Etikett: Ön

Planprocessen på Ön kan återupptas

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår hade vi sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Ett av ärendena gällde planprocessen för fyra tomter för enbostadshus i området Klungbyn på Ön. Vi lade arbetet med den planen på ”is” i april, efter en JO-anmälan från en privatperson.

En fastighetsägare ifrågasatte nämligen då finansieringsmodellen för infrastrukturinvesteringar och vänt sig till Justitieombudsmannen, JO. (Två nya gång- och cykelbroar samt på sikt en ny bilbro är förutsättningar för framtida exploateringar på Ön. Enligt Översiktsplanen ska samtliga infrastrukturinvesteringar bekostas av dem som får nytta av en utbyggnad och inte finansieras med skattemedel. Även enskilda fastighetsägare med nya tomter ska alltså bidra till kostnader för ny infrastruktur)

JO har nu avslutat ärendet och meddelat att uppgifterna i anmälan inte utgör tillräckliga skäl för någon åtgärd eller uttalande. Arbetet med planen på Ön återupptas därmed. Vi behöver alla nya bostäder som går att uppbringa.

 

Iövrigt verkar gårdagens och dagens ”snackis” vara den presskonferens som Lennart Holmlund (S) idag har kallat till. Jag skall inte spekulera i vad som kommer att sägas på presskonferensen, men kommer att finnas tillgänglig på mobilen för kommentarer när presskonferensen är slut.

Bilden av Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Ser ut att bli en fin dag i Umeå. Solen skiner! Inte för att man kommer få njuta av det så mycket tyvärr – dagen är fylld av möten inomhus och avslutas ikväll med kretsstyrelsesammanträde, kretsårsmöte med Moderaterna i Umeå och avslutningsvis styrelsemöte med Moderaterna i Västerbotten. Lång dag således.

Passar på att lägg upp en bild som jag tog förra veckan på en promenad. Umeås nya silhuett växer fram och det är ju riktigt fantastiskt vilken utveckling vår stad befinner sig i just nu. Byggprojekt, tillväxt, framåtanda. Däremot kan vi konstatera att befolkningsökningen inte hänger med riktigt i förhållande till våra höga ambitioner, liksom byggandet av nya bostäder. Dagens bostadsbrist är en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt.

På moderata Sverigemötet noterade jag i alla fall att fler och fler från andra delar av landet har blivit uppmärksammade på den positiva utvecklingen som skett och sker i Umeå med den starka befolkningstillväxten. Det är glädjande – det gäller att förstärka den bilden.

Vi hörs!

Fortsatt tillväxt förutsätter fler bostäder

Av , , 2 kommentarer 8

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutade vi att godkänna ett förslag till ny "Strategi för bostadsförsörjning" för Umeå kommun perioden 2013-2020. Den ska nu ut på remiss, inför slutgiltigt ställningstagande.

Frågan om nya bostäder är av strategisk betydelse för Umeås fortsatta tillväxt. Utöver den självklara faktorn jobb, så är tillgång till bostäder den andra nyckeln för en fortsatt stark tillväxt för Norrlands största stad. Ett problem de senaste åren har varit att för få bostäder har byggts, även om vi delar detta problem med andra tillväxtstäder.

Kommunens strategi för bostadsförsörjning bygger på de riktlinjer för markanvändning som pekades ut i den översiktsplan som antogs hösten 2011. En viktig förutsättning är fem-kilometersstaden, dvs att tillväxten i möjligaste mån samlas inom en radie på fem kilometer från stadskärnan eller universitetsområdet. Fördelarna med en tätare stad är mindre trafikarbete och bättre användning av gator och vägar, skolor, va- och fjärrvärmenät m.m.

I kommunens översiktliga planering finns idag en god planberedskap som står i linje med det behov som finns för fortsatt stark befolkningstillväxt, vilket är A och O. Men sedan gäller det att alla de planerade bostadsprojekten också kommer igång. Annars riskerar Umeås utveckling att bromsas.

Positivt besked om framtida höghus-planer på Ön!

