Etikett: Norrland

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå!

Av , , 5 kommentarer 14

Igår lämnade Allianspartierna i Umeå in en motion till kommunfullmäktige, som syftar till att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå. Det byggs för lite bostäder här, vilket har blivit ett av de allvarligaste hoten mot kommunens tillväxt.

Människor behöver såklart någonstans att bo – annars är det svårt att flytta hit för att studera eller arbeta.

Som en del i att få fart på bostadsbyggandet  föreslår Allianspartierna i Umeå att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden ska öka takten på produktionen av hyresrätter. Detta skall möjliggöras genom att man säljer ca 1/3 av det nuvarande fastighetsbeståndet. Med den försäljningen genomförd så får bolaget ekonomiska muskler till att såväl öka nyproduktionen av hyresrätter, som att genomföra nödvändiga renoveringsinsatser av deras kvarvarande bestånd.

Jag blev förövrigt särskilt glad i tisdags då jag läste igenom ett remissyttrande från Sveriges Byggindustrier, med anledning av kommunens förslag till ny Strategi för bostadsbyggandet 2013-2020 som behandlades i veckan. De är inne på precis samma linje som oss i Alliansen. Även Sveriges Byggindustrier lyfter fram behovet av att AB Bostaden bygger mer hyresrätter. Och de föreslår att AB Bostaden säljer en del av sitt nuvarande bestånd, därigenom frigörs kapital så att man kan bygga mer.

Exakt!

Nu hoppas vi att även socialdemokraterna ser fördelarna med att göra på detta sätt. Den låga takten i bostadsbyggandet har blivit Umeås Akilleshäl. Vi är beredda att vidta åtgärder, som möjliggör en högre takt i byggandet. Både för privata aktörer, och som i detta fall, för det kommunala bostadsbolaget.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap och ett flexibelt tolkande av plan- och byggreglerna. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja ca 1/3 av fastighetsbeståndet för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd. Försäljningstakten sker utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt för bolaget.

Umeå 2013-05-08

Anders Ågren, M
Peder Westerberg, FP 
Mattias Larsson, C
Veronica Kerr, KD
 

Umeå växer hyfsat, men inte tillräckligt!

Av , , 2 kommentarer 3

Under onsdagen kom definitiva siffror från SCB för befolkningsutvecklingen för år 2012. Enligt dessa ökade Umeå med 829 invånare förra året, så Umeå hade därmed 117 294 invånare den sista december 2012. I antal personer var det den största ökningen för en kommun i Norrland.

Hyfsat, men inte ok. Med "Norrlandsmått" är det bra siffror. Men med tanke på de tillväxtambitioner vi gemensamt har i Umeå så är det ju inte godkänt. Tyvärr tvingas vi konstatera att det ligger under den ambitionsnivå som Umeå kommun har. Målet låg på en ökning med 1000 invånare för 2012, och för att kunna nå visionen om 200.000 invånare skulle tillväxten behöva ligga omkring 2000 invånare per år. Vi har alltså ett ganska stort avstånd till den önskvärda tillväxttakten.

Det är två huvudkomponenter – nu liksom tidigare – som vi måste lägga extra fokus på, för att förbättra tillväxttakten under kommande år: nya jobb och nya bostäder.

Västerbotten fortsätter alltså att öka som helhet – tack vare Umeå – men glädjande att även Vännäs, Skellefteå och Lycksele visar en befolkningsökning.

 

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå!

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VK skriver jag och Leif Lundgren (M), viceordförande i AB Bostaden om vikten av att det byggs fler bostäder i Umeå. Det är en förutsättning för att vi ska kunna öka tillväxttakten i Umeå och vår region.

Debattartikeln bifogas nedan:

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå!
– AB Bostaden har en strategiskt viktig roll i detta arbete

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god- och planberedskap. I det senaste förslaget till Strategi för Bostadsförsörjningen 2013-2020 så möjliggörs färdigställandet av minst 500 bostäder per år, men med en beredskap i planeringen för att kunna nå byggande på minst 1200 bostäder per år och därigenom ha den planerberedskap som krävs för att nå visionen om 200.000 invånare. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

Det finns i debatten en missuppfattning om att moderaterna skulle vara motståndare till kommunala bostadsbolag. Den debatten har vi haft även i Umeå. Men moderaterna har förändrats i synen på kommunala bolag. AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt.

Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet skapas ett större utrymme för köp och nyproduktion. Vi moderater, tillsammans med övriga partier i Alliansen, har föreslagit en försäljning av en tredjedel av nuvarande hyresbestånd. Det är detta som fått vissa av våra politiska motståndare att påskina att vi inte vill ha ett kommunalt bostadsbolag. Men sanningen är att vi vill genomföra vissa försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion. Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Det är viktigt att olika boendeformer samexisterar för att uppnå mångfald och främja integrationen och minst lika viktigt att de olika boendeformerna får agera på lika villkor, ekonomiska och skattemässiga. Här ligger hyresrätten idag i underläge. I dagsläget har vi en stor kull ungdomar som söker bostad, men statistiskt kommer denna kategori att minska. För utvecklingen behöver vi med andra ord se över bostäder för alla och producera mer flexibla boenden, vilket ingår i Bostadens planer. För att få ordentlig fart på nyproduktionen måste de skenande byggkostnaderna bromsas och byggreglerna ses över och blir mer flexibla. Här krävs krafttag och samverkan av alla aktörer för att komma till rätta med problemen. Höga produktionskostnader ger i slutändan väldigt höga hyror.

För att det kommunala bostadsbolaget verkligen ska kunna göra nytta för kommunen, för bostadsområdena och för hyresgästerna krävs ett stabilt och neutralt regelverk, tydliga relationer mellan företaget och ägaren och branschöverskridande samarbeten. Strävan måste vara att kommunala och privata fastighetsägare i alla sammanhang skall ha lika villkor.

Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna som också är viktigt. Umeå kommun har ett ansvar att genom en god planberedskap möjliggöra byggande av nya bostäder i en högre takt än vad som hittills skett. Om detta råder också politisk samsyn. När det gäller det kommunala bostadsbolagets roll så är vi moderater beredda att låta AB Bostaden få en tongivande roll för att bostadsbyggandet inte ska bli en hämsko för Umeå tillväxt. Det måste byggas fler bostäder i Umeå!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Leif Lundgren
Vice ordförande (M)
AB Bostaden

Kommenterar TT-nedläggningen i P4

Av , , Bli först att kommentera 7

Lyssna: Västerbottenspolitiker kritiska till TT-nedläggning i Norrland

Har i likhet med några andra politiker idag blivit intervjuad om TT-nedläggningen av kontoren i Luleå, Umeå och Sundsvall. Tycker det är mycket olyckligt och jag hoppas att TT kan ompröva beslutet.

Inslaget bifogas ovan.

TT bör ompröva beslutet

Av , , 3 kommentarer 11

Igår kom beskedet att TT (Tidningarans Telegrambyrå) lämnar Norrland och lägger ned de lokala kontoren i Umeå, Luleå och Sundsvall. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig, och det med all rätta. Man lämnar alltså 50 procent av landets yta utan bevakning, utan sköter det på distans. Argumentet är att man numera, genom ny teknik, inte behöver vara lokalt på plats på samma sätt.

Min motfråga igår var: varför har man då inte lagt ned kontoren i ex Malmö och Göteborg. Nej, det är bara i norra Sverige som man drar in bemanningen. Såg idag att de tydligen har kontor i Bryssel också, så då kan man ju passa på att lägga ner kontoret i Stockholm också. Men det lär väl inte inträffa. Nej.

Det finns en överhängande risk att nyhetsbevakningen försämras när detta genomförs. Hoppas att TT kan ompröva detta beslut.

Förövrigt såg jag att VK idag hade använt mina kommentarer på twitter i nyhetsartikeln. Mycket bra! Med dagens tempo i nyhetsflödet så är det inte lika vanligt att man som politiker ger sig tid att skriva de "gamla" pressmeddelandena, utan numera kommenterar man omgående i twitterflödet. Och då gäller det ju att också ha alerta journalister lokalt som bevakar de sociala medierna. Ett plus i kanten till VK!

 

Styrelsemöte med SKL i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder vi i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fotot ovan är taget från högsta våningen i förbundets hus – några meter bort från sammanträdesrummet – med en fin utsikt över Stockholm.

På den 26 punkter långa dagordningen idag står bl.a. årsredovisningen 2011, positionspapper om Skolans roll, en rad remissyttranden samt överläggningar med kommittéordförande Nils Öberg som leder Polisorganisationskommittén.

Gårdagen ägnades åt interna partiöverläggningar, bl.a. med alla moderata företrädare i de olika beredningarna inom SKL. Övriga västerbottensmoderater som har uppdrag i SKL är landstingsråd Nicklas Sandström och Nordmalings M-gruppledare Ingalill Jonsson. Brukar normalt försöka hinna med ett gympass på hotellet när jag är nere i samband med SKl, men igår hann jag inte. Det blev istället en kväll med företrädare för Alliansen i Stockholms läns landsting, med middag på Graverska huset. (bilden nedan)

Trevlig fredag på er!

Dialog om Västerbottens framtid

Av , , 2 kommentarer 13

Igår besökte handelsminister Ewa Björling oss i Umeå.

På programmet stod bl.a. företagsbesök hos Rapunzel, och öppet möte på Rex med paneldiskussion om utmaningarna för Norrland med företrädare för bl.a. Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Mötet var som synes välbesökt och under eftermiddagen presenterades även den Norrlandsrapport som moderaterna tagit fram, där bl.a. behovet av ytterligare infrastruktursatsningar lyftes fram. Infrastruktur var också ett ämne som togs upp under paneldiskussion, där exempelvis byggnadet av Norrbotniabanan lyfts fram som en mycket viktig satsning.

Arbetet forsätter nu. Utvecklingen skiljer sig också åt i Norrland. Västerbotten är det enda länet som ökar befolkningsmässigt, och detta beroende på Umeås kraftiga tillväxt. Umeå är en av de snabbast växande städerna i EU och de utmaningar vi ställs inför skiljer sig åt jämfört med småkommuner i inlandet där avfolkningen är den fråga som väcker mest oro och diskussion. Därför var det intressant att läsa den rapport som moderata företrädare i storstadsregionerna jobbat fram i en "Storstadsrapport- många av de frågeställningarna är relevanta även för Umeås del.

Avslutningsvis en bild på den panel som diskuterade tillväxtfrågorna igår.

Handelsminister Ewa Björling (M) till Umeå idag

Av , , 1 kommentar 14

Idag hälsar vi handelsminister Ewa Björling (M) varmt välkommen till Umeå. Hon kommer bl.a. att besöka företag och delta i en paneldiskussion senare idag på Rex,  om Norrlands utmaningar och möjligheter.

På insändarplats i dagens VK skriver vi tillsammans med Ewa Björling om det arbete som nu pågår inom moderaterna, bl.a. med fokus på Norrland. Bifogas nedan:

 

Vi vill diskutera Norrlands tillväxt med Västerbotten

Vi besöker idag Umeå för att bjuda in till en öppen dialog och diskussion om Norrlands tillväxt och framtid. Besöket är del i en upptrappad politisk satsning som inleddes för tre veckor sedan i Kiruna och som syftar till att skapa bättre levnadsförutsättningar för människor som bor och verkar i Norrland. En konkret målsättning är att presentera ett åtgärdspaket för stärkt regional export till 2013.

Regeringens politik ska se till alla människor i hela Sverige. För att identifiera samhällsproblem och nya förslag till lösningar vill vi därför involvera människor med olika perspektiv – inte bara våra egna sympatisörer och väljare. Sveriges fyra nordligaste län – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland – ser inte ut som för tio år sedan. Inte heller om tio år kommer de se likadana ut. Den politiska utmaningen består därmed i att följa med i utvecklingen och formulera förslag och åtgärder som är relevanta för samtiden. Vår ambition är nu att lägga örat mot marken, våga vara självkritiska och vara öppna för nya idéer som kan bidra till en positiv samhällsutveckling i regionen.

