledarskapet i norra Sverige, måste kommunen bli bättre på att verka på den nationella och internationella nivån.

Två närliggande exempel med koppling till detta arbete är frågan om storregion i norra Sverige och säkrandet av färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa över Kvarken. Det pågår en stenhård konkurrens mellan stadsregionerna – dag efter dag, månad efter månad, år efter år – och här måste Umeå på ett tydligt och genomtänkt sätt flytta fram positionerna.

Umeå kommun växer idag för långsamt. Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom de inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad, förnya och utveckla Umeå. Vi får aldrig stå still. Låt oss mobilisera för en tydlig och offensiv tillväxtpolitik!

 

Anders Ågren,

Kommunalråd, M, Umeå

 

1 kommentar

Till Stockholm idag

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag bär det av till huvudstaden och det kan onekligen bli några intressanta dagar framöver. Kl. 15.30 idag presenterar Indelningskommittén sitt förslag till ny regionkarta vid en presskonferens på Hilton, efter att ha träffat politiker från SKL dessförinnan. Lär få anledning att återkomma till det, oavsett vad som nu presenteras vid presskonferensen. Därefter kommer vår partiledare Anna Kinberg Batra på besök till den moderata gruppen i SKL i samband med vårt gruppmöte i afton. Alltid en fördel att kunna träffa och enkelt föra fram synpunkter i stort och smått till partiledningen.

På återhörande!

Bli först att kommentera

Januarirekord! En ökning av antalet hotellövernattningar i Umeå med 14,5 procent!

Av , , Bli först att kommentera 15

Nås av en glädjande nyhet denna dag. Antalet besökare till Umeå fortsätter att öka. I januari blev det tydligen nytt rekord! En ökning med 14,5 procent jämfört med året innan. Oerhört positivt. Bara fortsätta jobba för att det håller i sig. Läs gärna nedanstående pressmeddelande som skickades ut tidigare idag.

Januarirekord för övernattningar i Umeå

Visit Umeå – 2016-03-08 07:45 CET

Antalet övernattningar på hotell i Umeå slog rekord under januari månad. Totalt gjordes 34 302 övernattningar, vilket är en ökning med 14,5 procent jämfört med januari 2015 enligt färsk statistik från Tillväxtverket & SCB. Kapacitetsutnyttjandet för rum ökade från 49 procent till 57 procent.

– Traditionellt är januari inte en av de bästa hotellmånaderna. Men i år kanske vi kan tacka IKEA och övriga nyetableringar på Söderslätt för de fina siffrorna. Många av deras medarbetare som deltog i byggandet och förberedelserna inför invigningen av IKEA, var i Umeå tillfälligt och bodde på hotell, säger Anna Wikholm Kjellberg på Visit Umeå.

 

Bli först att kommentera