Etikett: miljö

Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra veckan var vi ute med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott och besökte ett antal företag på temat landsbygdsutveckling och jordbruksföretag. Vi ser ju en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning. De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt allt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. Ja, ni vet ju vad jag skriver om. Det märker man i butikerna.

Det finns undersökningar som visar hur svenskarnas intresse för lokaproducerat förhåller sig. Och trenden är tydlig, ingen annanstans är matens ursprung så viktig som i Norrland. Bär, frukt och grönt säljs på marknader runt om i landet och vi odlar och plockar själva. Även lokalproducerat kött blir allt lättare att hitta i butikerna. Och svensken vill gärna köpa mer lokalproducerat – det är positivt!

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer (utbudet blir ju större och större) eller åtmintone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar, för att hålla landskapen öppna och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Sedan har vi anledning att se över hur det går med våra upphandlingar. I Umeå har vi antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Som politiker är vi skyldiga att följa gällande lagstiftning. Vi kan t.ex. inte ställa krav på att råvaror ska vara producerade i Sverige. Men varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha
en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.  En offentlig upphandlare får ställa krav på till exempel djurskyddshänsyn. Miljöstyrningsrådet, som är ett bolag som ägs av bl.a. Sveriges Kommuner och
Landsting samt Svenskt Näringsliv, har utvecklat sådana kriterier för bland annat kött och mjölk, i syfte att främja en god djuromsorg och miljö. Umeå kommun har med detta i sin upphandlingspolicy, men det har hittills inte gett utslag i de konkreta upphandlingarna. Vi ska ta en närmare titt på detta vid kommande upphandlingar. För vi vill ju att den mat som upphandlas skall vara av god kvalitet, och bygga på en god djuromsorg.

Vi ska vara stolta över det svenska jordbruket. Tack vare långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler så håller svenska livsmedel hög klass när det gäller tex bekämpningsmedelsrester. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen, kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan. Uppmaningen är enkel när man tänker efter: handla lokalproducerat!

 

Åtgärdsprogram mot buller

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av många ärenden som vi behandlat idag, är åtgärdsprogrammet mot buller som nu skall ut på remiss. Pressmeddelandet bifogas nedan.

 

Pressmeddelande 2013-03-19

Program mot buller på samråd

Umeå kommuns åtgärdsprogram mot buller skickas ut på samråd, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet gäller åtgärder för perioden 2013-2018.

Åtgärdsprogrammet ska senast 18 juli 2013 vara fastställt av kommunfullmäktige, och innan dess ska samråd ske med allmänheten och berörda. Programmet har mer karaktären av en strategisk plan än en detaljerad åtgärdslista ”gata för gata” och kan ses som uppstarten på ett mer systematiskt arbete med buller.

Åtgärder som föreslås fram till 2018 är:
• Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
• Bidrag till fastighetsägare för bulleråtgärder
• Program för vallar och bullerplank
• Införande av ändrade/sänkta hastigheter
• Ljudkrav vid upphandling samt öka andelen el- och hybridfordon
• Utredning om tystare beläggning
• Utredning om trafikreglerande åtgärder i syfte att minska buller
• Utredning om ljudmiljön i parker och rekreationsområden samt vid torg och liknande platser
• Ta fram vägledning för tillämpning av råd och riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation
• Systematiskt arbete med bullerfrågor i kommunen genom ökad samverkan, framtagande av rutiner och informationsmaterial om olika bullerskyddsåtgärder
• Tillsyn av bullersituation vid bostadsfastigheter och förskolor och skolor samt tillsyn av bullrande verksamheter

– Det är viktigt att programmet går ut till fastighetsägare och andra aktörer, så att vi inte gör åtgärder som hämmar byggandet, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

– En långsiktig strategi för buller är mycket bra. Vi måste också hitta en gemensam linje i bullerfrågorna med framför allt Länsstyrelsen, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).
 

En av de värsta långbänkarna i Umeå närmar sig sitt slut

Av , , 2 kommentarer 10

All lokalmedia var på plats när Trafikverket idag meddelade sitt beslut om dragningen av Västra Länken. Här tv-inslaget som var på Västerbottensnytt ikväll, där bl.a. jag, Lennart Holmlund och regionchefen för Trafikverket i norr, Arnold Wonkavaara, intervjuas.

M-förslag: Fler offentliga toaletter i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK, och VF också för den delen, så kan man läsa om den motion som umemoderaterna Terese Andersson och Stefan Nordström har lämnat in till fullmäktige. Man efterlyser fler offentliga toaletter i Umeå. Kommunen har få offentliga toaletter i jämförelse med andra städer.

Fler offentliga toaletter, som samtidigt behöver hållas efter bättre och bli fräschare för att människor ska kunna/vilja använda dem. Bra för dem som vill ha en renare stad, bra för dem som är nödiga 🙂

 

Fördel cykeln

Av , , 1 kommentar 10

I en artikel i VK idag kan vi läsa om en jämförelse mellan att ta bilen, cykla eller promenera i de centrala stadsdelarna i Umeå. Vinnaren i det fallet blev cykeln som fortskaffningsmedel. Överlägset snabbast.

Det kan vara väl värt att fundera över.

Tidigare undersökningar har dessutom visat att mer än hälften av alla bilresor i Umeå är kortare än fem kilometer. Många tar alltså bilen när de lätt kunde cykla eller gå. Jag tror att många skulle kunna ändra sina beteendemönster och cykla eller promenera i betydligt större utsträckning, även om det alltid kommer finnas tillfällen då bilen av en eller annan anledning kan vara nödvändig.

Men att välja att cykla eller promenera när du rör dig inom de centrala stadsdelarna borde vara naturligt av flera anledningar, såväl ekonomiskt, miljömässsigt som av hälsoskäl. Det är nyttigt att röra på sig!

 

Umeå – framtida storstaden i norr!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag inne en debattartikel med anledning av de nya fördjupningar av översiktsplaner (Umeå, och de centrala stadsdelarna) som skall behandlas av kommunfullmäkige på måndag.

Artikeln i dess helhet bifogas nedan.

 

Låt oss bygga storstaden i Norrland!

Vi står inför ett paradigmskifte i Umeå. Efter fyra års arbete tar kommunfullmäktige på måndag beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Men efter beslutet år 2006, med efterföljande direktiv 2007, om att ta fram en ny översiktsplan så kan vi äntligen gå till beslut. Som moderat är jag mycket stolt över resultatet.

I november 2007 väckte moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Vi hittade snabbt enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200~000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå