Etikett: välfärd

Att klara välfärden och pensionerna

Av , , Bli först att kommentera 10

På norran.se skriver jag tillsammans med ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott Elisabeth Svantesson (M) om hur välfärden och pensioner ska kunna säkras i framtiden, bl.a. genom att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv.

Bifogas nedan.

Längre arbetsliv med fler karriärbyten

 

Ska vi klara välfärd och pensioner måste vi diskutera hur vi kan förlänga vårt arbetsliv. Det är fantastiskt att vi lever allt längre, det öppnar möjligheter för den enskilde som tidigare inte fanns. Samtidigt medför det en utmaning för samhället på sikt eftersom andelen av befolkningen som arbetar minskar.

Framtidskommissionen presenterade nyligen en rapport som handlar om hur vi ska lösa ekvationen med en åldrande befolkning och samtidigt ha fortsatt höga välfärdsambitioner. Vi tror att en viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Förslag för att uppnå detta diskuterades nyligen på Moderaternas Sverigemöte.

Det handlar dels om att titta på hur unga kan komma in på arbetsmarknaden tidigare eftersom etableringsåldern stigit kraftigt de senaste decennierna. Men det är också hög tid att vi vänjer oss vid tanken på att vi i framtiden kommer att behöva jobba lite längre upp i åren. Detta för att kommande generationer i Västerbotten ska kunna ta del av samma kvalitet på välfärden som vi gör i dag och för att pensionerna inte ska urholkas.

I Moderaterna diskuteras nu förslag om hur vi kan underlätta ett längre arbetsliv med fler karriärbyten. För många är det i dag svårt att omskola sig på grund av ålder – vilket är ohållbart. Därför är det bra med förslaget om höjd övre åldersgräns för studiestöd från CSN och förbättrade möjligheter till tjänstledighet för att prova på nytt jobb.

Vi förordar också sänkt åldersgräns för det förstärkta jobbskatteavdraget från 65 till 64 år – reformen har bidragit till att fler valt att stanna kvar längre i arbetslivet och därför vill vi att denna skattesänkning tillämpas redan vid 64 års ålder.

Med den goda utveckling vi har i Sverige, med bättre hälsa och längre liv, är det självklart att vi också i högre grad måste ta vara på kompetensen hos de äldre på arbetsmarknaden. Ska vi klara välfärd och pensioner för framtidens västerbottningar måste vi våga diskutera hur vi kan förlänga vårt arbetsliv.

Elisabeth Svantesson (M)
riksdagsledamot för Örebro län och ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Anders Ågren (M)
förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten
 

S hotar välfärdsjobb

Av , , 3 kommentarer 13

I gårdagens VK hade jag och Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna i riksdagen,  nedanstående debattartikel införd:

 

Hotet mot välfärdsjobben

Vi moderater slår vakt om välfärden. Tack vare alliansens valfrihetsreformer kan vi satsa på både kvalitet och fler kvinnojobb. Moderaternas nya rapport, ”Hotet mot välfärdsjobben” visar att Lagen om valfrihetssystem (LOV), som Alliansen införde 2009, bidragit till att nya företag inom välfärdsektorn växer fram, vilket skapar fler arbetstillfällen inom vård- och omsorgssektorn där över 80 procent av samtliga sysselsatta är kvinnor. Därför oroas vi över att socialdemokraterna vill inskränka LOV och undrar hur det kommer slå mot kommunerna.

Kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden har stärkts med alliansens reformer och jämställdhetsvinsten är tydlig inom LOV. Svenskt Näringsliv har i en rapport visat att bland de 687 enskilda utförare som var verksamma i LOV-system 2010 hade närmare 80 procent en kvinnlig ägare eller VD.

LOV har även inneburit stora förbättringar runt om i landet. I december förra året hade drygt 100 kommuner infört olika valfrihetssystem och ytterligare 61 kommuner var på väg. Reformen har möjliggjort många nya inriktningar för människor att välja mellan inom olika välfärdsverksamheter. Hemtjänsten och äldreboenden har utvecklats och i högre grad än tidigare kunnat anpassas efter de boendes personliga behov och önskemål. I Umeå kommun finns det idag exempelvis 17 privata utförare av hemtjänst, som umeåborna kan välja mellan utöver den kommunala hemtjänsten.

Vi moderater värnar de stora förbättringar som LOV inneburit både lokalt, nationellt och ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är bra att människor runtom i landet har fått fler valmöjligheter och därmed kan påverka sin egen situation. Välfärdsföretagen innebär såväl nya arbetstillfällen som en ökad mångfald och valfrihet samtidigt som de är en viktig pusselbit i att förbättra villkoren för medarbetarna.

Socialdemokraterna påstår att de är ett företagarvänligt parti men de röstade mot införandet av LOV och det är oklart om de tycker att småföretagare inom vård och omsorg ska få gå med vinst eller inte. Vi oroas över skillnaden mellan Socialdemokraternas fina ord på riksnivå, där de uttrycker sig positivt om valfriheten, och den praktiska verkligheten för kommunerna om den valfriheten inskränks. Ska människors möjlighet att välja vad som passar de egna behoven tas bort och hur drabbar det kommunerna? Detta är avgörande frågor för Sveriges kommuner och invånare som Socialdemokraterna måste svara på.

Anna Kinberg Batra (M)
Gruppledare för Moderaterna i riksdagen

Anders Ågren (M)
Kommunalråd, Umeå

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare för Allianspartierna om vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2013. Detta med anledning av dagens fullmäktigesammanträde då vi ska ta beslut om budgeten.

 

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2013. För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stark utveckling i svensk ekonomi, med tanke på situationen i omvärlden, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. Vid behandlingen av bokslutet i april vann vi en framgång, då vårt förslag om ökade insatser för minskad sjukfrånvaro vann bifall. Sju miljoner kr extra kommer under de närmaste åren användas för bättre rehabilitering och ökad friskvård. Men vi nöjer oss inte med det. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför föreslår vi att medel från de ”sociala investeringarna” används till att nå målsättningen med 15 barn per grupp och välkomnar att S/V också verkar vara inne på den linjen. Samtidigt beklagar vi att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor ska de utökade satsningarna på detta område fortsätta. Resultaten hittills är över förväntan. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken vill vi också utreda möjligheten att återinföra den s.k. ”mjuka linjen”. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2013. Det är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i de centrala stadsdelarna.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten tyvärr med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta. Men med det omtag som skett bör även ekonomiska resultat kunna visas under kommande år, och vi välkomnar att även S och V nu valt att peka ut krav på samordningsvinster och besparingar.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V sedan ett år tillbaka har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har sedan under det gångna året återkommit i bl.a. socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet numera får gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2015 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6500 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Ökade kostnader för att anställda unga med S-politiken

Av , , 1 kommentar 11

I dagens VK skriver jag och ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axén (M), om konskevenserna av de förslag som socialdemokraterna har på riksplanet.

Bifogas nedan.

 

Ökade kostnader för att anställa unga med (s)-politiken

Socialdemokraternas vårbudgetmotion gav inga nya besked. Det enda förslag som blev tydligt var dramatiskt ökade kostnader för både det offentliga och för näringslivet. Ökade kostnader leder både till nedskärningar i välfärden och till färre jobb. Är (S) beredda att ta ansvar för en sådan politik?

När andra länder i vår närhet tvingas till skattehöjningar och neddragningar har Alliansens arbetslinje och ansvarsfulla politik inneburit att vi har kunnat satsa på en aktiv jobbpolitik som ger fler människor möjlighet till arbete.

Det har också gett resultat. Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet minskat med 200 000 personer och sysselsättningen har ökat med 200 000 personer. Det är positivt – både för den enskilde och för samhället i stort.

Socialdemokraternas förslag är jobbfientliga och leder till en nedmontering av arbetslinjen genom den kostnadschock som de vill utsätta både offentliga och privata arbetsgivare för.

Genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga ökar arbetsgivarnas lönekostnader dramatiskt. För Umeå kommun skulle detta innebära en kostnad på 30 miljoner kronor. Frågan är då vilka neddragningar Lennart Holmlund (S) vill göra i skola, vård och omsorg i kommunen för att finansiera dessa ökade lönekostnader?

Ökade lönekostnader på 166 miljoner kronor drabbar också företagen i Umeå. Det är kostnader som motsvarar många heltidsanställningar och jobben blir således färre. Den chockhöjda arbetsgivaravgiften för unga riskerar leda till 25.000 färre ungdomar i arbete i landet som helhet.

Alliansen vill istället att fler människor ska komma in i arbetsgemenskapen. Därför har regeringen gjort det billigare att anställa. Vi har också gjort insatser som ska underlätta omställning, förbättra matchningen och förenkla övergången mellan skola och arbetsliv.

Totalt satsas nästan 8 miljarder på en aktiv arbetsmarknadspolitik som främjar tillkomsten av nya jobb. Det är bara genom att fler kommer i arbete som vi kan säkra välfärdens finansiering och kvalitet.

