Etikett: båtplatser

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK skriver jag på debattplats om den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet som är på väg upp till kommunfullmäktige för beslut.

Debattartikeln i dess helhet bifogas nedan:

Ta tillvara älvslandskapets möjligheter!

I Umeås lokalpolitiska debatt blir det lätt att vi snävar in och fokuserar på frågan om hushöjder, antal våningar och dylikt i de centrala stadsdelarna. Men för en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som Umeälven och älvslandskapet erbjuder.

Vid fullmäktige i oktober skall vi ta ställning till plandokumentet ”Fördjupning för älvslandskapet”. Parallellt med att vi bygger stad och satsar på förtätning så måste vi nämligen bli bättre på att ta tillvara och utveckla de möjligheter som Umeälven ger i form av kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, fiske, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

Det pågår redan idag flera projekt där Umeå allt tydligare vänder sitt ansikte mot älven. Men vi måste höja blicken ytterligare. En viktig del är att stärka det rörliga friluftslivet och turismen. Områdena kring bl.a. Stornorrfors, Klabböle-Baggböle, Bölesholmarna, Backen och Umeälvens delta är några besöksmål som förtjänar att nämnas. Utvecklingspotentialen är stor. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare genom att det blir en sammanhängande miljö av upplevelser.

Det måste bli enklare att promenera och cykla utmed vår fina älv. Längs Umeälven ska vi bygga ut och knyta ihop gång- och cykellederna på ett bättre sätt och även minska barriären mellan älvens södra och norra sida. Planförslaget pekar ut bl.a. byggandet av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern som en viktig åtgärd i detta sammanhang. Detta är som bekant en fråga som både moderaterna och övriga Allianspartier länge har drivit.

Längs älvsstränderna är det på många håll problem med uppväxten av sly. Det begränsar eller förhindrar utblickarna mot älven och måste åtgärdas. Vi vill att de som promenerar eller cyklar utmed Umeälven också ska kunna se vattnet, likväl som boende utmed älven. Röjningsinsatser ska ske där så är nödvändigt. Även ur en trygghetsaspekt är det viktigt att röja undan sly, då sådana områden ofta upplevs som otrygga.

Umeälvens dalgång är samtidigt Umeås viktigaste sammanhängande grönstråk. I takt med att Umeå växer som stad, gäller det att kunna erbjuda ”gröna” upplevelser i vårt närområde, utöver parker i stadskärnan. Vi ska på förhållandevis nära håll från staden kunna njuta av naturupplevelser i vid bemärkelse. Det är viktigt för såväl umeåbor som för besökare.

Planförslaget möjliggör också åtgärder för att utveckla båtlivets förutsättningar. Helt klart har båtturismen stor potential. Ett inslag i förslaget är fler båtplatser i centrala Umeå med omnejd. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Även det lokala båtlivet kan utvecklas genom att öka antalet tillgängliga båtplatser på båda sidor om älven. Arbetet med att se över frågan om gästhamn pågår ju parallellt med denna plan.

Planen innehåller även en rad andra punkter som jag av utrymmesskäl inte har gått in på i denna debattartikel: odlingslandskapet, bevarandet och utvecklandet av kulturmiljöer, kompletteringsbyggande av bostäder m.m.

Moderaterna i Umeå anser att älvslandskapet är en mycket viktig komponent för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt. Den livskvalitet och de naturupplevelser som erbjuds umeåbor och besökare är en av våra starkaste tillgångar, som det gäller att förvalta väl. Med förslaget till ny fördjupning för älvslandskapet möjliggörs mycket av detta.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Fler båtplatser samt öppettider

Av , , 2 kommentarer 14
Idag skriver VK om förslaget att möjliggöra fler båtplatser i centrala Umeå med omnejd. Det är positivt en uppgradering av det lokala båtlivets möjligheter står på agendan. Helt klart är båtturimen på frammarsch och har stor potential. Utöver den nya marinan med gästhamn på Ön som uppförs och drivs privat, så kan det lokala båtlivet i Umeå utvecklas genom att öka antalet båtplatser på ex Lundåkern, Gimonäs, i centrum, Bölesholmarna, och i förlängningen av Skeppargatan. Utvecklingsmöjligheterna för Ströms marina är också viktig i sammanhanget, vilket jag har bloggat om tidigare.

 På dagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) behandlas en motion skriven av de moderata ledamöterna Nicklas Sandström och Katja Isacsson beträffande längre öppetttider för stadens nöjesliv. Det är ju märkligt att en stad av Umeås karaktär – tillika stor studentstad –  som slår sig för bröstet att vara tillåtande och ”open-minded” – inte kan tänka sig att hålla öppet på nattklubbar och pubar längre än till kl. 02.00. Nog borde man väl kunna ge möjligheten (för de krögare som vill) att ha öppet till åtminstone kl. 03, vilket t.o.m. Luleå och Sundsvall har.

 Facebookgruppen ”Låt krogen ha öppet längre än till 2 i UMEÅ” har numera över 6000 medlemmar. Det är kanske dags att lyssna även på denna?

 
Fler båtplatser bra för såväl turism som det lokala båtlivet

Av , , 2 kommentarer 8

Idag skriver VK på nyhetsplats om det förslag till fördjupad översiktsplan över Älvslandskapet som nu går ut på samråd. Fokus i artikeln är på det nya bostadsområde som kan komma att byggas mellan Ström och Strömbäck. Och säkert skulle det bli ett attraktivt område. Det är bra att man nu försöker skapa möjligheterna till boende i nära anslutning till älven – det har vi moderater efterfrågat under lång tid.

 
Det ska däremot inte ses som ett hot mot Ströms marina och möjligheten till utbyggnad av denna, utan självklart ska kommunen ta in synpunkter från de berörda och hitta en lösning som alla tycker är positiv.
 
För ett annat inslag i förslaget är just fler båtplatser i centrala Umeå med omnejd. Helt klart har båtturismen stor potential. Idag finns det ca 600 000 ägare av fritidsbåtar i Sverige. Samtidigt är det omkring 900 000 svenskar som säger sig tänka köpa fritidsbåt i framtiden. Båtturismen är alltså på stark frammarsch. Västerbotten brukar ligga sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. En stor potential, om man så vill. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Många kör idag bara förbi Umeå med sin båt.  
 
Utöver den nya marinan med gästhamn på Ön som uppförs och drivs privat, så kan det lokala båtlivet i Umeå utvecklas genom att öka antalet båtplatser på exempelvis Lundåkern, Gimonäs och för all del också i centrum men även på södra sidan av älven – Bölesholmarna, och i förlängningen av Skeppargatan som andra tänkbara platser. Utvecklingsmöjligheterna för Ströms marina är också viktig i sammanhanget.
 
Förslaget till fördjupad översiktsplan ska nu ut på samråd, men det är glädjande att såväl byggande i nära anslutning till älven som en uppgradering av det lokala båtlivets möjligheter står på agendan.
 
Anders Ågren
Kommunalråd, m
Umeå
2 kommentarer
Etiketter: ,