Etikett: fritids

Umeå fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så är det dags för kommunfullmäktige i Umeå.

Utöver årsredovisningen för 2012 – som visar på överskott för kommunen – så är det en rad andra intressanta ärenden. För egen del har jag två interpellationer som ska behandlas: dels en interpellation om hur Umeå kommun motverkar och förebygger korruption/mutor, dels en interpellation om den ökande sjukfrånvaron bland våra kommunanställda.

Avslutningsvis en enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande om möjligheten för personalen inom förskola och fritids att även få arbetskläder för inomhusbruk. Från moderat sida tycker vi att det borde vara en självklarthet!

 

Här kan du läsa den interpellation jag lämnat in om motverkandet av korruption:

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Statskontoret publicerade 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder.

Det finns nationellt en vägledning ”Om mutor och jäv” för anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Det är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet/SKL år 2006.

Umeå kommun saknar emellertid egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011, om avsaknaden av detta. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning. De fick i intervjuerna i slutet av 2010 till svar att ett sådant regelverk för Umeå kommun höll på att tas fram. Men det fullföljdes aldrig. På kommunens intranät hänvisas till SKL:s vägledning. Fullmäktige har dock tagit beslut att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”(whistleblowerfunktion). Syftet är att motverka och upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

1. Kommer det att tas fram ett kommunövergripande regelverk i frågan om ”mutor och bestickning”?
2. Hur går det med arbetet att ta fram en s.k. ”visslarfunktion” för att motverka oegentligheter och korruption inom Umeå kommun?
3. Bedömer du att dagens arbete inom kommunorganisationen för att förebygga och motverka korruption är tillräckligt, eller kommer några ytterligare insatser att göras under kommande år?

Umeå 2013-02-19

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Ett led i att bli en bättre arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 7

Skriver i dagens VK om moderaternas förslag att arbetsgivaren borde tillhandahålla arbetskläder även för inomhusbruk när det gäller personalen inom förskolan och fritids. Insändaren bifogas nedan:

Personalen inom förskola och fritids borde få arbetskläder även för inomhusbruk!

Det senaste året har det varit debatt om kvaliteten på de arbetskläder för förskole- och fritidspersonal, som Umeå kommun tillhandahåller. I den nya upphandlingen som är på gång ska det bli bättre kvalitet, som tillgodoser förmågan att stå emot regn, kyla etc. Det är verkligen på tiden.

Nyligen tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om upphandlingsunderlaget. Jag är besviken över att upphandlingen bara gäller utomhuskläder för vår personal inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Det borde ha gällt även arbetskläder för inomhusbruk!

Från moderaternas sida anser vi som bekant att personalen även ska få arbetskläder för inomhusbruk – om personalen själv önskar det. Detta eftersom förskolepersonalens kläder slits hårt även inomhus. Jag yrkade därför med stöd av FP och C återremiss på förslaget, men socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej. Därmed blir det tyvärr bara upphandling av utomhuskläder för personalen.

Visst blir det en kostnad för kommunen. Men det kostar också att inte ta hand om personalen. Kostnaden för inomhuskläder är ju dessutom rimligen lägre än för utomhusbruk, så det borde inte var ett problem. Att köpa in arbetskläder till vår personal inom förskola och fritids även för inomhusbruk är högst motiverat. Inte minst de besök jag gjort inom förskolan, och de samtal jag haft med förskolepersonal, har gjort mig övertygad i denna fråga.

Att köpa in arbetskläder för såväl utomhus- som inomhusbruk är också en del i att bli en bättre arbetsgivare. Vi måste våga satsa på vår personal. Nu blir det bara nya arbetskläder för utomhusbruk fr.o.m. januari 2014. Det borde ha gällt även inomhuskläder.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Fråga om arbetskläder för personalen inom förskolan och fritids på nästa KF

Av , , 1 kommentar 6

Idag har jag skickat in följande fråga till Margareta Rönngren (S), med anledning av senaste kommunstyrelsens arbetsutskott där beslutet blev att endast gå ut med upphandlingsunderlag gällande utomhuskläder för personalen inom förskolan och fritids i Umeå. Vi moderater tycker att det borde ha gällt även inomhuskläder!

Frågan kommer diskuteras på fullmäktige den 29 april.

 

Enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 
 
Arbetskläder för personalen inom förskola och fritids
 
I januari väckte jag en enkel fråga om kvalitén på arbetskläderna för personalen inom förskola och fritids. Då gällde det utomhuskläderna, som hade visat sig ha en bristande kvalitet. Med beslutet om en ny upphandling, så ska förhoppningsvis dessa kvalitetsbrister bli åtgärdade.
 
Upphandlingsunderlaget som nyligen antogs av kommunstyresens arbetsutskott behandlade endast kläder för utomhusbruk. Vi moderater, med stöd av FP och C, ville återremittera ärendet så att upphandlingsunderlaget även skulle gälla arbetskläder för inomhusbruk.
 
Detta röstades tyvärr ned av socialdemokraterna och vänsterpartiet, och budskapet var att för- och grundskolenämnden inför den nya upphandlingsomgången hade beslutat endast om utomhuskläder och att vi inte skulle ägna oss åt att överpröva nämndernas beslut. Därför blir det nu endast nya utomhuskläder fr.o.m. januari 2014.
 
 
Mina frågor till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) är därför:
 
         Delar du moderaternas uppfattning om att personalen inom förskola, familjedaghem och fritidshem även borde få arbetskläder för inomhusbruk av arbetsgivaren?
         Om svaret är ja – när kan det i så fall bli aktuellt?
 
 
Umeå 2013-04-08
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)