Anders Ågren (M)
Kommunalråd, Umeå

Gunnar Axén (M)
Riksdagsledamot
Ordförande i Socialförsäkringsutskottet
 

Intressant intervju med Stefan Löfven (S)

Av , , 1 kommentar 12

I veckans nummer av Dagens Samhälle, som kom i brevlådan imorse, är det en stor intervju med socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han resonerar kring privata alternativ i välfärden, och det är ändå intressanta besked han kommer med. Han konstaterar att socialdemokraterna är för valfrihet och olika utförare, socialdemokraterna vill inte riva upp Lagen om valfrihet (LOV), de vill inte införa några vinstförbud för privata företag i välfärden, och han kan tänka sig fler sjukhus som drivs  i privat regi.

Riktigt så brukar det ju annars inte låta när vi lyssnar till de lokala socialdemokraterna i Västerbotten.

Han lyfter också andra viktiga aspekter i intervjun – exempelvis att kvalitetskraven inom äldreomsorgen måste bli tydligare. Han tycker också att moderata finansministern Anders Borgs förslag om hur skatteplanering och räntesnurror ska stoppas är bra förslag. Däremot vill han att riksdagen ska detaljstyra bemanningsfrågor i landets kommuner och det tror jag att de flesta kommunpolitikerna i landet – oavsett partifärg – är starkt kritiska till.

Löfvens hållning möjliggör dock en mer sansad diskussion kring detta område. Han konstaterar att ibland är en kommunal utförare bättre, ibland är en privat utförare bättre. Och därför är (S) positiva till valfrihet och mångfald.

Precis! Samma hållning som vi moderater har. Det innebär att vi kan hitta en politisk samsyn beträffande de grundläggande principerna.

Värna välfärden och pensionerna

Av , , 13 kommentarer 7

I lördagens Västerbottens Folkblad skriver vi gruppledare för Alliansen i Umeå om vikten av att värna arbetslinjen. Insändaren bifogas nedan:

Arbete och välfärd hänger faktiskt ihop!

Sedan valet 2010 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Steg för steg har allianspartierna noterat– inte helt förvånande – hur detta driver Socialdemokraterna åt vänster i den praktiska politiken i kommunen. Nu har vänsterfalangen tagit steget fullt ut, kört över Lennart Holmlund (S) och propagerar för införande av sex timmars arbetsdag. Det är oansvarigt.

Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna i Umeå har glömt denna koppling. Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i Umeå. Fler jobb, märk väl. För oss i Alliansen är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Istället för att lyssna på den majoritet av exempelvis Kommunals medlemmar som prioriterar möjligheten till heltidsarbete och höjd lön framför kortare arbetstid, går nu Socialdemokraterna i armkrok med Vänsterpartiet och gör tvärtom!

Den nya Socialdemokratiska Umeålinjen hotar inte bara den gemensamma välfärden utan kommer också leda till en rejäl standardsänkning för löntagarna. Hur mycket ska alla löner sänkas med för att finansiera kalaset? 25%? Socialdemokraterna i Umeå vill i praktiken tvinga alla löntagare att jobba deltid. Så långt har förfallet gått i det gamla arbetarpartiet.

Nu vet umeborna vad som gäller med Socialdemokraterna i Umeå inför valet 2014. Partiet struntar i ekonomin och ansvarstagandet – viktigare är tydligen att flirta med Vänsterpartiet och tävla om vem som kan lova mest, till ingen kostnad. Alliansen står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, (FP)
Mattias Larsson (C)
Veronica Kerr (KD)

Arbete och välfärd hänger faktiskt ihop!

Av , , 3 kommentarer 7

I dagens VK har vi, gruppledare för Allianspartierna i Umeå, fått nedanstående insändare publicerad:

 

Arbete och välfärd hänger faktiskt ihop!

Sedan valet 2010 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Steg för steg har allianspartierna noterat– inte helt förvånande – hur detta driver Socialdemokraterna åt vänster i den praktiska politiken i kommunen. Nu har vänsterfalangen tagit steget fullt ut, kört över Lennart Holmlund (S) och propagerar för införande av sex timmars arbetsdag. Det är oansvarigt.

Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna i Umeå har glömt denna koppling. Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i Umeå. Fler jobb, märk väl. För oss i Alliansen är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Istället för att lyssna på den majoritet av exempelvis Kommunals medlemmar som prioriterar möjligheten till heltidsarbete och höjd lön framför kortare arbetstid, går nu Socialdemokraterna i armkrok med Vänsterpartiet och gör tvärtom!

