Etikett: Alliansen Umeå

Olyckligt och kortsiktigt beslut om budgeten

Av , , Bli först att kommentera 10

Som vi kunnat befara har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på förmiddagen beslutat att skjuta fram beslutet om budget för Umeå kommun till fullmäktige i oktober.

Det är mycket olyckligt, och riskerar snarare att försämra situationen. Allianspartierna i arbetsutskottet förordade att den normala budgetprocessen skulle vidhållas, nämligen med beslut i juni. Vi förlorade och reserverade oss.

Nedanstående pressmeddelande har skickats ut från kommunen.

 

 
Kan du inte läsa mailet? Visa det i din webbläsare.
Umeå kommun
 
Umeå kommun – 2013-05-21 11:55
Kommunfullmäktiges behandling av budget för 2014-2016,
som enligt planerna skulle ske vid junisammanträdet, skjuts upp till oktober. Mot
detta majoritetsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Alliansen på att
följa ordinarie budgetprocess.
De ekonomiska prognoserna för Umeå kommun har förändrats
kraftigt sedan halvårsskiftet 2012, framför allt när det gäller minskade skatteintäkter.
Förutsättningarna försämras ytterligare på grund av minskade intäkter från
kommunen innehav i Stornorrfors, höjd fastighetsskatt för kraftanläggningar
samt förändringar i skatteutjämningssystemet.
Ökade kostnader
Till detta ska läggas ökade kostnader för bland annat
väntade volymökningar, till exempel fler barn i skolorna, höjda lärarlöner samt
hemsjukvård. Effekten för Umeå kommuns del av nämnda intäktsminskningar och
kostnadsökningar är närmare 300 miljoner kronor för 2014.
Fortsatta analyser
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsens
arbetsutskott har nu beslutat att skjuta upp kommunfullmäktiges budgetbeslut
till i oktober.
– Vi vill ha mer tid för att göra analyser av situationen.
Dessutom tror vi att regeringen tillskjuter pengar till kommunsektorn i sin
höstproposition. Annars väntar ökad arbetslöshet, säger kommunstyrelsens
ordförande Lennart Holmlund (S).
– Vi månar om våra verksamheter och vill inte dra i gång
en orolig process, då vi hoppas att det ekonomiska läget är bättre till hösten,
säger kommunalrådet Tamara Spiric (V).
Reservation
Alliansen i utskottet vill att budgeten ska behandlas i
juni som planerat och reserverade sig därför mot beslutet.
– Att skjuta på beslutet är att skjuta problemen framför
sig. Genom att fatta beslut i juni tar vi ansvar och ger verksamheterna mer tid
på sig att förhålla sig till budgeten, säger kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Anders Ågren (M).
Begäran till nämnder
I ett tillägg till beslutet ber arbetsutskottet kommunens
styrelser och nämnder att påbörja sin planering utifrån prognosen om kraftigt
minskade intäkter.
– Vi vill att de ser över verksamheten och vilka
förändringar som är möjliga att göra, säger Lennart Holmlund.
En mer budgetteknisk del i utskottets beslut är att
nämnderna inte får göra uttag ur eget kapital (ackumulerat överskott) under
2013 eller 2014 utan särskild prövning av kommunstyrelsens arbetsutskott.
 

 

 
 
Läs på Mynewsdesk
Resurslänkar
 
 
Om Umeå kommun
Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax und…
Presskontakt
Håll dig uppdaterad
Genom att följa Umeå kommun på Mynewsdesk får du alla deras senaste nyheter i ett smidigt flöde på din översiktssida. Där samlas nyheter från alla företag du väljer att följa.

Du kan även välja att få dem som e-post i realtid.

Tjänsten är helt gratis!

 
Umeå kommun tror att du kan vara intresserad av den här informationen. Vill du inte längre ta emot material från Umeå kommun, använder du länken nedan för att avregistrera dig.

 

Sätt kvaliteten inom äldreomsorgen i fokus

Av , , 4 kommentarer 9

I Umeå ville majoriteten av partierna  i fullmäktige inte bifalla Allianspartiernas motion tidigare i höst, om att inrätta en oberoende kvalitets- och trygghetsinspektion för all äldreomsorg i kommunen.

