Etikett: april 2013

Överskott för Umeå kommun år 2012

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi bl.a. debatterat årsredovisningen för Umeå kommun år 2012.

För egen del uppmärksammade jag bl.a. det som nu har blivit Umeås akilleshäl – att det byggs för lite bostäder. Vi har bostadsbrist, och det dämpar naturligtvis befolkningsökningen. Det är mycket allvarligt. Ägnade även en del av mitt anförande åt sjukfrånvaron och studieresultaten i våra skolor. Återkommer om detta senare.

Lägger ut Umeå kommuns pressmeddelande efter debatten kring Årsredovisningen nedan.

Årsredovisningen för 2012 godkänd

2013-04-29
 

Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat för 2012 samt även årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för fjolåret. I ett annat beslut har resultatet för 2012, som blev 111,2 milj kr, fördelats till bland annat fastighetsunderhåll, lärarlöner och förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen.

En stor del av resultatet för 2012 är 91,7 milj kr i så kallade AFA-pengar, alltså försäkringspengar som betalats tillbaka till kommunen. Kommunens 25-procentiga innehav i fallrättigheterna i Stornorrfors gav betydligt mindre än för 2011 på grund av låga elpriser. De kommunala företagen (Umeå Energi, Bostaden med flera) gjorde sammantaget ett resultat om 133 milj kr, vilket är ungefär dubbelt så mycket som året innan.

Utöver att godkänna redovisningsdokumenten har kommunfullmäktige beslutat att bevilja styrelser och nämnder ansvarsfrihet för det gångna året. Av nämnderna gjorde tekniska nämnden ett överskott på 19 milj kr, vilket mest beror på att budgeterade investeringar inte blivit av. För- och grundskolenämnden uppvisade ett underskott 34,2 milj kr. Antalet elever fortsätter att stiga.

Med årsredovisningen i ryggen blickar ledamöterna i kommunfullmäktige mot de närmaste åren.

– Det byggs för få bostäder, den frågan måste ha högsta prioritet framöver. Vi måste också komma till rätta med våra höga sjuktal och förbättra studieresultaten i våra skolor. Bland det positiva finns att kollektivtrafiken haft en fantastisk utveckling, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Summan för nettoinvesteringar 2012 blev knappt 489 milj kr, vilket är betydligt mindre än för de två närmast föregående åren. Totalt 528,7 milj kr ombudgeteras till 2013.

– Vi lyfte ut några investeringsobjekt, och även under kommande år måste vi fråga oss om alla föreslagna investeringar är nödvändiga, säger kommunalrådet Tamara Spiric (V) och samma åsikt förs fram av bland andra Mattias Larsson (C).

I beslutet om fördelningen av fjolårets resultat har kommunfullmäktige efter votering med siffrorna 58-5 (2 frånvarande) antagit kommunstyrelsens förslag i sin helhet, vilket ger följande fördelning: • 4,4 milj kr för bostadsanpassning under 2014-2015 • 45,6 milj kr för underhåll av fastigheter under 2013-2015 • 13 milj kr för snöröjning/takskottning under 2012 • 22,3 milj kr till skolnämnderna för lärarlöner under 2012-2013 • 25 milj kr till förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen under 2013 och 2014

Kristdemokraterna yrkade med stöd av Arbetarpartiet att AFA-medlen om 91,7 milj kr ska fördelas till verksamheterna utifrån deras storlek.

– AFA-pengarna är inbetalade utifrån antalet anställda, så det är självklart att de ska tillbaka. Att fullmäktige specificerar exakt vad pengarna ska gå till är att begränsa för nämnderna, säger Veronica Kerr (KD), som också yrkade att resterande 19,5 milj kr av resultatet placeras i en resultatutjämningsreserv för att möta lågkonjunkturer.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) framförde i kommunfullmäktiges debatt bland annat att lärarlönerna måste täckas, eftersom utfallet av lärarnas löneavtal inte funnits med i budgeten. Han betonade också att behovet av fastighetsunderhåll är akut.

– Om vi inte lägger pengar på underhåll, måste vi höja hyrorna kraftigt för att klara behoven.

Att anslå 25 milj kr till förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen motiveras bland annat med att många anställda upplever försämrade arbetsvillkor, bland annat genom ökningen av delade turer. Samtidigt har kommunen stora kostnader för visstidsvikariat.

– 25 miljoner räcker inte för att allt ska bli bra, men det är ett första steg i ett långsiktigt arbete, säger kommunalrådet Tamara Spiric (V).