Den nya Socialdemokratiska Umeålinjen hotar inte bara den gemensamma välfärden utan kommer också leda till en rejäl standardsänkning för löntagarna. Hur mycket ska alla löner sänkas med för att finansiera kalaset? 25%? Socialdemokraterna i Umeå vill i praktiken tvinga alla löntagare att jobba deltid. Så långt har förfallet gått i det gamla arbetarpartiet.

Nu vet umeborna vad som gäller med Socialdemokraterna i Umeå inför valet 2014. Partiet struntar i ekonomin och ansvarstagandet – viktigare är tydligen att flirta med Vänsterpartiet och tävla om vem som kan lova mest, till ingen kostnad. Alliansen står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, (FP)
Mattias Larsson (C)
Veronica Kerr (KD)

Jobben är viktigast!

Av , , 2 kommentarer 7

Debattartikel som jag har fått publicerad på Norran.se idag.

 

Jobben är viktigast, Lilly Bäcklund (S)!

Sverige ska vara ett land där alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Det är grunden för vår gemensamma välfärd. Ju fler som arbetar, desto fler kan bidra till skola, vård och omsorg. Därför har nya moderaterna drivit en konsekvent arbetslinje som gör det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Detta har vi kombinerat med att ta ansvar för de offentliga finanserna. Detta har också stor betydelse för alla som bor i Västerbotten.

För att utanförskapet ska minska och jobben ska bli fler krävs en aktiv politik som tar ansvar för jobben. Därför satsar regeringen nu drygt åtta miljarder kronor på att förstärka arbetsmarknadspolitiken de kommande åren. Det innebär bland annat en satsning på fler handläggare hos Arbetsförmedlingen, fler praktikplatser och utökade utbildningsmöjligheter. Många av insatserna är riktade till de personer som under en lång tid har varit utan arbete. Vi ökar nu deras möjligheter att komma tillbaka.

Vidare har vi halverat restaurangmomsen. Det kommer att öka chansen för grupper som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kommer även att minska benägenheten till svarta jobb. Detta är reformer för att skapa arbete och förstärka arbetslinjen.

En central utgångspunkt för att pressa tillbaka arbetslösheten är insikten om att alla jobb behövs, men om detta är vi inte överens i svensk politik idag. Socialdemokraterna tycker att det finns vissa jobb som inte är fina nog. I en tid när flera grupper behöver stärkt stöd och sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden tycks det ha blivit praxis för Socialdemokraterna att säga nej till jobb. De vill montera ned arbetslinjen.

Jag skulle därför vilja fråga socialdemokraternas distriktsordförande i Västerbotten, Lilly Bäcklund, hur man skapar fler arbeten genom att göra det mindre lönsamt att arbeta, fördubbla kostnaden för att anställa unga, säga nej till reformer för fler jobb i hotell- och restaurangbranschen samt halvera både RUT- och ROT-avdraget?

För nya Moderaterna är jobben viktigast. Fler jobb och fler vägar till jobb för unga behövs. Då kan vi minska utanförskapet och trygga viktiga välfärdssatsningar på skolan och sjukvården. Alla jobb behövs!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

S tar inte ansvar

Av , , 1 kommentar 10

I dagens VF hade jag och MUF:s distriktsordförande i Västerbotten, Terese Andersson, inne vår insändare om konsekvenserna av S-förslaget till budget, med ökade skattebördor på företag och hushåll.

Det enda märkliga var att VF hade klippt bort mitt namn som undertecknare……

Bifogar insändaren, så som den skickades in till VF i ursprunligt skick.

 

S tar inte ansvar för de unga som moderaterna gör

Socialdemokraterna lägger en tung skattebörda på både företag och hushåll, totalt över 20 miljarder kronor i sin nya budget.

Bland skattehöjningarna återfinns höjda inkomstskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmoms, minskat RUT/ROT – avdrag och en ny så kallad vägslitageavgift. Pengarna som skattehöjningen inbringar används framförallt till stora satsningar på mer utbyggda bidragssystem. Allt detta motverkar arbetslinjen och människor, inte minst ungdomar, kommer återigen att systematiskt hamna i och fastna i utanförskap.

S-budgeten försvagar återhämtningen i ekonomin. Moderaterna vill ta ansvar för ekonomin och se till att alla har ett arbete. Det görs bland annat genom sänkta inkomstskatter för de som tjänar minst och sänkta arbetsgivaravgifter för unga vilket möjliggör att fler unga kan anställas och få ett arbete.

Genom att göra det lättare för människor att få ett arbete skyddar moderaterna de offentliga finanserna i en mycket stormig ekonomisk tid i övriga världen. Arbetslinjen gynnar alla, även de unga, och förbättrar förutsättningarna för fortsatt svensk välfärd.

Anders Ågren
Länsförbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten