Mer pengar till primärvårdsreform med Alliansens förslag

Av , , Bli först att kommentera 1

Mer pengar till primärvårdsreform med Alliansens förslag

Pressmeddelande• Oktober 27, 2020

 

Alliansen i Region Västerbotten lägger fram ett eget förslag till verksamhetsplan för regionstyrelsen som innehåller 27 mkr mer än majoriteten till primärvårdsreform samt personalsatsningar och satsningar på fler vidareutbildningsplatser.

 

 

För att finansiera detta föreslår allianspartierna en ökad effektivisering av regionens övergripande administration, minskning av olika centrala anslag, fokus på en effektivare inköpsprocess och avtalsuppföljningar samt minskning av lokalytor

Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare både för redan anställda och för nyutbildade och fortbildning och karriärvägar ska vara en självklarhet för samtliga yrkesgrupper med koppling till den direkta sjukvården. Till detta tillskjuter man 6 mkr.

 

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. Idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att ha någon som tar ett samlat ansvar för vården. Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen. Även för hälsocentralen och läkaren leder detta till ineffektivitet och ökad arbetsbörda. I slutänden kan såväl patientsäkerhet som vårdkvalitet påverkas.

Därför är en viktig del i reformen att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam, för att förbättra patientens vårdupplevelse och erbjuda trygghet och tillit. Införandet av fasta läkare främjas genom att hälsocentraler som erbjuder minst 70 procent av sina patienter en fast, namngiven läkare också ska erhålla en särskild ersättning. Syftet är att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av hälsocentralerna i regionen. Genom att vi skapar ekonomiska förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler fasta läkare, blir primärvården mer attraktiv att jobba inom vilket kan bidra till att minska bristen på allmänläkare. Totalt tillförs primärvården 52 miljoner kronor med Alliansens förslag.

 

Allianspartierna ser hela länet och vill därför att öppettiderna på länets hälsocentraler förlängs, vilket skulle avlasta akutmottagningarna och leda till en mer likvärdig vård i hela länet. Digitala lösningar ska vara första linjens vård för de som inte har ett akut behov. Vi har sett under pandemin att många av vårdbesöken har kunnat lösas på digital väg och dessa lärdomar behöver vi ta med oss. Det måste också till ett ökat samarbete mellan regionen och länets kommuner, där en fjärdedel av vården utförs.

 

Alliansen i Västerbotten vill stärka primärvården, minska onödiga sjukhusvistelser genom att flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande, förebyggande insatser.

En prioriterad primärvård kan avlasta akutmottagningarna och bidra till en mer likvärdig vård i hela regionen. I och med nya ekonomiska förutsättningar för regionen, med både ökade statsbidrag och ett nytt skatteutjämningssystem, finns det möjlighet att skifta till en mer nära vård. Då nyttjar vi våra gemensamma skattemedel där de är tänkta att användas nämligen nära patienterna i hela vårt län.

 

 

Nicklas Sandström

Moderaterna

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson

Gruppledare för Centerpartiet

Region Västerbotten

 

Carin Hasslow

Gruppledare för Liberalerna

Region Västerbotten

 

Hans-Inge Smetana

Gruppledare för Kristdemokraterna

Region Västerbotten

 

Region Västerbotten har sämst ekonomi i landet

Av , , 8 kommentarer 5

SKR Prognos visar på att Region Västerbotten har sämst ekonomi i landet 2020 av alla regioner

I Sveriges kommuner och Regioners ekonomirapport framgår att Region Västerbotten är den enda regionen i landet som inte bedöms klara att nå ett överskott i sin verksamhet för år 2020. Prognosen för helåret 2020 bedöms till ett samlat underskott på 483 miljoner kronor. Vilket i jämförelse med andra regioner är det klart sämsta resultatet.

 

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition, menar på att han tyvärr inte över överraskad och att
den Socialdemokratiska majoriteten i regionen har kört ekonomin i botten och saknar förmåga att vända utvecklingen.

– Det krävs ett stopp med att skjuta problem framför sig, kraftsamla till en omställning till mer primärvård, bättre fungerande vårdkedjor så att äldre patienter inte behöver bollas runt utan att någon tar ett helhetsansvar, en samlad översyn av administrationen samt bättre fungerande ekonomistyrning är några av åtgärderna som behöver komma på plats, säger Sandström (M).

SKRs prognos och ekonomirapport:
https://skr.se/?fbclid=IwAR11sme93AWo_ds-6OmhZabUqa1IS2PRjeQNWBEjR5unZXMMRSzw8wRYYEc