Av , , 3 kommentarer 10

Efter förmiddagens debatt där jag hade interpellerat om AB Bostadens planer för byggnationer på Ön, så har vi fått vissa viktiga klargöranden. De har ju uppstått viss osäkerhet efter tidningsskriverier i bl.a. VF.

1. Umeå kommun har inte givit några politiska signaler om att AB Bostaden bör överge sina planer att bygga höghus på Ön.

2. Det finns inget i den antagna fördjupade översiktsplanen för Ön som hindrar höghus, annat än att man talar om en snitt höjd för hela områden på 5-6 våningar. Men det är ett genomsnitt, märk väl.

3. Från den politiska majoritet som röstade för den nya fördjupade översiktsplanen för Ön, så välkomnar vi att man bygger högt. Vi ser positivt på förtätning.

4. Ordföranden i AB Bostaden, Bernt Andersson, har förklarat från talarstolen att de kommer att bygga så högt som det går. BRA!

Efter dagens fullmäktige kan det inte råda några tvivel om vad Umeå kommuns uppfattning är beträffande den norra delen på Ön. Att bygga höghus är inte bara möjligt, det är dessutom önskvärt. (vilket i sak inte står i motsatsställning till en variation av hushöjer på Ön)

Bugg högt, bygg tätt, bygg STAD!

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Kl. 09.00 börjar årets sista sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. En av de frågor jag skall upp i gäller AB Bostaden och hurvida de ska kunna bygga höghus på Ön eller inte. Förhoppningsvis hinner jag med den debatten innan lunch, då den är nr två bland dagens interpellationer.

Bakgrunden är en artikel i VF där vd:n för Bostaden uttalade sig att de gett upp planerna på ett flertal höghus på Ön, då de rättar sig efter vad kommunen vill. Men mig veterligen så finns det en bred politisk uppslutning kring att förtäta och bygga högt inte minst på den norra delen av Ön. Jag kan inte se att den antagna fördjupade översiktsplanen för Ön hindrar detta. Tvärtom.

Vi får se vad som sägs under dagens debatt. På återhörande!

 

Höghus på Ön

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VF finns en artikel om den interpellation jag lämnat in angående de kommande byggnationerna på Ön, och min fråga om varför inte Bostaden längre avser att bygga höghus på Ön.

Det är då verkligen inte i linje med vad jag uppfattade var den politiska viljan när förslaget till ny fördjupad översiktsplan antogs. Enligt moderaternas mening möjliggörs högre hus just genom översiktsplanen. Om nu vissa tolkar det på motsatt sätt, så krävs det förtydliganden. Men jag förutsätter att de styrande socialdemokraterna och Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning i denna fråga.

Ju högre man bygger, desto mindre mark behöver man ta i anspråk på området.

Frågan kommer upp till diskussion på fullmäktige i december.

Varför ska man inte kunna bygga höghus på Ön?!?

Av , , Bli först att kommentera 11

Med förvåning läste jag i veckan att AB Bostaden har övergivit planerna på att bygga ett flertal höghus på Ön, när det om några år är dags att bygga nytt på det området.

Anledningen sägs vara att Umeå kommun inte vill det, och att Bostaden gör som kommunen vill.

Moderaterna är ett av partierna som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, och vår ambition var bl.a. att möjliggöra att man skulle kunna bygga högt. Ju högre man bygger, desto mindre behöver man inkräkta på angränsande områden. Riktlinjen med ett snitt på 5 våningar i gatuplan var ju ett genomsnitt, och vi var tydliga med från politiken att beträffande hushöjderna på norra delen av Ön skulle kunna gå högre än 9 våningar. Detta för att ett flertal av våra partier ville se hushöjder på upp till åtminstone 12 våningar.

Om AB Bostaden nu tolkar beslutet som att kommunfullmäktige inte vill att de ska bygga högt, så är det då tvärtemot den uppfattning som vi moderater företräder. Jag har också den bestämda minnesbilden av att de partier som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, alla hade uppfattningen att man gärna såg höghus på Ön.

Jag har därför idag lämnat in en interpellation till Lennart Holmlund (S) i ärendet, så frågan kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet i december.

Självklart ska man kunna bygga höghus på Ön – jag hoppas att Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning!