Etikett: rekreation

Se möjligheterna med älvslandskapet!

Av , , 2 kommentarer 5

Och direkt efter avgörandet kring fördjupningen för Nydala, så har vi nu gått över till att behandla fördjupningen för Älvslandskapet. Lägger ut även mitt första anförande i den debatten. Som vanligt – det talade ordet gäller.

Anförande vid antagande av FÖP Älvslandskapet 2012-10-29

Ordförande, ledamöter!

Jag yrkar, för moderaternas del, bifall till förslaget till fördjupning. Det är positivt att vi i synen på hur vi ska utveckla älvslandskapet har funnit en ganska bred samsyn, på samma sätt som när vi för ett år sedan antog de fördjupade översiktsplanerna för Umeå och de centrala stadsdelarna.

Med den här fördjupningen faller ytterligare en viktig pusselbit på plats.
I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även attraktivt boende i områden utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor.

 Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana partier ofta upplevs som otrygga.

Jag beklagar att ett parti – Vänsterpartiet – har en annan syn på just detta. Det här är en av viktigaste delarna i fördjupningen, just tanken på att göra älven mer tillgänglig och synlig för den som rör sig utmed älven och också bor i dess närhet. De vill stryka delarna som handlar om ”att skapa fler och bättre utblickar mot älven för stadens invånare”. Likaså så är det en trygghetsfråga. Täta partier med sly kring gång- och cykelleder, badplatser, båtplatser etc gör att dessa platser upplevs otrygga, inte minst gäller detta kvinnorna. Frågan har därför haft stor prioritet och varit en bärande tanke i planförslaget. Men V vill inte ha någon slyröjning överhuvudtaget. Här har vi helt olika uppfattning.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven och det finns ju i detta förslag. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju sedan parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter men här är vi i stora drag överens: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Bifall.
 

Nydalastugorna och framtiden för området

Av , , 2 kommentarer 12

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare i Alliansen om Nydalastugornas framtid. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt försöka bevara stugmiljön kring Nydalasjön.

 

Stugorna förhöjer upplevelsen av Nydalaområdet

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. I VK (27/7) skriver ett stort antal stugägare – både de som äger själva och de som hyr av kommunen – om Nydalastugornas framtid med en vädjan om att inte gå vidare med rivningsplanerna. Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag innebär dödsstöten för de allra flesta små stugorna. Vi som tillhör Allianspartierna i Umeå vill i största möjliga mån bevara stugmiljö runt sjön.

Efter en motion från oss i Alliansen som lämnades in år 2005 tvingades kommunen göra temporärt stopp i inlösningen och rivningen av fritidsfastigheterna kring sjön. Ett beslut från 1981 sa att alla stugorna skulle lösas in från de privata ägarna och rivas, men vi har hela tiden menat att det var ett felaktigt beslut. Fortfarande finns ett stort antal fritidshus runt sjön som inte är inlösta eller hunnit rivas. Det finns också ett massivt stöd från allmänheten, inte minst manifesterat via Nätverket för Nydalas nyttjare, att bevara stugorna. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att de fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

En kulturinventering av stugorna, vilket också var ett krav i vår motion, genomfördes på uppdrag av kommunen. Slutsatserna var tydliga. Det konstaterades att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare.

Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön. Men lika viktigt att understryka är att stugorna inte står i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet. Däremot behöver stugägarna mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

De styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill endast att kommunen (!) ska äga stugor runt sjön. Men oavsett om stugorna ägs privat eller av kommunen så är en grundförutsättning att området detaljplaneläggs – annars kan vi inte säkerställa Nydalastugornas framtid i den nuvarande stugmiljön. Om kommunen avstår från en detaljplaneläggning kommer stugorna att fortsätta förfalla.

Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets och socialdemokraternas linje.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)