Etikett: kommunfullmäktige

Umeå fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så är det dags för kommunfullmäktige i Umeå.

Utöver årsredovisningen för 2012 – som visar på överskott för kommunen – så är det en rad andra intressanta ärenden. För egen del har jag två interpellationer som ska behandlas: dels en interpellation om hur Umeå kommun motverkar och förebygger korruption/mutor, dels en interpellation om den ökande sjukfrånvaron bland våra kommunanställda.

Avslutningsvis en enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande om möjligheten för personalen inom förskola och fritids att även få arbetskläder för inomhusbruk. Från moderat sida tycker vi att det borde vara en självklarthet!

 

Här kan du läsa den interpellation jag lämnat in om motverkandet av korruption:

Hur går det med arbetet att motverka korruption och mutor?

Statskontoret publicerade 2012 en kartläggning om korruption i kommuner och landsting. Utredningen lyfte fram att det måste finnas tydliga riktlinjer som varje medarbetare ska känna till om vad som gäller kring mutor och jäv. Sverige anses dock i internationella mätningar vara ett av världens mest korruptionsbefriade länder.

Det finns nationellt en vägledning ”Om mutor och jäv” för anställda och förtroendevalda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Det är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet/SKL år 2006.

Umeå kommun saknar emellertid egna fastställda regler och riktlinjer kring mutor och bestickning. Trots kritik från kommunrevisionen i Umeå, bl.a. i en revisionsrapport från 2011, om avsaknaden av detta. Revisionen förordade skapandet av ett enhetligt regelverk, och att kommunen skulle utveckla ett mer medvetet förhållningssätt avseende mutor och bestickning. De fick i intervjuerna i slutet av 2010 till svar att ett sådant regelverk för Umeå kommun höll på att tas fram. Men det fullföljdes aldrig. På kommunens intranät hänvisas till SKL:s vägledning. Fullmäktige har dock tagit beslut att inrätta en s.k. ”visslarfunktion”(whistleblowerfunktion). Syftet är att motverka och upptäcka eventuella allvarliga oegentligheter, mutor och korruption i Umeå kommuns och dess bolags upphandling och övriga verksamheter.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

1. Kommer det att tas fram ett kommunövergripande regelverk i frågan om ”mutor och bestickning”?
2. Hur går det med arbetet att ta fram en s.k. ”visslarfunktion” för att motverka oegentligheter och korruption inom Umeå kommun?
3. Bedömer du att dagens arbete inom kommunorganisationen för att förebygga och motverka korruption är tillräckligt, eller kommer några ytterligare insatser att göras under kommande år?

Umeå 2013-02-19

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Förutom en rad beslutsärenden har vi också interpellationer och enkla frågor att debattera.

För egen del har jag – tillsammans med övriga Alliansgruppledare – väckt en interpellation om sjukfrånvaron, och hur det blir med de sju miljoner som vi avsatte särskilt i bokslutet 2011 för att öka insatserna för att minska sjukfråvaron. Jag är glad över att vi lyckades få igenom det förslaget, trots att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte ansåg att det behövdes. Sjukfrånvaron bland de anställda i Umeå kommun är som bekant en av de högsta i landet och det är fullkomligt oacceptabelt. Vår personal förtjänar en bättre arbetsmiljö än så.

Jag har även ställt en fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) om hur kommunledningen egentligen ser på beslutet att alla anställda ska ha rätt till heltid. Modellen kritiserades nyligen av vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och därför behövs det ett klargörande om hur den styrande majoriteten ser på detta.

Frågan ser ut enligt följande:

 

Enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):

Vad tycker egentligen kommunledningen om rätten till heltid?

Umeå kommun har beslutat att införa en modell som innebär att de anställda har en rättighet att arbeta heltid, om de så önskar. Heltid är norm. Detta är ett i grunden mycket bra beslut – som vi moderater står bakom – men frågor har väckts i takt med att pilotprojektet ”Helatiden” nu har sjösatts. Noterar bl.a. att en ledande företrädare för den styrande majoriteten kritiserar modellen i tidningen Folkbladet den 14/9.

