Prognosen för helåret 2023 i Umeå: plus 444 miljoner kr.

Umeå kommun behandlar i dags delårsrapporten för 2023. Prognosen för helåret är ett plusresultat för kommunkoncernen på 444 miljoner kr.

Bifogar mitt anförande. Det talade ordet gäller emellertid. Hann inte med allt för att jag skulle lyckas hålla tiden.

 

Anförande. Delårsrapport. 2023-10-30

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Jag yrkar bifall till KS-förslag att fastställa kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2023, liksom bifall till de övriga förslagen från kommunstyrelsen.

Kommunens resultat efter årets första åtta månader är ett plus på 304 mnkr. En budgetavvikelse på 82 mnkr, och avvikelsen beror på högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning än vad KF hade budgeterat. Samtidigt ser vi högre kostnader än budgeterat för missbruksvård för vuxna, insatser för barn och unga, vinterväghållning och högre kostnader för pensioner kopplat till inflationen

Förklaringarna till den trots allt positiva budgetavvikelsen i delårsrapporten är redovisad, både i handlingarna och av ekonomidirektören. Oroande är att ett flertal nämnder inte håller budget och dessutom har en prognos på att man inte kommer klara sin budgetram.

Resultatet för hela kommunkoncernen t.o.m. augusti är plus 494 miljoner kr. D.v.s. Umeå kommun inklusive de kommunala bolagen.

Helårsprognosen då? Ja, helårsprognosen för kommunkoncernen är 444 mnkr, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 254 mnkr.

Så resultatprognosen för 2023 är mycket lägre än de två föregående åren, då vi fick All-time high två år i rad. Både 2021 och 2022.

Under de senaste sju åren har dock Umeå kommun redovisat ett positivt resultat. Vi är på väg mot ett åttonde år.

Vi har parallellt en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi alltså nu inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 860 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Jämfört med många andra kommuner i vårt land, så är utgångsläget förhållandevis stabilt.

Nationellt

För två veckor sedan sedan så presenterade SKR sin senaste ekonomirapport. I år förväntas negativa resultat i alla regioner utom Region Gotland och i en tredjedel av kommunerna. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för utvecklingen på sikt. SKR bedömer att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, men att regionerna kommer att ha ett sammantaget underskott även 2025. Sektorn sammantaget visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar. Men det är framförallt regionernas resultat som bidrar till underskotten i sektorn.

Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och BNP faller i år och ökar svagt nästa år. Det bidrar till att tillväxten av skattunderlaget minskar under denna period. I kombination med en hög inflation ger det i reala termer en minskning av skatteunderlaget.

 

Umeå kommun

Samtidigt brukar jag ta detta tillfälle i akt att påtala att Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 680 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 200 miljoner kr per år. (I år är prognosen 175 mnkr plus. Bara av vattenkraften.)

Umeå kommun har alltså omkring 850 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 850 miljoner kr mer varje år.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av gigantiska proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 850 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

Umeå kommun är i år på väg mot ett plusresultat på 444 miljoner kr.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur. Men vi får återkomma till det i kommande budgetprocess.

Vi har nu också kunnat ta del av vad regeringens budgetproposition för 2024 innebär. För Umeå kommuns del, så ökade posten skatter och bidrag med 230 miljoner. Det dras dock ned av ökade kostnader för pensioner med -67 mnkr.

Summa summarum: 163 miljoner kr extra för 2024. Tack vare den borgerliga regeringen.

Sedan är vi medvetna om att intäkterna för krafthandeln sannolikt blir något lägre pga lägre elpriser. (-34 mnkr än fastställd budget 2024)

S och MP hade ju i sin budget lagt en noll-budget för 2024.

Men på slutraden står nu i praktiken plötsligt plus 129 miljoner kr. Det är också värt att nämna, när vi blickar såväl bakåt som framåt.

Tack!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.