Nu står slutstriden om Nydalastugorna

Har just hållit mitt första inlägg i debatten kring framtiden för Nydalastugorna. Följer nedan. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

Idag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. I övrigt är vi överens om planförslaget. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. Så skall det också förbli, oavsett vilket av de två alternativen som vinner bifall idag. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas.

För dem som vandrar runt sjön, jag själv är av och till en av dessa, så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Och här verkar kärnpunkten i de olika politiska uppfattningarna ligga. Alliansen och MP ser de kvarvarande stugorna som något som berikar – S,V och Jan Hägglund ser stugorna som något negativt.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. De enda som verkar känna stugornas existens som ett problem, är socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunpolitiker i denna sal. Frågar man de som rör sig runt Nydalasjön ser man det inte som ett problem.

 

Min förhoppning idag är att någon i S eller V ska ha modet att bryta partilinjen, och rösta för Nydalastugornas bevarande, eller åtminstone lägga ned sin röst.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 -och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar.

Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls här i fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

Det beslut som hade tagits 1981, visade sig i vissa delar nu vara hög tid att ompröva. Denna ståndpunkt stärktes ytterligare när Västerbottens museum år 2007 redovisade den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står ökar också tryggheten i området. Vi kan ju läsa i handlingarna att t.o.m. Jämställdhetsutskottet, där Tamara Spiric (V) själv är ordförande har förordat att stugorna ska få vara kvar. Just utifrån trygghetsapekten, Och för mig som moderat är det viktigt att de som rör sig i området runt Nydalasjön ska känna sig trygga – och inte behöva se sig om över axeln när de njuter av detta fina rekreationsområde.

Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. Beslutet från 1981 ligger fast.

I Alliansens och MP:s förslag så föreslår vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Jag tar mig friheten att läsa upp dessa, då det florerat en rad felaktigheter i debatten:

Riktlinjer för Nydalastugorna
• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata. Det rör sig om 14 av de 64.

Nyligen har det fd partiet Rättvisepartiet Socialisterna, som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

Jag antar att man inte kommit på några vettiga argument i övrigt till varför man ska riva stugorna, och då tvingas ta till det här som ett sista halmstrå. Men det håller inte, vilket också framgår om man jämför den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes 2010 och den som gjorts 2012. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Självklart kan vi år 2012 göra andra bedömningar, än vad man gjorde i ett fullmäktigebeslut 1981. Särskilt när nytt underlag har tillkommit. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Med tiden förändras bedömningsgrunder, värderingar förändras, människor förändras. Ett beslut som togs för 30 år sedan, behöver verkligen inte vara korrekt, när man ser på det med facit i hand. De kvarvarande Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Bifall till Allianspartiernas och Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen.
 

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.