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på flera olika kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så hoppas jag att även de styrande socialdemokraterna och vänsterpartisterna har tänkt om.

Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden. Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi.

Det senaste året har kvaliteteten inom äldreomsorgen debatterats runt om i landet, och såväl offentliga som privata utförare varit satt under luppen. På många håll har det rapporterats om allvarliga brister i omsorgen. Tyvärr blir debatten väldigt polariserad, inte minst då socialdemokraterna och vänsterpartiet i Umeå numera bara utgår från rena ideologiska ställningstaganden där de helt enkelt inte gillar privata alternativ inom äldreomsorgen. Dessa ska tydligen motarbetas, oavsett om de uppvisar en bra eller dålig kvalité. Det är själva driftsformen de ogillar – inte kvaliteten i verksamheten.

Sedan socialdemokraterna efter valet 2010 gick ihop med vänsterpartiet i Umeå så har den praktiska – och ideologiska – politiken drivit skarpt åt vänster. Det är en naturlig följd av att det är S och V som styr tillsammans denna mandatperiod.

Om en verksamhet inte håller måttet, ska åtgärder vidtas. och det måste gälla såväl kommunal som privat verksamhet. Det som borde vara i fokus när man beställer vård och omsorg, borde vara kvaliteten. Inte om det är kommunal eller privat äldreomsorg.

Allianspartierna i Umeå lämnade tidigare in en gemensam motion, med förslaget att inrätta en ny central enhet inom socialtjänsten i Umeå: en trygghets- och kvalitetsinspektion, som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom all äldreomsorg i Umeå, såväl den offentliga som de privata utförarna. Inspektionen skulle bl.a. utföra oannonserade tillsynsbesök på olika enheter, och stå oberoende från verksamheten iövrigt. Det är ju viktigt att få en korrekt helhetsbild av kvaliteten inom äldreomsorgen. Brister ska rättas till, goda exempel ska lyftas fram så att andra kan lära. Men motionen blev inte bifallen av S och V.

Här är det dags för de styrande partierna att tänka om. Jag upprepar: Vi borde fokusera på kvaliteten inom äldreomsorgen – inte driftsform.

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för Nydalastugorna!

Av , , 3 kommentarer 9

I dagens VK skriver jag övriga Alliansgruppledare om framtiden för Nydalasjön och de omdebatterade stugorna runt sjön. Bifogas nedan: 

Efter valet 2014 stoppar vi rivningsplanerna för stugorna kring Nydalasjön!

Socialdemokraterna gör sitt bästa för att försvara sin hårdföra linje när det gäller att rasera stugmiljön kring Nydalasjön. Han lyckas emellertid inte, trots sina försök att måla upp risker med Alliansens politik för Nydalasjöns vidkommande. Påståendena är lika fel nu som under fullmäktigedebatten. Vi kan bara beklaga att S, V och Ap röstade igenom en rivning av stugmiljön vid senaste sammanträdet.

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 – och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar. Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls av fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

År 2007 redovisade Västerbottens museum den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. I Alliansens och MP:s förslag så föreslog vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Det är viktigt att nämna dessa eftersom S och V har spridit ut felaktigheter i debatten. Följande riktlinjer föreslog vi:

• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata.

På sista tiden har också de styrande vänsterpartierna hävdat att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts år 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern som S och V har för Nydalasjön, så blir detta en betydligt större fråga: Är det er avsikt att stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Ja eller nej? När Ingemar Jangvad (S) pekar ut de små stugorna som hot, så blir det nästan löjligt. De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta argument till att gå vidare och riva stugorna. Men det håller inte i sak.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den som fanns i fullmäktigehandlingarna där de flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, och har fått underkänt av såväl länsstyrelsens som kommunens experter på området. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen – förhoppningsvis med stöd av Miljöpartiet – efter valet 2014 kan avbryta denna omotiverade skövling av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)
 

Dags att säga farväl till ”epoken Holmund”. Moderaterna står redo.