Sedan april 2011 har en särskild arbetsgrupp, tillsatt av Moderaternas partiledning, haft i uppdrag att lyssna till och belysa de utmaningar som de fyra nordligaste länen står inför. Efter 200 samtal med unga, äldre, studenter, anställda, företagare, anställda och arbetssökande har en första kartläggning gjorts över människors förhoppningar och förväntningar på politiken och samhället.

Vi tror att det här är en god början. Vår ambition är nu att ta nästa steg och bli mer lösningsorienterade i det fortsatta arbetet. De allra flesta människorna i Norrland oroar sig över befolkningsutvecklingen. Kommuner tappar invånare år efter år. Västerbotten ökar dock tack vare utvecklingen i Umeå.  Trots det undrar många vad händer med skolan, arbetet, sjukvården och äldrevården i framtiden? Kommer ekvationen att gå ihop?

Vi vill vända den här utvecklingen. Med en rad möten vill vi därför bjuda in till dialog och diskussion med människor som bor och verkar i regionen. Hur skapar vi bättre förutsättningar för växande sysselsättning och företagande? Hur skapar vi goda villkor för att företagen ska våga ta steget ut på den globala marknaden som idag innebär stora möjligheter?

En konkret målsättning för Norrlandssatsningen är att till 2013 presentera ett åtgärdspaket för stärkt regional export. Med stärkt vägledning och stöd för företagen att växa utanför landets gränser skapar vi också förutsättningar för fler jobb och tillväxt här hemma. Ur ett historiskt perspektiv pekar forskningen på att en ökning av exporten med tio procent ger en två procent högre sysselsättning i Sverige. Handelspolitiken är därmed ett betydelsefullt instrument i tider av global ekonomisk oro, men är också en viktig del i regeringen arbetslinje.

Norrland ska, enligt oss, förknippas med hög livskvalitet och samhällsutveckling. Regionens utmaningar är inte nya för oss. Regeringen har redan genomfört viktiga jobbskapande åtgärder och de har gett resultat. Men vi måste göra mer än så.

Att hela Sverige ska leva är ett centralt perspektiv i våra politiska ambitioner. Ska vi nå hit, då måste vi fortsätta utveckla politiken så att den kommer alla till del.

Ewa Björling, handelsminister
Saila Quicklund, ordförande i Norrlandsrapporten
Edward Riedl, riksdagsledamot
Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot
Anders Ågren, oppositionsråd

 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag sammanträder vi på förmiddagen med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),  i förbundets lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.  

Bland ärendena på den 26-punkter långa dagordningen är bl.a. synpunkter på Trafikverkets kapacitetsutredning och regionernas framtida tillväxt- och utvecklingsuppdrag.

Ett annat ärende är att utse ny ersättare i styrelsen efter Umeå-politikern Tamara Spiric (V) som lämnat in sin avsägelse. Att ha en god representation från Umeå och vår region i SKL är viktigt, så även om vi har olika politiska ståndpunkter så beklagar jag att hon slutar. I styrelsen är det då kvar – från Umeå och Västerbotten – jag som ordinarie ledamot, och landstingsrådet Peter Olofsson (S) ersättare i styrelsen.

 

Styrelsen för SKL ser ut enligt nedanstående:

 

Foto på Anders Knape

Ordförande:
Anders Knape (M)
 

Karlstads kommun
[email protected]
 

Foto på Lennart Gabrielsson

1:e vice ordförande:
Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd
Sollentuna kommun

Foto på Ilmar Reepalu

2:e vice ordförande:
Ilmar Reepalu (S),
kommunstyrelsens ordförande
Malmö stad

3:e vice ordförande:
Carola Gunnarsson (C),
oppositionsledare
kommunstyrelsen
Sala kommun

Elisabeth Unell (M),
kommunstyrelsens ordförande
Västerås stad

Foto på Pia Kinnhult

Pia Kinhult (M)
regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

 

Foto Erik Langby

Erik Langby (M),
kommunstyrelsens ordförande
Nacka kommun

Sten Nordin (M)
finansborgarråd
Stockholms stad

Foto på Suzanne Frank

Suzanne Frank (M)
landstingsstyrelsens ordförande 
Landstinget Kronoberg

Foto på Anders Ågren

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun

Foto på Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg (FP)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

