Se möjligheterna med älvslandskapet!

Och direkt efter avgörandet kring fördjupningen för Nydala, så har vi nu gått över till att behandla fördjupningen för Älvslandskapet. Lägger ut även mitt första anförande i den debatten. Som vanligt – det talade ordet gäller.

Anförande vid antagande av FÖP Älvslandskapet 2012-10-29

Ordförande, ledamöter!

Jag yrkar, för moderaternas del, bifall till förslaget till fördjupning. Det är positivt att vi i synen på hur vi ska utveckla älvslandskapet har funnit en ganska bred samsyn, på samma sätt som när vi för ett år sedan antog de fördjupade översiktsplanerna för Umeå och de centrala stadsdelarna.

Med den här fördjupningen faller ytterligare en viktig pusselbit på plats.
I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även attraktivt boende i områden utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor.

 Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana partier ofta upplevs som otrygga.

Jag beklagar att ett parti – Vänsterpartiet – har en annan syn på just detta. Det här är en av viktigaste delarna i fördjupningen, just tanken på att göra älven mer tillgänglig och synlig för den som rör sig utmed älven och också bor i dess närhet. De vill stryka delarna som handlar om ”att skapa fler och bättre utblickar mot älven för stadens invånare”. Likaså så är det en trygghetsfråga. Täta partier med sly kring gång- och cykelleder, badplatser, båtplatser etc gör att dessa platser upplevs otrygga, inte minst gäller detta kvinnorna. Frågan har därför haft stor prioritet och varit en bärande tanke i planförslaget. Men V vill inte ha någon slyröjning överhuvudtaget. Här har vi helt olika uppfattning.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven och det finns ju i detta förslag. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju sedan parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter men här är vi i stora drag överens: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Bifall.
 

Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. Jenny Ferry

    http://www.facebook.com/umealven
    För oss som älskar Umeälven oberoende (!) av politisk färg har vi sett en ideell social media BOOM som fotar #Umeälven på Instagram, folk twittrar, men delar framförallt vackra ställen runt Umeälven på http://www.facebook.com/umealven.
    Att cykla, kajaka, gå, springa, geocacha, fågelskåda, åka vattenskoter, båt, skäjta! Kan man ordna Tavelsjö Runt så kan man väl ordna Umeå-Holmsund-Obbola-Umeå runt? Ideella krafter finns runt Umeälven och det är med kärlek ALLA man talar med vill ha en älv som är full av liv.
    Hoppas att scenen som skapas av planen ger oss mer klarhet och kul att så många partier är överens!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.