Av , , 5 kommentarer 16

I dagens VK skriver jag på insändarplats om socialdemokraternas långa maktinnehav i Umeå, deras tydliga vänstersväng under innevarande mandatperiod och det kommande lokala maktskiftet i valet 2014.

Bifogas nedan.

Dags för maktskifte och Alliansstyre i Umeå

Tillväxt, nya jobb och full sysselsättning står i centrum för moderaternas politik i Umeå. I valet 2014 så får umeborna chansen att vända blad i kommunen, rösta bort socialdemokraterna och vänsterpartiet och låta ”epoken Holmlund” ersättas av något nytt.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Moderaterna utmanar socialdemokraterna på allvar och vår ambition är att denna gång vinna över väljare direkt från (S). Tillsammans med övriga partier i Alliansen jobbar vi för ett maktskifte. Historiskt så brukar Allianspartierna i vår kommun ”byta” väljare mellan varandra vid valen, medan (S) sitter kvar i orubbat bo. Så blev det också i valet 2010, där M gick fram på bl.a. centerns bekostnad. Den trenden ska vi bryta.

Umeå är utan tvekan en bra stad att leva i, men samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Vi moderater vill att Umeå ska vara en kommun där företagande uppmuntras så att jobben kan bli fler. Ett Umeå där mindre barngrupper i förskolan och god äldreomsorg är viktigare än att satsa pengar på omfattande administration.

Till de umeåbor som tycker att Lennart Holmlund (S) varit ett stabilt och tryggt val, så ska jag ärligt konstatera att han genom åren bidragit med många positiva beslut för kommunens tillväxt. På många områden har vi också samarbetat på ett positivt sätt – utan käbbel och bråk för bråkandets egen skull. Som lugnande ord för den som möjligen står och väger mellan (M) och (S), så ligger våra partier nära varandra i just tillväxt- och infrastrukturfrågor. Det är viktigt att kunna vara pragmatisk och se till stadens bästa – det är en viktig egenskap för alla politiker som gör anspråk på att styra.

Men varje epok kommer till ett slut. Ett för långt maktinnehav riskerar att leda till stagnation och en nöjdhet med sakernas tillstånd. Det är helt uppenbart att detta har skett inom dagens styrande socialdemokrati. Tyvärr har (S) i Umeå politiskt gått flera steg åt vänster, och befinner sig inte längre i den politiska mittfåran. Tvärtom har de under sitt samregerande med Vänsterpartiet blivit mer hårdföra ideologiskt. De vill införa 6-timmars arbetsdag, de vill begränsa umeåbornas möjlighet till valfrihet, ser mer negativt på företagande m.m. Med en sådan vänstersväng hotas den gamla ”Umeandan”, och inte lär det bli bättre när Holmlund ersätts av någon annan i S-partiet. Holmlund har ändå varit en garant för att politiken inte spårat ur i vänsterdiket.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vi behöver arbeta mer i Sverige, inte mindre. Nu har sossarna i Umeå ställt sig på samma sida som Vänsterpartiet i den kampen – och kämpar för minskad arbetstid.

Valet i september 2014 står mellan de nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna. Ett (S) som i Umeå mer och mer verkar utvecklas till ett rent vänsterparti. Det är dags att vända blad även i Umeå. Moderaterna och övriga Allianspartier står redo.

Anders Ågren
Moderat kommunalråd
Umeå

Tråkigt om Nydalastugorna

Av , , 4 kommentarer 14

Ja, det gick tyvärr som vi kunde befara i måndags. Med siffrorna 33-32 beslutade vänsterpartiet, socialdemokraterna och Jan Hägglunds s.k. arbetarparti att merparten av Nydalastugorna ska bort.

Ett mycket tråkigt beslut, och i stora drag dessutom obegripligt beslut. Argumenten de anförde höll då inte.

Bl.a. så drev man linjen att de små stugorna var ett allvaligt hot mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Detta har dock motsagts av såväl kommunes egen expertis som de hos länsstyrelsen.

