Entreprenörsgalan Norr

Av , , Bli först att kommentera 7

 

IMG_3741

Igår deltog jag vid Entreprenörsgalan Norr på Rex, som arrangeras av Founders Alliance. Det var femte året som arrangemanget gick av stapeln i Umeå.

Syftet är bl.a. att lyfta fram duktiga entreprenörer. En mycket intressant kväll, där vi fick lyssna på inspirationstal av Årets Förebildsentreprenör Margareta Jonsson från Polarbröd. Vidare delades utmärkelsen Årets Unga Entreprenör ut och vinnare där var Anna Lynam från Min farm. Årets Grundare blev Andreas Dunder, André Ruuth, Hans Sjölander och Martin Hörnqvist, som grundat Umia.

 

Bli först att kommentera

Mer om Västra Länken

Av , , Bli först att kommentera 12

http://www.svtplay.se/video/2766521/vasterbottensnytt/vasterbottensnytt-17-3-21-45?start=auto

 

Här finns gårdagens nyhetsinslag på SVT Västerbottensnytt där både jag och Hans Lindberg (S) är intervjuade om beslutet att göra omtag kring lokaliseringsprövningarna för Västra Länken. Därmed försenas projektet ytterligare.

För Umeå kommun är byggandet av Västra Länken – den viktigaste pusselbiten i hela ringleden – av yttersta vikt. Planerna på att se över möjligheten att exempelvis dra vägen i ett öppet schakt i det inre läget är en lösning som effektivt kommer att stopppa hela projektet. Det strider mot kommunens översiktsplan och har aldrig under årens lopp varit aktuellt. Då faller också det avtal kommunen har med Trafikverket, i vilket ingår den kommunala medfinansieringen. Nej, nu måste vi ta nya tag. Ett första steg bör vara att kontakta regeringen. För det är ju regeringen, förvisso den tidigare Alliansregeringen, som fattat beslut om att göra denna stora satsning på att lösa vägsystemet runt Umeå. Låt inte pengarna flyta iväg till andra infrastruktursatsningar i landet.

Bli först att kommentera

Helt åt h-vete

Av , , 2 kommentarer 12

Att säga att vi i den politiska ledningen är förbannade vore att vara mild i uttrycken. Trafikverkets besked om att de nu ska göra fullständigt omtag på lokaliseringsbedömningarna, och utreda egentligen fem (!) olika alternativ varav ett med ett öppet schakt (!!!) i det inre läget saknar motstycke.

Umeå kommun har ett avtal med Trafikverket om att genomföra Umeåprojektet och ringleden runt Umeå centrum. Kommunen är med och medfinansierar. I det avtalet fanns det yttre kombinationsalternativet med två olika sträckningar runt Prästsjön samt ett inre alternativ  med lång tunnel för att minimera påverkan på stadsbilden och intrånget där. Därefter valde Trafikverket det yttre alternativet Öst om Prästsjön. Umeå kommun har stöttat det beslutet, då det var det enda som gick att förvara utifrån möjligheten till finansiering och samtidigt nå de effekter som önskas.

Nu verkar det ursprungliga avtalet inte ens vara värt papperet det skrevs på!

För varje gång Trafikverket kommer med nya besked så förlängs tiden det tar att bygga ringleden. Med detta besked förskjuts projektet bort till år 2021, vilket blir en försening med två år. I allra bästa fall.

Risken är ju snarare hela projektet med Västra Länken är i farozonen och att färdigställandet ligger 20-30 år bort i tiden, som Trafikverket nu agerar.Att med öppna ögon börja om fullständigt, och även titta på alternativ som strider mot kommunens översiktsplan och de vägutredningar som tagit fram saknar ju all sans. Vill man ens bygga den sista länken, eller behövs pengarna till andra projekt i södra Sverige?

Man undrar vad som egentligen håller på att hända. Så sent som i höstas var allt frid och fröjd. Arbetet med Västra Länken gick enligt uppgift till kommunen mycket bra, och allt skulle gå smidigt.

Sen blev det återförvisat, och nu kommer beskedet att de börjar om från ruta ett. Eller t.o.m. på minus, eftersom planerna på att dra vägen i öppet schakt vid Backen aldrig har diskuterats och står i strid med ÖPL.

Jag kan för moderaternas räkning konstatera att vi är både besvikna och förbannade.

Umeås utveckling hämmas av att Västra Länken inte färdigställs, och i den här takten får vi se i stjärnorna efter den sista etappen av ringleden.

Regeringen tog beslut om närtidssatsningen år 2008, och Umeåprojektet var ett av fyra utvalda. Det skulle vara färdigt 2013. Nu är den färdig 2021, eller kanske 2051. Vem vet? Dags för den nya S/MP-regeringen att stå upp för planerade och pågående infrastruktursatsningar. Här måste vi agera gemensamt över partigränserna från Umeå kommun gentemot den nationella nivån. Det här duger inte!

2 kommentarer

Föreslås bli omvald till SKL-styrelsen

Av , , 1 kommentar 9

Följande pressmeddelande skickades ut igår, och jag noterade att VK snappade upp det hela. Läggs ut här på bloggen också.

 

Pressmeddelande

Ågren (M) föreslås till SKL-toppen

Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) föreslås av moderaternas nationella valberedning bli omvald som ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för mandatperioden 2015-2019. Ågren valdes år 2011 in som ordinarie ledamot i styrelsen. Dessförinnan hade han varit adjungerad till styrelsen under två år.

–      Jag är mycket glad. Det är ett tungt och viktigt uppdrag. Det är naturligtvis både spännande och inspirerande att jag har fått valberedningens förtroende för ytterligare fyra år.

–      Det är positivt för Umeå att vi har politiker som finns representerade på den här nivån. Enligt valberedningens förslag blir jag dessutom den ende M-ledamoten i styrelsen som är bosatt norr om Stockholm. Jag ska naturligtvis göra mitt yttersta för att bevaka såväl Umeås som norra Sveriges intressen i det fortsatta styrelsearbetet, säger Ågren i en kommentar.

Ågren är sedan tidigare kommunalråd i Umeå, länsordförande för Moderaterna i Västerbotten och vice ordförande i Region Västerbottens arbetsutskott.

Valen sker formellt i samband med SKL:s valkongress i Stockholm tisdag den 24 mars.

 

Fakta om Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. SKL:s medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har bl.a. till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Organisationens uppgift är även att stödja och bidra till att utveckla medlemmarnas verksamhet. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. Genom intressebevakning arbetar man för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

1 kommentar

Ja du, Lennart Holmlund……..

Av , , Bli först att kommentera 14

Ser att kommunstyrelsens tidigare ordförande Lennart Holmlund (S) är i gång på bloggen. Han påstår att jag och moderaterna under 12 år inte kommit med några förslag för att minska sjukfrånvaron. Minnet sviktar tydligen något.

Är det några som har uppmärksammat den höga sjukfrånvaron bland Umeå kommuns anställda så är det ju vi moderater och övriga Allianspartier. Socialdemokraterna har styrt Umeå nu i snart 20 år. Resultatet är att vi har bland landets högsta sjukfrånvaro. Det måste väl om något som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Ett steg på vägen togs år 2012 när kommunfullmäktige – tack vare förslag från oss i Allianspartierna – satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Så Lennart Holmlund, Hans Lindberg och övriga sossar har ju själva aktivt röstat emot ökade insatser för rehabilitering och andra åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Därför har vi varje år lagt förslag på att åter uppmuntra och stötta bildandet av s.k. intraprenader, då de bevisligen hade lägre sjukfrånvaro och mer nöjd personal. Men detta har (S) röstat ner. Likaså har vi föreslagit att undersöka möjligheten att de kommunanställda ska få möjlighet att träna på arbetstid, då detta är positivt för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Även detta har röstats ned, senast i augusti 2014. För att nämna något.

Så visst har vi moderater kommit med förslag, men de socialdemokarter som styrt har varit märkligt ointresserade av att förbättra arbetsmiljön!

 

Bli först att kommentera

Svag regering fullständigt överkörd i justitiefrågorna. Positivt!

Av , , 2 kommentarer 15

Justitieutskottet fastställde igår tillkännagivanden om vad S/MP-regeringen bör göra, och Alliansen lyckades få majoritet för hela 17 tillkännagivanden vilket i sammanhanget är ganska otroligt. Sedan år 1971 har det bara skett vid ett tidigare tillfälle, för 30 år sedan.

Besluten i justitieutskottet innebär en tydlig markering om kriminalpolitiken, kopplat till straff, och vad som skall ske på det området.

Det handlar om skärpta straff för allvarliga våldsbrott, skräpta straff vid bland annat människohandel och koppleri, sexualbrott mot barn, olaga hot, ofredande och förolämpning, bedrägeri, stöld och narkotikabrott. Vidare kriminalisering av identitetsstölder och ny straffbestämmelse för att komma åt fakturabedrägerier.

Som den tidigare justitieministern Beatrice Ask (M) konstaterade: igår skrevs riksdagshistoria, när regeringslinjen så tydligt kördes över! Nu blir det förhoppningsvis hårdare tag mot brottsligheten!

2 kommentarer

Sjukfrånvaron ökar

Av , , Bli först att kommentera 15

SKL uppmärksammar på riksplanet att sjukfrånvaron ökar bland de kommunanställda för tredje året i rad. Detta är en utveckling som vi sett inom Umeå kommun även tidigare än så. Kvinnor har dessutom fortfarande betydligt högre sjuktal än män och detta måste tas på allvar!

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Här kan vi bli betydligt bättre! Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik. Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. För Umeå kommun rör det sig om 90 mkr i direkta kostnader, men räknar man in de indirekta kostnaderna kan det hamna runt 200 mkr eller mer. Kostnaden för att ta in vikarier, kostnader för övertid, produktionsstörningar, kvalitetsbortfall, negativ påverkan för våra brukare inom äldreomsorgen och en massa annat.

Därför är det min och moderaternas bestämda uppfattning att större fokus måste ligga på att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser! Det är en av våra största utmaningar för de kommande åren, är att möjliggöra en bättre arbetsmiljö och få en organisation som inser hur viktigt detta arbete är! Tänk bara vilka ekonomiska utmaningar vi står inför! Vi har svårt att klara av de kostnaderna för de volymökningar som ständigt kommer inom en rad områden, nämnderna tar beslut om sparbeting på det ena eller det andra området.

Men tänk – tänk om vi lyckades minska sjuktalen genom smarta satsningar på en bättre arbetsmiljö. Att närma oss våra kommuner vi normalt brukar jämföra oss med, som har lägre sjukskrivningstal. Uppmuntra intraprenader, låt personalen träna på arbetstid m.m. Kan vi minska sjukskrivningarna, kan vi betydligt enklare klara av kommande ekonomiska utmaningar för Umeå kommun. Och det möjliggör faktiskt satsningar som är av vikt.

Bli först att kommentera

Anna Kinberg Batra på Sverigedagen

Av , , Bli först att kommentera 14

Skrev på gårdagens blogg om Sverigedagen i lördags. Här kommer även vår partiledares tal. Scrolla ca 12 minuter in i klippet så börjar talet.

Bli först att kommentera

Moderna och framtidsinriktade!

Av , , Bli först att kommentera 15

I lördags var jag på plats då 1000 moderata förtroendevalda samlades till möte för att diskutera partiets utveckling framåt, inte minst utifrån de sex politiska arbetsgrupper som har tillsatts. Det var en riktig vitamininjektion! Även vår partiledare Anna Kinberg Batra talade, och nämnde som en del i talet Ida Backlund och företaget Rapunzel i Umeå som ett föredöme. Kul!

En undersökning från Demoskop, som presenterades i helgen, visade att vi moderater är det parti som flest människor i Sverige upplever som moderna och framtidsinriktade. Det är en positiv utgångspunkt! Däremot är det mycket arbete som återstår att göra. Fyra delar är särskilt viktiga i det fortsatta arbetet, vilket lyftes fram av vår partisekreterare Tomas Tobé:

– Bevara vårt höga förtroende gällande Sveriges ekonomi

– Bredda vår jobbpolitik och förbättra integrationen så att fler kan gå från bidrag till jobb

– Stärka vårt förtroende i skolfrågan

– Ansvarsfullt ledarskap

Arbetat har bara börjat. Med sikte på att vinna valet allra senast i september 2018!

Bli först att kommentera

Ministerbesök

Av , , Bli först att kommentera 14

Igår hade vi besök i Umeå av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Under eftermiddagen hade han bjudit in länets kommunalråd, landstingsråd och regionråd för att samtala om länets utmaningar. Jag tycker att det är mycket positivt när ministrar och andra regeringsföreträdare besöker Umeå och vårt län, oavsett vilken regering de råkar tillhöra. Tack för ett bra samtal!

En sak som snarast borde ses över är förutsättningarna för en ny kommunreform. Runt om i landet uppmärksammas med jämna mellanrum behovet av kommunsammanslagningar. Men det är svårt att gå från ord till handling. Staten borde uppmuntra kommunsammanslagningar genom att ge ekonomiskt incitament – inom ramen för en ny kommunreform-  för mindre kommuner att gå ihop till större kommuner. Tyvärr verkar det inte ske något annars, även om alla egentligen inser behovet av det.

Urbaniseringstakten är hög i vårt land. Redan idag är det många småkommuner, som trots stöd genom ekonomiskt utjämningssystem, har det väldigt svårt att klara service och åtaganden till sina kommuninvånare. I takt med att befolkningen blir äldre, samtidigt som de yngre flyttar därifrån, blir situationen alltmer ansträngd. Jag är fullständigt övertygad om att många av dessa småkommuner kommer att tvingas slå ihop sig med andra kommuner för att få en tillräckligt stor ”kritisk massa”. Detta inom en snar framtid. Annars klarar de inte av sitt uppdrag till medborgarna.

Bli först att kommentera