Etikett: lärare

Lägre lärarlöner i S-kommuner

Av , , 5 kommentarer 12

En av söndagens nyheter gäller en gransknng som genomförts av Lärarförbundet. Fackorganisationen har gått igenom medellönerna för de kommunalt anställda lärarna i Sverige.

S-kommuner sticker ut efter­som de ger löner under snittet. Detta blir särskilt intressant med tanke på att ledande socialdemokrater på senare år gått ut i den politiska debatten och pekat på vikten av att höja lärarlönerna. Kanske dags att (S) börjar leva som de lär, och inte bara prata i så fall? Genomgången från facket avslöjar i alla fall att lönerna i själva verket är lägst i S-ledda kommuner.
 

Nya karriärtjänster för lärare i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår fick jag besked av för- och grundskolenämndens ordförande, om hur många karriärtjänster för lärare som kommer att inrättas i Umeå. Det blir preliminärt 40 nya karriärtjänster fr.o.m. hösten 2013. Mycket positivt!

Regeringen har nämligen avsatt extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.

I oktober förra året uppmärksammade jag denna fråga genom en interpellation, och fick då svaret att Umeå kommun såg positivt på denna reform och också hade för avsikt att inrätta de nya karriärtjänsterna hösten 2013. Då var det oklart hur många tjänster som skulle bli aktuella för Umeås del.

Men efter gårdagens fullmäktige och min fråga har vi alltså fått besked.
 

Lärartjänster, Melodifestivalen och kamp mot korruption

Av , , Bli först att kommentera 7

I dag är det dags för sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. För egen del har jag väckt ett antal frågor som kommer att diskuteras under sammanträdet.

En fråga handlar om inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna i Umeå, och hur många som kommer att anställas på de nya tjänsterna under 2013. En annan rör frågan om Umeå kan bli aktuell som arrangörsstad för Melodifesivalen 2014. Därutöver har jag en interpellation på listan, som ställer frågor kring Umeå kommuns arbete för att förebygga korruption och inrättandet av en s.k. whistle-blower funktion.

Vi hörs!

Hur många nya karriärtjänster för lärare blir det i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 3

Har lämnat in en enkel fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om de nya karriärtjänter som kommunerna kan inträtta fr.o.m. juli 2013.

Pressmeddelandet bifogas nedan:

Pressmeddelande 130320:
 

Ågren (M) efterlyser besked om nya lärartjänster

Med hjälp av statliga medel kan kommunerna fr.o.m. juli 2013 inrätta nya karriärtjänster för lärarna. Nu efterlyser kommunalrådet Anders Ågren (M) besked om hur många nya lärartjänster det blir för Umeås del.

Regeringen har i senaste budgetpropositionen avsatt extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. I ett svar till Anders Ågren i oktober 2012, i samband med en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige, var för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) positiv till att Umeå kommun skulle inrätta de nya karriärtjänsterna under 2013.

Nu är det dags för kommunerna att ansöka om statsbidragen för de nya karriärtjänsterna. Skolverket kommer att ta emot ansökningar den 2-26 april.

– Det här är en mycket viktig reform för att stärka läraryrket. Det är också ett sätt att tydligt höja lönenivåerna för de lärare som får de nya karriärtjänsterna. Nu vill jag bara ha ett svar på hur många nya lärartjänster som kommer att inrättas inom Umeå kommun under 2013, säger Ågren i en kommentar.

Frågan kommer att besvaras av för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) på fullmäktige, som sammanträder måndag den 25 mars.

Mer tid mellan lärare och elev

Av , , Bli först att kommentera 3

Nya moderaterna och Lärarna Riksförbund har nyss presenterat ett antal förslag som syftar till att ge mer tid mellan lärare och elev i undervisningen. Förslagen innehåller bl.a. minskad administration för lärarna, samt utökad undervisningstid för eleverna.

Förslagen finns också med i den rapport som moderaternas skolpolitiska grupp har tagit fram, inför vår partistämma i oktober 2013. Där kommer beslut tas om partiets färdriktning inom ett flertal politiska sakområden, däribland skolan.

 

M: Storsatsning på lärarna!

Av , , 2 kommentarer 3

Nya moderaterna håller på att se över politiken inom en rad områden inför partistämman hösten 2013. En del i detta är att se över skolpolitiken.

Jag är mycket glad att moderaterna nu flyttar fram positionerna på det utbildningspolitiska området. Tidigare betyg, storsatsning på lärarna och extra stöd för den som behöver det är några av förslagen i den rapport som tas fram under ledning av Tomas Tobé, som intervjuas i inslaget ovan.

Mer kan du läsa på vår hemsida.

Använd del av Umeå kommuns överskott till underhåll och höjda lärarlöner

Av , , Bli först att kommentera 11

Pressmeddelande 2012-12-13

 

Allianspartierna i budgetberedningen vill använda Umeås överskott till höjda lärarlöner och underhåll av skollokaler

 

För 2012 pekar prognoserna på ännu ett ekonomiskt framgångsrikt år för Umeå kommun. Våra uppskattningar säger oss att kommunen (bolagen exkluderat) kommer att göra ett överskott på i storleksordningen 165 miljoner kronor. Av detta beror 92 mkr på återbetalning av de s.k. AFA-pengarna som media har rapporterat tidigare om.

