Bekämpa hedersförtryck och moralpoliser!

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel publicerad.

Moralpoliser ska motverkas och bekämpas!

I lokalmedia kunde vi innan sommaren läsa om hedersförtrycket i Västerbotten, däribland skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå. Detta får aldrig accepteras!

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarade Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld, att moralpoliser på allmänna platser förekommer runt om i Umeå. De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel, vilka de umgås med etc.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende.  Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

7 kommentarer

 1. Brorson

  Moderaterna ägnar sig åt ”the real thing” till skillnad mot den Umeå-politiker som vill inskränka religionsfriheten. En muslimsk kvinna, som sitter i fullmäktige, har sin fulla rätt att bära traditionell muslimsk klädsel för kvinnor även i fullmäktige. Hon ska inte stängas av för att hon enligt en egenutnämnd domare i något slag revolutionstribunal i Umeå ”inte kan skilja mellan religion och politik”.

  Anders Ågrens skarpa fråga till MP handlade om något helt annat. Också ”the real thing”.d.v.s. hur man bör framföra sitt budskap – inte att alla åsikter som strider mot Ågrens egna åsikter i ”religio-politiska”, eller miljöpolitiska eller i andra frågor ska förbjudas.

  Likheten mellan de extrema islamisterna runtom i världen och Arbetarpartiet i Umeå är just det: att allting som strider mot den egna åskådningen i sådana frågor ska förbjudas. Ett uttryck för detta är ”moralpoliser”, som kontrollerar andras klädsel och kräver rättelse. Men det är faktiskt lika illa med det motsatta slaget av ”moralpoliser”, de som ryker slöjan av muslimska kvinnor, för att de tycker att det ska vara förbjudet att visa sin religiösa tro och /eller etniska tillhörighet offentligt.

  I kommentarer på andra bloggar har jag – med utgångspunkt från Europakonventionen art. 17 – diskuterat religionsfrihetens gränser. Man får självfallet inte kränka andra fri- och rättigheter enligt konventionen, ens med hänvisning till religiösa sedvänjor och traditioner. (Efterlevnaden av dem ska vara frivillig.)

  Det är bra att Moderaterna driver de rättspolitiska frågorna och kräver tydligare lagar och straff. Emellertid är jag tveksam till att införa ”nya brott”, när det kanske räcker med nya brottsrekvisit för befintliga brott och hårdare straff, när de nya rekvisiten är uppfyllda.

  Att ta kontakt med en främmande kvinna och påpeka att hon bär en olämplig klädsel – speciellt när hon bär en i Sverige allmänt accepterad klädsel – är ett brott, ofredande (Brb 4 kap 7 §). Men det kan vara mycket värre än så, ”föregivande av allmän ställning” (Brb 17 kap 15 §)

  ”Moralpoliserna” kallas ju inte för inte för ”poliser”. De uppträder ju faktiskt som om de vore något slags poliser. Det nya brottsrekvisit, som jag vill tillföra är ”föregivande av myndighetsutövning” eller liknande, alltså ett uppförande som så starkt liknar myndighetsutövning, så att utsatta personer inte vågar hålla på sin rätt. Det kommer då inte att bli nödvändigt för en fällande dom att ”moralpolisen” utger sig för att representera en svensk offentlig myndighet.

 2. Brorson

  För de läsare, som inte redan vet det, förklaras att ett brottsrekvisit är varje omständighet som gör något till ett brott. Ibland krävs att flera rekvisit samtidigt är uppfyllda: A + B = brott. Däremot är A och B var för sig inga brott. Men i andra fall kan A och B var för sig vara brott. Det kan vara olika tillvägagångssätt för att uppnå den brottsliga effekten, Eftersom den brottsliga effekten är densamma samlas de olika tillvägagångssätten (rekvisiten) under en gemensam brottsbenämning. Brottet föregivande av allmän ställning är ett exempel på det.

  Det är brottsligt att uppträda i polisuniform, fastän man inte är polis (utom på teatern). Men det är också brottsligt att säga att man är polis (ett annat tillvägagångssätt). Det är däremot inget brott att köra omkring i en Volvo, som är målad som en polisbil (enligt en prejudicerande dom i Högsta domstolen). Ibland undrar man vad dom har bakom pannbenet i HD. Kvällstid rusar två män ut ur en polisbilsmålad bil och börjar ge order till allmänheten, som i mörkret tror att männen är verkliga poliser. Så långt har inget brott begåtts. Kanske ett tips till våra ”moralpoliser” för att öka sin auktoritet ytterligare?

  Frågan om vad som är brott kompliceras ytterligare av att inte bara offentliganställda omfattas av begreppet ”allmän ställning”, utan även exempelvis privatanställda busschaufförer, som avvisar stökiga passagerare. Det kan alltså vara ett brott att låtsas vara busschaufför. Men det är alltså för närvarande inget brott att uppträda som om man vore polis, så långe man inte bär polisuniform – eller om man bär civila kläder – inte säger att man är polis. Genom att uppträda som de offentliganställda religionspoliser, som finns i länder, som vissa invandrare kommer från, kan man säkert framtvinga lydnad hos dessa invandrare.

  Efter denna förklaring hoppas jag att du, som läser detta, förstår varför jag tycker att man ska se över rekvisiten för brottet föregivande av allmän ställning, och gärna skärpa maxstraffet för detta brott, i stället för att hitta på en helt ny brottstyp. I detta lagstiftningsarbete måste man emellertid se till så tt man inte begränsar religionsfriheten, såsom undervisning om vad den egna religionen föreskriver, eller inskränka föräldrars rätt att uppfostra sina barn, även tillsammans med alla föräldrar. Om vi vill ha fler ”föräldrar på stan”, kan vi inte samtidigt göra det straffbart att säga till egna och andras barn (vars föräldrar också är med i samarbetet), om barnen gör något olämpligt.

  Problemet med våra muslimer är ju inte att de är muslimer eller att de försöker uppfostra sina barn, utan att svenska extremister till höger och vänster undergräver i synnerhet de muslimska föräldrarnas föräldraauktoritet, så att barnen blir ouppfostrade. Den alltmer religionsfientliga skolindoktrineringen, som går emot hart när allting som troende föräldrar säger, bidrar också till att vi får en alltmer förvildad invandrarungdom, med gängkriminalitet, knarkhandel och skjutningar som följd.

  AP i Umeå är värre svensknationalister än SD. Man hyllar ju det ytterst problemtyngda ”postkristna” och normlösa Sverige, där religionen har blivit en så till den milda grad privat privatsak, så att alltfler tar lagen i egna händer. .

 3. Mikey

  Det blev upprörda röster från V, MP och vänsterfalangen inom S när ett förslag om att kartlägga hedersförtyck lades fram i våras av AP. Skulle Moderaterna skulle lägga ett sådant förslag
  i Umeå Kommunfullmäktige så skulle nog också Moderaterna kallas rasister, islamofobister och ha en dold agenda. Tycker att frågan ska upp på bordet och fortsätta diskuteras.

  • Boende på Ersboda

   Jag tror inte att Jan Hägglund i AP skulle tveka att ta upp det där förslaget igen om kartläggningen så det är bara att ligga på partierna!
   Dom största motståndarna till förslaget verkar dock vara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans med MP!

   Frågan är bara om en Kartläggning av hedersförtrycket skulle få stöd av Moderaterna och Liberalerna?

 4. Brorson

  Förekomsten av ”moralpoliser” har jag känt till länge. Nalin Pekgul, dåvarande ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet, försökte väcka frågan för flera år sedan, men blev nedtystad av sitt eget parti. Men jag minns också de sexuella övergreppen på unga tjejer vid en festival i Köln i slutet av 2015. förövarna, som tillhörde samma folkgrupp, hade uppträtt i grupp om upp till tio unga män, och omringat unga tjejer och bl.a. stuckit upp fingrar i dem.

  Först då kom det fram att samma sak hade hänt vid en festival i Stockholm, och hade förekommit vid denna festival under flera år. Poliser hade tittat på men inte ingripit, förrän en vuxen sa till, varefter dryg nittio unga män hade gripits, men släppt några timmar senare. Samtliga Stockholms-media hade år efter år tystat ner händelserna, för att ”rasisterna” inte skulle få vatten på sin kvarn.

  Det skedde i den varma mörka augusti-kvällen, flickorna (de flesta i nedre tonåren, en del så unga som elva år) var tunnklädda och deras skrik ”Rör mig inte”, hade drunknat i den öronbedövande musiken. Var övergreppen i Tyskland inspirerade av övergreppen i det näst intill laglösa Sverige? Fanns inga invandrartjejer, kanske från muslimska hem, bland offren?

  Har förekomsten av ”moralpoliser”, som anmärker på såväl vuxna kvinnors som unga tjejers klädsel i de muslim-dominerade stadsdelarna inget som helst samband med det svenska rättssamhällets från sin plikt att skydda medborgarna även mot utländska förövare, som i många fall vistas här illegalt? Det är en vanlig föreställning hos muslimer att kvinnor måste bära heltäckande klädsel för att skydda den manliga befolkningen mot frestelser och synd. En inte helt ovanlig uppfattning även bland svenskar.

  ”Moralpolisernas* olagliga verksamhet måste stävjas. Men det behövs mer. En upprustning av lag och moral från samhällets sida, så att ingen tycker att de behövs. Jag minns att det i Sverige under 1950-talet fanns en organisation, som hette ”Moralisk upprustning”. Vad hände med den? Tystad.

 5. Boende på Östra Ersboda

  Anders hur har du tänkt dig att kommunen ska kunna stoppa dessa moralpoliser från att utöva sina religiösa påtryckningar på dom utländska kvinnor uppe på till ex Ersboda då dom förmodligen bara pratar Arabiska?

  Problemet är att ingen vanlig svensk ser eller hör när dessa moralpoliser håller på utanför till ex Lill-Konsum på Östra Ersboda och då kan ju heller ingen Polis straffa dom för nåt.

  För inte så längesedan så lämnades en större namninsamling in till kommunfullmäktige med det kravet att Umeå kommun skulle kartlägga hedersförrycket precis som dom gjort nere i Stockholm , Malmö och Göteborg men tyvär så rann allting bara ut i sanden.

  En sådan kartläggning hade verkligen behövts även här i Umeå också!

 6. Boende på Östra Ersboda

  Jag tvivlar inte på att du och ditt parti verkligen vill göra något men hur ofta är det folk från ditt parti uppe på Östra Ersboda som är ute och knackar dörr eller visar sig på annat sätt för vanligt folk om det inte är frågan om val till Riksdag , Kommun eller landsting?
  Det är bra att andra partier än AP tar upp detta!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.