Dra i handbromsen när det gäller det ofinansierade heltidsinförandet!

fullmäktige19

Mitt andra anförande på förmiddagen ägnade jag till stor del åt det misslyckade och ofinansierade heltidsinförandet. Bifogas nedan.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå kommun hade 2018 nästan dubbelt så hög nettokostnadsökning som rikssnittet. Kommunsektorn hade en ökning på 4,7 procent (vilket var för högt jämfört med utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag etc) men Umeå hade alltså en kostnadsutveckling på hela 8 procent. Det här är inte hållbart. Vi ser en oroväckande trend i nämnderna även detta år, och nämnderna tvingas nu till tuffa och impopulära besparingar – som trots allt måste göras. Budgeten måste hållas för nämnderna.

En del av förklaringen 2018 låg i merkostnaderna för heltidsinförandet på ca 50 mnkr, som alltså inte var inlagt i någon budget. Vi ser nu att samma sak upprepas för 2019. Äldrenämnden och Individ- och familjenämndens förvaltningar går på knäna pga merkostnader även i år på ca 50 mnkr för heltiden.

Jag tog upp detta vid bokslutsdebatten i april, och lovade återkomma vid antagande av budget för 2020.

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov och vad den kommunala ekonomin tillåter. Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor. Sämre arbetsmiljö, fler delade turer och att arbete varannan helg har blivit norm. Enligt bl.a. en skrivelse från Kommunal.

Umeå kommun har, baserat på en överenskommelse mellan SKL och Kommunal från 2016, gått väldigt långt i tolkningen av densamma. Trots att överenskommelsen uttrycker en ambition om att tillsammans över tid arbeta för att öka andelen heltidsanställda och erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, så har Umeå kommun alltså gått längre än vad överenskommelsen kräver.

Umeå kommunfullmäktige har, efter förslag från Socialdemokraterna, beslutat att alla anställda ska ha rätt att arbeta heltid. Beslut finns också, enligt redogörelse i budgetberedningen, om att alla nya medarbetare ska anställas på heltid och deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning. Detta trots att överenskommelsen mellan SKL och Kommunal inte går så långt, samt att övriga fackliga organisationer inte har någon överenskommelse i detta avseende med SKL.

I rapporter från verksamheterna konstateras att heltidsinförandet har inneburit att man har personal på delar av arbetsdagen, som saknar arbetsuppgifter men likafullt kostar pengar. Kommunen har alltså personal på tider när de inte behövs, för att kunna erbjuda heltid. Bemanningsplaneringen har försvårats. En fullständigt orimlig situation, dessutom i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Detta heltidsinförande har medfört oerhörda kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för 2018 var ca 50 mnkr. Bedömningen för innevarande år är merkostnader på 60 mnkr, för att sedan möjligen avta till 12,9 mnkr år 2020 och 15,1 mnkr 2021.  Ofattbara summor, som de facto inte finns i budget.

Totalt omfattas 421 deltidsanställda av det kommande planerade heltidsinförandet för övriga förvaltningar. Som nu ska in i detta.

I detta läge måste fullmäktige snarast dra i handbromsen. Målet som antogs i budgetfullmäktige år 2018 föreslås strykas av oss moderater. D.v.s. målet som formulerats ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” stryks. Umeå kommun ska, liksom i alla andra sammanhang, göra det som är praktiskt genomförbart utifrån de resurser som finns tillgängliga.

Av samma anledning vill vi stryka målet ”Riktvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30”. Det är en lovvärd ambition, men bedömningen är att merkostnaden för detta år 2020 för Umeå kommun är 16 mnkr.

I konflikt mellan mål och medel, gäller medel. Att erbjuda heltid till alla är en lovvärd ambition, men kan bara genomföras i den mån verksamheten klarar av det utifrån tilldelade budgetramar och utan att försämra medarbetarnas arbetsvillkor vilket har blivit följden i Umeå. Återinför en deltidsorganisation i syfte att kunna bemanna efter behov och därmed minska personalkostnader – återanställ personal på tjänstgöringsgrad efter det behov som finns i verksamhet. Bara för Individ- och familjenämnden skulle detta minska kostnaderna med 9 mnkr för 2020.

Jag hoppas verkligen att fler partier tar sitt ansvar, och inser att heltidsinförandet i Umeå kommun har genomförts för hastigt, alldeles för långtgående, utan någon planering – och UTAN NÅGON FINANSIERING!

Ordförande, tack för ordet!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.