Budgetdebatten igång!

budgetdebatt19

Inledningsanförande vid budgetfullmäktige (OBS! Det talade ordet gäller)

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det är någonting ruttet i den danska staten. De berömda orden yttras i den första akten, scen 4, i tragedin Hamlet skriven av William Shakespeare omkring år 1600. Hamlet med två vänner talar om de problem och olyckor som drabbat landet. “Något är ruttet i den danska staten“, säger Marcellus till sin vän.

Vi skulle kunna överföra det till Umeå kommun. Med Shakespeares ord: Något är ruttet i kommunen Umeå.

Eller, i alla fall, något är väldigt, väldigt fel.

För trots absurt hög kommunalskatt verkar inte pengarna räcka till i Umeå kommun. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land. Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 150 miljoner kr.

Umeå kommun har ofattbara 750 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är FEL inom Umeå kommun. Och det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Umeå kommun behöver styras med en annan politik. Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar, och inte ta ut mer skatt av umeåborna än nödvändigt. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om. Som tar utmaningarna på allvar.

Umeå behöver en politik som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap – politiken måste ju hänga ihop. Kort sagt – Umeå behöver mer av borgerlig politik och borgerligt styre.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi är ett borgerligt parti, som förenar liberalism och konservatism.

I vårt budgetalternativ värnar vi kärnverksamheten: vi satar mer pengar till äldreomsorgen och grundskolan. Vi prioriterar en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi fokuserar på sådant som sänkt skatt, ett bättre företagsklimat, att möjliggöra fler bostäder, valfrihet för umeåborna.

Vi vågar prioritera. Vi minskar kulturens område tydligt. Kvinnohistoriskt museum, minskning av bidrag till konst och kulturföreningar, festivalbidrag, UFH, Guitars.

Vi ökar kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Försörjningsstödet har minskat med över 20 procent, där man börjat med detta.

Vi drar i handbromsen för det misslyckade införandet av heltid för alla. Ett beslut som var helt ofinansierat. Men som leder till merkostnader varje år på ca 50 miljoner kr. Som dessutom leder till sämre arbetsmiljö för personalen inom vård-och omsorgen. Ökad helgtjänstgöring, fler delade turer. Skenande kostnader, ökande sjukfrånvaro. Detta har också lett till att man har anställd personal, som saknar arbetsuppgifter under delar av dagen.

Likaså tar vi moderater bort målet om max 30 anställda per chef. Det är en lovvärd ambition, men det innebär merkostnader för nästa år på 16 miljoner kr. Pengar som inte heller är budgeterade!

 

Skatten

För oss Moderater är sänkt skatt en rättvise- och frihetsfråga! Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

I Moderaternas förslag till budget för år 2020 sänker vi skatten i Umeå kommun med 20 öre. Även efter vår skattesänkning med 20 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 180 öre högre än rikssnittet för landets kommuner. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

– Sänkt skatt med 20 öre år 2018. (59,2 mkr).

Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar samtidigt satsningar på äldrenämnden, fritidsnämnden och för- och grundskolenämnden.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå. Likaså när det gäller investeringarna.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun! För Umeå är värst i klassen.

För det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda. 

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

 

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

I SKL:s Öppna jämförelser (2017) när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k.  sammanvägda studieresultatet. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

I SKL:s Öppna jämförelser 2018 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 127 av 290 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år.

Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Tvärtom har de ofta bättre välfärd. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år. Trots mer pengar.

Det handlar om organisation, förtroende och tillit till personalen, tydligt eller otydligt ledarskap, tydliga eller otydliga mål.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat!

Det gäller också att möjliggöra en tillväxt i HELA kommunen. Enn tillväxt för både stad och landsbygd. Vi moderater har återkommande uppmärksammat detta, senaste när vi antog ny näringslivspolicy för Umeå kommun förra fullmäktige, då landsbygden saknades helt. I vårt förslag till strategisk plan idag lyfter vi fram landsbygdens betydelse, och detta tillsammans med de fyra borgerliga partierna. Likaså har vi moderater ett konkret förslag om att fördubbla stödet till landsbygdsutveckling, som vi hoppas att fler kommer att stödja när det blir dags för voteringar om åtta timmar eller så.

 Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. 2018 färdigställdes 1413 bostäder, år 2017 (ca 1000 bostäder), 2016 (ca 1300 bostäder), år 2015 (1260 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra till att öka takten.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen.. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt och byggtakten hålls uppe.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden.  Moderaterna har lagt 50 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl gällande trygghetsfrågor, företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi föreslår också betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

 

Ordförande!

Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår dämpa kostnadsutvecklingen. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2020, våra 50 uppdragsyrkanden, våra sju mål och de borgerliga partiernas gemensamma förslag till strategisk plan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.