Etikett: höghus

Bra med fler bostäder i Umeås centrum!

Av , , Bli först att kommentera 10

Läser i dagens Folkbladet om planerna på att bygga två 14-våningshus i kvarteret Frigg i centrala Umeå. Inriktningen ska vara på bostäder, och ca 90 lägenheter kan bli aktuellt enligt de planer som finns. Att bygga centralt har också sina utmaningar, när det gäller lösningar med p-platser, gestaltning och annat och det ska hanteras i sedvanlig ordning.

Jag gör tummen upp för planerna! Jag har också hört talas om ambitionerna i ett tidigare skede, och det är positivt att bollen nu är i rullning.

Umeå behöver förtätas, vi vill att fler människor ska bo i centrum samtidigt som vi idag tyvärr lider av bostadsbrist i Umeå. Här har vi flera fastighetsägare som nu vill bygga centralt – och bygga just lägenheter.

Mycket positivt!

Fullmäktige idag!

Av , , Bli först att kommentera 6

Kl. 09.00 börjar kommunfullmäktigesammanträdet i Umeå idag. På ärendelistan står bl.a. ny detaljplan för kvarteret Magne (kvarteret där Thulehuset ligger). Den nya detaljplanen kommer exempelvis att medge ett nytt 12-våningshus – se bilden ovan – i kvarteret; utökade byggrätter för handel, kontor och bostäder.

Från moderat sid har vi också en motion av Terese Andersson och Stefan Nordström om inrättandet av fler offentliga toaletter i Umeå, och jag har ställt en interpellation till Holmlund (S) beträffande hur han ser på framtiden för medborgarförslag. Själv är jag en stark förespåkare just för möjligheten att kunna lämna in medborgarförslag.

Umeå – framtida storstaden i norr!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag inne en debattartikel med anledning av de nya fördjupningar av översiktsplaner (Umeå, och de centrala stadsdelarna) som skall behandlas av kommunfullmäkige på måndag.

Artikeln i dess helhet bifogas nedan.

 

Låt oss bygga storstaden i Norrland!

Vi står inför ett paradigmskifte i Umeå. Efter fyra års arbete tar kommunfullmäktige på måndag beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Men efter beslutet år 2006, med efterföljande direktiv 2007, om att ta fram en ny översiktsplan så kan vi äntligen gå till beslut. Som moderat är jag mycket stolt över resultatet.

I november 2007 väckte moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Vi hittade snabbt enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200~000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

 

Positivt besked om framtida höghus-planer på Ön!

Av , , 3 kommentarer 10

Efter förmiddagens debatt där jag hade interpellerat om AB Bostadens planer för byggnationer på Ön, så har vi fått vissa viktiga klargöranden. De har ju uppstått viss osäkerhet efter tidningsskriverier i bl.a. VF.

1. Umeå kommun har inte givit några politiska signaler om att AB Bostaden bör överge sina planer att bygga höghus på Ön.

2. Det finns inget i den antagna fördjupade översiktsplanen för Ön som hindrar höghus, annat än att man talar om en snitt höjd för hela områden på 5-6 våningar. Men det är ett genomsnitt, märk väl.

3. Från den politiska majoritet som röstade för den nya fördjupade översiktsplanen för Ön, så välkomnar vi att man bygger högt. Vi ser positivt på förtätning.

4. Ordföranden i AB Bostaden, Bernt Andersson, har förklarat från talarstolen att de kommer att bygga så högt som det går. BRA!

Efter dagens fullmäktige kan det inte råda några tvivel om vad Umeå kommuns uppfattning är beträffande den norra delen på Ön. Att bygga höghus är inte bara möjligt, det är dessutom önskvärt. (vilket i sak inte står i motsatsställning till en variation av hushöjer på Ön)

Bugg högt, bygg tätt, bygg STAD!

3 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Kl. 09.00 börjar årets sista sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. En av de frågor jag skall upp i gäller AB Bostaden och hurvida de ska kunna bygga höghus på Ön eller inte. Förhoppningsvis hinner jag med den debatten innan lunch, då den är nr två bland dagens interpellationer.

Bakgrunden är en artikel i VF där vd:n för Bostaden uttalade sig att de gett upp planerna på ett flertal höghus på Ön, då de rättar sig efter vad kommunen vill. Men mig veterligen så finns det en bred politisk uppslutning kring att förtäta och bygga högt inte minst på den norra delen av Ön. Jag kan inte se att den antagna fördjupade översiktsplanen för Ön hindrar detta. Tvärtom.

Vi får se vad som sägs under dagens debatt. På återhörande!

 

Klart vi ska bygga storstad!

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK har Ola Nordebo en mycket läsvärd krönika om Umeå och strategier för hur staden skall växa fortsättningsvis.

Jag delar grunduppfattningen i allt väsentligt.  Umeå måste axla rollen som Norrlands storstad på allvar, med en urban miljö som kan konkurrera med motsvarande städer söderut. Umeå konkurrerar inte med inlandskommunerna, som vissa annars hävdar. Vi ska bejaka tillväxt och göra allt för att möjliggöra ett positivt investerings- och företagsklimat. Storstäder innebär mångfald, mötesplatser, stort nöjes- och kulturutbud.

En nyckelfråga för den fortsatta utvecklingen är hur vi bygger staden: utspritt, glest och lågt eller centralt, tätt och högt. Som bekant förespåkar vi moderater den sistnämnda strategin. Inte bara av miljöskäl (förvisso nog så viktiga) utan också av livskvalitetmässiga skäl. En majoritet av människorna vill bo i städer och vi ska i Umeå kunna erbjuda Norrlands enda riktiga storstadsmiljö. Ju högre och centralare vi bygger, desto fler ges möjlighet – och har råd – att bo centralt. Samtidigt kommer man ändå inte ha många minuter ut till skog och mark. Det är ju inte direkt brist på vare sig skog eller grönområden i norr om man säger så.

Jag avslutar med att citera Ola Nordebo: "Bygg högre, bygg iögonfallande, bygg progressivt, bygg storstad."

Hear, hear! 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Höghus på Ön

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VF finns en artikel om den interpellation jag lämnat in angående de kommande byggnationerna på Ön, och min fråga om varför inte Bostaden längre avser att bygga höghus på Ön.

Det är då verkligen inte i linje med vad jag uppfattade var den politiska viljan när förslaget till ny fördjupad översiktsplan antogs. Enligt moderaternas mening möjliggörs högre hus just genom översiktsplanen. Om nu vissa tolkar det på motsatt sätt, så krävs det förtydliganden. Men jag förutsätter att de styrande socialdemokraterna och Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning i denna fråga.

Ju högre man bygger, desto mindre mark behöver man ta i anspråk på området.

Frågan kommer upp till diskussion på fullmäktige i december.

Varför ska man inte kunna bygga höghus på Ön?!?

Av , , Bli först att kommentera 11

Med förvåning läste jag i veckan att AB Bostaden har övergivit planerna på att bygga ett flertal höghus på Ön, när det om några år är dags att bygga nytt på det området.

Anledningen sägs vara att Umeå kommun inte vill det, och att Bostaden gör som kommunen vill.

Moderaterna är ett av partierna som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, och vår ambition var bl.a. att möjliggöra att man skulle kunna bygga högt. Ju högre man bygger, desto mindre behöver man inkräkta på angränsande områden. Riktlinjen med ett snitt på 5 våningar i gatuplan var ju ett genomsnitt, och vi var tydliga med från politiken att beträffande hushöjderna på norra delen av Ön skulle kunna gå högre än 9 våningar. Detta för att ett flertal av våra partier ville se hushöjder på upp till åtminstone 12 våningar.

Om AB Bostaden nu tolkar beslutet som att kommunfullmäktige inte vill att de ska bygga högt, så är det då tvärtemot den uppfattning som vi moderater företräder. Jag har också den bestämda minnesbilden av att de partier som stod bakom den fördjupade översiktsplanen för Ön, alla hade uppfattningen att man gärna såg höghus på Ön.

Jag har därför idag lämnat in en interpellation till Lennart Holmlund (S) i ärendet, så frågan kommer att diskuteras på fullmäktigesammanträdet i december.

Självklart ska man kunna bygga höghus på Ön – jag hoppas att Lennart Holmlund (S) delar min uppfattning!

 

Till beslut!

Av , , 2 kommentarer 10

Äntligen är ärendet med den utdragna planprocessen om nuvarande Åhlenstomten på väg till fullmäktige för beslut i januari. Det är på den tomten som Hilding Holmquist bl.a. vill bygga sitt nya hotell. Igår tog Byggnadsnämnden ett beslut om att vidare med planen till fullmäktige. Tydligen var nämnden dessutom enig, vilket bådar gott.

Från moderat sida vill vi utveckla Umeå och en del i detta är att möjliggöra förtätning i centrum. Vi ska se positivt på investerare som vill bidra till stadens utveckling. När dessutom den nya fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna kommer upp till beslut nån gång under våren, så kommer även det i översiktsplanhänseende stå klart att Umeå ska tillåtas växa på höjden.

Det är inte en dag för tidigt.

 

Bygg gärna, och bygg högt!

Av , , 2 kommentarer 18

I dagens VK finns en artikel om hur Umeås nya "sky line" kan se ut om några år. Det vore väl fantastiskt om det blev verklighet!

Många som jag mött tycker att 13-våningar är för lågt och "futtigt" och jag kan ha sympati för de tankegångarna. Samtidigt så begränas bygghöjden i Umeå av närheten till flygplatsen, och de begränsningar som kommer av detta. Inget att göra något åt, tyvärr. Vi vill ju inte riskera vår värdefulla flygplats och de konkurrensfördelar som vi får av att ha en flygplats så nära centrum.

Det finns många spännnade projekt på gång i centrum. Vi moderater är verkligen inga bromsklossar, utan tillskyndare av fler investeringar i vår stad. Bygg gärna, och bygg högt!

Vi vill se ett levande centrum – dag som natt.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,