Min fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) är därför:

– Hur ser du på den kritik som riktas mot pilotprojektet ”Helatiden”?

– Står den styrande majoriteten i Umeå kommun fast vid beslutet att erbjuda alla anställda rätten till heltid?

Umeå 2012-09-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Dags för fullmäktige i Umeå

Av , , 2 kommentarer 9

Idag sammanträder kommunfullmäktige i Umeå. Det är en ganska lång ärendelista, med både interpellationer och beslutsärenden.

Två moderata motioner ska behandlas. Den motion som jag själv skrivit om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen "Årets stadskärna" föreslås bli bifallen, vilket jag tycker är mycket positivt. Alla partier stöttar förslaget så här långt.

Den andra M-motionen är skriven av Terese Andersson och gäller ett försök med att tillåta krogarna i Umeå att ta öppet till 03.00. Det är en fråga som moderaterna har drivit länge i vår kommun, men tyvärr är det endast folkpartiet som är med oss i den här frågan.

Bland övriga frågor syns förslag till ny VA-taxa, samt bildandet av bolaget för att bygga det nya badhuset. Allt som allt upplagt fö ren lång men intressant ag.

Vi hörs!

Positivt besked om digitala informationsskyltar!

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag ställde på förmiddagen en enkel fråga till Lennart Holmlund (S) om när Umeå ska få de nya digitala informationsskyltarna, som lyst med sin frånvaro i närmare fyra års tid.

För en gångs skull blev det ett riktigt positivt besked. Tydligen ska vi enligt Holmlund få upp ärendet till berdningen redan imorgonbitti (!) – och om allt går enligt planerna så ska de nya digitala informationsskyltarna kunna vara uppe vid stadens entréer någon gång under hösten.

ÄNTLIGEN!

Den här lilla långbänken har varit en källa till irritation under lång tid, själv har jag lyft frågan i fullmäktige vid tre tillfällen, men nu verkar det alltså vara på gång!

Det gäller att inte ge upp 🙂

Budgetdebatten igång!

Av , , Bli först att kommentera 10

Bifogar nedan det inledningsanförande jag höll på förmiddagen.

(OBS! Det talade ordet gäller – jag hann inte med allt på mina 10 minuter i talarstolen i första svängen)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål. Det här är nu sjätte året i rad som Alliansen Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Det bygger delvis på de politiska frågor som vi drivit under föregående mandatperiod, dels på det program som vi gemensamt gick till val på förra hösten.

Sverige och världen har under den här tiden genomgått en djup lågkonjunktur, men sedan en tid tillbaka ser vi en stark återhämtning där Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen. Tillväxtprognoserna har skrivits upp. Arbetslösheten minskar, det finns många lediga jobb, skatteintäkterna ökar tydligt jämfört med tidigare bedömningar.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått kraftigt ökade statsbidrag och har därför klarat sig bra. Kommun och landstingssektorn har gjort rekordöverskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. Kommuner/landstingen förväntas åren 2011 och 2012 visa ett överskott på 15,4 resp 8,5 miljarder kronor. Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet. 2010 blev All-time high, och prognosen för 2011 pekar på liknande siffror.

Trots dessa överskott så gäller det även fortsättningsvis att kunna prioritera och framförallt prioritera rätt. Alliansen Umeå tar i vårt budgetförslag utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Från byråkrati och icke-kärnverksamhet till kärnverksamhet.