S, V och Jan Hägglund blandar bort korten. Stugorna är inget hot mot vattenkvaliten. De undersökningar som gjorts 2006, med kompletteringar 2009, visar att de stora fosforutsläppen kommer från fotbollsplanerna i norra delen, campingen, och från Mariehemsområdet. Därifrån kommer den stora tillförseln av fosfor i sjön.

Så är det den parametern ni har som bedömning för hur ni röstade, så blir detta en betydligt större fråga: Är det er avsikt att även stänga campingen, stänga fotbollsplanerna, stoppa Umeå Fotbollsfestival – och för den delen flytta hela Mariehems bostadsområde? Då borde de tre vänsterpartierna ju ha yrkat avslag på hela sidan 16, 3.3 Bad, idrotts- och campingområde norr om Nydalasjön. Som ett exepel.

Ja eller nej? När man istället pekar ut de små stugorna som hot, så blir det nästan löjligt. De silar mygg men sväljer kameler, i desperationen för att hitta ett enda vettigt argument till att gå vidare och riva stugorna. Men det höll inte i sak.

Såväl Alliansens/MP:s förslag som majoritetens, tar stor hänsyn till vattenkvaliteten. Det visar också att de Miljökonsekvensbeskrivning som gjorts, dels den vi hade i handlingarna där flesta stugorna tas bort – och den MKB som gjordes 2010 där stugmiljön skulle bevaras, så landar dess påverkan på vattenkvaliteten på exakt samma nivå: nämligen på en skala 1-6 där 1 är det bästa och 6 det sämsta, på 3. Ingen betydande miljöpåverkan. Ingen märkbar skillnad mellan våra alternativ när det gäller vattenkvaliteten.
Men trots detta faktum var det bl.a. med hänvisning till vattenkvaliteten som stugorna skulle bort.

Frågan om Nydalasjön och dess små stugor lära fortsätta diskuteras ett bra tag. I valet 2014 har vi möjligheten att ändra politiska styrkeförhållandena i kommunen och därmed också ändra förutsättningarna i detta dåliga beslut. Bevara Nydalastugorna!

Nu står slutstriden om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 9

Har just hållit mitt första inlägg i debatten kring framtiden för Nydalastugorna. Följer nedan. (OBS – det talade ordet gäller).

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter!

Idag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. I övrigt är vi överens om planförslaget. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. Så skall det också förbli, oavsett vilket av de två alternativen som vinner bifall idag. För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. Inom den norra delen har vi också ett bad, idrotts- och campingområde som kan utvecklas ytterligare och dess betydelse för turismen stärkas.

För dem som vandrar runt sjön, jag själv är av och till en av dessa, så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Och här verkar kärnpunkten i de olika politiska uppfattningarna ligga. Alliansen och MP ser de kvarvarande stugorna som något som berikar – S,V och Jan Hägglund ser stugorna som något negativt.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. De enda som verkar känna stugornas existens som ett problem, är socialdemokratiska och vänsterpartistiska kommunpolitiker i denna sal. Frågar man de som rör sig runt Nydalasjön ser man det inte som ett problem.

 

Min förhoppning idag är att någon i S eller V ska ha modet att bryta partilinjen, och rösta för Nydalastugornas bevarande, eller åtminstone lägga ned sin röst.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan – år 2005 -och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Vi lämnade in en motion som föreslog ett temporärt stopp av rivningen. Och att man skulle göra en kulturinventering av de stugor som fortfarande fanns kvar.

Vi hade under en tid fört samtal med bl.a. Nätverket för Nydalas nyttjare, namninsamlingar hade gjorts där flera tusen umebor skrev på för att stugorna skulle få vara kvar. Det var tydligt att ett massivt stöd existerade till förmån för att rädda det som fanns kvar av stugmiljön.

Vi lyssnade på synpunkterna, tog till oss det och konstaterade att det låg mycket i vad de sa. Vår motion bifölls här i fullmäktige, och Västerbottens Museum gjorde en kulturinventering för att se om det fanns stugor som faktiskt var bevarandevärda.

Det beslut som hade tagits 1981, visade sig i vissa delar nu vara hög tid att ompröva. Denna ståndpunkt stärktes ytterligare när Västerbottens museum år 2007 redovisade den kulturinventering som hade gjorts på uppdrag av Umeå kommun: Slutsatserna var tydliga. Man konstaterade att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Av de 64 kvarvarande stugorna är 25 klassade som högsta möjliga i fråga om kulturhistoriskt värde och 22 stycken hamnar i en mellankategori. Det är också starkt kopplat till var stugorna står – det är själva stugmiljön i sig som gör det påtagligt värdefullt.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna och glädjande nog också Miljöpartiet i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står ökar också tryggheten i området. Vi kan ju läsa i handlingarna att t.o.m. Jämställdhetsutskottet, där Tamara Spiric (V) själv är ordförande har förordat att stugorna ska få vara kvar. Just utifrån trygghetsapekten, Och för mig som moderat är det viktigt att de som rör sig i området runt Nydalasjön ska känna sig trygga – och inte behöva se sig om över axeln när de njuter av detta fina rekreationsområde.

Desto märkligare är att man nu struntar i trygghetsaspekten, och fortsätter på linjen att de flesta stugorma runt sjön på sikt ska rivas. Beslutet från 1981 ligger fast.

I Alliansens och MP:s förslag så föreslår vi ett antal riktlinjer för Nydalastugorna. Jag tar mig friheten att läsa upp dessa, då det florerat en rad felaktigheter i debatten:

Riktlinjer för Nydalastugorna
• I nya detaljplaner får den naturliga strandlinjen längs Nydalasjön inte förändras och allmän tillgänglighet till stränderna inte försämras.
• Stugorna runt Nydalasjön bevaras och rustas upp i enlighet med bestämmelser i efterföljande detaljplan.
• Befintlig detaljplan ändras. Detaljplanen ska ange att stugorna inte får rivas utan ska rustas upp när det blir nödvändigt. Storlek och tidstypiska karaktärsdrag i enlighet med Västerbottens museums stuginventering ska bibehållas.
• Tomtstorleken minimeras för att tillgängligheten till Nydalasjön ska öka. Området mellan tomtplatserna får bli allmänt tillgängligt område.
• Strandremsan och området mellan stugtomterna planläggs som park.
• Strandskyddet upphävs inom tomtmark.
• Gemensam avloppsanläggning anordnas där så är möjligt

De befintliga stugorna ska alltså i största möjliga mån bevaras. Avsikten är att stugorna ska kunna användas som fritidshus för uthyrning eller till föreningsverksamhet. Området mellan stugorna ska i möjligaste mån vara allmänt tillgängligt och allmänhetens tillgång till Nydalasjöns stränder ska öka. De få kvarvarande privata stugorna ska inte inlösas eller exproprieras, utan få fortsätta vara privata. Det rör sig om 14 av de 64.

Nyligen har det fd partiet Rättvisepartiet Socialisterna, som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

Jag antar att man inte kommit på några vettiga argument i övrigt till varför man ska riva stugorna, och då tvingas ta till det här som ett sista halmstrå. Men det håller inte, vilket också framgår om man jämför den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes 2010 och den som gjorts 2012. Det blir ingen skillnad för vattenkvalitetens vidkommande, om man gör som i S och V:s förslag, eller om man behåller stugorna som i vårt förslag vilket visade sig i MKB 2010.

Självklart kan vi år 2012 göra andra bedömningar, än vad man gjorde i ett fullmäktigebeslut 1981. Särskilt när nytt underlag har tillkommit. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Med tiden förändras bedömningsgrunder, värderingar förändras, människor förändras. Ett beslut som togs för 30 år sedan, behöver verkligen inte vara korrekt, när man ser på det med facit i hand. De kvarvarande Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Bifall till Allianspartiernas och Miljöpartiets yrkande i kommunstyrelsen.
 

Helg och förberedelser

Av , , Bli först att kommentera 7

Helgen har hittills gått i lugnets tecken. Vi har umgåtts med goda vänner och igår var vi och uppvaktade moderata landstingsrådet i Västerbotten, Nicklas Sandström, som nyligen fyllt 30 år.

Vaknade till en fin söndag. Soligt och vackert. Förmiddagen blir till att förbereda inför måndagens fullmäktige; det är många ärenden av vikt som ska behandlas imorgon. Fördjupningen för Nydala kommer upp till beslut och det är ovisst in i det sista hur det ska sluta, beträffande fratiden för Nydalastugorna. Vi får se när det blir dags för votering. Även en annan fördjupning – Älvslandskapet – finns på dagordningen, liksom delårsrapporten för Umeå kommun som även denna gång pekar på ett mycket stort överskott vid årets slut.

Önskar er en fortsatt trevlig söndag!

 

Stugorna hotar inte Nydalasjöns framtid!

Av , , 4 kommentarer 11

I gårdagens VK skrev jag och övriga ledande företrädare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att bevara stugmiljön kring Nydalasjön. Bifogas som vanligt nedan:

 

Förstör inte stugmiljön kring Nydalasjön!

På måndag avgörs framtiden för stugorna kring Nydalasjön, då kommunfullmäktige ska behandla förslaget till Fördjupning för Nydala. Den politiska striden står kring de s.k. Nydalastugorna. Just nu står det 33-32 till förmån för rivning.

Alliansen i Umeå gick ut gemensamt för sju år sedan och krävde ett stopp för rivning och inlösen av de kvarvarande stugorna runt sjön. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området. Den kulturinventering som gjorts har också konstaterat att den gamla stugmiljön behållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara.

Nyligen har Arbetarpartiet (fd Rättvisepartiet Socialisterna), som med sitt enda mandat i fullmäktige har utslagsrösten, förklarat att de kommer att rösta med S och V. Vi beklagar detta. Deras motiv är att stugorna är ett allvarligt hot (!) mot vattenkvaliteten i Nydalasjön. Det är i grunden fel och i förslaget till fördjupning ägnas stor omsorg åt frågan om att bibehålla vattenkvaliteten och inte försämra den. Det gäller även för Alliansens och Miljöpartiets alternativ.

En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Nydalastugornas framtid står och faller med en röst i fullmäktige. Vi hoppas att någon enskild ledamot från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller för den delen Arbetarpartiet tänker om och röstar med oss. Än finns det tid att tänka om.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Peder Westerberg, tf gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Tråkigt besked om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 19

Har under eftermiddagen fått beskedet att Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet Socialisterna) rättar in sig i vänsterledet, och röstar på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets linje i frågan om Nydalastugorna.

Det är mycket beklagligt.

Nu är inte kampen över för detta, utan fortsätter för vår del ända fram till voteringen i fullmäktige. Det räcker med att en ledamot bryter mot partilinjen (vi vet ju att bl.a. det varit splittrat i Vänsterpartiet i frågan om Nydalastugorna) så hur det slutar vet vi först den 29 oktober.

Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö som är värd att bevara. Stugorna gör dessutom att fler människor rör sig runt sjön och gör därmed området tryggare för de som promenerar runt sjön. Stugorna är inte ett hot mot Nydalaområdet som reakreations- och friluftsområde;  tråkigt att S, V och Ap inte inser detta.

Nydalaområdets framtid och stugorna

Av , , Bli först att kommentera 14

Avgörandets stund närmar sig. Förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet behandlas av kommunstyrelsen den 16 oktober och av fullmäktige den 29 oktober.

Det vore djupt beklagligt om socialdemokraterna och vänsterpartiet får sin vilja igenom, vilket innebär att de flesta fritidsstugorna kring Nydalasjön kommer att rivas.

Vi moderater och övriga Allianspartier står upp för stugorna, deras ägare och nyttjare. Stugorna bidrar till att göra området kring Nydalasjön BÄTTRE, inte minst för det rörliga friluftslivet. Men stugornas användare måste få långsiktiga spelregler och besked.