Etikett: kollektivtrafik

Fler och fler åker buss i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under de senaste åren har vi satsat mer på kollektivtrafiken i Umeå, som ett led i en medveten strategi för att få fler umeåbor att välja att resa kollektivt. Mer resuser, fler bussar, samtidigt som vi renodlat linjedragningarna och satsat mer på ökad turtäthet där trycket är som störst. Vissa linjedragningar, där bussarna åkt mer eller mindre tomma, har följaktligen blivit bortprioriterade.

Detta har gett ett tydligt och mycket positivt resultat. Fler och fler umeåbor åker buss. De senaste fem åren har resandet ökat med 40 procent.

Att fler invånare väljer bussen istället för bilen är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. En strategi där vi är överens över partigränserna. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll. Ett riktigt positivt betyg till alla som jobbar med frågan!

 

 

Umeås satsning på elbussar uppmärksammas

Av , , 4 kommentarer 15

Igår var det extra kul att se på Rapport. Vi satsar ju mycket på att fler umeåbor ska välja att åka kollektivt istället för att ta bilen, och det har varit mycket framgångrikt. Sedan 2005 har antalet bussåkandet ökat med 40%.

I ett inslag igårdagens Rapport uppmärksammades Umeå kommuns satsning på elbussar i kollektivtrafiken. Det är än så länge en försöksverksamhet, men ambitionen är att vi ska kunna gå vidare och utöka antalet elbussar ytterligare. Se mer i klippet ovan.

Bra reklam för Umeå.

Fler och fler som åker kollektivt

Av , , 2 kommentarer 10

Något som utvecklas mycket positivt i Umeå är resandet med kollektivtrafiken. Här har vi politiskt varit överens över blockgränsen om att satsa rejält på detta område, inte minst för att styra över från bilåkning till bussåkande.

 

Glädjande att våra satsningar på kollektivtrafiken ger resultat. Sedan vi upphandlade kollektivtrafiken i Umeå så har resandet ökat år efter år. Jämfört med 2005 är det 1,7 miljoner fler resor per år. År 2011 genomfördes ca 6 miljoner resor per år med vår kollektivtrafik. Högre turtätheten är starkt bidragande orsak till detta.

Denna positiva utveckling har fortsatt under 2012, så när vi summerar detta år kommer vi förhoppningsvis att kunna notera nya rekord för busskandet i Umeå.

 

För att klara Umeås starka tillväxt utifrån en miljöaspekt är det också viktigt att fler åker buss (eller cyklar/promenerar om det är ett möjligt alternativ) istälet för att ta bilen till och från jobbet.

Satsningar på kollektivtrafiken

Av , , Bli först att kommentera 14

I gårdagens VK var följande insändare publicerad, där ett flertal av Umeås gruppledare inklusive jag själv svarar på de missuppfattningar som verkar råda om hur mycket som betalas till kollektivtrafiken.

 

Umeå kommun betalar mest för kollektivtrafiken

Umeå kommun satsar mycket på hållbart resande och är den kommun i Västerbotten som betalar mest för kollektivtrafiken i länet. Det bekräftas av utbetalade driftsbidrag under tidigare år och budget för trafiken under 2012.

Alla har inte det klart för sig. En politiker i Skellefteå ställer frågan varför Skellefteå kommun betalar så mycket av länets kollektivtrafik och vill ha en rättvisare kostnadsfördelning.

Faktum är att Umeå kommun under 2011 betalade ut driftbidrag med 75 miljoner kronor. I budget för 2012 går Umeå in med 83 miljoner kronor, en summa som kommer att utökas under hösten på grund av utökade beställningar av trafik. Det ska jämföras med Skellefteå kommuns bidrag med knappt 30 miljoner kronor i budget 2012. Dessutom står Umeå kommun för stora underskott för flera resecentra som används av resenärer i länet, till exempel Umeå Östra, terminalen vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå busstation.

Nuvarande kostnadsfördelning innebär att kommunerna betalar för den trafik de beställer, det gäller både stadstrafik och landsbygdstrafik inom kommunerna. Landstinget betalar för landsbygdstrafik som går mellan kommunerna. Det är enligt avtal den modell som vi använder i Västerbotten. Kostnadsutjämningen är redan gjord i den centrala kostnadsutjämningen i landet och därför ska ingen ytterligare utjämning ske.

Kollektivtrafiken i Umeå har haft en fantastisk utveckling under senare år. Under 2011 genomfördes cirka 6 miljoner resor, en ökning med en halv miljon resor jämfört med 2010 och drygt 1,7 miljoner fler resor än 2005.

En av Umeås stadslinjer hade bara den 2 miljoner resor under 2011. Högre turtäthet och stärkt trafik på stomlinjerna ligger bakom utvecklingen. Samordning mellan den regionala och lokala kollektivtrafiken har utvecklats som en följd av ökad trafik på Botniabanan. En samlad kollektivtrafikstrategi håller på att arbetas fram och kommer att fastställas av kommunfullmäktige 2012.

Vi satsar medvetet på kollektivtrafiken och är beredda att betala för den trafik vi beställer.

Lennart Holmlund (S)

Tamara Spiric (V)

Anders Ågren (M)

Britt-Marie Lövgren (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

Starkt resultat för Umeå kommun år 2011.

Av , , 1 kommentar 7

På måndag behandlar vi bokslutet för Umeå kommun år 2011. I vissa media har det felktigt framställts som att det är ett svagt resultat, men i själva verket gör Umeå kommun ett starkt resultat år 2011. Egentligen är det närmare bestämt 221 miljoner kr i överskott om man räknar in de kommunala bolagens plus på 64 mkr.