När det gäller de två olika huvudalternativen till budgetförslag – S/V mot Alliansen – kommer det kanske i debatten låta som att det är avgrundsliknande skillnader. Det brukar låta så. Men jag hoppas vi får en något mer nyanserad debatt idag. Vi satsar nämligen i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Vinnarna i Alliansbudgeten är sociala, skola och kollektivtrafiken. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Vi talar i vårt budgetförslag om att värna välfärden. Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker därför inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare den goda utvecklingen i svensk ekonomi, kan vi möta volymökningar som sker under kommande år. Frågor som personalbemanning och tid för våra äldre är högprioriterade. Vi ger socialnämnden en ramökning på 72 miljoner kronor, vilket är i linje med de satsningar som majoriteten gör. Kristdemokraternas Veronica Kerr kommer att utveckla detta.

För Alliansen är det högprioriterat att minska barngruppernas storlek i förskolan. 15 barn per barngrupp är målet. Vi fullföljer också kommunfullmäktiges beslut att minska klasstorlekarna på högstadiet. Trots ett KF-beslut under förra mandatperioden att minska klasstorlekarna, så har storlekarna tvärtom ökat! Vår målsättning är att minska från 24 elever/klass till 20 elever/klass. Folkpartiets Britt-Marie Lövgren kommer i sitt inlägg att beröra detta viktiga område.

Från Alliansen är vi också mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta: 228 plats av 290. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 17 år i rad nu.

Och människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter.

Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

För att understryka vikten av det förebyggande arbetet, inte minst beträffande våra unga, satsar vi mer pengar till fritidsnämnden: det handlar om föreningsstöd och stöd till fritidsgårdarna. Samhället har allt att vinna på att fånga upp ungdomar i tidiga år, och göra allt för att undvika att de hamnar på glid i tillvaron.

I vårt budgetförslag lyfter vi också särskilt fram ett tryggare, renare och säkrare Umeå. Vi måste bli bättre på att hålla rent i stan. Vi måste se till att en gång för alla ta itu med klotter och vandalism. Vi satsar extra pengar på bl.a. klotterbekämpning och städning av det offentliga rummet för att detta inte bara ska bli vackra ord. Fler papperskorgar, som skall tömmas mer frekvent än idag.

På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Vi har dock valt att tidigarelägga byggandet av en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Byggstart år 2012. Likaså en ny fotbollshall. Byggstart år 2013.

Om Alliansens utökade satsningar på kollektivtrafiken, kommer Centerns Mattias Larsson att prata, så det nämner jag inte mer om.

En budget är inte bara siffror!
Som jag nämnde inledningsvis så är det inte några jätteskillnader i siffror och ören, i de olika budgetalternativen. Nog så intressant – om man vill se politiska skillnader – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 52 konkreta uppdrag på en rad områden – ett av de viktigaste områdena är företagande och företagsklimat.

Alldeles nyligen kom årets kommunranking och Umeå noterar en fortsatt bottenplacering – plats 187 av 290 kommuner. Det krävs krafttag för att förbättra företagsklimatet. Alliansen anser att rankinglistan från Svenskt Näringsliv är ett utmärkt verktyg för att göra Umeå mer företagsvänligt. Att Umeå förbättrar sitt klimat för företagande är viktigt för den fortsatta tillväxten, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2014 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Den grundläggande förutsättningen för att skapa fler jobb är företagsklimatet. Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande.


Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Vi har ju framgångsrika exempel i Umeå, däribland BIC Factory. Det handlar också om att öppna upp för mer handelsetableringar i Umeå – vi måste ha en bättre planberedskap för att kunna erbjuda attraktiva tomter för företag som vill etablera sig i vår kommun. Förra veckan tog vi beslut om att reservera den sista kommunala marken på Ersboda-handelsområde. Nu har kommunen inga nya tomter att erbjuda externa företag som vill till Umeå och Ersboda-området. Förödande!

Skatten
I Alliansens förslag till budget så sänker vi skatten redan från år 2012. De flestag kommuner har lägre skatt än Umeå. Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 12 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. (2 kr i skatt till Umeås nackdel)

Den frågan vi ställer oss i Alliansen är om den högre skattenivån resulterar i bättre kvalité i skolan, förskolan, äldreomsorgen, bättre snöröjning eller andra kommunala ansvarsområden? Och svaret är bekymrande. De undersökningar som finns visar generellt att kvaliteten i Umeå inte är bättre än jämförbara städer.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Sett över en fyraårsperiod är avsikten att sänka med en krona. Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 6 000 kr mer i plånboken varje år, när sänkningen är fullt ut genomförd om fyra år. Men sänkningen av skatten sker i etapper och försiktigt, så för nästa år – det vi idag tar beslut om – är sänkningen bara på inledande 10 öre. Motsvarar 20 miljoner kr att sättas i relation till de överskott som kommunen gör varje år.


Finansieringen av Alliansen förslag. Utöver att den ekonomiska utvecklingen som har inneburit ökade skatteintäkter, vilket vi använder för att möta kommande volymökningar. Det handlar vidare om att minska den kommunövergripande administrationen med 35 miljoner kr. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr. Vi har haft parallella förvaltningar som nu ersätts, och ska skalas av så att man sysslar med rätt saker. Socialdemokraterna och vänsterpartiet väljer att inte sätta några siffror på hur mycket som ska sparas när man samordnar och slår ihop förvaltningar över hela kommunen. Det är ett misstag, vilket vi från Alliansen varnade för, redan när vi debatterade detta för ett år sedan. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat. Exakt det som har inträffat!

Det behövs nu krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på ambitionen att spara 100 miljoner kr på detta. För om vi inte lyckas med detta – då har vi genomfört Sveriges största omorganisation utan att vinna ett enda dugg. Här brister det – vi menar att kommunen måste peka ut hur mycket som ska sparas. Annars ett gigantiskt misslyckande. Om Alliansbudgeten vann bifall, skulle vi kräva att det i verksamhetsplanerna som sen är färdiga i december, framgår hur och var detta skall sparas. Vidare handlar det om att årligen minska utvecklingsanslaget. Likaså neddragningar på datautvecklingsanslaget och anslaget för oförutsedda utgifter.

Ordförande!
Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola, skola och kollektivtrafik. De flesta satsningarna är möjliga att genomföra tack vare en mycket stark ekonomisk utveckling som naturligtvis gynnar också Umeå. Vi ser också behovet av att närma oss jämförbara kommuner i landet när det gäller skattenivån. Varför ska en umebo betala mer i skatt än den som råkar bo i Luleå, Örebro eller Uppsala?

Men vi gör det stegvis. Vi gör det ansvarsfullt. Med överskott i ekonomin.

Tack för ordet!

Alliansen Umeå prioriterar välfärden

Av , , 2 kommentarer 5

Fullmäktige tar idag beslut om Umeå kommuns budget för 2012. I dagens VK skriver Alliansen Umeås gruppledare om vårt gemensamma budgetförslag.

Bifogas nedan:

Alliansen Umeå satsar på välfärdens kärna och utökad kollektivtrafik

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2012. För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en mycket stark utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför förslår vi extra medel jämfört med tidigare år för att nå dels målsättningen med 15 barn per grupp, dels för att möjliggöra minskade klasstorlekar på högstadiet. Vi välkomnar att S/V äntligen tillför de medel som krävs i förskolan, men beklagar samtidigt att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet. Dessutom ser vi inom Alliansen Umeå med oro på den sjunkande utvecklingen när det gäller elever som väljer yrkesutbildningar eftersom Sverige inom exempelvis vården kommer ha stora brister inom några år. Alliansen Umeå vill därför göra extra satsningar på just yrkesutbildningar. För att samhället ska fungera behövs människor med både teoretiska och praktiska kunskaper, detta glöms ofta bort i den allmänna debatten.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor att åka buss ska turtätheten ökas. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken möjliggörs dessutom fler linjesträckningar vilket ökar tillgängligheten. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2012.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet nu fått gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns nämligen snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2014 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6000 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. En tydlig satsning på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)