Foto på Monica Selin

Monica Selin (KD)
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Anders Henriksson

Anders Henriksson (S)
landstingsstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län

Foto på Lena Micko

Lena Micko (S),
kommunalråd
Linköpings kommun

Foto på Peter Roslund

Peter Roslund (S),
kommunstyrelsens ordförande
Piteå kommun

Foto på Tomas Rudin

Tomas Rudin (S)
kommunalråd
Stockholm stad

Foto på Anneli Hultén

Anneli Hulthén (S),
Kommunstyrelsens ordförande
Göteborgs stad

Foto på Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson (S)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

 Foto på Heléne Fritzon

Heléne Fritzon (S),
kommunalråd
Kristianstads kommun

Foto på Ann-Catrin Lofvars

Ann-Catrin Lofvars (MP),
landstingsråd
Landstinget Dalarna

Foto på Emil Broberg

Emil Broberg (V),
kommunstyrelseledamot
Linköpings kommun

   

 

Ersättare

Foto på björn Rosdahl

Torbjörn Rosdahl (M)
landstingsstyrelsens ordförande
Stockholms läns landsting

Foto på Jonas Ransgård

Jonas Ransgård (M)
kommunalråd
Göteborgs stad
 

Foto på Anette Åkesson

Anette Åkesson (M),
kommunstyrelsens ordförande
Båstads kommun

Foto på Inger Källgren Sawela

Inger Källgren Sawela (M)
oppositionsråd
Gävle kommun

Foto på Stefan Svensson

Stefan Svensson (M)
kommunstyrelsens ordförande
Partille kommun

Foto på Helene Odenjung

Helene Odenjung (FP),
kommunalråd
Göteborgs stad

Foto på Jonas Andersson

Jonas Andersson (FP)
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Eva Nypelius

Eva Nypelius (C),
regionstyrelseledamot
Region Gotland

Foto på Kristina Jonäng

Kristina Jonäng (C),
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Bengt Germundsson

Bengt Germundsson (KD),
kommunstryelsens ordförande
Markaryds kommun

 Illustration

Gert-Inge Andersson (S),
regionstyrelsens ordförande
Västra Götalandsregionen

Foto på Anna Fransson

Anna Fransson (S),
landstingsråd
Landstinget Kronoberg

Foto på Ulf Olsson

Ulf Olsson (S),
kommunstyrelsens ordförande
Borås stad

Foto på Elvy Söderström  

Elvy Söderström (S),
kommunstyrelsens ordförande
Örnsköldsviks kommun

Foto på Peter Lindroth

Peter Lindroth (S),
oppositionsråd
Karlsborgs kommun

 Illustration  

Peter Olofsson (S),
landstingsstyrelsens ordförande
Västerbottens läns landsting

 Illustration

Anders Johansson (S),
kommunstyrelsens ordförande
Sigtuna kommun

 

Illustration

Karolina Skog (MP)
kommunalråd
Malmö stad

Tamara Spiric (V),
kommunstyrelseledamot
Umeå kommun

Foto på Kenneth Backbård

Kenneth Backgård (NS)
oppositionsråd
Norrbottens läns landsting 

Foto på Billy Bertilsson

Billy Bertilsson (SVG)
gruppledare

Västra Götalandsregionen

 

Diskussion om statens framtida regionala indelning

Av , , Bli först att kommentera 7

Åkte ned till Stockholm tidigt imorse, för att hinna vara med på M-gruppmötet på SKL. Där hade vi genomgång av beredningarnas och styrelsens ärendelistor, bl.a. om remissvaret på Trafikverkets kapacitetsutredning. Intressanta diskussioner om infrastruktusatsningar, synen på medfinansiering, förskottering m.m.

Därefter dialogmöte mellan företrädare för SKL:s arbetsutskott och ledande Norrlandspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kring synen på statens framtida regionala indelning, vem som ska ha ansvaret för regionala tillväxtfrågor m.m. Frågan kommer att aktualiseras under det kommande året.