Men sedan passar vi på i bokslutet att från överskottet göra såväl "utrangeringar" av anläggningar i bokslutet, extra avsättningar till pensioner och satsningar på kollektivtrafik m.m.. Och då slutar resultatraden på 0 kr. Plus 64, om vi räknar in bolagssfären.

Så Umeå kommun har återigen gjort ett bra ekonomiskt resultat. Vi passar dock på att använda de goda tiderna till att göra extra avsättningar till pensioner och andra angelägna insatser, såsom kollektivtrafiken vilket ni kan höra mer om i denna sändning från Västerbottensnytt.

Men satsningarna möjliggörs av ett överskott i Umeå kommuns räkenskaper. Kom ihåg det, när socialdemokraterna hävdar att kommunerna knappt har huvudet över vattenytan på det ekonomiska planet. Verkligheten är en annan.

De kommunanställda förtjänar en bättre arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 9

 

Pressmeddelande Alliansen Umeå
2012-04-10
 
 
Alliansen: Ytterligare insatser krävs för att minska sjukfrånvaron bland våra kommunanställda
 
Umeå kommuns anställda har fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.
 
Alliansens företrädare är bekymrade. Därför har man idag vid behandlingen av Bokslut 2011 föreslagit att särskilda medel – 7 miljoner kronor – ur det gångna årets överskott skall användas till insatser för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Pengarna ska användas enligt samma principer som de tidigare avsatta medlen för s.k. ”sociala investeringar”.
 
Genom de resurser som Alliansen vill ställa till kommunstyrelsens förfogande möjliggörs kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år, samtidigt som det också innebär en strävan efter att hitta de goda exemplen och sprida dessa inom fler verksamheter. Särskilda insatser skall göras för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro.
 
Alliansen är också positiv till de ytterligare resurser som skall satsas på kollektivtrafiken i Umeå med 30 mkr. Dock vill man se ett återinförande av den s.k. ”mjuka linjen”.

SKL-kongressen drar igång

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår samlades de olika partiernas ombud till överläggning och genomgång av ärendelistor m.m. i Norrköping. Bilden ovan är från när vi moderater hade vårt möte, som leddes av ordförande Anders Knape.

Nu på förmiddagen inleds konkresen som bl.a. gästas av vice statsministern och FP-ledaren Jan Björklund som kommer hålla tal.

Senare ska vi behandla såväl motioner som SKL:s inriktningsdokument. I avsnittet om "Klimatomställning kräver nya lösningar" nämns bl.a. kommunernas ansvar att medverka till minska klimatpåverkan – exempel som nämns är att planera hållbara stadsstrukturer, gynna kollektiva transportmedel och bygga tätare städer.  Det visar att vi i Umeå är inne på rätt väg, när vi nyligen antog en fördjupad översiktsplan som bygger just på detta.

Ekonomiskt överskott även 2011

Av , , 2 kommentarer 13

Som väntat så går Umeå kommun mot ett starkt ekonomiskt resultat för år 2011. Igår behandlade kommunstyrelsen Delårsrapporten januari-augusti 2011, och prognosen pekar på ett plus vid årets slut på +139 miljoner kr. Inkluderar vi hela kommunkoncernen (med bolagen) så blir resultatet +254 miljoner kr.

Vi kommer inte upp i All-time high-resultatet från tidigare år, men det är ett starkt resultat. Utsikterna för 2012 och 2013 ser dock inte lika gynnsamma ut som vi tidigare har trott.

Vi lär få anledning att återkomma i hanteringen av de förväntade överskotten för detta år. Bl.a. kommer det att behövas ytterligare medel till kollektivtrafik och pensioner.

Alliansen Umeå prioriterar välfärden

Av , , 2 kommentarer 5

Fullmäktige tar idag beslut om Umeå kommuns budget för 2012. I dagens VK skriver Alliansen Umeås gruppledare om vårt gemensamma budgetförslag.

Bifogas nedan:

Alliansen Umeå satsar på välfärdens kärna och utökad kollektivtrafik

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2012. För sjätte året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en mycket stark utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna. För att minska sjukfrånvaron ytterligare vill vi öka de kommunala insatserna för rehabilitering och friskvård.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför förslår vi extra medel jämfört med tidigare år för att nå dels målsättningen med 15 barn per grupp, dels för att möjliggöra minskade klasstorlekar på högstadiet. Vi välkomnar att S/V äntligen tillför de medel som krävs i förskolan, men beklagar samtidigt att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet. Dessutom ser vi inom Alliansen Umeå med oro på den sjunkande utvecklingen när det gäller elever som väljer yrkesutbildningar eftersom Sverige inom exempelvis vården kommer ha stora brister inom några år. Alliansen Umeå vill därför göra extra satsningar på just yrkesutbildningar. För att samhället ska fungera behövs människor med både teoretiska och praktiska kunskaper, detta glöms ofta bort i den allmänna debatten.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor att åka buss ska turtätheten ökas. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken möjliggörs dessutom fler linjesträckningar vilket ökar tillgängligheten. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2012.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet nu fått gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns nämligen snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2014 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6000 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. En tydlig satsning på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Tummen upp för trådlös uppkoppling på bussen!

Av , , 2 kommentarer 9

I Umeå är det fr.o.m. idag fritt fram att surfa gratis med datorn när man åker med flygbussarna. Ambtionen är också att vidareutveckla detta så att det blir trådlös uppkoppling i alla Ultra-bussar i Umeås kollektivtrafik.

Detta som ett led i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärerna. Ett mycket positivt steg! Det gäller att hänga med i teknikutvecklingen och se till att ge bra service till resenärerna.

Tummen upp!