Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

I dagens VK skriver jag och Hans Lindberg (S) tillsammans med politiska företrädare för Region Västernorrland, Örnsköldsvik och Sundsvall om att det är dags att flytta E4 ut från Örnsköldsviks centrum. Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige.

Bifogas nedan.

 

Nu är det Örnsköldsviks tur – dags att flytta E4 ut ur centrum!

Vi har under många år samarbetat för att utveckla vår del av Sverige. Vi arbetar tillsammans för att förnya och fördjupa synen på Norra Sverige där vi har en stark befolkningstillväxt, en stadigt växande IT-näring, flera universitet med forskning i framkant, bioekonomicentrum och ett rikt kulturliv. Vi bidrar i hög grad till Sveriges tillväxt.

På uppdrag av regeringen arbetar Trafikverket nu med den nationella planeringen inför beslutet om nästa Transportplan. Den plan som ska ge svar på vilka stora infrastrukturinvesteringar som skall göras under den kommande 15-årsperioden. När regeringen nästa år ska presentera sin plan är det för oss självklart att en ny genomfart av E4 i Örnsköldsvik måste finnas med och genomföras. E4 måste få en ny dragning bort från centrum. Den planerade nya sträckningen som Trafikverket och Örnsköldsviks kommun är överens om, Förbifart Örnsköldsvik, kommer att gå i en tunnel under Åsberget, beläget strax väster om staden. I Umeå och Sundsvall har E4 tidigare fått nya dragningar och det har gjort stor skillnad – nu är det Örnsköldsviks tur!

Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

E4 passerar bara meter från stadens gågata och största galleria. En mycket stor mängd gång- och cykeltrafikanter passerar E4 varje dag i fem farliga plankorsningar. Två rondeller och sex trafikljus möter trafikanterna med nuvarande genomfart, som är en mycket trafikfarlig lösning. Så mycket som 2000 tunga transporter passerar varje dygn och antalet ökar varje år. Av dessa utgör 5 procent farligt gods, bland annat stora mängder högreaktiva kemikalier till och från norrlandskustens industrier. En olycka med en sådan lastbil skulle få direkt förödande konsekvenser.

Miljökonsekvenserna av nuvarande trafiklösning är riktigt allvarliga. Naturvårdsverket har i många år ålagt kommunen och Trafikverket att åtgärda luftkvaliteten i centrum. Dagliga mätningar görs också som en konsekvens av detta åläggande. Både nivåerna på partiklar och kvävehalter är bland de allra högsta i Sverige – särskilt vintertid kan situationen periodvis vara akut. Med ett ökat antal cancerfall betalar de boende i Örnsköldsvik ett högt pris i liv och hälsa som en följd av föroreningarna. Örnsköldsvik är dessutom den enda centrumkärna som kvarstår där E4 tillåts dela en stad i två delar – nuvarande sträckning förhindrar möjligheten att utveckla staden.

Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut. E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

Det behövs en modern trafiklösning för E4 genom Örnsköldsvik på samma sätt som den utvecklats i övriga Sverige. Genom vårt samarbete kring bl a infrastruktur, näringsliv och innovation försöker vi bidra till utveckling av vår del av landet och därmed hela Sverige. Vi är övertygade om att en bra infrastruktur i norra Sverige är bra för hela landet – därför är det dags att flytta E4 ut ur Örnsköldsviks centrum!

 

Glenn Nordlund (S)
Regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland

Jonny Lundin (C)
Oppositionsråd, Region Västernorrland

Hans Lindberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Umeå

Anders Ågren (M)
Oppositionsråd, Umeå

Peder Björk (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall

Alicja Kapica (M)
Oppositionsråd, Sundsvall

Per Nylén (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik

Anna-Britta Åkerlind (C)
Oppositionsråd, Örnsköldsvik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.