Det måste bli lättare att få vård i tid

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi vill att det ska bli lättare att få hjälp med att få vård i tid om regionen inte klarar av vårdgarantin!

👉 Därför föreslår vi en central vårdgaranti-enhet som ska hjälpa patienter att få vård i tid utanför länet eller hos en annan aktör i länet. Det skulle också flytta ansvaret för att söka vården för patienten från kliniken, vilket sparar tid för regionens vårdanställda.

 

Inrätta en central vårdgarantienhet

I dagsläget sköts den mesta hanteringen av frågor kopplat till vårdgarantin av respektive verksamhet. Genom att vårdköerna vuxit de senaste åren och blivit allt längre tar denna administration alltmer tid. Tyvärr allt för ofta av vårdutbildad personal exempelvis sjuksköterskor. Sjuksköterskor får svara i telefon och svara på kö-plats i stället för att bemanna en vårdavdelning. En bekymmersam negativ spiral.

I Västmanland har de inrättat en central vårdgarantienhet. Den stödjer såväl verksamheterna som patienterna kring vårdgarantifrågor. På två tjänster sköter de att besvara telefonsamtal, mail och 1177-kontaktformulär från medborgare men även för verksamheten och externa vårdgivare. När medborgare vill få hjälp att få vård hos andra vårdgivare hjälper enheten till med detta. De ringer även patienter när lediga luckor uppstår, de kan även ringa upp patienter inför operation för att säkerhetsställa att förberedelserna är korrekta vilket har stor betydelse för om operationen kan genomföras. De har även hjälp verksamheten att säkerhetsställa att väntelistorna är korrekta vilket de allt för ofta inte är vilket frigör tid och kapacitet till andra. Sammantaget har deras arbete avlastat verksamheterna och skapat en tydlig och enkel väg in för medborgarna.

Region Västerbotten skulle genom att etablera en vårdgarantienhet frigöra tid och resurser i verksamheten som kan användas på bättre sätt. Alltså skulle en sådan här verksamhet inte bidra till ökade kostnader när den kan etableras inom budget.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att regionfullmäktige beslutar att

  1. Etablera en central vårdgarantienhet med inspiration från Region Västmanland.

Pressmeddelande 230405: Oppositionsregionrådet dömer ut regionmajoritetens sparplan – verkar leva i en fantasivärld

Av , , 1 kommentar 1

I VK den 5 april menar regionstyrelsens ordförande, Peter Olofsson (S), att den nyligen beslutade reduktionen av 120 tjänster inom administration för att nå en besparingseffekt på 100 mkr med påbörjad verkan 2023 ska ske enligt följande ” Besparingarna ska inte göra någon arbetslös, utan i stället kommer tjänsterna minska genom pensionsavgångar och anställningsstopp.”

Det har fått regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) att reagera.– Det är precis samma misslyckade strategi som vid den förra omställningsplanen som helt saknade effekt på ekonomin, säger Sandström (M).

– Majoriteten verkar tyvärr leva i en fantasivärld om man på allvar tror att , att det går att nå en minskning av antalet administrativa tjänster med en effekt av 100 mkr på genom pensionsavgångar och anställningsstopp, säger Sandström (M).

Moderaterna har ställt en enkel fråga till nästa regionfullmäktige kring uttlandet från regionstyrelsens ordförande.

Mer information:Nicklas Sandström070-254 45 15

Enkla frågan i sin helhet:Enkel fråga

Umeå 5 april

 

Tror du på allvar att regionen kommer att kunna minska administrationen genom endast pensionsavgångar?

I VK den 5 april menar regionstyrelsens ordförande, Peter Olofsson (S), att den nyligen beslutade reduktionen av 120 tjänster inom administration för att nå en besparingseffekt på 100 mkr med påbörjad verkan 2023 ska ske enligt följande ” Besparingarna ska inte göra någon arbetslös, utan i stället kommer tjänsterna minska genom pensionsavgångar och anställningsstopp.”[1]

Det är inte helt olikt hur hanteringen av omställningsplanen hanterades. Där krävdes det att man skulle minska med 400 tjänster för att nå uppsatt effekt. Trots det lovade Olofsson att ” …att ingen anställd kommer att sägas upp.”[2] Effekten av det var att antalet anställda i stället ökade.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande enkla fråga till ordförande Peter Olofsson (S)

1. Tror du på allvar, trots erfarenheterna från den misslyckande omställningsplanen, att det går att nå en minskning av antalet administrativa tjänster med en effekt av 100 mkr på genom pensionsavgångar och anställningsstopp?

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition