Umeå ligger långt framme i miljöarbetet!

Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Sveriges kommuner är viktiga i det svenska miljöarbetet. Med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, energi och VA, upphandling, grundskola, tillsyn och dialog med det lokala näringslivet samt långsiktiga investeringar har varje enskild kommun en nyckelroll i arbetet med hållbar utveckling.

Umeå kommun hamnar på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges hållbaraste kommuner som genomförs av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Det är en klar förbättring jämfört med plats 17 i förra årets rankning. Rankningen baseras på en omfattande enkät från Aktuell Hållbarhet, men också enkäter från Boverket, Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket. Medverkan i Svenskt Vattens hållbarhetsindex vägs också in i utvärderingen. Umeå ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt. Bäst i landet placerar sig dock M-styrda Helsingborg, som vinner utmärkelsen för tredje året i rad.

Umeås miljöarbete har även uppmärksammats internationellt, där vi flera gånger har varit nominerade och kommit till final gällande utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Det visar att Umeå redan ligger mycket långt framme i miljöarbetet.

Umeå ska vara en kommun som sätter värde i en bra miljö med ren luft, friskt vatten och levande grönområden. En bra miljö är en förutsättning för att människor ska ha god hälsa, men den påverkar också upplevelsen av livskvalitet. Klimatutmaningen är på allvar.

Varken Sverige som nation eller Umeå som kommun har emellertid råd med verkningslös symbolpolitik. Vi ska exempelvis inte ägna oss åt att moralisera, skuldbelägga  eller påverka umeåbornas sätta att leva utifrån vad “Umeå kommun” tycker eller inte. Kommunen är till för invånarna – inte tvärtom.

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Mycket positivt! Tyvärr klaras fortfarande inte den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna.

Detta visar att Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, parallellt med att vi kommer att kunna ombilda stadsgator och annat. Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och bekvämt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Vi vill verka för ett Umeå som håller ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att umeåborna kan få vardagspusslet att gå ihop. För att uppnå det krävs en utbyggnad av kollektivtrafik i kombination med ökade möjligheter att gå och cykla. Vi avser också att ta bort onödiga vägbulor som skapar ryckighet i trafiken.

För kollektivtrafiken är ökad turtäthet är ett viktigt inslag för att göra det mer attraktivt att åka buss. Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk. Kollektivtrafikresandet har ökat med ca 130 procent. Vi ser även positivt på att fortsätta satsningen med elbussar. Nu i fredags invigdes 25 nya elbussar i stadstrafiken.

Det är rätt väg att gå. Sakpolitiskt motiverade åtgärder, som ger resultat. Det är moderat politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.