Allianspartierna i kommunstyrelsens budgetberedning – Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet – föreslår nu att de pengarna används till att finansiera bl.a. höjda lärarlöner och eftersatt underhåll av skollokaler.

 

Allianspartierna i budgetberedningen pekar på ett antal problem som de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet inte förmått hantera och som de anser måste åtgärdas med hjälp av delar av årets överskott:

 

 

– Vi har under hösten kunnat läsa om det enorma underhållsbehov som finns av kommunens skollokaler, vi har kunnat läsa hur kommunen försöker smita undan målet om minskade barngrupper genom att räkna barn vissa barn i förskolan som halva, dessutom har årets löneförhandlingar för lärarna inneburit lönehöjningar för lärarna som inte alls finns med i budgeten för 2012 och 2013. Dessutom vet vi att Umeå Kommun fortfarande står inför utmaningar när det gäller kommande pensionsutbetalningar, vilket kommer att kosta oss stora pengar framöver, säger gruppledarna Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP) och Mattias Larsson (C) i ett gemensamt uttalande.

De föreslår därför att 92 miljoner (AFA-medlen) av kommunens beräknade överskott vid årets slut, kan fördelas utifrån följande utgångspunkter:

40 mkr – Eftersatt underhåll av kommunens fastigheter, i första hand skollokaler

20 mkr – Höjda lärarlöner med anledning av det nya läraravtalet

20 mkr – Medel för att snabbare nå målet om minskade barngrupper i förskolan

12 mkr – Avsätts för kommande pensionsutbetalningar

Umeå kommun bör inrätta karriärtjänster för lärarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid måndagens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå ska jag få svar på min fråga om möjligheten att även Umeå kommun kan inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå. Frågan är ställd till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S).

Karriärtjänster skulle ge en rejäl lönelning för de duktiga lärare som berörs av en sådan satsning. Mellan 5.000 – 10.000 kr mer i månaden. Utöver det avtal som redan slutits mellan SKL och lärarfacken.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 

Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!

De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.

Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.

Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.

Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:

1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?

Umeå 2012-10-09

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

 

Bra lärare viktigaste faktorn för en bra skola

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK skriver jag och moderaternas ledamot i för- och grundskolenämnden, Terese Andersson, om moderaternas förslag att även Umeå kommun ska inrötta karriärtjänster för lärarkåren.

Insändaren bifogas nedan.

 

Premiera de bästa lärarna även i Umeå

Moderaterna i Umeå välkomnar regeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor i månaden för förstelärare och 10 000 kr i månaden för lektorer.

Nu måste Umeå kommun ta tillvara denna möjlighet att satsa på våra lärare, utöver de möjligheter som redan finns via den egna kommunala budgeten. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola. Respektive kommun avgör själva om man ska införas ett system med karriärtjänster, vars extrakostnader finansieras med statliga medel.

Syftet är att premiera de bästa lärarna. Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse. Vi moderater anser att Umeå kommun också borde göra denna satsning på lärarna.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Terese Andersson
Ledamot i För- och grundskolenämnden (M)

Inrätta karriärtjänster för lärarna i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår lämnade jag in en interpellation för moderaternas räkning, där jag förordar att Umeå kommun inrättar karriärtjänster för lärarna. Staten tillskjuter pengar för de kommuner som vill göra detta.

Frågorna är ställda till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren och kommer att besvaras på fullmäktige den 29 oktober

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till för och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S):
 
Premiera de bästa lärarna– inrätta karriärtjänster även i Umeå!
 
De allra flesta är överens om att läraryrket måste få bli mer attraktivt. Bra lärare är den viktigaste faktorn för en bra skola och därför är det positivt att lyfta lärare som bidrar till utvecklingen av skolan.
 
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 satt av extra medel till kommunerna för att möjliggöra en karriärstege, som ökar attraktion och lönespridning i läraryrket. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för s.k. förstelärare och 10 000 kr för lektorer. Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. De ökade kostnaderna finansierar regeringen genom ett årligt statsbidrag på ca 880 miljoner kronor. Regeringen uppskattar att ungefär 10.000 lärare kommer att beröras av karriärtjänsterna.
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har välkomnat regeringens satsning. Karriärutvecklingsreformen innebär utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att premiera de bästa lärarna.
 
Respektive kommun avgör själv om man ska införas ett system med karriärtjänster, vilka lärare som ska utnämnas till respektive tjänst och vad tjänsten i så fall mer i detalj skall innehålla. Statsbidraget är speciellt riktat till detta ändamål. Inför huvudmannen/kommunen inte några karriärtjänster så får kommunen inte heller ta del av de 880 miljonerna per år.
 
Det här borde vara av stort intresse för skolorna i Umeå. Vi vet att andra kommuner redan meddelat sitt intresse – Stockholms Stad har exempelvis förklarat att de avser att anställa 400 lärare på dessa karriärtjänster.
 
Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren blir därför:
 
  1. Hur ser du på inrättandet av nya karriärtjänster för lärarna?
  2. Anser du att Umeå kommun bör ta del av statens extrapengar och inrätta karriärtjänster (förste lärare resp lektorer) för lärarna i Umeå?
  3. Om svaret är ja – hur många karriärtjänster kan det bli aktuellt med inom Umeå kommun?
 
 
Umeå 2012-10-09
 
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)