Valdagen närmar sig – (M) viktigaste frågor för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 3

Valdagen närmare sig om bara några dagar kan vi få ett nytt politiskt ledarskap för Sverige och sjukvården i Västerbotten. Du som väljare avgör. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land. Sverige behöver en ny riktning och en ny regering efter valet den 9 september. Nu tar vi tag i Sverige!

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Vad är Moderaternas viktigaste fråga för den regionala utvecklingen av länet

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaternas övergripande politiska målsättning med den lokala regionala utvecklingen är – tillväxt i Västerbotten. Vi vill se ett växande Västerbotten med växande företagsamhet och ökad turism.

 

Från och med 1 januari 2019 blir landstinget i Västerbotten en ny region med ett samlat ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Det ger nya förutsättningar att kraftsamla för en starkare och mer attraktivare region. Moderaternas övergripande politiska målsättning med den lokala regionala utvecklingen är – tillväxt i Västerbotten. Vi vill se ett växande Västerbotten med växande företagsamhet och ökad turism. Arbetspendlingen måste fungera med buss och tåg.

 

Det bästa sättet att minska sjukdom och ohälsa är att fler får ett jobb och ett socialt sammanhang. I detta är det regionala utvecklingsarbetet mycket viktigt.

Trygg och tillgänglig vård – 24,8 miljarder

Av , , Bli först att kommentera 3

Ulf Kristersson presenterade idag Moderaternas vårdagenda med prioriterade reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

– Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

– Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna

Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården

Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt

Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård

Ökad koncentration av den högspecialiserade vården

Hur ser Moderaterna på dagens landstingsskatt?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi kan konstatera att skatten har höjts flera gånger såväl lokalt som nationellt trots det finns stora underskott och fördubblade vårdköer. För att vända utvecklingen behövs ett nytt politiskt ledarskap som på allvar åtgärdar de underliggande problemen som finns inom sjukvården. Det handlar om en vård som inte hänger ihop speciellt för de mest sjuka äldre. Vårdpersonal som inte får jobba med det man är utbildad till är ineffektivt och bidrar till dålig arbetsmiljö. En primärvård som inte har förutsättningar att vara första linjens vård samt mycket mer. Vi vill pröva att vända på varenda sten och prova alla lösningar innan vi är beredda att höja skatten. Vi bedömer att det inte finns något utrymme att sänka landstingskatten under kommande mandatperiod.

Hur vill Moderaterna stärka primärvården?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi vill genomföra en nationell primärvårdsreform där vi vill se en fast läkarkontakt med ett tillhörande vårdteam. Nationellt och lokalt vill vi göra satsningar så att primärvården blir första linjens hälso- och sjukvård. Framförallt primärvården måste kunna ta ett större ansvar för patienternas vårdbehov. Vi ser att genom en stark primärvård går det att undvika onödiga besök på akutmottagningen. Erfarenheten visar att en väl fungerande primärvård ger positiva effekter på hela sjukvårdssystemet. Här behöver vi också skapa förutsättningar och möjligheter för fler aktörer att hjälpa till och bidra till en stärkt primärvård i vårt län.

Barn som mår dåligt ska få vård – inte en kölapp

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag skriver Västerbottens-Kuriren om ett ungt barn som farit väldigt illa. Detta då barn med familj bollats runt i vården utan att få någon som tagit helhetsansvaret. Tyvärr finns det fler exempel. I senaste statistiken som presenterades för politiken i länet hade 181 barn väntat längre än vad vårdgarantin 1 månad för att få hjälp.

Sedan 2014 har köerna till BUP tredubblats och Västerbotten har en av Sveriges längsta vårdköer för unga med psykisk ohälsa.

Vi moderater vill nationellt satsa 500 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också införa valfrihet för alla unga med psykisk ohälsa i Västerbotten. Ett vårdval inom BUP skulle ytterligare korta köerna och ge barn och unga med psykisk ohälsa en större möjlighet att själv påverka och få förtroende för den som utför vården. Samverkan mellan sjukvården och kommunerna, i synnerhet Umeå kommun, måste bli betydligt bättre.

Att som ung drabbas av psykisk ohälsa men inte få hjälp i tid är ett av vår tids största politiska svek.

Besök på Ålidhems hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 3

Under gårdagen besökte jag tillsammans med Vårdförbundets Martin Jonsson Ålidhems hälsocentral samt familjecentral. Det blev ett mycket intressant och lärorikt besök som kom att kretsa kring frågor kring primärvårdens roll, personalförsörjning, flytt tillbaka av primärvårdsjouren till sjukhuset samt den framgångsrika familjecentralens arbete.

Tack Ålidhem hälsocentral och Vårdförbundet för ett bra arrangerat besök. 

Bra kampanj på Gatufesten i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 2

I lördags besökte jag Vännäsby för att delta i Moderaternas kampanj på Gatufesten. Det var en välbesök marknad som resulterade i massor av bra samtal. Många av funderingarna kom att kretsa runt förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Vi har helt klart en Norrlandsfientlig regering med den politik som bedrivits de senaste fyra åren. Jag fick även en del samtal från personer som väntat alldeles för länge i vårdköer i Västerbotten. Tyvärr, särskilt när vi har så himla bra vård i länet. Mitt tydliga besked där är att vårdköerna ska bort!

Alliansens förslag på förstärkt arbete mot psykisk ohälsa

Av , , Bli först att kommentera 1

Alliansens nationellt har kommit överens om en rad förslag för att förstärka arbete mot psykisk ohälsa. Dessa är:

  • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin.
  • Utreda orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan och vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
  • Förstärka samordningen av elevhälsan.
  • Utreda möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans.
  • Stärka suicidforskningen och -preventionen.
  • Stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Alliansens förslag för att korta köerna

Av , , 2 kommentarer 5

Allianspartierna nationellt har presenterat fem stycken konkreta förslag för att korta vårdköerna. De är följande:

 

•  Korta vårdköerna genom att införa tydliga resultatbaserad kömiljard kopplat till den lagstadgade vårdgarantin.

•  Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.

•  Införa en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.

•  Genomföra ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.

•  Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.